Pamatstudiju programmās

Apstiprināts
2018. gada 29 .oktobra Senāta sēdē
(protokollēmuma Nr. 623)

 

 UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI AKADĒMISKO UN PROFESIONĀLO PAMATSTUDIJU PROGRAMMĀS
(bakalaura akadēmisko, bakalaura profesionālo, pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības (koledžas) studiju programmas)

Pieņemts saskaņā ar Augstskolu likuma 15. panta pirmo daļu

1. Vispārīgie noteikumi

1. Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) Uzņemšanas noteikumi akadēmisko un profesionālo pamatstudiju studiju programmās (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā reflektanti tiek uzņemti RTU akadēmisko un profesionālo pamatstudiju studiju programmās, kurās RTU ir izsludinājusi uzņemšanu 2019./2020. akadēmiskajā gadā.

2. Tiesības tikt uzņemtam saskaņā ar šiem Noteikumiem un studēt RTU ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas pilsonim un Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja.

3. Ārvalstnieki, kuri nav minēti šo noteikumu 2. punktā, var pretendēt studijām RTU valsts valodā par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, ja iepriekšējā izglītība atbilst attiecīgās pamatstudiju programmas prasībām par iepriekšējo izglītību.

4. Studiju programmās, kuras paredzētas ārvalstu studējošajiem, uzņemšana notiek atbilstoši šo programmu uzņemšanas noteikumiem.

5. Pilna laika studējošajiem studijas ir par valsts budžeta vai fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. Nepilna laika (neklātienes un vakara) studējošajiem studijas ir par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.

6. Uzņemšanas noteikumi studiju vietās, kas tiek pasūtītas un finansētas no konkrētu juridisko personu puses, var tikt precizēti atbilstoši noslēgtajam līgumam ar attiecīgo juridisko personu.

7. RTU īsteno akadēmisko un profesionālo pamatstudiju programmas:

7.1. Bakalaura akadēmiskās studijas, kas paredzētas bakalaura akadēmiskā grāda iegūšanai.  Studijas var turpināt maģistrantūrā vai augstākā līmeņa profesionālo studiju programmā.

7.2. Bakalaura profesionālās studijas, kas paredzētas bakalaura profesionālā grāda un piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Studijas var turpināt maģistrantūrā.

7.3. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studijas, kas paredzētas ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Studijas var turpināt atbilstošā bakalaura profesionālo studiju programmā.

8. Speciālās prasības un kritēriji uzņemšanai katrā no pamatstudiju programmām tiek publicēti RTU interneta vietnē www.rtu.lv.

9. Reflektantu pieteikumu un citu dokumentu iesniegšanas, konkursa norises,  iestājpārbaudījumu un reģistrēšanās termiņus nosaka ar rektora rīkojumu un publicē RTU interneta vietnē www.rtu.lv.

10. Vietu skaitu uzņemšanai studijām par valsts budžeta vai fizisko vai juridisko personu līdzekļiem katrā pilna laika studiju programmā nosaka RTU Senāts ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms pieteikumu iesniegšanas sākuma datuma.

11. Par valsts budžeta līdzekļiem var studēt tikai vienā studiju programmā.

12. Studējošo uzņemšanas rezultātus nosaka Uzņemšanas komisija un apstiprina ar rektora vai  studiju prorektora rīkojumu.

13. RTU ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā, ja tā nav ievērojusi uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

14. Reflektantam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai RTU lēmums par atteikšanos ieskaitīt studējošo skaitā tiktu noformēts rakstiski.

15. Uzņemšanas komisijas lēmumus var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, iesniedzot motivētu iesniegumu rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

2. Pieteikšanās kārtība

16. Pieteikties studijām RTU var:

16.1. Elektroniski Vienotās uzņemšanas pamatstudiju programmu informācijas sistēmā (turpmāk – VUPP IS), izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Elektroniskais pieteikums reflektantam ir obligāti jāapstiprina, personīgi ierodoties klātienē noteiktajos pieteikšanās termiņos un vietās, uzrādot šo Noteikumu 21. punktā norādīto dokumentu oriģinālus.

16.2. Personīgi ierodoties RTU Uzņemšanas komisijā noteiktajos pieteikšanās termiņos, līdzi ņemot šo Noteikumu 21. punktā norādīto dokumentu oriģinālus.

16.3. Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai iesniedzot pieteikumu Uzņemšanas komisijā. Pilnvarotajai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara, pilnvaras devēja personu apliecinoša dokumenta kopija un šo Noteikumu 21. punktā norādīto dokumentu oriģināli.

16.4. Personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, var pieteikties studijām RTU, ierodoties klātienē, pieteikumam pievienojot Akadēmiskās informācijas centra (turpmāk – AIC) izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments. Izglītības dokumentā uzrādīto priekšmetu novērtējumu pielīdzināšanu RTU uzņemšanas kritērijiem veic Uzņemšanas komisija.

17. Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē vai personas apliecībā, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina attiecīgo personas datu maiņu.

18. Piesakoties studijām, jāmaksā reģistrācijas maksa par pieteikumu atbilstoši apstiprinātam RTU Senāta lēmumam par studiju programmu sarakstiem uzņemšanai, studiju maksu, reflektantu reģistrācijas maksu un akadēmisko parādu kārtošanas maksu attiecīgajā akadēmiskajā gadā (turpmāk – RTU Senāta lēmums). Atsaucot pieteikumu, reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

19. Piesakoties programmās, kurās jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā, bez reģistrācijas maksas jāsamaksā papildu maksa 20 EUR (divdesmit eiro). Atsaucot pieteikumu eksāmenam, maksa par eksāmenu netiek atmaksāta.

20. Bāreņi un 1. grupas invalīdi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas un papildu maksas par iestājpārbaudījumiem, uzrādot attiecīgu dokumentu.

21. Piesakoties studijām, reflektantam vai tā pilnvarotai personai jāaizpilda pieteikums un jāuzrāda:

  • pase vai personas apliecība;
  • atestāts vai diploms;
  • atestāta vai diploma pielikums (atzīmju izraksts);
  • centralizēto eksāmenu (turpmāk CE) sertifikāti (ja izglītība iegūta ārvalstīs, tad AIC izsniegta izziņa par iegūtās izglītības atzīšanu Latvijā);
  • ja mainīts vārds vai/un uzvārds un/vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

22. Ja kāds no 21. punktā minētiem dokumentu oriģināliem nav latviešu vai angļu valodā, jāiesniedz izglītības dokumenta notariāli apstiprināts tulkojums.

23. Reflektantiem, kuri ieskaitīti RTU, līdz 2019. gada 13. septembrim, parakstot studiju līgumu, jāiesniedz dokumenta par iepriekšējo izglītību un atzīmju izraksta kopija, CE sertifikātu kopijas, pases personas datu sadaļas vai personas apliecības kopija.

24. Reflektantu iesniegtos dokumentus RTU Uzņemšanas komisija glabā RTU Lietu nomenklatūrā noteiktā kārtībā.

3. Uzņemšanas pamatprincipi

25. Reflektantu uzņemšana pilna un nepilna laika pamatstudiju programmās notiek pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem, gada atzīmēm atsevišķos priekšmetos vidējās izglītības dokumentā un pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem:

25.1. Būvniecības inženierzinātņu, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas, Elektronikas un telekomunikāciju, Enerģētikas un elektrotehnikas un Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes studiju programmās – CE:

1) matemātikā (obligāti),
2) fizikā vai svešvalodā.

25.2. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes studiju programmā «Industriālais dizains» – CE:

1) matemātikā (obligāti),
2) fizikā vai svešvalodā
un 3) iestājpārbaudījums zīmēšanā.

25.3. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studiju programmās «Ķīmija», «Ķīmijas tehnoloģija» un «Materiālzinātne» – CE:

1) matemātikā vai ķīmijā,
2) fizikā vai svešvalodā.

25.4. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studiju programmā «Apģērbu un tekstila tehnoloģija» – CE:

1) matemātikā (obligāti),
2) fizikā vai svešvalodā.

25.5. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studiju programmā «Materiālu tehnoloģija un dizains» – CE:

1) matemātikā (obligāti),
2) fizikā vai svešvalodā
un 3) iestājpārbaudījums zīmēšanā.

25.6. Arhitektūras fakultātes studiju programmā «Arhitektūra» – CE:

1) matemātikā (obligāti),
2) fizikā vai svešvalodā
un 3) iestājpārbaudījums zīmēšanā.

25.7. E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes studiju programmā «Tehniskā tulkošana» – CE:

1) svešvalodā (angļu vai vācu),
2) latviešu valodā.

25.8. Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmās – divi CE no mācību priekšmetiem

matemātika, fizika, latviešu valoda, svešvaloda.

25.9. Rīgas Biznesa skolas studiju programmā «Vadīšana starptautiskos uzņēmumos» – CE:

1) matemātikā (obligāti),
2) svešvalodā (angļu)
un
3) iestājpārbaudījums – starptautiskais angļu valodas tests (TOEFL vai IELTS),
4) iestājpārbaudījums – atlases pārrunas.

26. Papildus no 25. punktā noteiktiem kritērijiem tiek ņemtas vērā gada atzīmes vidējās izglītības dokumentā priekšmetos matemātika, fizika, ķīmija, informātika un svešvaloda.Ja vidējās izglītības dokumentā matemātika ir sadalīta priekšmetos algebra un ģeometrija, vērā ņem priekšmetu ar augstāko vērtējumu. Ja Inženierekonomikas un vadības fakultātes reflektanta vidējās izglītības dokumentā nav vērtējuma fizikā un ķīmijā, vērtē atzīmes priekšmetos dabaszinātnes un ekonomika.

27. Uz iestājpārbaudījumu, ja tāds paredzēts, reflektantiem jāierodas norādītajā laikā, līdzi ņemot pasi vai personas apliecību un iestājpārbaudījuma maksājuma apliecinājumu.

28. Iestājpārbaudījumu norisi nosaka iestājpārbaudījumu noteikumi, kas publicēti RTU interneta vietnē www.rtu.lv.

29. Reflektanti, kuri nav ieradušies uz iestājpārbaudījumu norādītājā laikā un/vai nav paņēmuši līdzi pasi vai personas apliecību, turpmāk konkursā nepiedalās.

30. Pretendenti uz maksas studiju vietām tiek ieskaitīti studējošo skaitā, ja ir samaksāta studiju maksas priekšapmaksa atbilstoši RTU noteiktajai studiju maksas samaksas kārtībai.

31. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bijušas atbrīvotas no vidējās izglītības valsts pārbaudījumiem, var tikt uzņemtas studiju programmās, pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm šo noteikumu 25. punktā norādītajos priekšmetos.

32. Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumiem Nr. 543 «Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā» CE svešvalodā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā, kas jāuzrāda RTU Uzņemšanas komisijā.

4. Reflektantu ieskaitīšanas noteikumi

33. Pēc pieteikumu iesniegšanas pretendentiem uz valsts budžeta finansētām un maksas studiju vietām noteiktajā termiņā jāreģistrējas konkursam. Pēc reģistrēšanās konkursam reflektants konkurēs uz studiju vietām pieteikumā norādītajā studiju programmu prioritāšu secībā.

34. Reflektantus studijām par valsts budžeta līdzekļiem vai par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem ieskaita tikai vienā RTU studiju programmā atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā.

35. Lai noteiktu reflektanta ranga vietu konkursā ar CE un iestājpārbaudījumu (ja tāds ir paredzēti)
CE procentu vidējās vērtības no visām vērtējuma sadaļām (turpmāk tekstā – CE procents) reizina ar atbilstošiem svara koeficientiem un summē.

Lai piedalītos konkursā studiju programmā «Arhitektūra», zīmēšanas iestājpārbaudījuma atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (gandrīz labi). Lai piedalītos konkursā studiju programmās «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains», zīmēšanas iestājpārbaudījuma atzīmei jābūt ne zemākai kā 4 (gandrīz viduvēji).

36. Lai noteiktu svara koeficientus fakultātēs un studiju programmās :

36.1. Būvniecības inženierzinātņu fakultātes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes, Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes un Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (izņemot studiju programmu «Industriālais dizains»), kā arī Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Apģērba un tekstila tehnoloģijas studiju programmās (izņemot studiju programmu «Materiālu tehnoloģija un dizains»):
1) CE procentus matemātikā un fizikā summē, reizinot ar 1;
2) CE procentus svešvalodā summē, reizinot ar 0,75.

36.2. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studiju programmās:
1) CE procentus ķīmijā, matemātikā un fizikā summē, reizinot ar 1;
2) CE procentus svešvalodā summē, reizinot ar 0,75.

36.3. Arhitektūras fakultātes studiju programmā «Arhitektūra», Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studiju programmā «Materiālu tehnoloģija un dizains» un Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes studiju programmā «Industriālais dizains»:
1) CE procentus matemātikā un fizikā summē, reizinot ar 1;
2) CE procentus svešvalodā summē, reizinot ar 0,75;
3) iestājpārbaudījuma atzīmi zīmēšanā summē, reizinot ar koeficientu 15 (piecpadsmit).

36.4. Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmās:
1) CE procentus matemātikā un fizikā summē, reizinot ar 1;
2) CE procentus svešvalodā un latviešu valodā summē, reizinot ar 0,75.

36.5. E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes studiju programmā «Tehniskā tulkošana»
CE procentus latviešu valodā un svešvalodā (angļu vai vācu) summē, reizinot ar 1.

36.6. Rīgas Biznesa skolas studiju programmā «Vadīšana starptautiskos uzņēmumos»:
1) CE procentus matemātikā summē, reizinot ar 0,3;
2) CE procentus svešvalodā (angļu) summē, reizinot ar 0,1;
3) Atlases pārrunās iegūto vērtējumu summē, reizinot ar 0,4.
Ja izglītība iegūta ārvalstīs, starptautiskā angļu valodas testa rezultātu summē, reizinot ar 0,3.
Ja ir CE angļu valodā, starptautiskā angļu valodas testa rezultātu summē, reizinot ar 0,2.

36.7. Rīgas Biznesa skolas studiju programmā «Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas»:
1) CE procentus matemātikā summē, reizinot ar 0,3;
2) CE procentus svešvalodā (angļu) summē, reizinot ar 0,1;
3) Atlases pārrunās iegūto vērtējumu summē, reizinot ar 0,4.
Ja izglītība iegūta ārvalstīs, starptautiskā angļu valodas testa rezultātu summē, reizinot ar 0,3.
Ja ir CE angļu valodā, starptautiskā angļu valodas testa rezultātu summē, reizinot ar 0,2.

37. Konkursa rezultātus nosaka un apstiprina RTU Uzņemšanas komisija. Tos izziņo ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.

38. Ja pretendents uz valsts budžeta finansētu studiju vietu neiztur konkursu, viņš var pieteikties studijām par maksu vienā no RTU izsludinātām studiju programmām, ja attiecīgajā studiju programmā ir pieejamas maksas studiju vietas, vai pretendēt uz vakantajām valsts budžeta finansētajām vai maksas studiju vietām citā studiju programmā, ja ir ievēroti šo Noteikumu nosacījumi.

39. Pretendenti uz maksas studiju vietām veic studiju maksas priekšapmaksu atbilstoši RTU noteiktai studiju maksas samaksas kārtībai.

40. Reflektantus, kuri pēdējo divu gadu laikā ieguvuši starptautiskās vai Latvijas valsts olimpiādēs godalgotu vietu matemātikā, fizikā, ķīmijā vai informātikā, ieskaita ārpus konkursa, ja nokārtoti studiju programmai atbilstošie CE un programmās «Arhitektūra», «Industriālais dizains», «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Vadīšana starptautiskos uzņēmumos» noteiktie iestājpārbaudījumi (skat. 25.2., 25.5., 25.6. un 25.9. punktu).

41. Reflektantus, kuri piedalījušies RTU rīkotajos konkursos un  ieguvuši tiesības iestāties ārpus konkursa, ieskaita, ja ir nokārtoti atbilstošie CE un programmās «Arhitektūra», «Industriālais dizains», «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Vadīšana starptautiskos uzņēmumos» noteiktie iestājpārbaudījumi (skat. 25.2., 25.5., 25.6. un 25.9. punktu).

42. Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem fiziskā persona var izmantot vairākas reizes.

43. Visas imatrikulētās personas RTU noteiktajā termiņā noslēdz ar RTU studiju līgumu.

44. Persona, kas eksmatrikulēta no RTU par plaģiātu vai par studenta necienīgu rīcību, var pretendēt uz atkārtotu imatrikulāciju RTU ne agrāk kā 3 (trīs) gadus pēc eksmatrikulācijas.

5. Noslēguma jautājumi

45. Visus ar uzņemšanu RTU saistītos jautājumus, kuri nav noregulēti Latvijas Republikā spēkā esošajās tiesību normās vai šajos Noteikumos, izskata RTU Uzņemšanas komisija.

46. Informācija par studiju iespējām un uzņemšanu RTU tiek izvietota RTU interneta vietnē: www.rtu.lv.

Studijas

_