Kvalitātes politika

Apstiprināta ar RTU Senāta 2017. gada 25. septembra lēmumu (protokols Nr. 612)

  • 1. Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) kvalitātes politika ir vērsta uz RTU misijas īstenošanu, ilgtspējīgu attīstību un stratēģisko mērķu – zinātniskās darbības, studiju, infrastruktūras, organizācijas izcilības un atpazīstamības sasniegšanu.
  • 2. RTU kvalitātes sistēma balstās EFQM (European Foundation for Quality Management) izcilības modelī, kura galvenās sastāvdaļas ir: līderība un vadība, personāla stratēģija, partnerattiecības un resursi, procesi, produkti un pakalpojumi, kā arī personāla (t. sk. studējošo)  un sabiedrības galvenie darbības rezultāti.
  • 3. RTU ilgtspējīgas attīstības pamatā ir RTU Izcilības pieeja, kas nodrošina procesu plānošanu, realizāciju, pārbaudi, rezultātu novērtēšanu un to tālāku pilnveidi.
4. Kvalitātes politika veido RTU stratēģijas īstenošanas ietvaru, pētniecības, studiju procesa un organizācijas attīstības un pilnveidošanas ceļus:

4.1.    RTU organizācijas kultūras attīstīšana, balstoties uz zinātniskās pētniecības, studiju un organizācijas pārvaldības procesu integrāciju;
4.2.    RTU personāla zināšanu, prasmju un kompetenču paaugstināšana un pilnveide;
4.3.    Kvalitātes vadības sistēmas attīstīšana un pilnveidošana, regulāri izvērtējot studējošo, kā arī citu klientu un ieinteresēto pušu vēlmes un apmierinātību;
4.4.    Vadītāju atbildība par iekšējās kvalitātes nodrošināšanas procedūru un procesu īstenošanu to vadītajās struktūrvienībās;
4.5.    Efektīva un lietderīga resursu izmantošana, pamatojoties uz RTU procesu, darbības, to izvērtēšanas rezultātu un vadības pārskatu regulāru analīzi;
4.6.    RTU personāla (tai skaitā studējošo) piedalīšanās kvalitātes nodrošināšanā, rosinot to iesaistīties kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanā.

  • 5. RTU nosaka un nodrošina resursus, kas vajadzīgi kvalitātes pārvaldības sistēmas izveidei, ieviešanai, uzturēšanai un nepārtrauktai uzlabošanai.
  • 6. RTU izmanto risku vadībā balstītu pieeju, lai noteiktu faktorus, kas var radīt atkāpes no procesiem un procesu plānotajiem darbības rezultātiem. RTU preventīvi lieto vadības līdzekļus un metodes, lai mazinātu negatīvo ietekmi un izmantotu radušās iespējas.
7. RTU kvalitātes politika un tās īstenošana balstīta uz šādiem pamatprincipiem:

7.1.    Darbība valsts ilgtspējīgas attīstības interesēs – RTU strādā, lai palīdzētu sasniegt ES vienotās izglītības telpas, sabiedrības, darba devēju, studējošo, absolventu un citu ieinteresēto pušu mērķus;
7.2.    Līdervadība un vienotība mērķa sasniegšanā – RTU vadība veicina personāla vienotību un saliedētību iecerēto mērķu un stratēģiskās vadības izpratnē; tā rada vidi, kurā darbinieki mērķtiecīgi iekļaujas RTU mērķu sekmīgā sasniegšanā;
7.3.    Sistēmiska un procesorientēta pieeja – skaidra procesu secība un to mijiedarbība, kā arī kritēriji un metodes efektīvai procesu darbībai un vadībai;
7.4.    Nepārtraukta, attīstoša pilnveide – mērķu sasniegšanai identificējamas un atbilstoši prioritātēm īstenojamas pārmaiņas, kas nepieciešamas procesu, sistēmas un sasniegumu vērtīguma palielināšanai un universitātes darba optimizēšanai mainīgajā vidē;
7.5.    Uz faktiem balstīta pieeja lēmumu pieņemšanā – efektīvi lēmumi, kas balstīti uz iegūtiem objektīviem datiem, informācijas analīzi un monitoringu;
7.6.    Sadarbība ar partneriem – profesionālajām asociācijām, studentu organizācijām, citām augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām u. c.;
7.7.    Personāla iesaistīšanās un kompetence – kvalitātes sistēmas izveidē un politikas īstenošanā piedalās viss RTU personāls (tai skaitā studējošie);
7.8.    Procesu analīze un vadība – RTU darbība un resursu izmantošana tiek aplūkota un vadīta kā procesu kopums, lai efektīvāk sasniegtu vēlamo rezultātu.
7.9.    Rīcības ar riskiem un iespējām – RTU pārvaldībā apsver ārējos un iekšējos apstākļus, kas ietekmē tās procesus un stratēģisko virzību, nosakot riskus un iespējas, un kā ar tiem jārīkojas.

  • 8. Kvalitātes politiku īsteno visās RTU fakultātēs, struktūrvienībās un reģionālajos centros atbilstoši RTU iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Piezīme: Universitātes kvalitātes politika saskaņota ar Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education) standartiem un vadlīnijām un standarta ISO 9001; 2015

Universitāte