Reflektanta rangs

1. Reflektantu uzņemšana pilna un nepilna laika pamatstudiju programmās notiek pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā, gada atzīmēm atsevišķos priekšmetos vidējās izglītības dokumentā un pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem. Ja papildus minētiem CE ir nokārtoti CE fizikā un/vai ķīmijā, tad CE fizikā un/vai ķīmijā, tiek ņemts vērā ranga aprēķinā.

2. Piesakoties konkursam uz budžeta vietām CE matemātikā nedrīkst būt zemāks par 15% (vidējā vērtība no visām matemātikas CE vērtējuma sadaļām).

3. CE iegūtos vidējos procentus (piemēram, (CE matemātika: zināšanas un pamatprasmes 64% + zināšanas lietojums standartsituācijās 32% + zināšanu lietojums nestandarta situācijās 0%) : 3 = 32%)  reizina ar uzņemšanas noteikumos paredzētajiem koeficientiem:

  • matemātika (Tehniskā tulkošana – 0,75); fizika, ķīmija – koeficients 1,00;
  • latviešu valoda – 0,80 (Tehniskā tulkošana – 1,00);
  • svešvaloda -0,70 (Tehniskā tulkošana – 1,00) un saskaita.

4. Zīmēšanas iestājpārbaudījumam koeficients – 15.

5. Vidējās izglītības dokumenta atzīmju summu dala ar 1000.

6. Saskaitot abas summas, iegūst reflektanta rangu.

Aprēķina piemēri

Bakalaura studiju programmā «Datorsistēmas» vai «Uzņēmējdarbība un vadīšana», ja nav kārtots CE fizikā un/vai ķīmijā:

CE vērtējums: matemātika – 80%; svešvaloda – 70%; latviešu valoda – 75%

Atzīmes vidējās izglītības atestātā:
matemātika – 6; fizika – 6; informātika – 9; svešvaloda – 8; ķīmija – 6

Rangs = (80% x 1 + 70% x 0,70 + 75% x 0,80) + (6 + 6 + 9 + 8 + 6) : 1000 = 189,035

, ja ir kārtots arī CE fizikā:
CE vērtējums:
matemātika – 80%; svešvaloda – 70%; latviešu valoda – 75%, fizika – 25%

Atzīmes vidējās izglītības atestātā:
matemātika – 6; fizika – 6; informātika – 9; svešvaloda – 8; ķīmija – 6

Rangs = (80% x 1 + 70% x 0,70 + 75% x 0,80 + 25% x 1) + (6 + 6 + 9 + 8 + 6) : 1000 = 214,035

, ja ir kārtots arī CE fizikā un ķīmijā:
CE vērtējums:
matemātika – 80%; svešvaloda – 70%; latviešu valoda – 75%, fizika – 25%, ķīmija – 35%

Atzīmes vidējās izglītības atestātā:
matemātika – 6; fizika – 6; informātika – 9; svešvaloda – 8; ķīmija – 6

Rangs = (80% x 1 + 70% x 0,70 + 75% x 0,80 + 25% x 1 + 35% x 1) + (6 + 6 + 9 + 8 + 6) : 1000 = 249,035

Bakalaura studiju programma «Arhitektūra»

CE vērtējums: matemātika – 85%; latviešu valoda – 75%, svešvaloda – 80%
Atzīme iestājpārbaudījumā zīmēšanā – 8

Atzīmes vidējās izglītības atestātā:
matemātika – 7; fizika – 6; informātika – 8; svešvaloda – 9; ķīmija – 5

Rangs = (85% x 1 + 70% x 0,80 + 80% x 0,70 + 8 x 15) + (7 + 6 + 8 + 9 + 5) : 1000 = 317,035

, ja ir kārtots arī CE fizikā:
CE vērtējums:
matemātika – 85%; latviešu valoda – 75%, svešvaloda – 80%, fizika – 30%

Atzīme iestājpārbaudījumā zīmēšanā – 8

Atzīmes vidējās izglītības atestātā:
matemātika – 7; fizika – 6; informātika – 8; svešvaloda – 9; ķīmija – 5

Rangs = (85% x 1 + 70% x 0,80 + 80% x 0,70 + 30% x 1 + 8 x 15) + (7 + 6 + 8 + 9 + 5) : 1000 = 347,035

, ja ir kārtots arī CE fizikā un ķīmijā:
CE vērtējums: matemātika – 85%; latviešu valoda – 75%, svešvaloda – 80%, fizika – 25%, ķīmija – 29%

Atzīme iestājpārbaudījumā zīmēšanā – 8

Atzīmes vidējās izglītības atestātā:
matemātika – 7; fizika – 6; informātika – 8; svešvaloda – 9; ķīmija – 5

Rangs = (85% x 1 + 70% x 0,80 + 80% x 0,70 + 25% x 1 + 29% x 1+ 8 x 15) + (7 + 6 + 8 + 9 + 5) : 1000 = 371,035

Bakalaura studiju programmā «Tehniskā tulkošana» ja nav kārtots CE fizikā un/vai ķīmijā:

CE vērtējums: matemātika – 80%; svešvaloda(angļu vai vācu valoda) – 70%; latviešu valoda – 75%

Atzīmes vidējās izglītības atestātā:
matemātika – 6; fizika – 6; informātika – 9; svešvaloda – 8; ķīmija – 6

Rangs = (80% x 0,75 + 70% x 1 + 75% x 1) + (6 + 6 + 9 + 8 + 6) : 1000 = 205,035

, ja ir kārtots arī CE fizikā:
CE vērtējums:
matemātika – 80%; svešvaloda – 70%; latviešu valoda – 75%, fizika – 25%

Atzīmes vidējās izglītības atestātā:
matemātika – 6; fizika – 6; informātika – 9; svešvaloda – 8; ķīmija – 6

Rangs = (80% x 0,75 + 70% x 1 + 75% x 1 + 25% x 1) + (6 + 6 + 9 + 8 + 6) : 1000 = 230,035

, ja ir kārtots arī CE fizikā un ķīmijā:
CE vērtējums:
matemātika – 80%; svešvaloda – 70%; latviešu valoda – 75%, fizika – 25%, ķīmija – 35%

Atzīmes vidējās izglītības atestātā:
matemātika – 6; fizika – 6; informātika – 9; svešvaloda – 8; ķīmija – 6

Rangs = (80% x 0,75 + 70% x 1 + 75% x 1 + 25% x 1 + 35% x 1) + (6 + 6 + 9 + 8 + 6) : 1000 = 265,035

Personām, kuras izglītību ieguvušas ārzemēs, un personām, kurām LR normatīvo aktu dokumentos noteiktajā kārtībā nav CE rezultātu (t. sk., personām, kuras izglītību ieguvušas pirms 2009. gada), ranga aprēķinam tiek izmantotas atestāta gala atzīmes, kurām jābūt sekmīgām.

Aprēķina piemērs

Bakalaura studiju programmās «Datorsistēmas» vai «Muitas un nodokļu administrēšana»

Gala atzīmes: matemātika – 7; latviešu valoda - 8 , svešvaloda – 9

Atzīmes vidējās izglītības atestātā:
matemātika – 7; fizika – 5; informātika – 9; svešvaloda – 8; ķīmija – 6

Rangs = (7 x 10 + 8 x 8,0 + 9 x 7,0) + (7 + 5 + 9 + 8 + 6) : 1000 = 197,035

, ja ir klāt gala atzīmes fizikā un ķīmijā:
Gala atzīmes:
matemātika – 7; latviešu valoda - 8 , svešvaloda – 9, fizika – 5, ķīmija - 6

Atzīmes vidējās izglītības atestātā:
matemātika – 7; fizika – 5; informātika – 9; svešvaloda – 8; ķīmija – 6

Rangs = (7 x 10 + 8 x 8,0 + 9 x 7,0 + 5 x 10 + 6 x 10) + (7 + 5 + 9 + 8 + 6) : 1000 = 307,035

Studijas