RTU Kvalitātes vadības sistēma

Rīgas Tehniskās universitātes Izcilības pieeja ir radīta, lai sekmētu universitātes kā izcilas organizācijas mērķtiecīgu attīstību. Tajā ir integrēta universitātes Satversme, Stratēģija un Kvalitātes politika. RTU Izcilības pieejas procesa soļi atspoguļo RTU organizācijas kultūru un kalpo kā vienota valoda universitātes kvalitātes jautājumu izpratnei, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību un universitātes mērķu sasniegšanu. RTU kvalitātes vadības sistēma balstīta EFQM modelī, kas nodrošina ka visas izmatotās vadības metodes veido saskanīgu sistēmu, kas nepārtraukti attīstās un palīdz īstenot RTU stratēģiju. 

RTU Kvalitātes politika ir  viens no RTU Izcilības pieejas elementiem. Tā ir vērsta uz RTU misijas īstenošanu, ilgtspējīgu attīstību un stratēģisko mērķu sasniegšanu. RTU Kvalitātes politika veido RTU stratēģijas īstenošanas ietvaru, pētniecības, studiju, valorizācijas procesu un organizācijas attīstības un pilnveidošanas ceļus. Kvalitātes politiku īsteno visās RTU fakultātēs, struktūrvienībās un reģionālajos centros atbilstoši RTU iekšējiem normatīvajiem aktiem. Universitātes kvalitātes politika ir saskaņota ar Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education) standartiem un vadlīnijām un ISO 9001:2015 standartu. RTU ilgtspējīgas attīstības pamatā ir RTU Izcilības pieeja, kas nodrošina procesu un rezultātu plānošanu, pieeju izveidi un īstenošanu, rezultātu novērtēšanu un nepārtrauktu attīstošu pilnveidi. 

Kvalitātes vadības un risku pārvaldības departaments pārvalda un nodrošina efektīvas RTU kvalitātes vadības sistēmas izveidi, attīstības koordinēšanu un procesu integrāciju, lai sekmētu pastāvīgu RTU darbības efektivitāti un kvalitātes paaugstināšanu. Departamenta mērķis ir veicināt visu RTU darbinieku izpratni un lomu RTU kvalitātes kultūras veidošanā un iesaistīšanos sava darba un RTU procesu pilnveidē.

Universitāte