Universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir mūsdienīga, starptautiski pazīstama un prestiža vienīgā daudznozaru tehniskā universitāte Latvijā. RTU mērķtiecīgi attīstās, lai kļūtu par trešās paaudzes tipa universitāti, kas nodrošina ne tikai augstas kvalitātes izglītību, bet arī izcilu pētniecību un valorizāciju — inovāciju un tehnoloģiju pārnesi, tādējādi zinātnes sasniegumus iedzīvinot praksē.

RTU fakultātēs iespējams apgūt daudzpusīgu izglītību augstajās tehnoloģijās un inženierzinātnēs, kā arī sociālajās un humanitārajās zinātnēs. RTU mērķtiecīgi attīsta savu infrastruktūru, Ķīpsalā būvējot Latvijā pirmo studentu pilsētiņu, kas pēc būvniecības pabeigšanas kļūs par Baltijas reģionā modernāko inženierzinātņu studiju centru, kur būs koncentrētas RTU fakultātes, moderns laboratoriju korpuss, Zinātniskā bibliotēka un administratīvās ēkas.

Ķīpsalas studentu pilsētiņa

RTU ir pirmā Latvijas augstskola, kas jau 1965. gadā sāka studentu pilsētiņas celtniecību Ķīpsalā. Būvniecība turpinās, iecerēts līdz 2020. gadam Ķīpsalas studentu pilsētiņā koncentrēt lielāko daļu universitātē studējošo.

Vides pieejamība

Lai nodrošinātu izglītības pieejamību, Rīgas Tehniskā universitāte rūpējas par vides pieejamību un ņem vērā vides pieejamības labās prakses piemērus. Uzsākot kādu infrastruktūras attīstības projektu, mēs kā pamatnosacījumu izvirzām vides pieejamību, lai jebkurā ēkā jebkurai vietai students, mācībspēks vai apmeklētājs varētu brīvi piekļūt un lai cilvēkiem ar ierobežotām kustību spējām būt iespēja mācīties un strādāt.

Stratēģija

RTU stratēģija sevī ietver būtiskākos uzstādījumus RTU attīstībai laika posmā līdz 2025. gadam, kā arī nosaka veicamās aktivitātes un atbildības dalījumu par veicamo uzdevumu izpildi.

Dokumenti

Šajā sadaļā varat iepazīties ar būtiskākajiem dokumentiem, kas regulē RTU darbību.

Skaitļi un fakti

RTU pēc studentu skaita ir lielākā Latvijas augstskola, kas pēdējos gados, par spīti tā sauktajai demogrāfiskajai bedrei, spējusi saglabāt stabilu studentu skaitu.

Struktūra un vadība

Latvijas Augstskolu likums paredz, ka augstskolas ir autonomas izglītības un zinātnes institūcijas ar pašpārvaldes tiesībām. Šo autonomiju raksturo varas un atbildības sadale starp valsts institūcijām un augstskolu vadību, kā arī starp vadību un akadēmisko personālu.

Reitingi

Rīgas Tehniskā universitāte piedalās vairākos starptautiska un nacionāla līmeņa reitingos un salīdzināšanas sistēmās. Starptautiskie reitingi veicina veselīgu konkurencei starp augstskolām un tie var būt noderīgi topošajiem studentiem izvēloties savu turpmāko studiju vietu.

Atzinības un apbalvojumi

Šajā sadaļā ietverti ievērojamākie RTU darbības sekmētāji, izcilākie augstskolas zinātnieki un mācībspēki, kā arī atzinību saņēmušie jaunie zinātnieki.
RTU piešķirti Latvijas valsts un ES apbalvojumi.

Vēsture

Rīgas Tehniskā universitāte pašreizējo nosaukumu ieguva 1990. gadā. Dibināta 1862. gadā kā Rīgas Politehniskā augstskola, laikmetu griežos augstskola nosaukuma un pakļautības pārmaiņas piedzīvojusi vairākas reizes.

Projekti

Šajā sadaļā var sameklēt informāciju par visiem RTU īstenotajiem un esošajiem projektiem, ietverot visus to finansēšanas avotus. Līdztekus projekta aprakstam ir arī katra projekta ik ceturkšņa jaunumi.

Publiskie iepirkumi

Šajā sadaļā pieejama informācija par Rīgas Tehniskās universitātes rīkotajiem publiskajiem iepirkumiem, to rezultātiem, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes pircēja profilu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un citiem publisko iepirkumu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

Īpašumi

Pakalpojumi

Masu medijiem

Sabiedrisko attiecību departamenta Ārējās komunikācijas nodaļa nodrošina iekšējās un ārējās komunikācijas procesus universitātē, kā arī sniedz informāciju, lai mediji un plašāka sabiedrība uzzinātu svarīgus RTU jaunumus, īsteno sabiedrisko attiecību politiku un veido universitātes tēlu atbilstoši tās stratēģijai un mērķiem.

Priekšlikumi un sūdzības

Trauksmes celšana

Trauksmes celšanas likuma mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību.

Viegli lasīt

Piekļūstamības paziņojums

Rīgas Tehniskā universitāte saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 «Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā» (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Darbs RTU

RTU darbinieki lepojas ar savu darbavietu. RTU darbinieku aptaujas rādītāji par izaugsmes un attīstības iespējām augstskolā ir augsti – viņi uzskata, ka strādāt RTU ir prestiži, darba saturs ir motivējošs un attīstošs.

Kontakti un rekvizīti

Studentu viesnīcas

Universitāte