Kvalitātes vadības un risku pārvaldības departaments

Juris Iljins

Kvalitātes vadības un risku pārvaldības departamenta direktors

Juris Iljins
Ķīpsalas iela 6A–346, Rīga
+371 67089778

RTU Kvalitātes vadības un risku pārvaldības departamenta darbības mērķis ir efektīvas RTU kvalitātes vadības sistēmas izveides un attīstības koordinēšana, kvalitātes vadības procesu integrācija, lai sekmētu pastāvīgu RTU darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu un katras struktūrvienības līmenī RTU stratēģijā definēto rezultatīvo indikatoru un uzdevumu izpildi, kā arī veicinātu visu RTU darbinieku izpratni par to lomu RTU kvalitātes kultūras veidošanā un iesaistīšanos sava darba un RTU procesu pilnveidē.

Kvalitātes vadības un risku pārvaldības departamenta galvenie uzdevumi:

 • nodrošināt RTU kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu un attīstību,
 • koordinēt RTU risku pārvaldības procesus,
 • koordinēt dalību Eiropas Universitāšu asociācijas Institūciju novērtēšanas programmā,
 • nodrošināt RTU dalību nacionālajās un starptautiskajās reitingu sistēmās,
 • nodrošināt statistisko rādītāju apkopošanu par RTU darbību.

Departamenta sastāvā ir 2 nodaļas:

Kvalitātes vadības un ilgtspējas nodaļa

Kvalitātes vadības un ilgtspējas nodaļas darbības mērķis ir efektīvas RTU kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešanas koordinēšana, darbinieku izpratnes veidošana par RTU kvalitātes kultūru, RTU ilgtspējīgas attīstības virzības veicināšana, datu apkopošana un analīze, lai sekmētu ilgtspējas mērķu sasniegšanu.

Kvalitātes vadības un ilgtspējas nodaļas galvenie uzdevumi ir:

 • pilnveidot un attīstīt RTU kvalitātes sistēmu, lai sekmētu ilgtspējīgu RTU attīstību;
 • apkopot un analizēt datus, kas ir nepieciešami zinātniski pamatotas kvalitātes sistēmas ieviešanai, uzturēšanai un attīstībai;
 • noteikt universitātes procesu vadības un kvalitātes sistēmu kvalitāti ietekmējošos risku faktorus un rosināt veikt preventīvus pasākumus kvalitātes risku mazināšanai vai novēršanai;
 • nodrošināt RTU dalību nacionālajās un starptautiskajās reitingu sistēmās;
 •  sekmēt RTU iesaisti ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā un popularizēšanā.
Zināšanu vadības centrs

RTU Zināšanu vadības centra darbības mērķis ir analizēt pasaules, Latvijas un RTU datus un tendences, lai iegūtu aprēķinos un prognozēs balstītu saturu lēmumu pieņemšanai, tādā veidā sekmējot RTU attīstības un procesu optimizācijas iespējas.

Zināšanu vadības centra galvenie uzdevumi:

 1. apkopot datus, kas ir nepieciešami RTU darbības analīzei un pilnveidei;
 2. nodrošināt sistematizētu un regulāru RTU darbības rezultātu analīzi;
 3. veikt RTU darbības attīstības scenāriju prognozēšanu;
 4. analizēt augstākās izglītības iestāžu darbības rādītājus un tendences Latvijā un pasaule.

 

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Kvalitātes vadības un ilgtspējas nodaļas vadītāja
Aija Medne
  +371 67089492
Kvalitātes sistēmu speciāliste
Ilze Grieze
  +371 67089729
Kvalitātes sistēmu speciāliste
Kristīne Pūga
  +371 67089947
Zināšanu vadības centrs
Eksperte
Vija Kinna
  +371 29293911
Eksperts
Dāvis Liberts
  +371 29357752

Universitāte