Zaļā Ķīpsala

Zaļā Ķīpsala

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentu pilsētiņai Ķīpsalā mērķtiecīgi veidojoties par Baltijas reģionā modernāko inženierzinātņu studiju centru, liela vērība tiek pievērsta ilgtspējīgai, viedai un videi draudzīgai attīstībai. Izstrādājot RTU Zaļo koncepciju 2018.-2023. gadam, universitātes mērķis ir paplašināt studentu, darbinieku un visas sabiedrības izpratni par nepieciešamību samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu un sekmēt videi draudzīgu tehnoloģiju radīšanu un izmantošanu. Šie principi jau līdz šim ir ņemti vērā, gan veidojot RTU studiju un pētniecības infrastruktūru - būvējot un rekonstruējot ēkas, iekārtojot un aprīkojot tās -, gan ar zaļu priekšzīmi veicinot uzvedības un paradumu maiņu. Oglekļa mazietilpīgas tehnoloģijas dažādām tautsaimniecības nozarēm un inovatīvi risinājumi resursu efektīvākai un viedai izmantošanai ir arī nozīmīgs RTU zinātnieku pētījumu lauks.

 

 


Rīcība elektroenerģijas patēriņa samazināšanai

 • saules paneļi uz RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes jumtaUz RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes jumta uzstādīti saules paneļi un vēja turbīna. Ierīces gan «apkalpo» māju, gan tiek izmantotas mācību procesā un pētījumos. Uz fakultātes jumta tuvākā nākotnē plānots izvietot vēl vienu vēja turbīnu.
 • Daudz elektroenerģijas patērē apgaismojums, tādēļ intensīvi notiek pāreja uz LED apgaismes elementiem un luminiscentiem. No jauna izbūvētajās universitātes ēkās šāds apgaismojums ir visur, bet RTU dienesta viesnīcās – koplietošanas telpās. Plānots, ka līdz 2020. gadam būs nomainīti ap 75% visu apgaismes objektu.
 • Energoefektīvs LED apgaismojums izveidots arī Ķīpsalas studentu pilsētiņas ārtelpā.
 • Koplietošanas telpās no jauna izbūvētajās un renovētajās studentu pilsētiņas ēkās uzstādīti kustību sensori, nodrošinot apgaismojumu tikai tad, kad telpās kāds atrodas.
 • RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes ir pilnībā automatizēta – vēdināšanas, kondicionēšanas, apkures un apgaismojuma sistēmas tiek kontrolētas caur vienotu vadības paneli. Logus sedz automātiski vadāmas žalūzijas, kas nodrošina optimālu gaismu telpās – tās atveras un aizveras, reaģējot uz gaismas spožumu.
 • vēja ģenerators uz RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes jumtaAutomātiski vadāmas žalūzijas, kas nodrošina optimālu gaismu telpās, uzstādītas arī RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē.
 • Automātiski vadāmas žalūzijas, kas nodrošina optimālu gaismu telpās, un ventilācijas sistēma uzstādīta arī RTU Zinātniskās bibliotēkas jaunajā piebūvē.
 • RTU Arhitektūras fakultāte ir viedā ēka. Ēkā apgaismojums izslēdzas automātiski. Ātrijā tiek izmantota dabīga virsgaisma. Telpās uzstādīti CO2 sensori, ieviesta automatizēta ventilācijas sistēma, kuras darbības intensitāte tiek noteikta, vadoties pēc CO2 koncentrācijas telpā. Logus sedz automātiski vadāmas žalūzijas, kas nodrošina optimālu gaismu telpās – tās atveras un aizveras, reaģējot uz gaismas spožumu.
 • Tiek īstenotas informatīvas un izglītojoši aktivitātes, veicinot atbildīgu energoresursu lietošanu.

Rīcība siltumenerģijas patēriņa samazināšanai

 • Rekonstruējot fakultāšu un dienesta viesnīcu ēkas, notiek siltināšanas darbi - tiek siltinātas ārsienas, jumts, bēniņi un pagrabstāvi, samazinot siltuma zudumus aukstajos gada mēnešos un dzesēšanas sistēmu enerģijas patēriņu vasarā.
 • Ieviesta automatizēta gaisa padeves sistēma, kas, ņemot vērā ārējās apkārtējās vides temperatūras datus un rādītājus iekštelpās, nodrošina svaiga gaisa padevi, to sildot efektīvi un mazinot siltumenerģijas zudumus. Vasarā šī sistēma nodrošina telpu dzesēšanu.
 • Dienesta viesnīcās un RTU Ķīpsalas peldbaseinā siltā ūdens sagatavošanā tiek izmantota siltumenerģija, kas iegūta no notekūdeņu siltuma. Pēc siltuma atgūšanas, notekūdeņi tiek novadīti kanalizācijā.
 • Tiek īstenotas informatīvas un izglītojoši aktivitātes, veicinot atbildīgu siltumenerģijas lietošanu.

Rīcība ūdens patēriņa samazināšanai

 • Lai samazinātu labierīcībās patērētos ūdens resursus, tiek uzstādīti kustību sensori, kas ūdens lietojumu nodrošina tikai nepieciešamības gadījumā, kad iekārtas tiek izmantotas.
 • Tiek īstenotas informatīvas un izglītojošas aktivitātes par ūdens resursu taupīšanas nozīmīgumu.

Rīcība efektīvākai atkritumu apsaimniekošanai

 • RTU fakultātēs izvietoti dzeramā ūdens punkti, lai samazinātu plastmasas pudeļu lietošanu un kopējo atkritumu daudzumu. Tā tiek samazināta ietekme uz vidi, samazinot resursus, kas nepieciešami, lai ūdeni sagatavotu pildīšanai pudelēs. Dzeramā ūdens punkti ir Arhitektūras fakultātē, Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē un Zinātniskajā bibliotēkā.
 • Universitātes ikdienā visbiežāk izmantotais materiāls ir papīrs. Atbilstoši atkritumu struktūrai telpās izvietotas papīra atkritumu šķirošanas kastes.
 • RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā un Studentu parlamenta telpās izvietotas atkritumu šķirošanas tvertnes. Līdz nākamajam mācību gadam šādas šķirošanas tvertnes plānots uzstādīt visās studentu pilsētiņas ēkās.
 • Atkritumu šķirošana RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātēStudentu pilsētiņas ārtelpā izvietoti konteineri dalītai atkritumu savākšanai. Šķirti tiek savākti papīra, stikla un sadzīves atkritumiem.
 • Lai mazinātu papīra izmantošanu, tiek veicināta dokumentu digitāla aprite un notiek studiju digitalizācija.
 • Notiek nolietoto spuldžu savākšana utilizācija.
 • Tiek īstenotas informatīvas un izglītojošas aktivitātes par atkritumu šķirošanas nozīmi.

 

 

Rīcība zaļākai mobilitātei

 • Elektroauto tiek uzlādēts pie RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātesLai veicinātu pārvietošanos ar velosipēdiem, kas ir videi ļoti draudzīgs mobilitātes veids, pie visu fakultāšu ēkām izveidotas velonovietnes. Apsargājama velonovietne izveidota automašīnu stāvlaukumā iepretim RTU Arhitektūras fakultātei.
 • Izveidotas elektromobiļu uzlādes stacijas pie visām RTU fakultātēm un administrācijas ēkas.
 • RTU darbinieki ikdienā izmanto elektromobiļus. Ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu iegādāti 14 automobiļi, kas tiek darbināti ar elektrību, tā nodrošinot CO2 emisiju samazinājumu.
 • Koncentrējot mācību un zinātnisko darbu Ķīpsalas studentu pilsētiņā, tiek mazināta studentu un mācībspēku nepieciešamība pēc transporta izmantošanas.
 • Reģionālo centru Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī direktoriem nodrošināta iespēja piedalīties dekānu padomes sēdēs attālināti. Attālināta komunikācija tiek izmantota, arī sadarbojoties ar ārvalstu kolēģiem, starptautisku projektu realizēšanā.
 • Sakārtota auto novietošana RTU kompleksos ar zonējuma noteikšanu, vienmērīgas plūsmas novirzīšanu no pārblīvētajiem auto novietošanas punktiem.

RTU Vides aizsardzības politika

Atbildīgais vides aizsardzības jautājumos
Infrastruktūras departamenta direktors Sandis Kārkliņš
Āzenes iela 12 /4–24, Rīga
+371 67089470

 

Universitāte