Iesniedzamie dokumenti un vērtēšana

Piesakoties doktorantūrai RTU, reflektants iesniedz Doktorantu studiju nodaļā šādus atbilstoši noformētus dokumentus:

  • pretendenta dzīves un darba gājumu – CV (veidlapa);
  • motivācijas vēstule;
  • RTU rektoram adresētu iesniegumu (veidlapa);
  • maģistra diploma un tā pielikuma kopiju, uzrādot tā oriģinālu (vai tam pielīdzināts izglītības dokuments);
  • promocijas darba iespējamā vadītāja rekomendāciju ar atbilstošās doktora studiju programmas direktora vīzu;
  • pases kopiju reflektantiem, kuri beiguši citas mācību iestādes;
  • doktoranta darba plānu pirmajam studiju gadam (veidlapa latviešu valodā un veidlapa angļu valodā) ar promocijas darba temata nosaukumu un pamatojumu, kuru paraksta reflektants, promocijas darba vadītājs un struktūrvienības vadītājs;
  • Promocijas darba izstrādes plānu visam doktorantūras periodam (veidlapa), kuru paraksta reflektants un iespējamais promocijas darba vadītājs;
  • Apliecinājums par studiju reģistrācijas maksas veikšanu (maksājuma uzdevums pdf formātā) Reģistrācijas maksa.
Uzņemšanai iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši uzņemšanas dokumentu noformēšanas nosacījumiem

Studijas