Noteikumi par Promocijas padomēm un promociju

I Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie saīsinājumi un termini:
1.1. LR – Latvijas Republika;
1.2. RTU – Rīgas Tehniskā universitāte;
1.3. LZP – Latvijas Zinātnes padome;
1.4. VZKK – Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija;
1.5. DSP – doktora studiju programma;
1.6. Noteikumi Nr. 1000 – Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumi Nr. 1000 «Par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām»;
1.7. Noteikumi Nr. 1001 – Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumi Nr. 1001 «Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji»;
1.8. padome – Promocijas padome;
1.9. promocija – zinātniska darba aizstāvēšana, kuras rezultātā tiek piešķirts doktora zinātniskais grāds;
1.10. pretendents – promocijas darba autors, kas pretendē uz doktora zinātnisko grādu;
1.11. darba vadītājs – profesors, asociētais profesors, docents un vai vadošais pētnieks, kas RTU noteiktā kārtībā ir apstiprināts un devis piekrišanu vadīt promocijas darba izstrādi;
1.12. darba konsultants ir RTU akadēmiskā personāla vai partnerinstitūcijas pārstāvis, kas RTU noteiktā kārtībā ir apstiprināts un devis piekrišanu konsultēt doktorantu par promocijas darba izstrādi un atbilstību nozarē noteiktajām prasībām;
1.13. partnerinstitūcija – zinātniskā institūcija (universitāte, augstskola, zinātniskais institūts, augstskolas vai valsts aģentūra – zinātniskais institūts) vai cita institūcija (arhīvs, bibliotēka, uzņēmums, valsts aģentūra, valsts iestāde), kas nav RTU struktūrvienība un kas spēj nodrošināt materiāltehnisko aprīkojumu vai informācijas bāzi promocijas darba izstrādāšanai.

2. Noteikumi nosaka padomju izveidošanas un darbības kārtību, kā arī doktora zinātniskā grāda piešķiršanas kārtību RTU.

3. Promocija RTU notiek atbilstoši LR Augstskolu likuma, Zinātniskās darbības likuma, Noteikumu Nr. 1001 normām, ievērojot RTU Satversmes principus un citu spēkā esošu tiesību aktu prasības.

4. Promocija RTU iespējama zinātnes nozarēs, kurās ir akreditētās doktora studiju programmas atbilstoši Noteikumu Nr. 1000 deleģējumam.

5. Visas ar promociju saistītās darbības RTU notiek akadēmiskā gada studiju semestru ietvaros.

II Promocijas darbs

6. Nozares prasības promocijas darbam nosaka attiecīgā DSP. Atbilstoši programmai promocijas darba kritērijus var detalizēti izskaidrot promocijas padomes nolikumā.

7. Promocijas darba vadītāji var būt atbilstošās zinātņu nozares profesori, asociētie profesori, docenti, kā arī zinātnisko institūtu vadošie pētnieki, kuri atbilst LZP eksperta kvalifikācijas prasībām.

8. Promocijas darbu var izstrādāt partnerinstitūcijās. Šajā gadījumā, ievērojot partnerinstitūcijā plānotā darba apjomu, par darba vadītāju pēc padomes priekšlikuma var apstiprināt partnerinstitūcijas akadēmiskā personāla pārstāvi, ja tā kvalifikācija atbilst šo noteikumu 7. punkta prasībām; vienlaikus apstiprināt par darba konsultantu vai vadītāju RTU akadēmiskā personāla pārstāvi, kas arī atbilst šo noteikumu 7. punkta prasībām.

9. Lēmumu un izrakstu no struktūrvienības sēdes protokola, kas nepieciešams promocijas darba iesniegšanai saskaņā ar Noteikumiem Nr. 1001, sagatavo RTU vai partnerinstitūcijas katedra, laboratorija, nodaļa vai cita akadēmiska vai zinātniska struktūrvienība, kurā izstrādāts promocijas darbs vai kura ieteic to aizstāvēšanai.

III Promocijas padome

10. Nozares Promociju padomē jābūt ne mazāk kā 5 ekspertiem, kuriem ir Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības zinātnes nozarē, no tiem diviem – zinātnes apakšnozarē, kurā tiek aizstāvēts promocijas darbs. Promociju padomes sastāva formēšanai attiecīgo fakultāšu Domes vai institūtu Padomes vai citas institūcijas izvirza nozaru ekspertu kandidātus, kuru atbilstību eksperta prasībām novērtē LZP un rekomendē apstiprināšanai RTU Senāts. Par ekspertu var kandidēt zinātnieks ar Latvijā iegūtu vai apstiprinātu (pielīdzinātu) doktora zinātnisko grādu, kurš veic zinātnisko darbību kādā no Latvijā vai ārvalstīs finansētiem pētnieciskajiem projektiem vai programmām.

11. Pamatojoties uz RTU Senāta lēmumu par Promocijas padomju izveidošanu, RTU rektors izdod rīkojumu par attiecīgās Promocijas padomes darba uzsākšanu, padomes priekšsēdētāja un padomes sekretāra iecelšanu. Par RTU Promocijas padomes priekšsēdētāju var būt tikai attiecīgās Promocijas padomes loceklis, kas strādā RTU. Promocijas padomes sekretārs var arī nebūt šīs padomes loceklis. Padomes pilnvaru termiņš nepārsniedz sešus gadus. Padome darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru apstiprina RTU.

12. Padomes nolikumā norāda:
12.1. padomes sastāvu, pilnvaru termiņu;
12.2. zinātnes nozares un apakšnozares, kurās padome veic promociju;
12.3. saistību ar akreditētām DSP;
12.4. prasības aizstāvēšanai pieņemamajiem promocijas darbiem;
12.5. sēžu sasaukšanas un izziņošanas kārtību;
12.6. lēmumu pieņemšanas kārtību;
12.7. padomes darba tehniskā nodrošinājuma kārtību;
12.8. pēc vajadzības – citus noteikumus.

13. Padomes sastāvā nepieciešamās izmaiņas, kā arī recenzentus starpnozaru promocijai apstiprina ar RTU rīkojumu pēc padomes priekšlikuma. RTU rīkojuma projektu sagatavo padomes priekšsēdētājs.

14. RTU akadēmiskā personāla darbu padomē iekļauj darba slodzē atbilstoši RTU apstiprinātiem akadēmiskā personāla darba slodzes normatīviem.

15. Padomes locekļiem, kas nav RTU akadēmiskais personāls, kā arī RTU personālam par papildus plānotajai darba slodzei veikto darbu padomē samaksā RTU noteiktā kārtībā. Recenzentiem par darbu samaksā RTU noteiktā kārtībā – gan citu institūciju ekspertiem, gan RTU darbiniekiem, neiekļaujot to plānojamajā akadēmiskajā slodzē.

16. RTU promociju padomes darbības izdevumus promociju darbu organizēšanai atbilstoši saskaņotai tāmei apmaksā no RTU Zinātnes attīstības fonda.

17. Promocijas darbu var iesniegt:
17.1. pretendents, kas beidzis akreditētu RTU DSP;
17.2. pretrendents, kas beidzis akreditētu citas augstskolas DSP;
17.3. persona, kuras akadēmiskā darbība ārpus akreditētas DSP ir pielīdzināta DSP prasībām.

18. Promocijai vai akadēmiskās darbības pielīdzināšanai dokumenti iesniedzami saskaņā ar Noteikumu Nr. 1001 prasībām.
18.1. pretendenti, kas atbilst 17.1. vai 17.2. punktu prasībām, promocijai nepieciešamos dokumentus iesniedz RTU attiecīgās nozares promociju padomē.
18.2. pretendents padomei iesniedz šādus dokumentus:
18.2.1. iesniegumu ar atbilstošu promocijas darba vadītāja vai konsultanta vīzu;
18.2.2. promocijas darbu;
18.2.3. promocijas darba kopsavilkumu latviešu valodā;
18.2.4. izziņu par programmas izpildi izvēlētajā nozarē, apakšnozarē;
18.2.5. dzīves aprakstu (Curriculum Vitae);
18.2.6. promocijas darba rezultātu atspoguļojošo zinātnisko publikāciju sarakstu un to kopijas;
18.2.7. izrakstu no augstskolas vai citas zinātniskās institūcijas struktūrvienības sēdes protokola, kurā izstrādāts promocijas darbs, ar tā zinātniskās novitātes un pretendenta personiskā ieguldījuma apliecinājumu.
18.3. pretendenti, kas atbilst 17.3. punkta prasībām, papildus iesniedz lūgumu veikt akadēmiskās darbības pielīdzināšanu, pretī saņemot izziņu.

19. RTU promociju padome piecu darba dienu laikā novērtē pretendenta iesniegto dokumentu formālo atbilstību promocijas kārtībai un informē pretendentu par dokumentu tālāko virzību vai par noformējuma nepilnībām, ja tādas tiek atrastas. Ja pretendents norādītās nepilnības nevēlas vai nespēj novērst, viņam viena mēneša laikā pēc atteikuma saņemšanas dokumentus atdod atpakaļ.

IV Promocijas darba vērtēšana

20. Ja padome atzīst, ka promocijas darbs atbilst Noteikumos Nr. 1001 izvirzītajiem kritērijiem un padomes zinātniskajai kompetencei, tā mēneša laikā:
20.1. lemj par promocijas darba pieņemšanu promocijai;
20.2. nosaka promocijas darbam trīs recenzentus;
20.3. nosaka, kādā svešvalodā (svešvalodās) jāsagatavo kopsavilkums;
20.4. nosaka promocijas sēdes laiku;
20.5. pieprasa pretendentam turpmākajam promocijas procesam nepieciešamo promocijas darba un kopsavilkumu eksemplāru skaitu un to elektroniskās versijas;
20.6. saskaņo internetā publicējamā darba apjomu;
20.7. informē pretendentu par promocijas procesa virzību.

21. Pretendentam rakstiski jāapstiprina sava piekrišana padomes sastāvam, nozīmētajiem recenzentiem, iesniedzamo eksemplāru skaitam, elektroniskās versijas iesniegšanai, tās publiskošanas apjomam internetā, kā arī promocijas izmaksām un to segšanas kārtībai. Ja pretendentam ir pamatoti iebildumi pret padomes sastāvu vai recenzentiem, augstskola var mainīt padomes sastāvu vai uzdot padomei mēneša laikā pieaicināt citus promocijas darba recenzentus. Ja pretendentam ir iebildumi pret atkārtoti izveidoto padomi vai pieaicinātajiem recenzentiem, viņš var atsaukt savu iesniegumu par promocijas darba aizstāvēšanu.

22. Pēc tam, kad saņemta šo noteikumu 21. punktā minētā pretendenta piekrišana, padome, ja nepieciešams, sagatavo priekšlikumus RTU rīkojumu par starpnozaru recenzentu nozīmēšanu, un nosūta pretendenta promocijas darbu, kopsavilkumus un dokumentus VZKK atzinumam. Ja pretendents ceļ iebildumus pret promocijas procesa organizāciju pēc tam, kad darbs jau nosūtīts uz VZKK, padome trīs darba dienu laikā informē VZKK par iebildumiem un pieprasa pārtraukt darba izskatīšanu uz laiku līdz pretenziju saskaņošanai vai promocijas darba atsaukšanai. Pretendenta un padomes viedokļu saskaņošanai nepieciešamais laiks netiek iekļauts promocijas darba vērtēšanas laikā. Saskaņošanas gaitā var mainīties noteiktais promocijas datums.

23. Promocijas darba kopiju, kopsavilkuma tulkojumu un to elektroniskās versijas padome izsūta promocijas darbu recenzentiem.

24. Ja padome atzīst, ka promocijas darbs neatbilst Noteikumos Nr. 1001 izvirzītajiem kritērijiem vai tās zinātniskajai kompetencei, tā sniedz pretendentam pamatotu lēmumu par atteikumu turpināt promocijas darba vērtēšanu.

25. Ja Noteikumos Nr. 1001 noteiktajā termiņā no VZKK nav saņemti iebildumi par promocijas darbu vai, ja pirms Noteikumos Nr. 1001 noteiktā termiņa VZKK rakstiski sniedz pozitīvu vērtējumu, padome vismaz 2 nedēļas pirms promocijas darba aizstāvēšanas publicē sludinājumu par darba aizstāvēšanu laikrakstos «Latvijas Vēstnesis» un «Zinātnes Vēstnesis».

26. Viens promocijas darba eksemplārs divas nedēļas pirms aizstāvēšanas jānodod RTU bibliotēkā. Pēc aizstāvēšanas divus eksemplārus jānodod Valsts Nacionālajā bibliotēkā un vienu eksemplāru RTU Doktorantūras daļā.

27. Ja promocijas darbs ir monogrāfija vai publikāciju kopa, elektroniski publicē tikai darba kopsavilkumu.

V Promocijas darba publiskā aizstāvēšana un grāda piešķiršana

28. Padomes sēde, kura lemj par promociju, ir atklāta, izņemot gadījumus, kad promocijas darbs satur likuma «Par valsts noslēpumu» izpratnē klasificējamu informāciju vai komercnoslēpumu. Visas ieinteresētās personas drīkst piedalīties sēdē, uzdot jautājumus pretendentam un recenzentiem, kā arī izteikties par promocijas darbu.

29. Ja promocijas darbs satur likuma «Par valsts noslēpumu» izpratnē klasificējamu informāciju, padomes sastāvā un promocijas procesā var piedalīties tikai personas, kurām likumā noteiktajā kārtībā ir atļauta pieeja klasificētai informācijai. Ja promocijas darbs satur komercnoslēpumus, uz kuriem konkrēti norādījis pretendents, tad padomes locekļi un recenzenti, kā arī citas personas, kuru klātbūtne ir nepieciešama promocijas procesā, ar parakstu sēdes protokolā apliecina apņemšanos noslēpumu neizpaust.

30. Padomes sēdē, kurā notiek promocija, darba recenzenti piedalās ar lēmēja balsstiesībām. Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās priekšsēdētājs vai viņa vietnieks, ne mazāk kā puse no padomes balsstiesīgo ekspertu skaita (ieskaitot priekšsēdētāju vai viņa vietnieku) un ne mazāk kā divi recenzenti.

31. Lēmumu par grāda piešķiršanu vai atteikumu piešķirt grādu padome pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, aizklāti balsojot.

32. Balsu skaitīšanai padome izmanto noteiktas formas biļetenus. Balsu skaitīšanai padome no sava vidus izveido komisiju ne mazāk kā divu cilvēku sastāvā. Balsu skaitīšanas komisijas uzdevums ir izdalīt balsošanas biļetenus, nodrošināt to netraucētu aizpildīšanu un savākšanu, kas garantē balsošanas anonimitāti, kā arī nodrošināt objektīvu balsu saskaitīšanu.

33. Par derīgiem balsošanā uzskatāmi biļeteni, kur nepārprotami norādīta balsotāja attieksme pret grāda piešķiršanu pretendentam un nosvītrots nevajadzīgais vārds «piešķirt» vai «nepiešķirt». Biļeteni, kur nav nosvītrots neviens no vārdiem «piešķirt» vai «nepiešķirt», kur nosvītroti abi vārdi vai kuru aizpildīšanas precizitāte rada šaubas par padomes locekļa izvēli, tiek uzskatīti par nederīgiem. Balsis skaitot, tos iekļauj biļetenu kopskaitā, bet nepieskaita pie pozitīvajiem vērtējumiem. Balsu skaitīšanas komisija konstatē padomes viedokli par doktora grāda piešķiršanu pretendentam protokolā. Padome konstatē promocijas rezultātu, ar atklātu balsojumu apstiprinot balsu skaitīšanas protokolu.

34. Balsojuma rezultātu ieraksta promocijas sēdes protokolā. Šo protokolu kopā ar balsu skaitīšanas protokolu, biļeteniem un promocijas darba recenzijām promocijas padomes sekretārs RTU noteiktā kārtībā nodod glabāšanai RTU Arhīvā.

35. Padomes un balsu skaitīšanas komisijas locekļiem ir tiesības iesniegt un pieprasīt pievienot sēžu protokoliem sava īpašā viedokļa izklāstu par promocijas saturiskajiem un organizatoriskajiem jautājumiem.

36. RTU vai VZKK mēneša laikā pēc šo noteikumu 31. punktā minētā lēmuma pieņemšanas ir tiesības rakstiski pieprasīt no padomes jebkādus ar konkrēto promociju saistītos dokumentus un apstrīdēt padomes lēmumu, ja promocijas darbā konstatēta neatbilstība grāda piešķiršanai izvirzāmajām prasībām vai nav ievērota promocijas kārtība.

37. Ja sūdzība tiek atzīta par pamatotu un šis lēmums netiek apstrīdēts, padome par notikušo un par tālāko RTU rīcību informē VZKK un pretendentu. Ja sūdzība skar promocijas procesa formālos organizatoriskos jautājumus, divu mēnešu laikā tiek rīkota atkārtota padomes sēde. Ar sēdi saistītos izdevumus pilnībā sedz RTU struktūrvienība, pie kuras darbojas attiecīgā padome. Ja sūdzība skar promocijas darba vai tā izpildes zinātniskās atbilstības jautājumus, DP atdod promocijas darbu pretendentam, paturot sev vienu eksemplāru. Darbā, kas satur zinātniski nepietiekami pamatotus vai kļūdainus rezultātus, pretendents var izdarīt korekcijas un atkārtoti to iesniegt promocijai ne ātrāk kā pēc gada. Darbus, kuros konstatēti zinātniskās ētikas pārkāpumi vai plaģiāts, atkārtotai izskatīšanai nepieņem.

38. Ja šo noteikumu 31. punktā minētais padomes lēmums netiek apstrīdēts, pretendentam ne ātrāk kā sešas nedēļas un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tā pieņemšanas izsniedz MK noteiktajā kārtībā sagatavotu RTU diplomu.

VI Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
39. Visus RTU, padomes vai VZKK pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību promocijas procesā mēneša laikā var apstrīdēt Latvijas Zinātnes padomē.
VII Noslēguma jautājums
40. Šie noteikumi stājas spēkā ar 2007. gada 30. oktobri. Pirms šī datuma uzsāktie promocijas procesi tiek pabeigti atbilstoši kārtībai, kādā tie ir iesākti, ja promocijas darba zinātniskā kvalitāte un vērtēšanai izvirzāmie kritēriji atbilst Noteikumu Nr. 1001 un šo noteikumu prasībām.

Apstiprināti RTU Senāta  2007. gada 29. oktobra sēdē
(protokols Nr. 517)

Studijas