Stipendijas un granti

 

Doktorantu ikmēneša stipendija

Atbilstoši 2024. gada 29. janvāra RTU Senātā apstiprinātajam stipendiju piešķiršanas nolikumam jaunā redakcijā, uz stipendijas saņemšanu konkursa kārtībā var pretendēt visi no valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie, kuri, atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām, RTU noteiktajos termiņos ir nokārtojuši visus viņiem paredzētos pārbaudījumus un kuriem nav akadēmisko parādu.

Balstoties uz 2022. gada 11. janvāra veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 «Noteikumi par stipendijām» un 2022. gada 14. janvāra Rektora rīkojumu Nr. 01000-1.2-e/4, ikmēneša stipendijas apjoms doktorantiem studiju programmas apguvei ir 140,00 EUR mēnesī.

Pieteikšanās ikmēneša valsts budžeta stipendijām notiek katra semestra pirmās desmit darba dienas. Pieteikties var elektroniski ORTUS vietnē (meklējiet apakšsadaļu «Elektroniskā pieteikšanās valsts stipendijai» sadaļā Studentiem → Studiju informācija).

Sīkāka informācija:

Atbilstoši 2024. gada 29. janvāra RTU Senātā apstiprinātajam stipendiju piešķiršanas nolikumam jaunā redakcijā, stipendijas tiek piešķirtas šādā kārtībā:

Uz stipendijas saņemšanu konkursa kārtībā var pretendēt visi no valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie, kuri, atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām, RTU noteiktajos termiņos ir nokārtojuši visus viņiem paredzētos pārbaudījumus un kuriem nav akadēmisko parādu.

Doktorantam no stipendiju fonda var piešķirt kādu no šādiem stipendiju veidiem:

 1. doktoranta stipendiju, ko piešķir studējošajam trešā ciklā (doktora studiju programmā) – 11 (vienpadsmit) mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir augustā). Doktoranta stipendiju par semestra pirmo mēnesi izmaksā kopā ar otrā mēneša stipendiju.
 2. vienreizējo stipendiju, ko piešķir par labām sekmēm un ieguldījumu studentu zinātniskajā un akadēmiskās grupas vecākā darbā, studējošo pašpārvaldes, sporta un citās aktivitātēs, visa semestra laikā nepārsniedzot ikmēneša stipendijas divkāršu apmēru;
 3. paaugstināto stipendiju, kuru piešķir pēc fakultātes domes, Arhitektūras un dizaina institūta, RTU Latvijas Jūras akadēmijas (turpmāk tekstā – Institūts) vai Doktorantūras skolas lēmuma un kuras apjoms katrā mēnesī nepārsniedz ikmēneša vai doktoranta stipendijas divkāršu apmēru;
 4. grūtniecības atvaļinājuma laika stipendiju, ko piešķir, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šo stipendiju izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.

Ikmēneša stipendija vienam studējošajam tiek noteikta šādā apjomā:

 • ikmēneša stipendija doktorantam – 140 EUR (viens simts četrdesmit eiro) mēnesī;
 • Grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir minimālo stipendiju par 2 (diviem) grūtniecības mēnešiem 140 EUR (viens simts četrdesmit eiro) mēnesī, iesniedzot formu: 2.pielikums. Aizpildītu iesniegumu un darbnespējas lapu par grūtniecības atvaļinājumu desmit darba dienu laikā no darbnespējas lapas izsniegšanas iesniedz Studiju departamentā izskatīšanai RTU CSK.

Stipendiju konkursa gadījumā doktorantiem tiek piemēroti Doktorantūras pētniecības grantu konkursa pieteikumu vērtēšanas kritēriji.

1. un 2. studiju gada doktorantiem, ja nepieciešams, Stipendiju piešķiršanas komisija kā papildus kritēriju var piemērot iepriekšējās sesijas vidējo svērto atzīmi.

Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju un zinātniskās darbības rādītāji, Stipendiju komisija stipendiju piešķir:

1.1. personai, kurai noteikta invaliditāte;

1.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam studējošajam, kas nav sasniedzis 24 (divdesmit četru) gadu vecumu;

1.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises sākuma dienu ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;

1.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav sasnieguši 24 (divdesmit četru) gadu vecumu un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstākās izglītības iestādē vai koledžā pilna laika klātienē);

1.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

Studējošajiem, kuri vēlas saņemt stipendiju, jāiesniedz aizpildītu iesniegumu un dokumentus, kas apstiprina studējošā atbilstību kādam no iepriekš minētajiem kritērijiem, līdz katra semestra 10. (desmitajai) darba dienai elektroniski ORTUSā.

Iesniegums stipendijas saņemšanai

Pilns stipendiju piešķiršanas nolikums

Doktorantūras granti

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 2023./2024. akadēmiskā gada 2.–4. studiju gada doktorantiem iespējams pieteikties līdz 16. maijam RTU doktorantūras 2024. gada grantam.

Viena Granta summa ir 9300 EUR 2023./2024. akadēmiskā gada 4. studiju gada doktorantiem un 11 900 EUR – 2. un 3. studiju gada doktorantiem.

Grants tiek piešķirts izmaksas periodam līdz 2024. gada 31. decembrim.

Grantu izlieto granta saņēmēja atlīdzībai, tai skaitā atvaļinājumam. Piemērojamā stundas apmaksas likme ir no 10,00 EUR/h līdz 13,00 EUR/h zinātniskā asistenta un/vai pētnieka amatā. Granta finansējums var tikt izlietoti Q1, Q2 līmeņa publikāciju publicēšanai izdevumos, konferenču izdevumu izmaksu segšanai un otrais uz trešais studiju gads drīkst arī pētniecībai nepieciešamo materiālu iegādei.

4. studiju gada doktorantiem pilnā Granta periodā no Granta līdzekļiem iespējams izmantot līdz 750 h, 2., 3. studiju gada doktorantiem – līdz 960 h.

2023./2024. akadēmiskā gada 4. studiju gada doktorantiem pēc promocijas darba iesniegšanas promocijas padomē iespējams izmantot 20 h mēnesī (promocijas darbs iesniedzams ne vēlāk kā 2024. gada septembrī).

Grantam var pieteikties:

 • otrā studiju gada doktoranti, kuri ir publicējuši vismaz vienu ar promocijas darbu saistītu pilna teksta publikāciju un kuru pētījuma īstenošanas un promocijas darba sagatavošanas plāns paredz pabeigt promocijas darba izstrādi un iegūt zinātnes doktora grādu studiju līgumā paredzētajā termiņā;
 • trešā studiju gada doktorantiem, kuriem ir publicētas vismaz divas ar promocijas darbu saistītas pilna teksta publikācijas, kas ir indeksētas Web of Science un/vai Scopus datubāzēs, un viena no tām ir publicēta žurnālā vai viena no tām ir publicēta izdevumā ar SNIP koeficientu, kas lielāks par 0,5 (prasība neattiecas uz mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares doktorantiem) un aizstāvēs promocijas darbu līdz 2025. gada 30. jūnijam;
 • ceturtā studiju gada doktorantiem, kuriem ir notikusi promocijas darba pirmvarianta priekšaizstāvēšana un kuri aizstāvēs promocijas darbu līdz 2024. gada 31. decembrim.

Granta pretendentiem ir jābūt sekmīgiem (bez akadēmiskajiem parādiem) un pieteikšanās brīdī tie nevar atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā, kā arī grantam var pieteikties ja netiek saņemts par attiecīgo studiju gadu jau RTU doktorantūras grants (t. sk. RTU DAD (Departamenta atbalsts doktorantiem) programmā) vai arī nav saņēmuši apstiprinājumu par piešķirtu 2024. gada RTU Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) programmas doktorantūras grantu.

Granta pretendents, piesakoties grantam, apliecina vēlmi nodibināt darba tiesiskās attiecības ar RTU un pretendēt uz zinātniskā asistenta vai pētnieka amatu.

Pieteikumus izvērtējot, priekšroka tiek dota doktorantiem un zinātnes doktora grāda pretendentiem, kuri jebkurā laika periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. novembrim saņēmuši atbalstu doktorantiem 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa «Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās» projektos. Lai pieteiktos grantu konkursam, doktorants e-pastā iesūta pilnībā aizpildītu pieteikuma veidlapu (1. pielikums), kuru elektroniski parakstījis doktorants, tā promocijas darba vadītājs un attiecīgā institūta direktors vai fakultātes dekāns. Jautājumu gadījumos aicinām sazināties ar Doktorantūras skolas pārstāvjiem, rakstot .

Nolikums

1. pielikums Pieteikums grantam

2. pielikums Vērtēšanas kritēriji

3. pielikums Izlietojumu un rezultātu pārskats

Atbalsts doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem granta veidā projekta SAM 8.2.2. 3. kārtas ietvaros

Izsludināta ceturtā atlase (pamatatlase) dalībai SAM 8.2.2. 3. kārtas projektā «Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas doktorantu un akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās», kuras ietvaros iespējams pretendēt uz Eiropas Sociālā fonda (ESF) grantu nodarbinātībai pētniecībā. Šajā atlasē aicināti piedalīties 2021./2022. akadēmiskā gada 3. studiju gada doktoranti, kā arī 4. studiju gada doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti (ZGP), kuri 12 mēnešus strādās ar promocijas darba izstrādi saistītā pētniecības projektā RTU vai sadarbības partnera institūcijā, līdz 2023. gada 30. septembrim iegūs doktora zinātnisko grādu un pēc grāda iegūšanas tiks ievēlēti akadēmiskā vai zinātniskā amatā RTU vai citā Latvijas augstākās izglītības institūcijā.

Pieteikumu atlasei un tā pielikumus līdz 2022. gada 25. augusta plkst. 23.59 var iesniegt:

 • parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, nosūtot elektroniska dokumenta veidā e-pastā ,
 • papīra formātā iesniedzot RTU Dokumentu pārvaldības nodaļā Rīgā, Ķīpsalas ielā 6A, 144. kabinetā.

Ar tiem pretendentiem, kuru pamatpieteikums atbildīs atlases nolikuma prasībām, Doktorantu studiju nodaļas (DSN) doktorantu karjeras izaugsmes speciālists organizēs interviju. Lai labāk sagatavotos intervijai, pretendentiem jāaizpilda speciālista sagatavota aptaujas anketa.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Doktorantu studiju nodaļas pārstāvjiem, rakstot vai zvanot +371 67089854.

Granta realizācija uzsākama 2022. gada 1. septembrī vai 1. oktobrī, un dalībnieks projektā ir iesaistīts 12 mēnešus.

No 2022. gada 14. augusta līdz 13. septembrim izsludināta arī:

 • papildatlase (bez iepriekšējas iesaistes projektā) doktorantu grantu saņemšanai  1., 2., 3. studiju gada doktorantiem darbam Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī 1.-4. studiju gada doktorantiem, zinātniskā grāda pretendentiem darbam sadarbības partnera institūcijā;
 • pieteikšanās pagarinājumam dalībai projektā vēl uz 9 mēnešiem, uz ko pretendēt ir iespēja doktorantiem, kuri dalību projektā uzsāka laika posmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 1. februārim.

No 2021. gada oktobra līdz 2022. gada jūnijam projektā iesaistījušies kopumā 85 RTU un Banku augstskolas doktoranti un ZGP, kuri strādā pētniecībā gan abās minētajās institūcijās, gan pie RTU sadarbības partneriem Latvijas Organiskās sintēzes institūtā un Latvijas Universitātes Fizikas institūtā. Projekta dalībnieki par 0,5 slodzes nodarbinātību ik mēnesi saņem Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu līdz 1400 eiro mēnesī, kas ietver atlīdzību doktorantam (līdz 1000 eiro, t. sk. darba devēja VSAOI), kā arī mobilitātes un pētniecībai nepieciešamo materiālu iegādes izmaksas (400 eiro). Papildus no iekšējiem vai citu projektu līdzekļiem tiek segta 0,3 slodzes līdznodarbinātība.

Par nodarbinātību un atalgojumu projektā
Par ESF finansējumu doktorants un zinātniskā grāda pretendents RTU vai sadarbības partnera institūcijā nodarbināms 50% apjomā no pilnas darba slodzes ar promocijas darba tematu saistītās pētniecības aktivitātēs, katru mēnesi saņemot finansējumu līdz 1400 eiro mēnesī, kas ietver atlīdzību doktorantam/zinātniskā grāda pretendentam (līdz 1000 eiro, t. sk. darba devēja VSAOI), kā arī mobilitātes un pētniecībai nepieciešamo materiālu iegādes izmaksas (400 eiro).
Institūcijai vai struktūrvienībai, kurā ESF grantu plānots realizēt, jānodrošina doktorantam/zinātniskā grāda pretendentam papildu līdzvērtīga nodarbinātība un finansējums tai vismaz 30% no pilnas slodzes apjomā vidēji projekta 12 mēnešu ieviešanas periodā. Arī papildu nodarbinātībai jābūt saistītai ar promocijas darba tematu. Tai skaitā, doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem, kuri plāno ESF finansēto grantu realizēt RTU, ir iespēja pretendēt uz ikgadējo RTU doktorantūras grantu.
Pieteikuma sagatavošanas laikā doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti aicināti sadarboties ar promocijas darba vadītāju, tā identificējot konkrētu ar promocijas darba izstrādi saistītu pētniecības projektu, kā arī finansējuma avotus papildu nodarbinātības nodrošināšanai. Līdzfinansējuma avoti var būt tādi kā jau minētais RTU doktorantūras grants, Latvijas un starptautisku projektu finansējums (nodrošinot demarkāciju), snieguma un bāzes finansējums.
Par sadarbības partneriem

Šobrīd RTU oficiālie sadarbības partneri projektā ir Banku augstskola, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Elektronikas un datorzinātņu institūts, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Latvijas Universitāte, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Liepājas Universitāte un Ventspils Augstskola, taču par sadarbības partneri var kļūt arī citas Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas, kā arī komercsabiedrības, kurās pētniecības un attīstības aktivitātēs ir iesaistīti vismaz divi darbinieki un pētniecībai tiek veltīts vismaz 1,5 pilna laika ekvivalents (PLE). 

Aicinām pretendentus, kuri plāno nodarbinātību pētniecībā ārpus RTU, pirms pieteikuma sagatavošanas sazināties ar Doktorantu studiju nodaļu (DSN). Gadījumā, ja nodarbinātība tiek organizēta sadarbības partnera organizācijā, papildu nodarbinātības daļu 30% apjomā sedz partneris. 

Par prasībām SAM granta konkursa pretendentiem

Uz dalību SAM grantu konkursā var pretendēt:

 • trešā studiju gada doktoranti, kuri ir līdzautori vismaz divām ar promocijas darbu saistītām pilna teksta publikācijām, kuras ir indeksētas Web of Science un/vai Scopus datubāzē un no kurām viena ir publicēta žurnālā, vai viena no tām ir publicēta izdevumā ar SNIP koeficientu, kas lielāks par 0,5 (prasība neattiecas uz mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares doktorantiem), un kuri plāno promocijas darbu iesniegt publiskai aizstāvēšanai un iegūt pirmo doktora zinātnisko grādu līdz 2023. gada 30. septembrim;
 • ceturtā studiju gada doktoranti, kuri ir līdzautori vismaz trim ar promocijas darbu saistītām pilna teksta publikācijām, kuras ir indeksētas Web of Science un/vai Scopus datubāzē (prasība neattiecas uz mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares doktorantiem), un kuri plāno promocijas darbu iesniegt publiskai aizstāvēšanai un iegūt pirmo doktora zinātnisko grādu 12 mēnešu laikā pēc SAM granta realizācijas uzsākšanas;
 • zinātniskā grāda pretendenti, kuriem ir publicētas vismaz trīs ar promocijas darbu saistītas pilna teksta publikācijas, kuras ir indeksētas Web of Science un/vai Scopus datubāzē (prasība neattiecas uz mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares doktorantiem), un kuri plāno promocijas darbu iesniegt publiskai aizstāvēšanai un iegūt pirmo doktora zinātnisko grādu 12 mēnešu laikā pēc SAM granta realizācijas uzsākšanas.

Dalībai projektā nepiesakās doktoranti, kuriem ir akadēmiskie parādi un kuri atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā (izņemot gadījumu, ja doktorants studijām atjaunojas laikā starp pieteikuma dalībai projektā iesniegšanu un tā izskatīšanu Doktorantu atlases komisijā). Tāpat nepiesakās arī tie, kuri SAM 8.2.2. 1. un 2. kārtas ietvaros īstenojamos projektos ir saņēmuši atbalstu kā unikāla persona – doktorants.

Par papildu finansējumu no centralizētajiem līdzekļiem

Uz pilnīgu vai daļēju RTU finansējumu no centralizētajiem līdzekļiem var pretendēt, SAM granta pretendentam nav pilnībā nodrošināms finansējums vismaz 0,3 PLE jeb 612 h apjomā SAM granta realizācijas 12 mēnešu periodā no citiem līdzekļiem. Centralizētā finansējuma likme ir atbilstoša RTU koeficientam, t. i., 3.210 zinātniskā asistenta amatā, 3.010 – pētnieka amatā jeb 483-484 EUR/bruto mēnesī par 0,3 slodzi (šādi koeficienti tiek piemēroti arī Projekta granta līgumā par 0,5 PLE).

Lai finansējumam pieteiktos, pretedentam līdz ar pieteikumu atlasei jāiesniedz fakultātes dekāna rekomendācija, kurā norādīts Doktoranta vārds, uzvārds, fakultāte, doktora studiju programma, studiju gads, struktūrvienība, kurā pētniecību projekta ietvaros plānots realizēt, no centralizētajiem līdzekļiem finansējamais apjoms (h) un periods, kurā šāds finansējums nepieciešams.

Finansējums piešķirams doktorantiem, kuri SAM grantu plāno realizēt RTU un gadījumos, ja doktorants var apliecināt, ka tam nav citu finansējuma avotu, no kā vidēji 12 mēnešu SAM granta realizācijas periodā pilnībā nodrošināt nodarbinātību ar promocijas darba tematu saistītā pētniecībā ar SAM grantam līdzvērtīgu vai par to augstāku likmi. Centralizētais finansējums jāizlieto paralēli SAM grantam.

RTU finansējuma no centralizētajiem līdzekļiem izmaksa tiek pārtraukta, ja doktorants granta realizācijas periodā uzsāk darbu RTU ar promocijas darba tematu saistītā pētniecībā no cita finansējuma avota, ar ko var tikt nodrošināta projekta līdznodarbinātības nosacījuma izpilde.

Rekomendācijas sagatave

Par RTU doktorantūras grantu finansējumu fakultātēm iekšējai sadalei 2022./2023. akadēmiskajā gadā
RTU fakultātēm tiek piešķirts RTU doktorantūras grants 10 000 EUR apjomā par katru projekta ceturtajā pamatatlasē kritērijiem atbilstošu piesaistītu doktorantu, kuram projektā no līdzekļiem, kas nav RTU centralizētais līdzfinansējums, tiek nodrošināts finansējums papildu nodarbinātībai vismaz 30 procentu (612 h) no pilnas darba slodzes apjomā, kurš iegūs pirmo doktora zinātnisko grādu līdz 2023. gada 30. septembrim un tiks ievēlēts akadēmiskā vai zinātniskā amatā RTU vai citā Latvijas augstākās izglītības institūcijā. Fakultātēm piešķirtais RTU doktorantūras grants izlietojams doktorantu atalgojumam un materiāliem, tai skaitā gadījumos, ja doktorants netiek iesaistīts projektā vai Industriālā doktora programmā. Plašāku informāciju skatīt noteikumos par līdzfinansējuma piešķiršanu.
Informācija granta saņēmējiem

Ar trešās atlases nosacījumiem un pieteikuma sagatavošanas kārtību var iepazīties 31. martā notikušā vebināra prezentācijā. Vebināra videoieraksts pieejams portāla ORTUS jaunumu sadaļā zem raksta «Informācija par ESF nodarbinātības grantu konkursu doktorantiem».

Atbildes uz dažādiem ar projektu saistītiem administratīvajiem jautājumiem var iegūt 2021. gada 1. decembrī notikušā informatīvā semināra prezentācijā.

Kārtībā, kādā notiek komandējuma dokumentu sagatavošana un aprite, atrunāta RTU iekšējās noteikumos Nr. 01000-6-e/17 «Komandējuma dokumentu sagatavošanas un aprites kārtība».

Visos materiālos (publikācijās, konferenču prezentācijās utt.), kas gatavoti ar SAM granta atbalstu, ir obligāti jānorāda logo un rakstiska atsauce uz RTU un finansējuma avotu latviešu vai angļu valodā:

Logo atsaucei uz SAM grantu (.zip)

Vadlīnijas vienas vienības izmaksu noformēšanai materiāliem, mobilitātei un iekārtām projekta Nr. 8.2.2.0/20/I/008 īstenošanas nodrošināšanai

Komandējumu organizēšana projekta 8.2.2.0/20/i/008 ietvaros

Iesniegums līdzekļu atmaiskai (paraugs)

LV 

Šis darbs izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa «Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās» projekta Nr. 8.2.2.0/20/I/008 «Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas doktorantu un akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās» ietvaros

ENG 

This work has been supported by the European Social Fund within the Project No 8.2.2.0/20/I/008 «Strengthening of PhD students and academic personnel of Riga Technical University and BA School of Business and Finance in the strategic fields of specialization» of the Specific Objective 8.2.2 «To Strengthen Academic Staff of Higher Education Institutions in Strategic Specialization Areas» of the Operational Programme «Growth and Employment»

Ja saņemiet arī RTU dokturantūras grantu kā papildu finansējuma avotu, visos materiālos (publikācijās, konferenču prezentācijās utt.) jānorāda arī rakstiska atsauce uz to latviešu vai angļu valodā:

LV 

Šis pētījums/publikācija ir tapis ar Rīgas Tehniskās universitātes Doktorantūras grantu programmas atbalstu 

ENG 

This research/publication was supported by Riga Technical University's Doctoral Grant programme

Atlases konkursu nolikumi un pieteikuma veidlapas

Ceturtā pamatatlase 3., 4. studiju gada doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem
Konkursa nolikums par doktorantu/zinātniskā grādu pretendentu atlasi doktorantu grantu saņemšanai darbam RTU vai sadarbības partnera institūcijā

Grantu pieteikuma veidlapa

Papildatlase

Konkursa nolikums par doktorantu / zinātniskā grāda pretendentu papildatlasi doktorantu grantu saņemšanai darbam RTU vai sadarbības partnera institūcijā

Grantu pieteikumu veidlapa

SAM granta pieteikumu vērtēšanas kritēriji un metodika

Dalības projektā pagarināšana

Kārtība, kādā pagarināma dalība SAM projektā

SAM nodevumu pārskats

 

Noteikumi līdzfinansējuma piešķiršanai

Projekts tiek realizēts darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa «Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās» trešās kārtas ietvaros Rīgas Tehniskajā universitātē

Erasmus+ stipendija mobilitātei
Starptautiskā mobilitāte ir neatņemama mūsdienīgas un inovatīvas universitātes sastāvdaļa, kā arī iespēja studentiem un mācībspēkiem iegūt vērtīgu akadēmisko, profesionālo, valodas un kultūras pieredzi. RTU doktorantiem ir iespēja doties apmaiņas un pieredzes braucienos uz Erasmus+ programmas valstīm un partnervalstīm.
 
Doktoranti var piedalīties Erasmus+ projektos un saņemt finansējumu:
 • ilgtermiņa mobilitātei studiju vai prakses nolūkā (2-12 mēneši);
 • īstermiņa mobilitātei studiju vai prakses nolūkā (5-30 dienas).
Doktorantiem visērtāk izmantojamā iespēja ir mobilitāte prakses nolūkā, jo tā ir fleksibla, sniedz starptautiskas sadarbības iespējas un ļauj izmantot citās universitātēs un pētniecības iestādēs pieejamo zinātniski tehnisko aprīkojumu un infrastruktūru pētījumu veikšanai u.c. aktivitātēm. Prakses mobilitātē var doties arī gada laikā pēc diploma saņemšanas. Piesakoties nav jānorāda konkrēta vieta, kur mobilitāti plānots īstenot.
Pieteikšanos Erasmus+ stipendijām studiju vai prakses mobilitātei RTU Starptautiskās mobilitātes nodaļa organizē divas reizes gadā – rudens (septembrī-oktobrī) un pavasara (februārī-martā) semestra sākumā. Stipendijai var pieteikties portālā outgoingexchange.rtu.lv. Studenti tiks apstiprināti stipendijas saņemšanai, ņemot vērā to vidējo svērto atzīmi un angļu valodas pārbaudes rezultātus. Sīkāka informācija atrodama Erasmus+ sadaļā.
Doktoranti, kas ir arī RTU darbinieki, var piedalīties Erasmus+ projektos un saņemt finansējumu docēšanas un personāla mācību mobilitātei. Darbinieku mobilitātēm ir iespēja pieteikties arī ārpus noteiktajiem pieteikšanās periodiem.
Starptautiskās mobilitātes nodaļa:
Erasmus+ projekta vadītāja, izbraucošo studentu koordinatore Evita Miščuka
Kredītam pielīdzinātā stipendija zinātniskā grāda ieguvei (jauni pieteikumi netiek pieņemti)

Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 «Noteikumi par stipendijām» veikti grozījumi (25.02.2020., MK noteikumi Nr. 107), kas nosaka, ka no 2020. gada 1. marta kredītam pielīdzinātās stipendijas jauniem pretendentiem vairs netiek piešķirtas.​

Attiecībā uz tiem līgumiem, kuri tika noslēgti līdz 2020. gada 28. februārim par kredītam pielīdzinātajām stipendijām, stipendiju izmaksa turpināsies līdz līguma darbības beigām, savukārt gadījumā ja stipendijas saņēmējs neiegūst zinātnisko grādu vai pārtrauc studijas, viņš atmaksā saņemto kredītam pielīdzināto stipendiju Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumos Nr. 219 «Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem» noteiktajā kārtībā.

ANM (konsolidācijas) granti doktorantiem

No 2024. gada 25. marta līdz 8. aprīlim Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), RTU Latvijas Jūras akadēmijas (RTU LJA), RTU Liepājas Akadēmijas (RTU LA) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) doktoranti un zinātnes doktora grāda pretendenti aicināti pieteikt dalību izsludinātajā Doktorantūras 2024. gada Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) grantu konkursā.

Konkursa dalībnieki pretendē uz ikmēneša grantu 1292 EUR (t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) vismaz 12 mēnešu nodarbinātībai 0,5 slodzes apjomā, kā arī līdz 500 EUR mēnesī pētniecības izmaksām, Q1, Q2 līmeņa publikācijām un starptautiskajai sadarbībai. Nodarbinātība tiek nodrošināta RTU (t. sk. RTU LJA), RTU LA vai RTA. RTU LA un RTA doktorantiem ir nepieciešams piesaistīt promocijas darba līdzvadītāju vai konsultantu no RTU (1.4. pielikums).

Lai veicinātu starptautisko sadarbību, kopīgu publikāciju rakstīšanu un RTU virzību uz iekļūšanu TOP 500 labāko universitāšu reitingā, vēlams, ka granta realizācijai tiek papildus piesaistīts promocijas darba konsultants vai līdzvadītājs no QS World University Rankings 2024 TOP 500 universitātēm. 

Granta realizāciju varēs uzsākt ar 2024. gada maiju, un tā maksimālais realizācijas termiņš būs 24 mēneši – līdz 2026. gada aprīlim.

Atlases konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas:

Elektroniski parakstīti pieteikumi līdz 2024. gada 8. aprīļa plkst. 23.59 jāiesūta 

Grantu konkurss izsludināts saskaņā ar 2023. gada 5. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 721 «Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena «Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana» 5.2.1.r. reformas «Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma» 5.2.1.1.i. investīcijas «Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti» otrās kārtas «Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti» īstenošanas noteikumi» Atveseļošanas un noturības mehānisma finansētajā projektā «Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešana Rīgas Tehniskajā universitātē, Liepājas Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un Latvijas Jūras akadēmijā un Liepājas Jūrniecības koledžā virzībai uz izcilību augstākajā izglītībā, zinātnē un inovācijās».

Ar ANM doktorantu grantiem saistītos jautājumus aicinām iesūtīt !

Biežāk uzdotie jautājumi

1. Vai vienas vienības izmaksu finansējumu pētniecības izmaksām drīkst uzkrāt, piemēram, lai segtu publikācijas izmaksas?
Jā, finansējumu drīkst uzkrāt, kā arī, individuāli vērtējot iespējas un tobrīd lietošanai pieejamo finansējuma fondu, var tikt izskatīta avansa piešķiršana (līdz 1350 EUR) par vēl nenostrādāto periodu. Visu rēķinu apmaksa jānodrošina līdz granta realizācijas (darba līguma darbības) beigām.

2. Vai dalību ANM grantu projektā drīkst apvienot ar dalību citos pētniecības projektos?
Jā, to drīkst darīt, ciktāl ir salāgojami nodevumi, likmes un netiek radīti dubultfinansējuma riski. Piesakot dalību ANM doktorantu grantā, granta pretendents paraksta arī apliecinājumu, ka šādi riski tiek un tiks ierobežoti un ir gatavs pēc nepieciešamības pārskatīt aktivitātes savā nodarbinātībā (piemēram, komandējumus), ja tās rada finanšu attiecināmības riskus ANM grantā. Slodzes apjoms citos projektos nepārsniedz 0,5 PLE. 

3. Vai ir kādi stundas likmes ierobežojumi ANM doktorantu grantā?
No ANM doktorantu granta līdzekļiem tiek attiecināti 1292 EUR (t. sk. darba devēja VSAOI) par nostrādātu 0,5 slodzi mēnesī; likmes ekvivalents ir ~ 13 EUR/h. 

4. Ko darīt ar citos projektos uzkrātajām atvaļinājuma dienām?
Ja esat apstiprināts kā granta saņēmējs, aicinām izņemt no citu pētniecības projektu līdzekļiem apmaksājamās atvaļinājuma dienas, izmantojot iespēju, ka ANM granta realizāciju drīkst uzsākt laika posmā līdz 01.09.2024.

5. Kā es apliecināšu savu sadarbību ar ārvalsts institūciju, t. sk. no QS WUR 2024 TOP 500?
Ja plānota sadarbības vizīte / uzturēšanās ārvalstu partnera institūcijā, pirms komandējuma pieteikšanas būs jāiesniedz rakstisks apliecinājums (der arī e-pasta formā) no šī partnera par laika posmu, uzturēšanās mērķi (kam jābūt sasaistē ar promocijas darba izstrādi), provizorisko programmu.

Pēc vizītes (īpaši – ja tā bijusi ilgāka laika posma) – komandējuma atskaitē tiks aprakstītas gūtās atziņas, kā arī būs iespēja noformēt apliecinājumu, kas paliks doktoranta lietā (paraugi, nosacījumi – TBC).

Ja tiek piesaistīts ārvalstu promocijas darba līdzvadītājs vai konsultants, tas būs iesaistāms, piemēram, pusgada progresa ziņojumos (konsultanta gadījumā – individuāli vērtējot faktisko iesaistes līmeni, ieguldījumu).

Vēršam uzmanību, ka par starptautiskajiem sadarbības pasākumiem (vizītēm) pieteikuma vērtēšanā tiek piešķirti punkti – plānam jābūt reālistiskam un faktiski pildāmam.

6. Kas notiek rezultātu nesasniegšanas (piemēram, laikus neaizstāvēts promocijas darbs) gadījumā?
Grantu programmu uzrauga Pētniecības projektu padome, kas izvērtē apstākļus un informē RTU Projektu uzraudzības padomi (PUP). PUP ir tiesīga lemt par liegumu promocijas darba vadītājam un granta saņēmējam pieteikt vai vadīt citus zinātniskos projektus.

7. Vai un kā drīkstēs kombinēt sadarbības vizīšu izmaksas?
Starptautiskās sadarbības pasākumi, t. sk. vizītes, uzturēšanās partnera institūcijā primāri nodrošināmas, izmantojot ANM grantā pieejamo vienas vienības izmaksu finansējumu (450 EUR x attiecināto mēnešu skaits). Vizītes nav obligāta prasība.

Par to, vai un kā finansējumu būs iespējams kombinēt (piemēram, ar Erasmus+), informēsim, ņemot vērā atbildīgās ministrijas aktuālās vadlīnijas par vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas principu.

Gatavojot ANM granta pieteikumu un vizītes plānojot, aicinām ņemt vērā summu, kas varētu būt pieejama tieši no ANM granta līdzekļiem.

8. Vai gadījumā, ja mans granta pieteikums tiek apstiprināts, bet vēlos granta realizāciju uzsākt septembrī, vai darba līgums jāparaksta jau maijā?
Šādas prasības šobrīd nav. Ja granta realizāciju neuzsākat līdz 2024. gada 1. septembrim, vieta kļūst vakanta un grantu atbilstoši Grantu padomes ieteikumam var vai nu piešķirt rangā nākamajam doktorantam, vai arī finansējumu izmantot, izsludinot citu atlasi, kurā varat no jauna pieteikties konkursa kārtībā.

Studijas