RTU LJA Jūrskolas izglītības programmās

Apstiprināts
2023. gada 27. novembra Senāta sēdē
(protokollēmuma Nr. 667) 

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI RTU LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJAS JŪRSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS 2024./2025. MĀCĪBU GADĀ

pieņemts saskaņā ar Augstskolu likuma 15.1 pantu

1. Rīgas Tehniskās universitātes Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas (turpmāk RTU LJA JS) uzņemšanas noteikumi izglītības programmās (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā reflektanti tiek uzņemti mācībām RTU LJA JS izglītības programmās, kurās RTU LJA JS ir izsludinājusi uzņemšanu 2024./2025. mācību gadā.

2. RTU LJA JS uzņem Latvijas Republikas pilsoņus un personas, kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir izsniegta derīga pastāvīgās uzturēšanās atļauja.

3. RTU LJA JS uzņem personas pēc Latvijā un ES atzītas vispārējās vai profesionālās pamatizglītības ieguves līdz 24 gadu vecumam.

4. Personām, kas pamatizglītību ieguvušas speciālā izglītības programmā, izejot jūrnieku medicīnisko pārbaudi par šo faktu jāinformē jūrnieku ārsts, RTU Uzņemšanas komisija un RTU LJA JS patur tiesības sazināties ar attiecīgo jūrnieku ārstu un nepieciešamības gadījumā nosūtīt reflektantu/izglītojamo uz atkārtotu jūrnieku medicīnisko pārbaudi.

5. RTU LJA JS 4 gadīgas izglītības programmās «JŪRAS TRANSPORTS» un «KUĢU MEHĀNIKA».

  • Programmas «JŪRAS TRANSPORTS» beidzēji iegūst kvalifikāciju «Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000BT»
  • Programmas «KUĢU MEHĀNIKA» beidzēji iegūst kvalifikāciju «Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu mazāku par 3000kW».

6. RTU LJA JS mācību valoda ir latviešu valoda.

7. Reflektantu dokumentu iesniegšanas, konkursa norises un iestājpārbaudījumu termiņus nosaka ar RTU rīkojumu un publicē RTU interneta vietnē www.rtu.lv, sadaļā «Uzņemšana».

8. Vietu skaitu uzņemšanai mācībām RTU LJA JS izglītības programmās nosaka RTU Senāts ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms pieteikumu iesniegšanas sākuma datuma.

9. Personas, kuras pamatizglītību ieguvušas ārvalstīs, var pieteikties studijām RTU LJA JS, pieteikumam pievienojot Akadēmiskās informācijas centra (turpmāk – AIC) izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments. Ja iepriekšējā izglītība ir iegūta Lietuvā vai Igaunijā pēc 2019. gada 7. janvāra, nav jāveic iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšana AIC. Izglītības dokumentā uzrādīto priekšmetu novērtējumu pielīdzināšanu RTU LJA JS uzņemšanas kritērijiem veic RTU Uzņemšanas komisija.

10. Piesakoties studijām reflektantam un tā likumiskajam pārstāvim jāaizpilda pieteikums un jāuzrāda dokumentu oriģināli (kopijas jāiesniedz):

1) derīga pase vai personas apliecība;

2) pamatizglītību apliecinošs dokumenti (apliecība, sekmju izraksts un centralizēto eksāmenu sertifikāts (-i) (turpmāk – CE);

3) derīgs jūrnieku ārsta izsniegts atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē;

4) dzimšanas apliecība (tikai jāuzrāda);

5) likumīgā pārstāvja derīga pase vai personas apliecība (tikai jāuzrāda);

6) ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē vai personas apliecībā, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina attiecīgo personas datu maiņu.

11. RTU LJA JS uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā obligātos CE matemātikā, svešvalodā un latviešu valodā, kurus summē.

12. Ja pretendents likumā noteiktā kārtībā ir atbrīvots no kāda 11. punktā minētā CE kārtošanas, attiecīgā CE vērtējuma vietā tiek ņemts apliecības par pamata izglītību attiecīgā mācību priekšmeta gala vērtējums reizinot ar koeficientu 7,5.

13. Pretendentiem ar vienādu vērtējumu, kā papildus kritērijs tiek ņemts apliecības par pamata izglītību vidējā atzīme fizikā un ķīmijā.

14. Reflektantam un tā likumiskajam pārstāvim jāparaksta rakstisks apliecinājums par to, ka reflektants apzinās, ka iegūtas sodāmības gadījumā, ja tā ir noteikta ar tiesas spriedumu par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, nevar studēt RTU LJA JS programmās un var tikt eksmatrikulēts no studējošo skaita.

15. Reflektanta uzņemšanas rezultātus nosaka Uzņemšanas komisija un apstiprina ar RTU rīkojumu.

16. Konkursa rezultātus nosaka un apstiprina RTU Uzņemšanas komisija. Tos izziņo ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.

17. Visus ar uzņemšanu RTU saistītos jautājumus, kuri nav noregulēti Latvijas Republikā spēkā esošajās tiesību normās vai šajos Noteikumos, izskata RTU Uzņemšanas komisija.

18. Informācija par studiju iespējām un uzņemšanu RTU tiek izvietota RTU interneta vietnē: www.rtu.lv.

Studijas