Stipendijas un granti

 

Ikmēneša valsts budžeta stipendija

Pamatojoties uz 2020. gada 29. jūnija RTU Senāta pieņemtajiem grozījumiem stipendiju piešķiršanas nolikumā, uz stipendijas saņemšanu konkursa kārtībā var pretendēt visi no valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie, kuri atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām ar pirmo reizi ir nokārtojuši visus viņiem paredzētos pārbaudījumus RTU noteiktajos termiņos un kuriem nav akadēmisko parādu.

Balstoties uz 2022. gada 11. janvāra veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 «Noteikumi par stipendijām» un 2022. gada 14. janvāra Rektora rīkojumu Nr. 01000-1.2-e/4, ikmēneša stipendijas apjoms doktorantiem studiju programmas apguvei ir 140,00 EUR mēnesī.

Pieteikšanās ikmēneša valsts budžeta stipendijām notiek katra semestra pirmās desmit darba dienas. Pieteikties var elektroniski ORTUS vietnē (meklējiet apakšsadaļu «Elektroniskā pieteikšanās valsts stipendijai» sadaļā Studentiem → Studiju informācija).

Sīkāka informācija 

Doktorantūras granti

Doktorantu atlase RTU doktorantūras 2021./2022. akadēmiskā gada grantu konkursam ir noslēgusies un visi pieteikumi ir izvērtēti. 

Viena granta kopējā summa ir 10 000 EUR, ko izlieto doktoranta atalgojumam, tai skaitā atvaļinājumam. Maksimālā stundas likme ir 12.5 EUR/h zinātniskā asistenta un/vai pētnieka amatā. Atvaļinājumam plāno un rezervē 1/6 daļu no atalgojuma fonda. Atbilstošā struktūrvienība var nodrošināt papildu finansējumu doktoranta atalgojumam vēl vismaz 800 darba stundām zinātniskā asistenta un/vai pētnieka amatā. Granta finansējumu līdz 3000 EUR var izlietot pētniecībai nepieciešamo materiālu iegādes, iekārtu izmantošanas, publicitātes, zinātniskās diskusijas (konferenču) un kompetenču pilnveides izmaksu segšanai. 

Granti ar visaugstāko prioritāri tiek piešķirti:

 • Iesaistei RTU programmā «Industriālais doktors»; 
 • SAM 8.2.2. 3. kārtas grantu saņēmējiem, kuri piedalās SAM grantu otrajā atlasē RTU projektā «Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas doktorantu un akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās» atbilstoši SAM grantu konkursa prasībām; 
 • SAM 8.2.2. 3. kārtas grantu saņēmējiem, kuri piedalījušies SAM grantu pirmajā atlasē RTU projektā «Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas doktorantu un akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās» atbilstoši SAM grantu konkursa prasībām, un SAM 8.2.2. 1. kārtas dalībnieku RTU projektā «Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās», kuri piedalās aktivitātē «Doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā RTU», līdznodarbinātības finansēšanai. Šos grantus finansē no struktūrvienībām iepriekšējos periodos neizmantotā finansējuma.

RTU grantiem ar finansējumu līdznodarbinātībai citos projektos tiek noteikta otrā augstākā prioritāte. Atlikušais finansējums tiek novirzīts grantiem pretendentiem, kuriem nav iespēju nodrošināt finansējumu līdznodarbinātībai.

Grantam var pieteikties:

 • pirmā studiju gada doktoranti;
 • otrā studiju gada doktoranti, kuriem ir publicēta vismaz viena ar promocijas darbu saistīta pilna teksta publikācija, kas ir indeksēta Web of Science un/vai Scopus datubāzē (prasība neattiecas uz mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares doktorantiem);
 • trešā studiju gada doktoranti, kuriem ir publicētas vismaz divas ar promocijas darbu saistītas pilna teksta publikācijas, kas ir indeksētas Web of Science un/vai Scopus datubāzē, un viena no tām ir publicēta žurnālā vai viena no tām ir publicēta izdevumā ar SNIP koeficientu, kas lielāks par 0,5 (prasība neattiecas uz mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares doktorantiem);
 • ceturtā studiju gada doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti, kuriem ir publicētas vismaz trīs ar promocijas darbu saistītas pilna teksta publikācijas, kas ir indeksētas Web of Science un/vai Scopus datubāzē, un kuri plāno iegūt pirmo doktora zinātnisko grādu 12 mēnešu laikā kopš granta realizācijas uzsākšanas (zinātniskā grāda pretendenti RTU grantu var saņemt tikai kopā ar SAM 8.2.2. 3. kārtas grantu).

Granta pretendentiem ir jābūt sekmīgiem (bez akadēmiskajiem parādiem) un pieteikšanās brīdī tie nevar atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā. Jautājumu gadījumos aicinām sazināties ar Doktorantu studiju nodaļas pārstāvjiem, rakstot vai zvanot +371 67089854.

RTU doktorantūras 2021./2022. akadēmiskā gada grantu konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa 1. studiju gada doktorantiem

Pieteikuma veidlapa 2., 3., un 4. studiju gada doktorantiem

Pieteikuma veidlapa SAM 8.2.2. 3. kārtas grantu saņēmējiem, kuri piedalījušies pirmajā (vasaras) uzsaukumā

Pārskats par doktorantūras granta izlietojumu un rezultātiem (iesniedzams pēc granta realizācijas perioda beigām)

RTU Doktorantūras grantu konkursa nolikums 2020/2021

Atbalsts doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem granta veidā projekta SAM 8.2.2. 3. kārtas ietvaros

Izsludināta ceturtā atlase (pamatatlase) dalībai SAM 8.2.2. 3. kārtas projektā «Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas doktorantu un akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās», kuras ietvaros iespējams pretendēt uz Eiropas Sociālā fonda (ESF) grantu nodarbinātībai pētniecībā. Šajā atlasē aicināti piedalīties 2021./2022. akadēmiskā gada 3. studiju gada doktoranti, kā arī 4. studiju gada doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti (ZGP), kuri 12 mēnešus strādās ar promocijas darba izstrādi saistītā pētniecības projektā RTU vai sadarbības partnera institūcijā, līdz 2023. gada 30. septembrim iegūs doktora zinātnisko grādu un pēc grāda iegūšanas tiks ievēlēti akadēmiskā vai zinātniskā amatā RTU vai citā Latvijas augstākās izglītības institūcijā.

Pieteikumu atlasei un tā pielikumus līdz 2022. gada 25. augusta plkst. 23.59 var iesniegt:

 • parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, nosūtot elektroniska dokumenta veidā e-pastā ,
 • papīra formātā iesniedzot RTU Dokumentu pārvaldības nodaļā Rīgā, Ķīpsalas ielā 6A, 144. kabinetā.

Ar tiem pretendentiem, kuru pamatpieteikums atbildīs atlases nolikuma prasībām, Doktorantu studiju nodaļas (DSN) doktorantu karjeras izaugsmes speciālists organizēs interviju. Lai labāk sagatavotos intervijai, pretendentiem jāaizpilda speciālista sagatavota aptaujas anketa.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Doktorantu studiju nodaļas pārstāvjiem, rakstot vai zvanot +371 67089854.

Granta realizācija uzsākama 2022. gada 1. septembrī vai 1. oktobrī, un dalībnieks projektā ir iesaistīts 12 mēnešus.

No 2022. gada 14. augusta līdz 13. septembrim izsludināta arī:

 • papildatlase (bez iepriekšējas iesaistes projektā) doktorantu grantu saņemšanai  1., 2., 3. studiju gada doktorantiem darbam Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī 1.-4. studiju gada doktorantiem, zinātniskā grāda pretendentiem darbam sadarbības partnera institūcijā;
 • pieteikšanās pagarinājumam dalībai projektā vēl uz 9 mēnešiem, uz ko pretendēt ir iespēja doktorantiem, kuri dalību projektā uzsāka laika posmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 1. februārim.

No 2021. gada oktobra līdz 2022. gada jūnijam projektā iesaistījušies kopumā 85 RTU un Banku augstskolas doktoranti un ZGP, kuri strādā pētniecībā gan abās minētajās institūcijās, gan pie RTU sadarbības partneriem Latvijas Organiskās sintēzes institūtā un Latvijas Universitātes Fizikas institūtā. Projekta dalībnieki par 0,5 slodzes nodarbinātību ik mēnesi saņem Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu līdz 1400 eiro mēnesī, kas ietver atlīdzību doktorantam (līdz 1000 eiro, t. sk. darba devēja VSAOI), kā arī mobilitātes un pētniecībai nepieciešamo materiālu iegādes izmaksas (400 eiro). Papildus no iekšējiem vai citu projektu līdzekļiem tiek segta 0,3 slodzes līdznodarbinātība.

Par nodarbinātību un atalgojumu projektā
Par ESF finansējumu doktorants un zinātniskā grāda pretendents RTU vai sadarbības partnera institūcijā nodarbināms 50% apjomā no pilnas darba slodzes ar promocijas darba tematu saistītās pētniecības aktivitātēs, katru mēnesi saņemot finansējumu līdz 1400 eiro mēnesī, kas ietver atlīdzību doktorantam/zinātniskā grāda pretendentam (līdz 1000 eiro, t. sk. darba devēja VSAOI), kā arī mobilitātes un pētniecībai nepieciešamo materiālu iegādes izmaksas (400 eiro).
Institūcijai vai struktūrvienībai, kurā ESF grantu plānots realizēt, jānodrošina doktorantam/zinātniskā grāda pretendentam papildu līdzvērtīga nodarbinātība un finansējums tai vismaz 30% no pilnas slodzes apjomā vidēji projekta 12 mēnešu ieviešanas periodā. Arī papildu nodarbinātībai jābūt saistītai ar promocijas darba tematu. Tai skaitā, doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem, kuri plāno ESF finansēto grantu realizēt RTU, ir iespēja pretendēt uz ikgadējo RTU doktorantūras grantu.
Pieteikuma sagatavošanas laikā doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti aicināti sadarboties ar promocijas darba vadītāju, tā identificējot konkrētu ar promocijas darba izstrādi saistītu pētniecības projektu, kā arī finansējuma avotus papildu nodarbinātības nodrošināšanai. Līdzfinansējuma avoti var būt tādi kā jau minētais RTU doktorantūras grants, Latvijas un starptautisku projektu finansējums (nodrošinot demarkāciju), snieguma un bāzes finansējums.
Par sadarbības partneriem

Šobrīd RTU oficiālie sadarbības partneri projektā ir Banku augstskola, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Elektronikas un datorzinātņu institūts, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Latvijas Universitāte, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Liepājas Universitāte un Ventspils Augstskola, taču par sadarbības partneri var kļūt arī citas Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas, kā arī komercsabiedrības, kurās pētniecības un attīstības aktivitātēs ir iesaistīti vismaz divi darbinieki un pētniecībai tiek veltīts vismaz 1,5 pilna laika ekvivalents (PLE). 

Aicinām pretendentus, kuri plāno nodarbinātību pētniecībā ārpus RTU, pirms pieteikuma sagatavošanas sazināties ar Doktorantu studiju nodaļu (DSN). Gadījumā, ja nodarbinātība tiek organizēta sadarbības partnera organizācijā, papildu nodarbinātības daļu 30% apjomā sedz partneris. 

Par prasībām SAM granta konkursa pretendentiem

Uz dalību SAM grantu konkursā var pretendēt:

 • trešā studiju gada doktoranti, kuri ir līdzautori vismaz divām ar promocijas darbu saistītām pilna teksta publikācijām, kuras ir indeksētas Web of Science un/vai Scopus datubāzē un no kurām viena ir publicēta žurnālā, vai viena no tām ir publicēta izdevumā ar SNIP koeficientu, kas lielāks par 0,5 (prasība neattiecas uz mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares doktorantiem), un kuri plāno promocijas darbu iesniegt publiskai aizstāvēšanai un iegūt pirmo doktora zinātnisko grādu līdz 2023. gada 30. septembrim;
 • ceturtā studiju gada doktoranti, kuri ir līdzautori vismaz trim ar promocijas darbu saistītām pilna teksta publikācijām, kuras ir indeksētas Web of Science un/vai Scopus datubāzē (prasība neattiecas uz mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares doktorantiem), un kuri plāno promocijas darbu iesniegt publiskai aizstāvēšanai un iegūt pirmo doktora zinātnisko grādu 12 mēnešu laikā pēc SAM granta realizācijas uzsākšanas;
 • zinātniskā grāda pretendenti, kuriem ir publicētas vismaz trīs ar promocijas darbu saistītas pilna teksta publikācijas, kuras ir indeksētas Web of Science un/vai Scopus datubāzē (prasība neattiecas uz mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares doktorantiem), un kuri plāno promocijas darbu iesniegt publiskai aizstāvēšanai un iegūt pirmo doktora zinātnisko grādu 12 mēnešu laikā pēc SAM granta realizācijas uzsākšanas.

Dalībai projektā nepiesakās doktoranti, kuriem ir akadēmiskie parādi un kuri atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā (izņemot gadījumu, ja doktorants studijām atjaunojas laikā starp pieteikuma dalībai projektā iesniegšanu un tā izskatīšanu Doktorantu atlases komisijā). Tāpat nepiesakās arī tie, kuri SAM 8.2.2. 1. un 2. kārtas ietvaros īstenojamos projektos ir saņēmuši atbalstu kā unikāla persona – doktorants.

Par papildu finansējumu no centralizētajiem līdzekļiem

Uz pilnīgu vai daļēju RTU finansējumu no centralizētajiem līdzekļiem var pretendēt, SAM granta pretendentam nav pilnībā nodrošināms finansējums vismaz 0,3 PLE jeb 612 h apjomā SAM granta realizācijas 12 mēnešu periodā no citiem līdzekļiem. Centralizētā finansējuma likme ir atbilstoša RTU koeficientam, t. i., 3.210 zinātniskā asistenta amatā, 3.010 – pētnieka amatā jeb 483-484 EUR/bruto mēnesī par 0,3 slodzi (šādi koeficienti tiek piemēroti arī Projekta granta līgumā par 0,5 PLE).

Lai finansējumam pieteiktos, pretedentam līdz ar pieteikumu atlasei jāiesniedz fakultātes dekāna rekomendācija, kurā norādīts Doktoranta vārds, uzvārds, fakultāte, doktora studiju programma, studiju gads, struktūrvienība, kurā pētniecību projekta ietvaros plānots realizēt, no centralizētajiem līdzekļiem finansējamais apjoms (h) un periods, kurā šāds finansējums nepieciešams.

Finansējums piešķirams doktorantiem, kuri SAM grantu plāno realizēt RTU un gadījumos, ja doktorants var apliecināt, ka tam nav citu finansējuma avotu, no kā vidēji 12 mēnešu SAM granta realizācijas periodā pilnībā nodrošināt nodarbinātību ar promocijas darba tematu saistītā pētniecībā ar SAM grantam līdzvērtīgu vai par to augstāku likmi. Centralizētais finansējums jāizlieto paralēli SAM grantam.

RTU finansējuma no centralizētajiem līdzekļiem izmaksa tiek pārtraukta, ja doktorants granta realizācijas periodā uzsāk darbu RTU ar promocijas darba tematu saistītā pētniecībā no cita finansējuma avota, ar ko var tikt nodrošināta projekta līdznodarbinātības nosacījuma izpilde.

Rekomendācijas sagatave

Par RTU doktorantūras grantu finansējumu fakultātēm iekšējai sadalei 2022./2023. akadēmiskajā gadā
RTU fakultātēm tiek piešķirts RTU doktorantūras grants 10 000 EUR apjomā par katru projekta ceturtajā pamatatlasē kritērijiem atbilstošu piesaistītu doktorantu, kuram projektā no līdzekļiem, kas nav RTU centralizētais līdzfinansējums, tiek nodrošināts finansējums papildu nodarbinātībai vismaz 30 procentu (612 h) no pilnas darba slodzes apjomā, kurš iegūs pirmo doktora zinātnisko grādu līdz 2023. gada 30. septembrim un tiks ievēlēts akadēmiskā vai zinātniskā amatā RTU vai citā Latvijas augstākās izglītības institūcijā. Fakultātēm piešķirtais RTU doktorantūras grants izlietojams doktorantu atalgojumam un materiāliem, tai skaitā gadījumos, ja doktorants netiek iesaistīts projektā vai Industriālā doktora programmā. Plašāku informāciju skatīt noteikumos par līdzfinansējuma piešķiršanu.
Informācija granta saņēmējiem

Ar trešās atlases nosacījumiem un pieteikuma sagatavošanas kārtību var iepazīties 31. martā notikušā vebināra prezentācijā. Vebināra videoieraksts pieejams portāla ORTUS jaunumu sadaļā zem raksta «Informācija par ESF nodarbinātības grantu konkursu doktorantiem».

Atbildes uz dažādiem ar projektu saistītiem administratīvajiem jautājumiem var iegūt 2021. gada 1. decembrī notikušā informatīvā semināra prezentācijā.

Kārtībā, kādā notiek komandējuma dokumentu sagatavošana un aprite, atrunāta RTU iekšējās noteikumos Nr. 01000-6-e/17 «Komandējuma dokumentu sagatavošanas un aprites kārtība».

Visos materiālos (publikācijās, konferenču prezentācijās utt.), kas gatavoti ar SAM granta atbalstu, ir obligāti jānorāda logo un rakstiska atsauce uz RTU un finansējuma avotu latviešu vai angļu valodā:

Logo atsaucei uz SAM grantu (.zip)

Vadlīnijas vienas vienības izmaksu noformēšanai materiāliem, mobilitātei un iekārtām projekta Nr. 8.2.2.0/20/I/008 īstenošanas nodrošināšanai

Komandējumu organizēšana projekta 8.2.2.0/20/i/008 ietvaros

Iesniegums līdzekļu atmaiskai (paraugs)

LV 

Šis darbs izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa «Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās» projekta Nr. 8.2.2.0/20/I/008 «Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas doktorantu un akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās» ietvaros

ENG 

This work has been supported by the European Social Fund within the Project No 8.2.2.0/20/I/008 «Strengthening of PhD students and academic personnel of Riga Technical University and BA School of Business and Finance in the strategic fields of specialization» of the Specific Objective 8.2.2 «To Strengthen Academic Staff of Higher Education Institutions in Strategic Specialization Areas» of the Operational Programme «Growth and Employment»

Ja saņemiet arī RTU dokturantūras grantu kā papildu finansējuma avotu, visos materiālos (publikācijās, konferenču prezentācijās utt.) jānorāda arī rakstiska atsauce uz to latviešu vai angļu valodā:

LV 

Šis pētījums/publikācija ir tapis ar Rīgas Tehniskās universitātes Doktorantūras grantu programmas atbalstu 

ENG 

This research/publication was supported by Riga Technical University's Doctoral Grant programme

Atlases konkursu nolikumi un pieteikuma veidlapas

Ceturtā pamatatlase 3., 4. studiju gada doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem
Konkursa nolikums par doktorantu/zinātniskā grādu pretendentu atlasi doktorantu grantu saņemšanai darbam RTU vai sadarbības partnera institūcijā

Grantu pieteikuma veidlapa

Papildatlase

Konkursa nolikums par doktorantu / zinātniskā grāda pretendentu papildatlasi doktorantu grantu saņemšanai darbam RTU vai sadarbības partnera institūcijā

Grantu pieteikumu veidlapa

SAM granta pieteikumu vērtēšanas kritēriji un metodika

Dalības projektā pagarināšana

Kārtība, kādā pagarināma dalība SAM projektā

SAM nodevumu pārskats

 

Noteikumi līdzfinansējuma piešķiršanai

Projekts tiek realizēts darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa «Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās» trešās kārtas ietvaros Rīgas Tehniskajā universitātē

Erasmus+ stipendija mobilitātei
Starptautiskā mobilitāte ir neatņemama mūsdienīgas un inovatīvas universitātes sastāvdaļa, kā arī iespēja studentiem un mācībspēkiem iegūt vērtīgu akadēmisko, profesionālo, valodas un kultūras pieredzi. RTU doktorantiem ir iespēja doties apmaiņas un pieredzes braucienos uz Erasmus+ programmas valstīm un partnervalstīm.
 
Doktoranti var piedalīties Erasmus+ projektos un saņemt finansējumu:
 • ilgtermiņa mobilitātei studiju vai prakses nolūkā (2-12 mēneši);
 • īstermiņa mobilitātei studiju vai prakses nolūkā (5-30 dienas).
Doktorantiem visērtāk izmantojamā iespēja ir mobilitāte prakses nolūkā, jo tā ir fleksibla, sniedz starptautiskas sadarbības iespējas un ļauj izmantot citās universitātēs un pētniecības iestādēs pieejamo zinātniski tehnisko aprīkojumu un infrastruktūru pētījumu veikšanai u.c. aktivitātēm. Prakses mobilitātē var doties arī gada laikā pēc diploma saņemšanas. Piesakoties nav jānorāda konkrēta vieta, kur mobilitāti plānots īstenot.
 
Pieteikšanos Erasmus+ stipendijām studiju vai prakses mobilitātei RTU Starptautiskās mobilitātes nodaļa organizē divas reizes gadā – rudens (septembrī-oktobrī) un pavasara (februārī-martā) semestra sākumā. Stipendijai var pieteikties portālā outgoingexchange.rtu.lv. Studenti tiks apstiprināti stipendijas saņemšanai, ņemot vērā to vidējo svērto atzīmi un angļu valodas pārbaudes rezultātus. Sīkāka informācija atrodama Erasmus+ sadaļā.
 
Doktoranti, kas ir arī RTU darbinieki, var piedalīties Erasmus+ projektos un saņemt finansējumu docēšanas un personāla mācību mobilitātei. Darbinieku mobilitātēm ir iespēja pieteikties arī ārpus noteiktajiem pieteikšanās periodiem.
 
 
Starptautiskās mobilitātes nodaļa:
 
Erasmus+ projekta vadītāja, izbraucošo studentu koordinatore Evita Miščuka
 
 
Kredītam pielīdzinātā stipendija zinātniskā grāda ieguvei (jauni pieteikumi netiek pieņemti)

Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 «Noteikumi par stipendijām» veikti grozījumi (25.02.2020., MK noteikumi Nr. 107), kas nosaka, ka no 2020. gada 1. marta kredītam pielīdzinātās stipendijas jauniem pretendentiem vairs netiek piešķirtas.​

Attiecībā uz tiem līgumiem, kuri tika noslēgti līdz 2020. gada 28. februārim par kredītam pielīdzinātajām stipendijām, stipendiju izmaksa turpināsies līdz līguma darbības beigām, savukārt gadījumā ja stipendijas saņēmējs neiegūst zinātnisko grādu vai pārtrauc studijas, viņš atmaksā saņemto kredītam pielīdzināto stipendiju Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumos Nr. 219 «Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem» noteiktajā kārtībā.

 

Studijas