Stipendijas un granti

RTU stipendija

Pamatojoties uz 2011. gada 27. jūnijā RTU Senāta sēdē apstiprināto RTU Stipendiju piešķiršanas nolikumu un pieņemtajiem grozījumiem stipendiju piešķiršanas nolikumā, stipendijas tiek piešķirtas šādā kārtībā:

 • Uz stipendijas saņemšanu var pretendēt visi no valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie, kuri atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām ar pirmo reizi ir nokārtojuši visus viņiem paredzētos pārbaudījumus iepriekšējā sesijā un kuriem nav akadēmisko parādu.

Ikmēneša stipendijas apjoms studiju programmas apguvei – 113,83 EUR mēnesī

Sīkāka informācija

Kredītam pielīdzinātā stipendija zinātniskā grāda ieguvei

Kredītam pielīdzinātajai stipendijai var pieteikties no valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie, kuri atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām pirmajā reizē ir nokārtojuši visus viņiem paredzētos pārbaudījumus iepriekšējā sesijā, kuriem nav akadēmisko parādu un kuriem attiecīgajā akadēmiskajā gadā nav piešķirts ESF atbalsts. Kredītam pielīdzinātajai stipendijai var pieteikties visa akadēmiskā gada laikā.

Ikmēneša kredītam pielīdzinātās stipendijas apjoms zinātniskā grāda ieguvei –  85,37 EUR mēnesī.

Iesniegums RTU kredītam pielīdzināta stipendija

RTU Vadlīnijas kredītam pielīdzinātā stipendija

Granti

Doktorantūras pētniecības grantu mērķis ir atbalstīt  kvalitatīvu promocijas darbu izstrādi un veicināt promocijas darba aizstāvēšanu 4. gadā pēc studiju uzsākšanas doktorantūrā.

Doktorantūras pētniecības grantu konkursa nolikums

1. pielikums: 1. studiju gada doktoranta pieteikums doktorantūras pētniecības grantam 2017./2018. studiju gadam
2. pielikums: 2., 3., 4. studiju gada doktoranta pieteikums doktorantūras pētniecības grantam 2017./2018. studiju gadam

ESF atsauce
Ja doktora studiju laikā esat saņēmis ESF atbalstu, sagatavojot promocijas darbu, promocijas darba kopsavilkumu vai publikācijas, lūdzam izdarīt ŠĀDU ATSAUCI:

Latviešu valodā:
Šis darbs izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā «Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai».

Angļu valodā:
This work has been supported by the European Social Fund within the project «Support for the implementation of doctoral studies at Riga Technical University».

Krievu valodā:
Эта работа выполнена при содействии Европейского социального фонда в рамках проекта «Поддержка развития докторантуры РТУ».

Promocijas darbā un promocijas darba kopsavilkumā šī atsauce ievietojama titullapas otrā pusē.
Publikācijā šī atsauce ievietojama raksta beigās, pirms literatūras saraksta.

Finansiālais atbalsts doktorantiem no Zinātnes atbalsta fonda

Mobilitāte un kvalifikācijas celšana

RTU doktorantiem, kas ir arī RTU darbinieki, ir iespēja pretendēt uz finansiālu atbalstu konferences apmeklējumam (ja referāts ir pieņemts prezentēšanai konferencē un ir saņemts apstiprinājums no konferences orgkomitejas) vai zinātniska raksta publicēšanai starptautiskā zinātniskā žurnālā (ja ir saņemts apstiprinājums par publicēšanu no žurnāla redkolēģijas).

Maksimālā kopējā atbalsta summa vienam cilvēkam gadā ir 1000 EUR. Tiek segta dalības maksa konferencē un izmaksas, kas paredzētas zinātniskā raksta publicēšanai konferences rakstu krājumā, kurš pieteikts citējamības datu bāzēm.

Pretendents iesniedz:

 1. zinātņu prorektoram adresētu iesniegumu ar lūgumu piešķirt atbalstu, norādot nepieciešamo finansējuma mērķi un apjomu;
 2. apstiprinājumu no konferences orgkomitejas, ka raksts ir izgājis pilnu recenzēšanu un pieņemts prezentēšanai konferencē;
 3. apstiprinājumu no konferences orgkomitejas vai izdruku no konferences mājas lapas par to, ka rakstu krājums tiks pieteikts citējamības datu bāzei;
 4. aizpildītu rīkojuma veidlapu par komandējumu uz ārvalstīm.

Vairāk informācijas pie zinātņu prorektora palīdzes Lauras Kaparšmitas +371 67089415

Ar promocijas procesu saistītie izdevumi

RTU doktorantiem, kuru promocijas darbs ir pieņemts promocijai tiek finansēti:

 • RTU izdevniecības redaktora un maketētāja pakalpojumi promocijas darba kopsavilkumu rediģēšanai un sagatavošanai iespiešanai un promocijas darba sagatavošanai iespiešanai.
  Maksimālā summa vienam doktorantam ir ne vairāk kā 300 EUR. RTU izdevniecības sagatavoto tāmi jāiesniedz Doktorantu studiju nodaļā.
 • Tipogrāfijas (RTU Servisa aģentūra vai iepirkums) pakalpojumi Promocijas darba un kopsavilkumu iespiešanai.
  Tiek finansēta 10 promocijas darba eksemplāru un 25 promocijas darba kopsavilkuma eksemplāru iespiešana (latviešu un angļu valodā), bet ne vairāk kā 250 EUR vienam doktorantam. Tipogrāfijas rēķinu jāiesniedz Doktorantu studiju nodaļā.

Studijas