Stipendijas un granti

RTU stipendija

Pamatojoties uz 2018. gada 26. novembra RTU Senāta pieņemtajiem grozījumiem stipendiju piešķiršanas nolikumā, stipendijas tiek piešķirtas šādā kārtībā:

 • Uz stipendijas saņemšanu konkursa kārtībā var pretendēt visi no valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie, kuri atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām ar pirmo reizi ir nokārtojuši visus viņiem paredzētos pārbaudījumus RTU noteiktajos termiņos un kuriem nav akadēmisko parādu.

Ikmēneša stipendijas apjoms studiju programmas apguvei – 113,83 EUR mēnesī

Sīkāka informācija

Kredītam pielīdzinātā stipendija zinātniskā grāda ieguvei

Kredītam pielīdzinātajai stipendijai var pieteikties no valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie, kuri atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām pirmajā reizē ir nokārtojuši visus viņiem paredzētos pārbaudījumus iepriekšējā sesijā, kuriem nav akadēmisko parādu un kuriem attiecīgajā akadēmiskajā gadā nav piešķirts ESF atbalsts. Kredītam pielīdzinātajai stipendijai var pieteikties visa akadēmiskā gada laikā.

Ikmēneša kredītam pielīdzinātās stipendijas apjoms zinātniskā grāda ieguvei –  85,37 EUR mēnesī.

Iesniegums RTU kredītam pielīdzināta stipendija

RTU Vadlīnijas kredītam pielīdzinātā stipendija

ESF atsauce
Ja doktora studiju laikā esat saņēmis ESF atbalstu, sagatavojot promocijas darbu, promocijas darba kopsavilkumu vai publikācijas, lūdzam izdarīt ŠĀDU ATSAUCI:

Latviešu valodā:
Šis darbs izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā «Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai».

Angļu valodā:
This work has been supported by the European Social Fund within the project «Support for the implementation of doctoral studies at Riga Technical University».

Krievu valodā:
Эта работа выполнена при содействии Европейского социального фонда в рамках проекта «Поддержка развития докторантуры РТУ».

Promocijas darbā un promocijas darba kopsavilkumā šī atsauce ievietojama titullapas otrā pusē.
Publikācijā šī atsauce ievietojama raksta beigās, pirms literatūras saraksta.

Finansiālais atbalsts doktorantiem no Zinātnes atbalsta fonda

Mobilitāte un kvalifikācijas celšana

RTU doktorantiem ir iespēja pretendēt uz finansiālu atbalstu ārvalstu konferences apmeklējumam, ja pilna teksta raksts ir pieņemts prezentēšanai konferencē un tajā ir norādīta RTU kā piederības institūcija.

Maksimālā kopējā atbalsta summa vienam doktorantam gadā ir 500 EUR. Tiek segta dalības maksa konferencē un izmaksas, kas paredzētas zinātniskā raksta publicēšanai konferences rakstu krājumā, kurš pieteikts citējamības datu bāzēm.

Pretendents iesniedz:

 1. zinātņu prorektoram adresētu iesniegumu ar lūgumu piešķirt atbalstu, norādot nepieciešamo finansējuma mērķi un apjomu;
 2. apstiprinājumu no konferences orgkomitejas, ka raksts ir izgājis pilnu recenzēšanu un pieņemts prezentēšanai konferencē;
 3. apstiprinājumu no konferences orgkomitejas vai izdruku no konferences mājas lapas par to, ka rakstu krājums tiks pieteikts citējamības datu bāzei;
 4. aizpildītu rīkojuma veidlapu par komandējumu uz ārvalstīm.

Vairāk informācijas pie zinātņu prorektora palīdzes Lauras Kaparšmitas +371 67089415

Ar promocijas procesu saistītie izdevumi

RTU doktorantiem, kuru promocijas darbs ir pieņemts promocijai tiek finansēti:

 • RTU izdevniecības redaktora un maketētāja pakalpojumi promocijas darba kopsavilkumu rediģēšanai un sagatavošanai iespiešanai un promocijas darba sagatavošanai iespiešanai.
  Maksimālā summa vienam doktorantam ir ne vairāk kā 300 EUR. RTU izdevniecības sagatavoto tāmi jāiesniedz Doktorantu studiju nodaļā.
 • Tipogrāfijas (RTU Servisa aģentūra vai iepirkums) pakalpojumi Promocijas darba un kopsavilkumu iespiešanai.
  Tiek finansēta 10 promocijas darba eksemplāru un 25 promocijas darba kopsavilkuma eksemplāru iespiešana (latviešu un angļu valodā), bet ne vairāk kā 250 EUR vienam doktorantam. Tipogrāfijas rēķinu jāiesniedz Doktorantu studiju nodaļā.
Doktorantūras granti

RTU Zinātņu prorektora dienests izsludina RTU doktorantūras 2019./2020. akadēmiskā gada grantu konkursu. Viena granta kopējā summa ir 10 000 EUR, ko izlieto doktoranta atalgojumam, sedzot vismaz 800 darba stundu izmaksas zinātniskā asistenta un/vai pētnieka amatā. Atbilstošā struktūrvienība var nodrošināt papildu finansējumu doktoranta atalgojumam vēl vismaz 800 darba stundām, nodrošinot pieteikumam augstāku prioritāti vērtēšanas procesā. Granta finansējumu līdz 3000 EUR var izlietot pētniecībai nepieciešamo materiālu iegādes, iekārtu izmantošanas, publicitātes, zinātniskās diskusijas (konferenču) un kompetenču pilnveides izmaksu segšanai.

Grantam var pieteikties: 

 • pirmā studiju gada doktoranti;
 • otrā studiju gada doktoranti, kuriem ir publicēta vismaz viena ar promocijas darbu saistīta pilna teksta publikācija, kas ir indeksēta Web of Science un/vai Scopus datubāzē (prasība neattiecas uz mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares doktorantiem);
 • trešā studiju gada doktoranti, kuriem ir publicētas vismaz divas ar promocijas darbu saistītas pilna teksta publikācijas, kuras ir indeksētas Web of Science un/vai Scopus datubāzē un viena no tām ir publicēta žurnālā (prasība neattiecas uz mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares doktorantiem);
 • ceturtā studiju gada doktoranti, kuriem ir notikusi promocijas darba priekšaizstāvēšana un ir publicētas vismaz trīs ar promocijas darbu saistītas pilna teksta publikācijas, kuras ir indeksētas Web of Science un/vai Scopus datubāzē un viena no tām ir publicēta žurnālā (prasība neattiecas uz mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares doktorantiem).

Granta pretendentiem ir jābūt sekmīgiem (bez akadēmiskajiem parādiem) un pieteikšanās brīdī tie nevar atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā.

Granta pieteikumus var iesniegt no 2019. gada 14. novembra līdz 2019. gada 25. novembrim Doktorantu studiju nodaļā (Kaļķu iela 1–218), tel. 67089870 vai 67089854.

RTU doktorantūras 2019./2020. akadēmiskā gada grantu konkursa nolikums 

Pieteikuma veidlapa 1. studiju gada doktorantiem

Pieteikuma veidlapa 2., 3., un 4. studiju gada doktorantiem

Pārskats par doktorantūras granta izlietojumu un rezultātiem (iesniedzams pēc granta realizācijas perioda beigām)

Studijas

_