Pamatstudiju programmās

Apstiprināts
2023. gada 27. novembra  Senāta sēdē
(protokollēmuma Nr. 677)

 

 UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI AKADĒMISKO UN PROFESIONĀLO PAMATSTUDIJU PROGRAMMĀS 2024./2025. MĀCĪBU GADĀ
(bakalaura akadēmisko, bakalaura profesionālo, pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālās augstākās izglītības studiju programmas)

Pieņemts saskaņā ar Augstskolu likuma 15.1 panta pirmo daļu

1. Vispārīgie noteikumi

1. Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) Uzņemšanas noteikumi akadēmisko un profesionālo pamatstudiju studiju programmās (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā reflektanti tiek uzņemti RTU akadēmisko un profesionālo pamatstudiju studiju programmās, kurās RTU ir izsludinājusi uzņemšanu 2024./2025. akadēmiskajā gadā.

2. Tiesības tikt uzņemtam saskaņā ar šiem Noteikumiem un studēt RTU ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas pilsonim un Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja.

3. Ārvalstnieki, kuri nav minēti šo noteikumu 2. punktā, var pretendēt studijām RTU valsts valodā par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, ja iepriekšējā izglītība atbilst attiecīgās pamatstudiju programmas prasībām par iepriekšējo izglītību. 

4. Ārvalstnieki, kuri neatbilst šo noteikumu 2. punktam un vēlas studēt Rīgas Biznesa skolas piesaistītajās studiju programmās, tiek uzņemti, ievērojot Augstskolu likuma 83. pantā un Ministra kabineta noteikumos Nr. 846 «Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās» noteikto.

5. Studiju programmās, kuras paredzētas ārvalstu studējošajiem, uzņemšana notiek atbilstoši uzņemšanas noteikumiem šajās programmās.

6. Pilna laika studējošajiem studijas ir par valsts budžeta vai fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. Nepilna laika (neklātienes un vakara) studējošajiem studijas ir par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.

7. Uzņemšanas noteikumi studiju vietās, kas tiek pasūtītas un finansētas no konkrētu juridisko personu puses, var tikt precizēti atbilstoši noslēgtajam līgumam ar attiecīgo juridisko personu. 

8. Šie Noteikumi un speciālās prasības un kritēriji uzņemšanai katrā no pamatstudiju programmām tiek publicēti RTU interneta vietnē www.rtu.lv.

9. Reflektantu pieteikumu un citu dokumentu iesniegšanas, konkursa norises, iestājpārbaudījumu un reģistrēšanās termiņus nosaka ar RTU rīkojumu un publicē RTU interneta vietnē www.rtu.lv.

10. Vietu skaitu uzņemšanai studijām par valsts budžeta vai fizisko vai juridisko personu līdzekļiem katrā pilna laika studiju programmā nosaka RTU Senāts ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms pieteikumu iesniegšanas sākuma datuma.

11. Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

12. Ja līdz pieteikšanās termiņa beigām reflektantu skaits studiju programmā ir mazāks nekā RTU noteiktais minimālais studiju vietu skaits, Uzņemšanas komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt uzņemšanas procesu studiju programmā un piedāvāt reflektantam studēt citā studiju programmā.

13. Studējošo uzņemšanas rezultātus nosaka Uzņemšanas komisija un apstiprina ar RTU rīkojumu.

14. RTU ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā, ja tā nav ievērojusi uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

15. Reflektantam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai RTU lēmums par atteikšanos ieskaitīt studējošo skaitā tiktu noformēts rakstiski.

16. Uzņemšanas komisijas lēmumus var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, iesniedzot motivētu iesniegumu rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

2. Pieteikšanās kārtība

17. Pieteikties studijām RTU var:

17.1. Elektroniski Vienotās uzņemšanas pamatstudiju programmu informācijas sistēmā (turpmāk – VUPP), izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Elektroniskais pieteikums reflektantam ir obligāti jāapstiprina elektroniski portālā www.latvija.lv 

17.2. Elektroniski RTU publiskā pieteikšanās sistēmā, noteiktajos pieteikšanās termiņos.

17.3. Personīgi ierodoties RTU Uzņemšanas komisijā noteiktajos pieteikšanās termiņos, līdzi ņemot Noteikumu 23. punktā norādīto dokumentu oriģinālus.

18. Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai iesniedzot pieteikumu Uzņemšanas komisijā. Pilnvarotajai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara, pilnvaras devēja personu apliecinoša dokumenta kopija un Noteikumu 23. punktā norādīto dokumentu oriģināli.

19. Personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, var pieteikties studijām RTU, ierodoties klātienē, pieteikumam pievienojot Akadēmiskās informācijas centra (turpmāk – AIC) izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments. Ja iepriekšējā izglītība ir iegūta Lietuvā vai Igaunijā pēc 2019. gada 7. janvāra, nav jāveic iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšana AIC. Izglītības dokumentā uzrādīto priekšmetu novērtējumu pielīdzināšanu RTU uzņemšanas kritērijiem veic Uzņemšanas komisija.

20. Piesakoties studijām, jāmaksā reģistrācijas maksa par pieteikumu atbilstoši RTU rīkojumam par reflektantu reģistrācijas maksu. Atsaucot pieteikumu, reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

21. Piesakoties programmās, kurās jākārto iestājpārbaudījums, bez reģistrācijas maksas jāsamaksā papildu maksa, atbilstoši RTU rīkojumam. Atsaucot pieteikumu eksāmenam, maksa par eksāmenu netiek atmaksāta.

22. Bāreņi un 1. grupas invalīdi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas un papildu maksas par iestājpārbaudījumiem, uzrādot attiecīgu dokumentu.

23. Piesakoties studijām, reflektantam vai tā pilnvarotai personai jāaizpilda pieteikums un jāuzrāda:

  • pase vai personas apliecība;
  • atestāts vai diploms;
  • atestāta vai diploma pielikums (atzīmju izraksts);
  • centralizēto eksāmenu (turpmāk CE) sertifikāti (ja izglītība iegūta ārvalstīs, tad AIC izsniegta izziņa par iegūtās izglītības atzīšanu Latvijā);

24. Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē vai personas apliecībā, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina attiecīgo personas datu maiņu.

25. Ja kāds no 23. punktā minētiem dokumentu oriģināliem nav latviešu vai angļu valodā, jāiesniedz izglītības dokumenta notariāli apstiprināts tulkojums.

26. Reflektantiem, kuri var tikt imatrikulēti studijām RTU, jāparaksta studiju līgums noteiktajos termiņos un kārtībā.

27. Reflektantu iesniegtos dokumentus RTU Uzņemšanas komisija glabā RTU Lietu nomenklatūrā noteiktā kārtībā.

3. Uzņemšanas pamatprincipi

28. Reflektantu uzņemšana pamatstudiju programmās notiek pēc visu nokārtoto centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem, gada atzīmēm atsevišķos priekšmetos vidējās izglītības dokumentā un pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem.

29. Lai pretendētu studijām RTU ir jābūt nokārtotiem obligātiem CE – matemātika, latviešu valoda un svešvalodā. Visu CE koeficienti tiek atrunāti šo Noteikumu 31. punktā.

30. Konkursa ranga aprēķinā CE rezultāti tiek izmantoti, ievērojot Ministra kabineta noteikumos Nr. 846 «Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās» noteiktos līmeņa koeficientus, pielīdzinot nokārtoto CE rezultātus augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

30.1. Optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75.

30.2. Vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50.

31. Konkursa ranga aprēķinā fakultāšu studiju programmās, tiek izmantoti RTU koeficienti CE kopvērtējumiem un papildu nosacījumi.

31.1. Studiju virzienu, Arhitektūra un būvniecība, Ekonomika, Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas, Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika, Iekšējā drošība un civilā aizsardzība, Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, Ķīmija, ķīmijas tehnoloģija un biotehnoģija, Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības, Ražošana un pārstrāde, Tulkošana, Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība, Vides aizsardzība, studiju programmās:

  • CE procentu kopvērtējumu matemātikā reizina ar koeficientu 1;
  • CE procentu kopvērtējumu latviešu valodā reizina ar koeficientu 0,8;
  • CE procentu kopvērtējumu svešvalodā reizina ar koeficientu 0,7;
  • CE procentu kopvērtējumu fizikā un/vai ķīmijā reizina ar koeficientu 1;
  • visu nokārtoto CE procentu kopvērtējuma vidējo vērtējumu reizina ar koeficientu 0,50.

Studiju programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains» papildus šo noteikumu 31.1. punktā norādītiem CE, ranga aprēķinā tiek ņemta vērā iestājpārbaudījuma atzīme, kuru summē, reizinot ar koeficientu 15 (piecpadsmit).

31.2. Papildus šo noteikumu 31.1. punktā norādītiem CE, RTU Latvijas Jūras akadēmijas (turpmāk – RTU LJA) studiju programmās:

1) vidējās profesionālās jūrniecības izglītības mācību iestāžu (jūrskolu) absolventiem papildus CE - profesionālās kvalifikācijas eksāmena specialitātē rezultāti;

2) atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem 273 «Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darba uz kuģa», derīgs jūrnieku ārsta atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē;

3) ārsta izziņa par veselības stāvokli studiju programmas «Kuģu navigācijas elektronika» reflektantiem;

4) ja konkursā uz budžeta vietām vairākiem reflektantiem ir vienāds vērtējums, tad priekšroka tiek dota RTU LJA Jūrskolas absolventiem.

31.3. Studiju programmā «Tehniskā tulkošana»:

1) CE procentu kopvērtējumu latviešu valodā un svešvalodā (angļu vai vācu) reizina ar koeficientu 1;

2) CE procentu kopvērtējumu matemātikā reizina ar koeficientu 0,75;

3) CE procentu kopvērtējumu fizikā un/vai ķīmijā reizina ar koeficientu 1;

4) visu nokārtoto CE procentu kopvērtējuma vidējo vērtējumu reizina ar koeficientu 0,50.

31.4. Rīgas Biznesa skolas studiju programmās «Vadīšana starptautiskos uzņēmumos» un «Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas»:

1) CE procentu kopvērtējumu matemātikā, angļu valodā un latviešu valodā reizina ar koeficientu 0,25;

2) CE procentu kopvērtējumu fizikā un/vai ķīmijā reizina ar koeficientu 0,25;

3) visu nokārtoto CE procentu kopvērtējuma vidējo vērtējumu reizina ar koeficientu 0,50;

4) ja izglītība iegūta ārvalstīs, starptautiskā angļu valodas testa rezultātu summē un reizina ar koeficientu 0,3;

5) starptautisks angļu valodas zināšanu pārbaudes testa rezultāts, kas nokārtots pēdējo 2 (divu) gadu laikā summē un reizina ar koeficientu 0,25;

6) atlases pārrunās (strukturēta intervija) iegūto vērtējumu summē un reizina ar koeficientu 0,5.

31.5. Papildus šo noteikumu 31.1. punktā norādītiem CE, nepilna laika studijām RTU LJA studiju programmās:

1) reflektants ir jūrskolas absolvents;

2) persona ir ar vismaz sardzes matroža vai sardzes motorista profesionālo kvalifikāciju un vismaz 12 mēnešu jūras cenzu;

3) personas, kuras neatbilst šā punkta 1) un 2) apakšpunktiem, uzņem ar nosacījumu, ka tās pēc pirmā kursa apguves pāriet pilna laika klātienes studijās vai turpina studijas neklātienē, strādājot uz kuģiem jūrā, studiju laikā iegūstot nepieciešamo jūras cenzu.

31.6. Papildus šo noteikumu 31.1. punktā norādītiem CE, RTU LJA otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās (ar atbilstošu pirmā līmeņa profesionālās augstākās jūrniecības izglītību un Ministru Kabineta noteikumu prasībām atbilstošu kredītpunktu izpildi):

1) atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem 273 «Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darba uz kuģa», derīgs jūrnieku ārsta atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē;

2) jūras cenzu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.

32. Lai piedalītos konkursā uz valsts budžeta finansētām studiju vietām, CE procentu kopvērtējums matemātikā nedrīkst būt zemāks par 20 procentiem pirms reizināšanas ar šo noteikumu 30. un 31. punktā minētajiem koeficientiem.

33. Papildus 31. punktā noteiktajiem kritērijiem tiek ņemtas vērā gada atzīmes vidējās izglītības dokumentā priekšmetos matemātika, fizika, ķīmija, informātika un svešvaloda. Ja vidējās izglītības dokumentā mācību priekšmets tiek sadalīts, piemēram, matemātika ir sadalīta priekšmetos algebra un ģeometrija, vai matemātika I un matemātika II, vērā ņem priekšmetu ar augstāko vērtējumu. Ja Inženierekonomikas un vadības fakultātes reflektanta vidējās izglītības dokumentā nav vērtējuma fizikā un ķīmijā, vērtē atzīmes priekšmetos dabaszinātnes un ekonomika. Ranga aprēķinā tiek ņemta vērā šajā punktā minētās atzīmes, kuras summē, dalot ar koeficientu 1000 (viens tūkstotis).

34. Reflektanti, kuri ieguvuši tiesības iestāties ārpus konkursa, tiek piešķirts papildu koeficients 1000 (viens tūkstotis) ranga aprēķinā.

35. Uz iestājpārbaudījumu, ja tāds paredzēts, reflektantiem jāierodas norādītajā laikā, līdzi ņemot pasi vai personas apliecību un iestājpārbaudījuma maksājuma apliecinājumu.

36. Iestājpārbaudījumu norisi nosaka iestājpārbaudījumu noteikumi, kas publicēti RTU interneta vietnē www.rtu.lv.

37. Reflektanti, kuri nav ieradušies uz iestājpārbaudījumu norādītājā laikā un/vai nav paņēmuši līdzi pasi vai personas apliecību, turpmāk konkursā nepiedalās.

38. Pretendenti uz maksas studiju vietām tiek ieskaitīti studējošo skaitā, atbilstoši RTU noteiktajai studiju maksas samaksas kārtībai.

39. Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (ieskaitot) un no 2004. līdz 2008. gadam (ieskaitot), kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bijušas atbrīvotas no vidējās izglītības valsts pārbaudījumiem, var tikt uzņemtas studiju programmās, ja vidējās izglītības dokumenta gada atzīmes matemātikā, svešvalodā un latviešu valodā ir sekmīgi nokārtotas un ir sekmīgi nokārtots iestājpārbaudījums matemātikā vai CE, atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 398 «Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību», Maksa par iestājpārbaudījumu tiek noteikta ar rektora rīkojumu.

40. CE rezultāti, kas iegūti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā līdz Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumu Nr. 416 «Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem» un Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 332 «Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu paraugiem» spēkā stāšanās dienai, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

41. Personām, kurām nav kārtots CE latviešu valodā un kuras neatbilst 39. punkta prasībām, to var aizstāt ar Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (VISC) valsts valodas prasmes pārbaudē iegūto līmeni, kas apliecina valsts valodas prasmi vismaz vidējā līmeņa 1. pakāpē (B1) vai ir jākārto, CE atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 398 «Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību».

42. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 «Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā» CE svešvalodā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā, kas jāuzrāda RTU Uzņemšanas komisijā.

43. Pēc pieteikumu iesniegšanas pretendentiem uz valsts budžeta finansētām un maksas studiju vietām noteiktajā termiņā jāreģistrējas konkursam. Pēc reģistrēšanās konkursam reflektants konkurē uz studiju vietām pieteikumā norādītajā studiju programmu prioritāšu secībā.

44. Reflektantus studijām par valsts budžeta līdzekļiem vai par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā ieskaita tikai vienā RTU studiju programmā.

45. Lai piedalītos konkursā studiju programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains», zīmēšanas iestājpārbaudījuma atzīmei jābūt ne zemākai kā 4 (gandrīz viduvēji).

46. Konkursa rezultātus nosaka un apstiprina RTU Uzņemšanas komisija. Tos izziņo ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.

47. Ja pretendents uz valsts budžeta finansētu studiju vietu neiztur konkursu, viņš var pieteikties studijām par maksu vienā no RTU izsludinātām studiju programmām, ja attiecīgajā studiju programmā ir pieejamas maksas studiju vietas, vai pretendēt uz vakantajām valsts budžeta finansētajām vai maksas studiju vietām citā studiju programmā, ja ir ievēroti šo Noteikumu nosacījumi.

46. Pretendenti uz maksas studiju vietām samaksā studiju maksu atbilstoši RTU noteiktajai studiju maksas samaksas kārtībai.

47. Reflektantus, kuri pēdējo 2 (divu) gadu laikā ieguvuši starptautiskās vai Latvijas valsts olimpiādēs godalgotu vietu matemātikā, fizikā, ķīmijā vai informātikā, ieskaita ārpus konkursa, ja ir ievēroti šo Noteikumu nosacījumi.

48. Reflektantam, kurš piesakās studijām RTU LJA programmās, jāparaksta rakstisks apliecinājums par to, ka reflektants apzinās, ka iegūtas sodāmības gadījumā, ja tā ir noteikta ar tiesas spriedumu par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, nevar studēt RTU LJA programmās un var tikt eksmatrikulēts no studējošo skaita.

49. Reflektantus, kuri ieguvuši RTU apliecinājumu par tiesībām iestāties ārpus konkursa RTU programmās un RTU sadarbības programmās, ieskaita, ja ir ievēroti šo Noteikumu nosacījumi.

50. Reflektantiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to un atbilst šo Noteikumu nosacījumiem, RTU bez konkursa nodrošina no valsts budžeta finansētas studiju vietas pamatstudiju programmās, saskaņā ar Ministra kabineta noteikumos Nr. 846 «Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās» noteikto.
(izteikts 2023. gada 18. decembra Senāta sēdē apstiprinātā redakcijā)

51. Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem fiziskā persona var izmantot vairākas reizes.

52. Persona, kas eksmatrikulēta no RTU par plaģiātu vai par studenta necienīgu rīcību, var pretendēt uz atkārtotu imatrikulāciju RTU ne agrāk kā 3 (trīs) gadus pēc eksmatrikulācijas.

53. Personai, kurai ir nenokārtotas finanšu saistības ar RTU, var atteikt uzņemšanu RTU studiju programmā.

4. Noslēguma jautājumi

54. Visus ar uzņemšanu RTU saistītos jautājumus, kuri nav noregulēti Latvijas Republikā spēkā esošajās tiesību normās vai šajos Noteikumos, izskata RTU Uzņemšanas komisija.

55. Informācija par studiju iespējām un uzņemšanu RTU tiek izvietota RTU interneta vietnē: www.rtu.lv.

Studijas