SIA «RTU Enerģija»

Nosaukums: SIA «RTU Enerģija»
Reģistrācijas Nr. 40103308518
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1050
Kontaktpersona: Miķelis Ragainis
+371 67089866

Publiski atvasinātas personas līdzdalības atbilstības Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta nosacījumiem pamatojums:

Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU), publiski atvasinātai personai, pieder 100% kapitāldaļu SIA «RTU enerģija».

Atbilstības kritēriji:

1. tirgus nav spējīgs nodrošināt RTU interešu īstenošanu attiecīgajā jomā ģeogrāfiskajā dislokācijas vietā – Ķīpsalā, Rīgā;

2. SIA «RTU enerģija» nodrošina RTU attiecīgā pakalpojuma pieejamību nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols;

3. nozarē atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu;

«RTU enerģija» (kapitālsabiedrības) vispārējais stratēģiskais mērķis

Nodrošināt RTU Ķīpsalas studiju un zinātniski pētnieciskās darbības kompleksu ar nepieciešamo energoresursu – siltumenerģiju – augstā servisa līmenī par konkurētspējīgu pakalpojuma cenu

Kapitālsabiedrības uzdevumi

1. nodrošināt efektīvu, viedo elektroenerģijas un siltuma ražošanu un apgādi, ūdens piegādes un notekūdeņu aizvadīšanas pakalpojumus RTU ēku kompleksam Ķīpsalā, Latvijas Nacionālajā Sporta bāzē, kā arī trešajām personām;

2. veicināt videi draudzīgu elektroenerģijas un siltuma ieguves tehnoloģiju izmantošanu un attīstību;

3. nodrošināt prakses vietas primāri RTU inženierzinātņu studentiem;

Finanšu darbības rādītāji 2014. gadā

Publiski atvasinātas personas līdzdalības apmērs 100%
Pamatkapitāls EUR 150 000
Publiski atvasinātai personai izmaksātās dividendes EUR 7616.00
Ieskaitījumi Valsts budžetā (t.sk. atskaitījumi un nodokļu maksājumi) EUR 273 592.72
Publiski atvasinātas personas kapitāldaļu turētāja pārstāvis Leonīds Ribickis 
Līdzdalība citās kapitālsabiedrībās Nav
Darbinieku skaits vidēji 2014. gadā 14

Gada pārskats SIA «RTU enerģija»

Universitāte