Reitingi

Reitingi

Rīgas Tehniskā universitāte piedalās vairākos starptautiska un nacionāla līmeņa reitingos un salīdzināšanas sistēmās. Starptautiskie reitingi veicina veselīgu konkurencei starp augstskolām un tie var būt noderīgi topošajiem studentiem izvēloties savu turpmāko studiju vietu. Reitingi dod iespēju RTU novērtēt sasniegto atbilstoši starptautiski noteiktiem kritērijiem un sevi salīdzināt ar citām augstākās izglītības iestādēm Latvijā un pasaulē. Pamatojoties uz reitingos iegūtajiem novērtējumiem, iespējams izdarīt secinājumus un izvirzīt jaunus mērķus studiju procesa, zinātniskās darbības un kopumā visas universitātes ilgtspējīgai izaugsmei un attīstībai.

RTU piedalās tādos starptautiskos reitingos, kā: QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) University Rankings,  QS Stars University Rating. Kā arī ilgtspējas un vides reitingos: Times Higher Education (THE) Impact Rankings, QS Sustainability Rankings un UI GreenMetric Rankings.

 

GreenMetric

Kāpinot savu pozīciju par desmit vietām, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) zaļās politikas un ilgtspējas reitingā «GreenMetric World University Rankings 2023» ir ierindojusies 45. vietā pasaulē. Nemainīgi RTU ir vienīgā Latvijas un arī Baltijas augstskola, kas reitingā novērtēta tik augstu, jo neviena cita no reģiona augstskolām nav spējusi ierindoties starp 200 zaļākajām universitātēm pasaulē. 

«GreenMetric» reitingā pasaules augstskolas sarindotas pēc to apņemšanās mazināt kaitīgo ietekmi uz vidi. Augstskolu rīcības atbilstība zaļajiem principiem izvērtēta sešos kritērijos – kopējā infrastruktūra, energoefektivitātes un klimata pārmaiņu mazinošas aktivitātes, atkritumu apsaimniekošana, ūdens resursu efektīva izmantošana, transporta infrastruktūra un vides izglītība un zinātne. 

RTU visaugstākos rezultātus ir sasniegusi vides izglītībā un zinātnē, transporta infrastruktūrā un energoefektivitātes un klimata pārmaiņas mazinošu aktivitāšu ieviešanā.  

Vides, klimatneitralinātes un ilgtspējas jautājumiem RTU pievērš īpašu uzmanību – tie ir iekļauti RTU stratēģijā, ilgtspēju definējot kā vienu no RTU vērtībām un ar to saprotot ekoloģiskās, sociālās un ekonomiskās attīstības līdzsvaru, samērīgi izmantojot pieejamos resursus. Universitāte ir pieņēmusi ambiciozu stratēģisko lēmumu līdz 2030. gadam sasniegt klimata neitralitāti, panākot, ka RTU radīs ļoti nedaudz vai neradīs nemaz oglekļa emisiju.  

«GreenMetric 2023» no Latvijas vēl iekļauta Liepājas Universitāte, kas ierindota 294. vietā. No Lietuvas reitingā iekļuvušas divas augstskolas – Vītauta Dižā universitāte (445. vieta) un Mikolas Romeris universitāte (547. vieta) – un arī no Igaunijas – divas augstskolas – Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte (593. vieta) un Igaunijas Mākslas akadēmija (1019. vieta). Savukārt 1. vietā ierindojusies Vāgeningenas Universitāte un pētniecības centrs Nīderlandē, 2. vietā – Notingemas Trentas Universitāte Apvienotajā Karalistē un 3. vietā – Trīras Lietišķo zinātņu universitāte Vācijā. Kopumā reitingā izvērtētas 1183 universitātes no 84 valstīm. 

«GreenMetric»

QS Graduate Employability Ranking

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) prestižās reitingu aģentūras «QS World University Rankings» veidotajā «QS Graduate Employability Rankings 2021» ierindojusies 201.-250. vietā, labākos rezultātus sasniedzot indikatorā par darba devēju un studentu sadarbību. Tas apliecina, ka RTU studiju programmas tiek novērtētas darba tirgū ne tikai vietējā, bet arī starptautiskajā mērogā, un RTU kvalitatīvi sagatavo tautsaimniecībā nepieciešamos speciālistus.

Šajā reitingā izvērtēta augstskolu reputācija darba devēju vidū, absolventu sasniegumi, augstskolu un darba devēju sadarbība, studentu un darba devēju sadarbība un absolventu nodarbinātība. 

Par reitingā visaugstāk novērtēto darba devēju un studentu sadarbību RTU ir ieguvusi 95,8 punktus no 100 iespējamajiem, ierindojoties 32. vietā citu pasaules augstskolu vidū. Savukārt otrs vislabākais rādītājs ir absolventu sasniegumi, un šajā kritērijā RTU ieņem 202. vietu. 

Pavisam šogad reitingā vērtētas 679 augstākās izglītības iestādes, bet iekļautas – 550. Veidojot reitingu, aptaujāti 75 000 darba devēji, pētīta 29 000 augsta līmeņa profesionāļu karjeras attīstība pēc to absolvētās augstskolas, analizēti 170 000 darba devēju sadarbības piemēri ar absolventiem.

Reitinga pirmajā vietā ierindojas Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts, otrajā – Stenfordas Universitāte, bet trešajā – Kalifornijas Universitāte.

«QS Graduate Employability Rankings»

QS World University Rankings

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) starptautiskajā reitingā «QS World University Rankings 2024» iekļuvusi 751.–760. vietā, un šis rādītājs ir augstākais no reitingā iekļauto trīs Latvijas universitāšu izvērtējuma rezultātiem. Visaugstāk reitingā novērtēts ārzemju studentu īpatsvars universitātē un RTU reputācija darba devēju skatījumā. 

Reitingā «QS World University Rankings 2024» universitātes tiek vērtētas pēc deviņiem kritērijiem – papildu akadēmiskajai reputācijai, darba devēju reputācijai, citējamībai, studentu un akadēmiskā personāla proporcijai, kā arī ārzemju studentu un ārzemju mācībspēku īpatsvaram, absolventu nodarbinātībai un starptautiskajam pētniecības tīklam šogad vērtēts arī universitātes ieguldījums ilgtspējā. 

Vislabākos rezultātus, ierindojoties 248. vietā, RTU ir sasniegusi ar savu ārzemju studentu īpatsvaru. Internacionalizācija ir viena no būtiskākajām RTU darbības prioritātēm, un mērķtiecīga darba rezultātā pēdējo gadu laikā ir palielinājies RTU ārvalstu studentu skaits – universitātē mācās studenti no vairāk nekā 80 valstīm.

RTU savu sniegumu turpina uzlabot arī darba devēju reputācijas kritērijā, salīdzinājumā ar pagājušo gadu pakāpjoties par 78 vietām. Šis kritērijs kopā ar absolventu nodarbinātības rādītāju apliecina RTU studiju programmu atbilstību darba tirgus prasībām kā vietējo, tā arī citu valstu darba devēju ieskatā.  

Darba devēju reputācija RTU ir svarīgs kritērijs, jo Latvijā darba tirgū trūkst inženierzinātņu un augsto tehnoloģiju speciālistu, kurus lielākoties Latvijā sagatavo RTU. Arī universitāte par savu stratēģisko mērķi ir izvirzījusi proaktīvu sasaisti ar valsts tautsaimniecības vajadzībām, tāpēc RTU pamats ir zinātne, inovācijās un sadarbībā ar industriju veidots studiju process, kas nodrošina Latvijas tautsaimniecībai nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, tādējādi kalpojot par pamatu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai. 

RTU jau vairākus gadus «QS World University Rankings» vērtējumā ir vadošā universitāte Latvijā. No Latvijas reitingā iekļuvušas arī Latvijas Universitāte, kas ieņem 801.–850. vietu, un Rīgas Stradiņa universitāte, ierindojoties 901.–950. vietā. 

Topa pirmajā vietā ir Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts, otrajā – Kembridžas Universitāte, bet trešajā – Oksfordas Universitāte. 

Kopumā šogad reitingā vērtētas 1500 augstskolas 104 valstīs. 

«QS World University Rankings»

QS World University Rankings Europe

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir sasniegusi 262. vietu prestižajā starptautiskajā reitingā «QS World University Rankings: Europe 2024», ierindojoties Eiropas labāko universitāšu trīssimtniekā. No Latvijas augstskolām RTU vienīgā ir sasniegusi tik augstu pozīciju šajā reitingā, kurš 20. septembrī tika publiskots pirmoreiz vēsturē un ar kura palīdzību savu vietu Eiropas kartē iezīmē reģiona spēcīgākās universitātes.   

Visaugstāk reitingā ir novērtēts RTU ieguldījums ārzemju studentu piesaistē no dažādām valstīm un universitātes, kritērijā par iebraucošo studentu skaitu RTU ierindojot 6. vietā starp reitingā vērtētajām universitātēm. Tāpat augstu novērtēta ir RTU reputācija darba devēju skatījumā. Kopumā reitingā universitāšu sniegums ir vērtēts ļoti plaši – pēc deviņiem kritērijiem, iekļaujot arī, piemēram, akadēmisko reputāciju, studentu īpatsvaru, absolventu ienākumus, ilgtspējību, iesaisti starptautiskajā pētniecības apritē, citējamību un zinātniskās publikācijas.  

«Reitings piedāvā unikālu iespēju universitātēm pasaules konkurētspējīgāko augstākās izglītības iestāžu saimē salīdzināt sevi ar citiem spēlētājiem, savukārt politikas veidotāji var novērtēt konkrētās valsts augstskolu individuālos rādītājus visplašākajā apkopoto datu spektrā,» saka QS reitinga vecākais viceprezidents Bens Sovters (Ben Sowter).  

Kopumā reitingā «QS World University Rankings: Europe 2024» iekļautas 688 Eiropas universitātes, pirmajā vietā ierindojot Oksfordas Universitāti, otrajā – Šveices federālo tehnoloģiju institūtu (ETH Zurich), savukārt trešajā – Kembridžas Universitāti. Septiņas no reitingā minētajām desmit spēcīgākajām universitātēm atrodas Apvienotajā Karalistē.  

No Baltijas augstskolām visaugstāk reitingā atrodas Tartu Universitāte (137. vietā), tai seko Viļņas Universitāte (177. vietā), savukārt Tallinas Tehnoloģiju universitāte ierindota 252. vietā, Kauņas Tehnoloģiju universitāte – 275. vietā, bet 284. vieta piešķirta Vītauta Dižā universitātei, un 390. vieta – Tallinas Universitātei.  

Latvijā aiz RTU ir ierindota Latvijas Universitāte (dalīta 266. vieta), Rīgas Stradiņa Universitāte (dalīta 354. vieta), Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte un Daugavpils Universitāte (abām dalīta 484. vieta), Transporta un sakaru institūts (541.–550. vieta) un Ventspils Augstskola (601.+ vieta). 

«QS World University Rankings Europe»

QS Emerging Europe and Central Asia (EECA) 

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) «QS Emerging Europe and Central Asia (EECA) 2022» reitingā ieņem 57. vietu, vairākos vērtējuma kritērijos, piemēram, darba devēju reputācijā piedzīvojot izaugsmi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. EECA ir Eiropas un Centrālāzijas reģionālais augstskolu reitings, un pavisam tajā iekļautas 400 reģiona augstskolas.

Reģionālajā līmenī visaugstāk novērtēta RTU reputācija darba devēju vidū. Augsts sniegums ir arī kritērijos - akadēmiskā reputācija, akadēmiskā personāla un studentu proporcija, zinātnisko publikāciju skaits fakultātēs, ārvalstu studentu īpatsvars.

Reitingā universitātes izvērtētas pēc desmit kritērijiem – akadēmiskās reputācijas, darba devēju reputācijas, akadēmiskā personāla un studentu skaita proporcijas, akadēmiskā personāla ar doktora grādu īpatsvara, zinātnisko publikāciju citējamības līmeņa, zinātnisko publikāciju skaita fakultātēs, starptautiskās sadarbības pētniecībā, ārvalstu mācībspēku īpatsvara, ārvalstu studentu īpatsvara, kā arī ietekmes tīmeklī.

No Latvijas reitingā iekļautas vēl piecas augstskolas – Latvijas Universitāte dalīta 40. vietā, Rīgas Stradiņa universitāte – dalīta 119. vietā, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Daugavpils Universitāte ierindota 241.–250. vietā un Transporta un sakaru institūts 301–350. vietā.

No Baltijas valstu augstskolām visaugstāk novērta Tartu Universitāte, kas reitingā ieņem ceturto pozīciju.

«QS EECA University Rankings»

QS World University Rankings: Sustainability 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) ietekme uz vidi starptautiskajā «QS World University Rankings: Sustainability 2024» ir novērtēta, universitāti ierindojot 771.–780. vietā reitinga kopvērtējumā, taču visaugstāk reitinga kritērijos novērtēta RTU pārvaldības ilgtspēja, šajā pozīcijā RTU sasniedzot 392. vietu.  Reitingā «QS World University Rankings: Sustainability 2024» tiek vērtēta universitāšu spēja risināt globāli nozīmīgus vides, sociālos un pārvaldības jautājumus. 

Pārvaldības ilgtspējas sadaļā, kas šogad reitingā iekļauta pirmoreiz un kur RTU ieņem 392. vietu, vērtē, piemēram, ētikas kultūru institūcijā, studentu pārstāvniecības darbu un pārstāvību augstskolas pārvaldē, personāla politiku, finanšu atskaišu caurskatāmību, par ilgtspēju atbildīga personāla esamību.

Arī vides ilgtspēja ir RTU stratēģiski svarīga joma, kas integrēta gan studijās, gan zinātnē, pievēršoties vides ilgtspēju veicinošiem pētījumiem, gan arī ikdienā, universitātes cenšoties ievērot zaļo dzīvesveidu un popularizējot to arī darbinieku un studentu vidū. Reitingā RTU sniegums vides izglītībā novērtēts ar 507. vietu reitingā, savukārt vides ilgtspējā – ar 562. vietu. Jau vairākus gadus RTU īsteno arī iniciatīvu «Zaļā Ķīpsala», kurā darbinieki un studenti tiek aicināti taupīt resursus un svarīga loma ir RTU zinātnieku inovācijām — tās tiek aprobētas RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā, tā veicinot ilgtspējīgu pilsētiņas apsaimniekošanu.

Savukārt sociālajā jomā vērtē, piemēram, izglītības ietekmi uz sabiedrību, zināšanu apmaiņu, vienlīdzīgu attieksmi pret dažādām sociālajām grupām, kā arī nodarbinātību – kā absolventi ir sagatavoti darba tirgum. RTU apzinās, ka galvenais ir  cilvēkresursi, tāpēc cenšas veidot motivējošu vidi darbiniekiem un studentiem.

«QS World University Rankings: Sustainability 2024» ir vērtētas 1403 augstākās izglītības iestādes, un no Latvijas tajā iekļautas tikai divas augstskolas – RTU un Latvijas Universitāte (695. vieta). Savukārt no Igaunijas reitingā iekļautas divas augstskolas – Tartu Universitāte (563. vieta) un Tallinas Tehnoloģiju universitāte (1201+. vieta). Toties Lietuva reitingā ir pārstāvēta viskuplāk – ar piecām augstskolām: Viļņas Universitāti (474. vieta), Kauņas Tehnoloģiju universitāti (586. vieta), Mikola Romera Universitāti (637. vieta), Vītauta Dižā Universitāti (771.–780. vieta) un Viļņas Ģedimina Tehnisko universitāti (1051.–1100. vieta). 

Savukārt pirmās trīs vietas secīgi aizņem Toronto Universitāte Kanādā, Bērklijas Universitāte Kalifornijā un Mančesteras Universitāte Apvienotajā Karalistē.

«QS World University Rankings: Sustainability»

Times Higher Education (THE) World University Rankings

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) kopā ar Latvijas Universitāti (LU) izvirzījušās pirmajā vietā Latvijā prestižajā starptautiskajā reitingā «The Times Higher Education World University Rankings 2024» (THE WUR), ar vienādu kopējo punktu skaitu dalot kopēju pozīciju – 1001.–1200. vietu. RTU ir vienīgā universitāte no Latvijas, kas salīdzinājumā ar pērno gadu savu pozīciju THE WUR ir kāpinājusi, un visaugstāk reitingā novērtēts RTU sniegums starptautiskajā sadarbībā. 

Universitātes ieguldījums starptautiskajā sadarbībā tiek vērtēts pēc ārzemju studentu un mācībspēku skaita īpatsvara, kā arī pēc starptautiskās sadarbības pētniecībā un pēc zinātnisko publikāciju citējamības rādītājiem. Internacionalizācija ir viens no nozīmīgākajiem RTU stratēģiskajiem mērķiem, un ārvalstu studentu skaita kāpums ir mērķtiecīgas darbības rezultāts. Šajā pozīcijā RTU ieņem 642. vietu starp reitingā iekļautajām 1904 universitātēm no 108 pasaules valstīm.  

Otru augstāko vērtējumu RTU ieguvusi kritērijā par zinātnes vidi, ierindojoties 656. vietā. Šajā pozīcijā vērtē universitātes pētniecības produktivitāti, reputāciju un ienākumus no pētījumiem. Savukārt sadarbība ar industriju novērtēta kā trešā spēcīgākā RTU pozīcija, universitāti ierindojot 874. vietā. Šajā pozīcijā vērtē, cik lielus ienākumus augstskola ir guvusi no zināšanu pārneses, kādu pienesumu uzņēmumu attīstībā tā sniegusi ar inovāciju, izgudrojumiem un ekspertīzes darbu un kāda ir tās spēja piesaistīt finansējumu no komercsektora. 

«RTU tradicionāli spēcīgākās pozīcijas ir sadarbība ar industriju un studiju internacionalizācija, kas ir labs atspēriena punkts, sākot virzību uz universitātes vietas kāpināšanu starptautiskajos reitingos. Tas nav viegli, jo globālā konkurence prasa arī lielus ieguldījumus, taču mēs pamazām, bet konsekventi virzāmies uz savu mērķi, un to apliecina pēdējā laikā publicētie divi nozīmīgi starptautiskie reitingi, kur RTU ir sasniegusi labākos rezultātus Latvijā, uzņemoties līderību valsts pozīciju stiprināšanā starptautiskajā konkurences cīņā augstākajā izglītībā un zinātnē,» saka RTU rektors Tālis Juhna 

Pirms THE WUR septembrī tika publiskoti otra starptautiski nozīmīgākā reitinga «QS World University Rankings: Europe 2024» rezultāti, kur RTU ierindojās 262. vietā, vienīgā no Latvijas augstskolām sasniedzot tik augstu pozīciju šajā reitingā. Šajā reitingā visaugstākās pozīcijas RTU bija sadarbībā ar industriju un starptautiskajā sadarbībā. Savukārt jūnijā publicētajā «QS World University Rankings 2024» RTU ir ierindota 751.–760. vietā, un šis rādītājs ir augstākais no šajā reitingā iekļauto trīs Latvijas universitāšu izvērtējuma rezultātiem. Arī šajā reitingā visaugstāk novērtēts ārzemju studentu īpatsvars universitātē un RTU reputācija darba devēju skatījumā.  

Savukārt THE WUR pirmajā vietā ir Oksfordas Universitāte, otrajā – Stenfordas Universitāte un trešajā – Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts.  

No Baltijas valstīm visaugstākais sniegums ir Tartu Universitātei (301.–350. vieta), savukārt Tallinas Tehnoloģiju universitāte ierindojusies 601.–800. vietā un Tallinas Universitāte – 1001.–1200. vietā. No Lietuvas pirmajā pozīcijā reitingā ir Lietuvas Veselības zinātņu universitātei un Viļņas Universitātei, kas abas dala 801.–1000. vietu, savukārt Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte un Vītauta Dižā Universitāte dala 1201.–1500. vietu. 

«Times Higher Education (THE) World University Rankings»

Times Higher Education (THE) Rankings: BRICS & Emerging Economies

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ierindojusies 251.–300. vietā vienas no pasaules prestižākajām reitingu aģentūrām «Times Higher Education» (THE) veidotajā jaunās ekonomikas valstu universitāšu reitingā «THE Emerging Economies University Rankigs 2022». Visaugstāk RTU sniegums novērtēts divās darbības jomās – ienākumos no industrijas un starptautiskajā sadarbībā. 

Reitingā vērtēts universitāšu sniegums kopumā piecās darbības jomās: studijas (studiju vide), pētniecība (apjoms, ienākumi un reputācija), citējamība (pētniecības ietekme), starptautiskā sadarbība (personāls, studenti, pētniecība) un ienākumi no industrijas (zināšanu pārnese). Universitātes iegūto vietu nosaka vērtējuma kopsumma.  

Šogad reitingā tika vērtētas 698 universitātes. Bez RTU reitingā vēl iekļuvusi Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitāte.  

No Igaunijas reitingā atrodama Tartu Universitāte, Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Igaunijas dzīvības zinātņu universitāte, Tallinas universitāte, Igaunijas Mākslas akadēmija. Savukārt no Lietuvas – Viļņas Universitāte, , Vītauta Dižā universitāte, Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte, Kauņas Tehnoloģiju universitāte un Lietuvas Veselības zinātņu universitāte. 

Pirmajās trijās reitinga vietās reitingā  ierindojas Ķīnas augstskolas – pirmā ir Pekinas Universitāte (Peking University), otrā – Cinhua Universitāte (Tsinghua University), un trešā – Džedzjanas Universitāte (Zhejiang University).

«THE Emerging Economies University Rankigs»

Times Higher Education (THE) Rankings: Best universities in Europe

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) iekļauta «The Times Higher Education» Eiropas labāko universitāšu 2024. gada reitingā, ieņemot dalītu 400. vietu. Reitinga pamatā ir ietekmīgā universitāšu reitinga «The Times Higher Education World University Rankings» dati, kurā RTU pirmo reizi iekļuva 2016. gada septembrī.

No Latvijas reitingā iekļuvušas 4 universitātes. Latvijas universitāte ieņem dalīto 400. vietu, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte kopā ar citām universitātēm ieņem dalītu 531. vietu.

No Baltijas valstīm, reitingā iekļuvušas vēl – Tartu Universitāte, ieņemot dalīto 139. vietu, Tallinas Tehnoloģiju universitāte ar dalītu 273. vietu, Lietuvas Veselības zinātņu universitāte un Viļņas Universitāte ieņemot dalītu 342. vietu, bet Kauņas Tehnoloģiju universitāte ieņem dalītu 363. vietu. Tallinas Universitāte ieņem dalītu 400. vietu, bet Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte un Vītauta Dižā Universitāte kopā ar citām universitātēm ieņem dalītu 463. vietu.

2023. gada reitingā kopumā ir pārstāvētas vairāk kā 30 Eiropas valstis. Reitinga top 10 sastāda universitātes no Lielbritānijas, Šveices un Vācijas. Pirmajā vietā jau kārtējo gadu ir Oksfordas Universitāte, otrajā – Kembridžas Universitāte, bet trešajā – Londonas Imperiālā koledža. Reitinga metodoloģija ietver universitāšu novērtējumu pēc mācību un pētniecības vides, citējamības, ienākumiem no industrijas, starptautiskās sadarbības. 

«Best universities in Europe» 

The Times Higher Education Impact Rankings 

Izvērtējot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) sniegumu, īstenojot Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ilgtspējīgas attīstības 17 mērķu (Sustainable Development Goals (SDG) 17) sadarbības programmu, RTU ierindota starp 301–400 pasaules augstskolām, kuras visveiksmīgāk realizē ilgtspējas mērķus, liecina reitinga «The Times Higher Education Impact Rankings 2023» jaunākie dati. 

Visaugstāk novērtēts RTU ieguldījums 9. kritērija – veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas – sasniegšanā. Šajā pozīcijā RTU ierindojusies 97. vietā, un šis ir visaugstākais sniegums minētajā kritērijā salīdzinājumā ar citām Latvijas augstskolām.  

RTU kā zinātnes universitātei ir svarīga jaunu zināšanu un inovāciju radīšana, kā arī sadarbība ar industriju, lai jaunie produkti nonāktu tirgū un sniegtu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgai attīstībai. Tāpēc likumsakarīgi ir arī RTU panākumi minētā kritērija izpildē.  

Augstu vērtējumu saņēmuši arī RTU centieni sasniegt 13. mērķi – veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi.  

Arī klimata neitralitāte ir RTU prioritāte, un lielu lomu šī mērķa izpildē sniedz RTU zinātnieki, veicot pētījumus, radot jaunus risinājumus un komercializējot produktus, kas Latvijai palīdz ceļā uz klimatneitralitātes sasniegšanu.  

Līdzvērtīgi šim kritērijam novērtēts arī RTU ieguldījums 8. mērķa – ekonomiskās izaugsmes un nodarbinātības – sasniegšanā. Minētajos kritērijos RTU ierindojusies 101.–200. vietā.  

Atzinīgi vērtēts arī RTU sniegums 7. mērķa – atjaunojamās enerģijas – nodrošināšanā, RTU ierindojot 201.–300. vietā. Šajā pašā reitinga pozīcijā RTU atrodas arī, demonstrējot savu sniegumu 11. mērķa – padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas – un 12. mērķa – nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus – izpildē.  

Atzīstams vērtējums arī RTU sniegumam citu ANO mērķu veicināšanā. Piemēram, ieguldījums 16. mērķa – veicināt iekļaujošu sabiedrību un izveidot atbildīgas un iekļaujošas institūcijas – un 17. mērķa – stiprināt globālo partnerību –, kā arī 3. mērķa - veselīgas dzīves nodrošināšanas un labklājības sekmēšanas – sasniegšanā. 

Ilgtspējīga attīstība kopumā ir viena no RTU prioritātēm, kuru universitāte iedzīvina dažādos darbības virzienos, jo RTU mērķis ir paplašināt studentu, darbinieku un visas sabiedrības izpratni par nepieciešamību samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu un sekmēt videi draudzīgu tehnoloģiju radīšanu un izmantošanu. 

«The Times Higher Education Impact Rankings»

Universitāte