Kvalitātes nodrošināšanas un pilnveides cikls

Kvalitātes nodrošināšanas un pilnveides cikls

Procesu vadība un pilnveide

RTU Izcilības pieejas īstenošana ir balstīta procesos orientētā rīcībā un ietver skaidru procesu secību un to mijiedarbību. Šim mērķim RTU ir izveidota procesu mijiedarbības karte.

RTU ir apstiprināta procesu kārtība, kura nosaka, kā RTU notiek darbības procesu identificēšana, procesu aprakstu izstrāde, aktualizēšana, pilnveidošana un to efektivitātes mērīšana. Detalizēts procesu apraksts darbiniekiem ir pieejams RTU vietnē -  procesi.rtu.lv, kurā ir definēti un aprakstīti RTU pamatdarbības, vadības, atbalsta procesi un to apakšprocesi. Katram procesam ir noteikts procesu pārvaldnieks un atbildīgie par procesa īstenošanu. Procesu vietnē ir iespējams iepazīties ar procesu shēmām un ar procesiem saistītajiem dokumentiem. Procesiem ir definēti mērķi un procesa īstenošanas rezultatīvie rādītāji, kas raksturo RTU kvalitātes vadības sistēmu. Lai uzturētu nepārtrauktu procesu pilnveidi, katru gadu procesu rezultatīvie rādītāji tiek apkopoti, analizēti un sniegti priekšlikumi to pilnveidei.

Uztveres un snieguma rādītāju analīze

RTU darbības rādītāji, balstoties uz RTU Izcilības pieeju, tiek iedalīti uztveres un snieguma rādītājos. Tie ir saskaņā ar RTU kvalitātes vadības sistēmu, stratēģiju un procesiem.
RTU uztveres rādītāji ietver RTU galveno ieinteresēto pušu atgriezeniskās saites rezultātus. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai tiek izmantots plašs aptauju un uztveres novērtējumu loks.  RTU tiek veiktas aptaujas un uztveres novērtējumi visu līmeņu studentiem, absolventiem, darbiniekiem, darba devējiem un sabiedrībai, lai nodrošinātu pilnvērtīgu atgriezeniskās saites iegūšanu.

RTU Studiju departaments īsteno studiju kvalitātes novērtēšanu, izmantojot studentu anketēšanas sistēmu. Studentu anketēšanas galvenais mērķis ir regulāra informācijas iegūšana no studentiem par RTU studiju procesu un tās rezultātu izmantošana studiju kvalitātes celšanā.

RTU snieguma rādītāji ietver RTU stratēģijas, darbības un procesu rādītāju kopu, kas raksturo universitātes sniegumu visos līmeņos. Snieguma rādītājiem ir definēti sasniedzamie mērķi un tie tiek pārskatīti katru gadu vai stratēģijas pārskata periodā. Katru gadu RTU tiek veidots pārskats par RTU uztveres un snieguma rādītājiem, sniegti priekšlikumi un veidots aktivitāšu plāns pilnveides īstenošanai. Uztveres un snieguma rādītāji tiek analizēti visos universitātes līmeņos, tai skaitā fakultātēs, studiju virzienos, studiju programmās un kursos. Rezultāti tiek izmantoti, lai pilnveidotu universitātes darbību, kvalitātes sistēmu un procesus.

RTU kvalitātes cikls tiek plānots gada griezumā un tajā tiek iekļautas RTU organizētās aptaujas, uztveres novērtējumi un galvenie snieguma rezultāti.

Universitāte