Risku vadība

Risku vadība

Lai identificētu iespējamos riskus, izveidotu un ieviestu RTU risku vadības sistēmu, RTU ir izveidota risku vadības darba grupa un apstiprināta Risku vadības politika. Lai īstenotu politikā noteikto, apstiprināta risku vadības metodoloģija. Risku vadības pieeja RTU ļauj identificēt iespējamos apdraudējumus un laicīgi veikt nepieciešamās korekcijas, lai sekmīgi īstenotu savus mērķus. Identificētie riski tiek apkopoti risku reģistrā, vērtēti, apzinot to iespējamās sekas un ietekmi, atkarībā no vērtējuma riskiem tiek izstrādātas kontroles procedūras un pasākumi tālākai rīcībai. Risku vadības darba grupa veic risku izvērtējumu divas reizes gadā. RTU risku vadības metodoloģija veidota uz COSO modeļa pamata.

Risku vadības politikas mērķis ir noteikt vienotu pieeju RTU risku vadības procesam, aprakstīt RTU īstenotās risku vadības mērķi un pamatprincipus, sistēmas ietvaru, atbildības sadalījumu risku vadības procesa īstenošanā un risku vadībā iesaistītās puses.

RTU risku vadības sistēma identificē, nosaka un kontrolē tos riskus, kas ir būtiski RTU funkciju kvalitatīvai izpildei un stratēģisko mērķu sasniegšanai.

RTU risku vadības pamatprincipi:

  1. RTU darbība neizbēgami ir saistīta ar riskiem.
  2. Risku vadība tiek īstenota kā nepārtraukts un regulārs stratēģiskas nozīmes process, tā tiek plānota, uzturēta un pilnveidota atbilstoši RTU attīstības stratēģijai.
  3. Risku vadība tiek lietota visās RTU darbības jomās un visās struktūrvienībās.
  4. Risku vadības politikā noteiktās prasības un principi ir saistoši visiem RTU darbiniekiem. Notiek sistemātiska darbinieku izglītošana un informācijas sniegšana, un izskaidrošana, veicinot sapratni par risku un tā pārvaldīšanu.
  5. Sistēmiska un efektīva risku vadība veicina RTU mērķu sasniegšanu, procesu īstenošanu un projektu pārvaldību, mazinot nelabvēlīgu notikumu iespējamību un ietekmi un identificējot iespējas, uz kurām ir jāreaģē.
  6. Risku vadība atbilstoši un savlaicīgi reaģē uz ārējām un iekšējām izmaiņām un notikumiem.
  7. RTU ievēro konservatīvu un piesardzīgu politiku attiecībā uz riskiem, nepieļaujot pārmērīgus riskus nevienā no RTU darbības jomām un uzņemoties riskus tikai zināmās darbības jomās.

Universitāte