Kvalitātes politika

Apstiprināta ar RTU Senāta 2011. gada 31. oktobra lēmumu (protokols Nr. 553).

  • 1. Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) kvalitātes politika ir vērsta uz RTU misijas īstenošanu un stratēģisko mērķu – zinātniskās darbības, studiju, infrastruktūras, organizācijas izcilības un atpazīstamības sasniegšanu.
2. Kvalitātes politika veido RTU stratēģijas īstenošanas ietvaru, pētniecības, studiju procesa un organizācijas attīstības un pilnveidošanas ceļus:

1. RTU organizācijas kultūras attīstīšana, balstoties uz zinātniskās pētniecības, studiju un organizācijas pārvaldības procesu integrāciju;

2. RTU personāla zināšanu, prasmju un kompetenču paaugstināšana un pilnveide;

3. Kvalitātes vadības sistēmas attīstīšana un pilnveidošana, regulāri izvērtējot studējošo, kā arī citu klientu un ieinteresēto pušu vēlmes un apmierinātību;

4. Vadītāju atbildība par iekšējās kvalitātes nodrošināšanas procedūru un procesu īstenošanu to vadītajās struktūrvienībās;

5. Efektīva un lietderīga resursu izmantošana, pamatojoties uz RTU procesu, darbības, to izvērtēšanas rezultātu un vadības pārskatu regulāru analīzi;

6. RTU personāla (tai skaitā studējošo) piedalīšanās kvalitātes nodrošināšanā, rosinot tos iesaistīties kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanā.

3. RTU kvalitātes politika un tās īstenošana balstīta uz šādiem pamatprincipiem:

1. Darbība valsts ilgtspējīgas attīstības interesēs – RTU strādā, lai palīdzētu sasniegt ES vienotās izglītības telpas, sabiedrības, darba devēju, studējošo, absolventu un citu ieinteresēto pušu mērķus;

2. Līdervadība un vienotība mērķa sasniegšanā – RTU vadība veicina vienotību un saliedētību iecerēto mērķu un stratēģiskās vadības izpratnē; tā rada vidi, kurā darbinieki mērķtiecīgi iekļaujas RTU mērķu sekmīgā sasniegšanā;

3. Sistēmiska un procesu orientēta pieeja – skaidra procesu secība un to mijiedarbība, kā arī kritēriji un metodes efektīvai procesu darbībai un vadībai;

4. Nepārtraukta, attīstoša pilnveide – mērķu sasniegšanai identificējamas un atbilstoši prioritātēm īstenojamas pārmaiņas, kas nepieciešamas procesu, sistēmas un sasniegumu vērtīguma palielināšanai un universitātes darba optimizēšanai mainīgajā vidē;

5. Uz faktiem balstīta pieeja lēmumu pieņemšanā – efektīvi lēmumi, kas balstīti uz iegūtiem objektīviem datiem, informācijas analīzi un monitoringu;

6. Sadarbība ar partneriem – profesionālajām asociācijām, studentu organizācijām, citām augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām u.c.;

7. Personāla iesaistīšanās un kompetence – kvalitātes sistēmas izveidē un politikas īstenošanā piedalās viss RTU personāls (tai skaitā studējošie);

8. Procesu analīze un vadība – RTU darbība un resursu izmantošana tiek aplūkota un vadīta kā procesu kopums, lai efektīvāk sasniegtu vēlamo rezultātu.

  • 4. Kvalitātes politiku realizē visās RTU fakultātēs, struktūrvienībās un filiālēs, tās īstenošanu izvērsti atspoguļo kvalitātes rokasgrāmata.

Piezīme: Universitātes kvalitātes politika saskaņota ar Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education) standartiem un vadlīnijām un standarta ISO 9001:2008 nosacījumiem.

Universitāte