RTU zinātnieku e-bibliogrāfijas

RTU Zinātniskās bibliotēkas veidototo e-biobibliogrāfiju attīstības vēsture

1962./1963. m. g. – ievieto pirmās kartītes «RPI mācību spēku darbu kartotēkā».

  • 1967. gadā izdota pirmā RTU Zinātniskās bibliotēkas veidotā biobibliogrāfija veltīta zinātnieka un izgudrotāja Fridriha Candera piemiņai.
  • Līdz 1996. gadam biobibliogrāfiskos rādītājus veido izmantojot «RPI mācību spēku darbu kartotēku»/«RTU mācību spēku un darbinieku publikāciju kartotēku».
  • RTU mācību spēku un darbinieku publikāciju kartotēka sastāvēja no 3 daļām: «RTU mācību spēku un darbinieku publikāciju kartotēka»; «RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes pasniedzēju un darbinieku publikāciju kartotēka»; «RTU Arhitektūras un Būvniecības fakultātes pasniedzēju un darbinieku publikāciju kartotēka». Ietvēra informāciju par 1958.–1989. g. pubikācijām: grāmatas un raksti  no žurnāliem un laikrakstiem, kas tika izmantota biobibliogrāfisko rādītāju sastādīšanā.
  • 1996. gadā ievadīts pirmais ieraksts datubāzē «RTU mācībspēku un darbinieku publikācijas» – biobibliogrāfisko rādītāju veidošanā izmanto informācijas sistēmas «ALISE» poligrāfisko izvadformu moduli, kas nodrošināja automatizētu manuskripta maketa, kā arī publikāciju nosaukumu un personu palīgrādītāju izveidošanu.
  • No 2003. gada biobibliogrāfisko rādītāju sastādīšanā izmanto datubāzes «RTU mācībspēku un darbinieku publikācijas» sistēmā «ALEPH500» pārkonvertēto un ievadīto informāciju.
    1967.–2017. gadam RTU zinātniekiem bibliotēka izveidojusi 52 biobibliogrāfijas, bet citas institūcijas (Fundamentālā bibliotēka, Patentu Tehniskā bibliotēka, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka u. c.).  RTU zinātnieku biobiliogrāfiju saraksts: «Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki: Biobibliogrāfijas». (RTU/RPI Zinātniskās bibliotēkas sagatavotās biobibliogrāfijas; Citu institūciju sagatavotās biobibliogrāfijas).
  • RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā RTU zinātnieku biobibliogrāfiju e-versijas. E-versijas sagatavotas bibliogrāfijām, kas izveidotas un izdotas laika posmā no 2002. gada–2017. gadam.
  • 2012. gadā izveidota pirmā e-biobiliogrāfija – «Profesors Dr. habil. sc. ing. Egīls Dzelzītis».
  • Visām RTU Zinātniskās bibliotēkas sastādītajām biobibliogrāfijām (2002–2017) pieejamas e-versijas arī datubāzē «RTU mācībspēku un darbinieku publikācijas» (no 2012. g. oktobra mainīts nosaukums «RTU vēstures un mācībspēku publikāciju datubāze»). 

RTU zinātnieku e-biobibliogrāfijas: RTU Zinātniskās bibliotēkas veidotās biobibliogrāfijas 2000–2017:

Rīgas Tehniskās universitātes Polimērmateriālu institūta pētniece Velta Tupureina

Rīgas Tehniskās universitātes Polimērmateriālu institūta pētniece Velta Tupureina: kvalifikācijas darbs specialitāte: [biobibliogrāfija] / sast. I. Dementjeva; Latvijas Kultūras akademijas Latvijas Kultūras koledža; [RTU Zinātniskā bibliotēka]. Rīga, 2014. 73 lpp.

Biobibliogrāfija sastāv no priekšvārda,  kurā  ir ieskats Veltas Tupureinas biogrāfijā. Tālāk seko pamatdaļa, kura sastāv no 2 nodaļām Pirmā nodaļa ietver V. Tupureinas darbus: publicētos, nepublicētos, izsniegtās autorapliecības, populārzinātniskos darbus, rakstus enciklopēdijās, kā arī apkopotas sarunas un intervijas, ko sniegusi V. Tupureina. Otrajā  nodaļā ir publikācijas par V. Tupureinu.

Bibliogrāfiskā rādītājā hronoloģiskās robežas aptver laika posmu no 1965. gada līdz 2013. gadam 1. decembrim. Materiālu atlase veikta latviešu, angļu un krievu valodā. Materiālu kārtojums hronoloģisks. Publikācijas gada ietvaros uzrādītas alfabētiskā secībā – vispirms latviešu valodā, tad svešvalodās. Nodaļā «V. Tupureinai izsniegtās autorapliecības» autorapliecības kārtotas reģistrācijas numuru augošā secībā. Dokumenti, kas nav apskatīti, atzīmēti ar zvaigznīti (*).

Rādītājam izveidoti un pievienoti personu  alfabētiskais palīgrādītājs un periodisko izdevumu alfabētiskais saraksts ar ISSN numuriem.

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Rolands Rikards

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķa Dr. habil. ing. profesora Rolanda Rikarda biobibliogrāfijā apkopoti viņa publicēto zinātnisko, rediģēto un recenzēto darbu, publicistikas, viņa vadībā izstrādāto disertāciju bibliogrāfiskie apraksti. Uzrādīta arī literatūra par viņa dzīvi, zinātnisko un sabiedrisko darbību laikā no 1969. gada līdz 2002. gada oktobrim.

Biobibliogrāfiju ievada īsas ziņas par R. Rikardu latviešu un angļu valodā, kā arī autobiogrāfisks apcerējums. Materiālu kārtojums hronoloģisks. Publikācijas gada ietvaros uzrādītas alfabētiskā secībā – vispirms latviešu, tad svešvalodās. Ja viens un tas pats darbs publicēts vairākās valodās, uzrādīti visi publicējumi. Ar zvaigznīti (*) atzīmēti tie bibliogrāfiskie apraksti, kurus nebija iespējams sastādīt tieši pēc izdevumiem.

Bibliogrāfiskajos aprakstos R. Rikards kā autors nav uzrādīts, izņemot gadījumus, kad darbs ir uzrakstīts kopā ar līdzautoriem. Tad visi autori uzrādīti aiz darba nosaukuma tādā secībā, kādā tie minēti izdevumā.

Biobibliogrāfijai pievienots personu rādītājs, kurā minēti R. Rikarda darbu līdzautori, viņa vadīto disertāciju autori, kā arī personas, kuras rakstījušas par R. Rikardu.

Biobibliogrāfija sagatavota izmantojot Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas veidoto RTU mācībspēku un darbinieku publikāciju datubāzi.

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis profesors Andris Strakovs

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis profesors Andris Strakovs: biobibliogrāfija /RTU ZB; sast. M. Neilande, I. Veldruma; bibliogr. red. L. Levinoka. – Rīga: RTU ZB, 2004. – 104 lpp.: portr.

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķa Dr. habil. chem. profesora Andra Strakova biobibliogrāfijā apkopoti viņa publicēto un nepublicēto, sastādīto, rediģēto un recenzēto darbu, izgudrojumu autorapliecību, viņa vadībā izstrādāto disertāciju bibliogrāfiskie apraksti, kā arī literatūra par viņa dzīvi un zinātnisko darbību laikā no 1959. gada līdz 2004. gada maijam.

Biobibliogrāfiju ievada autobiogrāfiska apcere un pētnieciskās darbības īss apskats.

Materiālu kārtojums hronoloģisks. Publikācijas gada ietvaros uzrādītas alfabētiskā secībā – vispirms latviešu, tad svešvalodās.

Ja viens un tas pats darbs publicēts vairākās valodās, uzrādīti visi publicējumi. Ar zvaigznīti (*) atzīmēti tie bibliogrāfiskie apraksti, kurus nebija iespējams sastādīt tieši pēc izdevumiem.

Bibliogrāfiskajos aprakstos A. Strakovs kā autors nav uzrādīts, izņemot gadījumus, kad darbs ir uzrakstīts kopā ar līdzautoriem. Tad visi autori uzrādīti aiz darba nosaukuma tādā secībā, kādā tie minēti izdevumā.

Biobibliogrāfijai pievienots personu rādītājs, kurā minēti A. Strakova darbu līdzautori, viņa vadīto disertāciju autori, kā arī personas, kuras rakstījušas par A. Strakovu.

Biobibliogrāfija sagatavota izmantojot Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas veidoto RTU mācībspēku un darbinieku publikāciju datubāzi

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Ojārs Neilands

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Ojārs Neilands: biobibliogrāfija /RTU Zinātniskā bibliotēka; sast. M. Neilande, I. Veldruma. – Rīga: Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, 2007. – 262 lpp. – (Latvijas zinātnieki).

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķa Dr. habil. chem. profesora Ojāra Neilanda (1932–2003) biobibliogrāfijā apkopoti viņa publicēto un nepublicēto, rediģēto, recenzēto un sastādīto darbu, izgudrojumu autorapliecību un viņa vadībā izstrādāto disertāciju bibliogrāfiskie apraksti. Uzrādīta arī literatūra par viņa dzīvi, zinātnisko un sabiedrisko darbību.

Biobibliogrāfiju ievada īsas ziņas par O. Neilandu latviešu un angļu valodā, kā arī biogrāfisks apcerējums, kuru sarakstījuši Latvijas ZA akadēmiķi Valdis Kampars, Raimonds Valters un Dr. chem. Baiba Ādamsone.

Materiālu kārtojums hronoloģisks. Publikācijas gada ietvaros uzrādītas alfabētiskā secībā – vispirms latviešu, tad svešvalodās. Nodaļā «O. Neilandam izsniegtās autorapliecības» autorapliecības kārtotas reģistrācijas numuru augošā secībā. Latviešu un krievu valodā publicētajiem zinātniskajiem darbiem dots nosaukumu tulkojums angļu valodā.

Ja viens un tas pats darbs publicēts vairākās valodās, uzrādīti visi publicējumi. Ar zvaigznīti (*) atzīmēti tie bibliogrāfiskie apraksti, kurus nebija iespējams sastādīt tieši pēc izdevumiem.

Bibliogrāfiskajos aprakstos O. Neilands kā autors nav uzrādīts, izņemot gadījumus, kad darbs ir uzrakstīts kopā ar līdzautoriem. Tad visi autori uzrādīti aiz darba nosaukuma tādā secībā, kādā tie minēti izdevumā.

Biobibliogrāfijai pievienots personu rādītājs, kurā minēti O. Neilanda darbu līdzautori, viņa vadīto disertāciju autori, kā arī personas, kuras rakstījušas par O. Neilandu.

Biobibliogrāfija sagatavota izmantojot Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas veidoto RTU mācībspēku un darbinieku publikāciju datubāzi.

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, profesors Raimonds Valters

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, profesors Raimonds Valters: biobibliogrāfija /RTU Zinātniskā bibliotēka; sast.: M. Neilande, I. Veldruma. Rīga : Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 2008. 197 lpp. (Latvijas zinātnieki).

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķa Dr. habil. chem. profesora Raimonda Valtera biobibliogrāfijā apkopoti viņa publicēto un nepublicēto, rediģēto un recenzēto darbu, izgudrojumu autorapliecību un viņa vadībā izstrādāto disertāciju bibliogrāfiskie apraksti. Uzrādīta arī literatūra par viņa dzīvi, zinātnisko un sabiedrisko darbību laikā no 1959. gada līdz 2008. gada martam.

Biobibliogrāfiju ievada īsas ziņas par R. Valteru un LZA senāta priekšsēdētāja akadēmiķa J. Stradiņa raksts «Par kolēģi Raimondu Valteru», kā arī autobiogrāfisks apcerējums «Autora stāsts par vecākiem, skolotājiem, kolēģiem un sevi» latviešu un angļu valodā. Biogrāfisko daļu noslēdz R. Valtera zinātniskā darba apskats.

Bibliogrāfija veidota pēc autora dotās informācijas un sastādītāju apzinātajām publikācijām.

Bibliogrāfiskais materiāls grupēts sistemātiski nodaļās. Nodaļu ietvaros izmantots hronoloģiskais kārtojums. Publikācijas gada ietvaros uzrādītas alfabētiskā secībā – vispirms latviešu, tad svešvalodās. Ja viens un tas pats darbs publicēts vairākās valodās, uzrādīti visi publicējumi. Ar zvaigznīti (*) atzīmēti tie bibliogrāfiskie apraksti, kurus nebija iespējams sastādīt tieši pēc izdevumiem.

Nodaļā «R. Valteram izsniegtās autorapliecības» autorapliecības kārtotas reģistrācijas numuru augošā secībā.

Latviešu un krievu valodā publicētajiem zinātniskajiem un mācību metodiskajiem darbiem dots nosaukumu tulkojums angļu valodā.
Bibliogrāfiskajos aprakstos R. Valters kā autors nav uzrādīts, izņemot gadījumus, kad darbs ir uzrakstīts kopā ar līdzautoriem. Tad visi autori uzrādīti aiz darba nosaukuma tādā secībā, kādā tie minēti izdevumā.

Biobibliogrāfiju noslēdz personu rādītājs, kurā minēti R. Valtera darbu līdzautori, viņa vadīto disertāciju autori, kā arī personas, kuras rakstījušas par viņu.

Biobibliogrāfija sagatavota izmantojot Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas veidoto RTU mācībspēku un darbinieku publikāciju datubāzi.

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, profesors Mārtiņš Kalniņš

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, profesors Mārtiņš Kalniņš: bibliogrāfija /RTU Polimērmateriālu institūts, [RTU Zinātniskā bibliotēka]; sast.: M. Neilande, I. Veldruma.  Rīga, 2009.  189 lpp.  (Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki).

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķa, Dr.habil.sc.ing. profesora Mārtiņa Kalniņa biobibliogrāfijā apkopoti viņa publicēto, nepublicēto un rediģēto darbu, izgudrojumu autorapliecību un viņa vadībā izstrādāto disertāciju bibliogrāfiskie apraksti. Uzrādīta arī literatūra par viņa dzīvi, zinātnisko un sabiedrisko darbību laikā no 1961. līdz 2009. gada janvārim.

Biobibliogrāfiju ievada īsas ziņas par M. Kalniņu.

Bibliogrāfija veidota pēc autora dotās informācijas un sastādītāju apzinātajām publikācijām.

Bibliogrāfiskais materiāls grupēts sistemātiski nodaļās. Nodaļu ietvaros izmantots hronoloģiskais kārtojums. Publikācijas gada ietvaros uzrādītas alfabētiskā secībā – vispirms latviešu, tad svešvalodās. Ja viens un tas pats darbs publicēts vairākās valodās, uzrādīti visi publicējumi.

Nodaļā «M. Kalniņam izsniegtās autorapliecības un patenti» autorapliecības un patenti kārtoti reģistrācijas numuru augošā secībā.

Bibliogrāfiskajos aprakstos M. Kalniņš kā autors nav uzrādīts, izņemot gadījumus, kad darbs ir uzrakstīts kopā ar līdzautoriem. Tad visi autori uzrādīti aiz darba nosaukuma tādā secībā, kādā tie minēti izdevumā.

Biobibliogrāfiju noslēdz personu rādītājs, kurā minēti M. Kalniņa darbu līdzautori, viņa vadīto disertāciju autori, kā arī personas, kuras rakstījušas par viņu.

Biobibliogrāfija sagatavota izmantojot Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas veidoto RTU mācībspēku un darbinieku publikāciju datubāzi.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda mecenāts, profesors Imants Meirovics

Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda mecenāts, profesors Imants Meirovics: biobibliogrāfija /RTU Zinātniskā bibliotēka; sast. M. Neilande, I. Veldruma.  Rīga: RTU izdevniecība, 2010.  148 lpp.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda mecenāta, Latvijas Nopelniem bagātā tautas izglītības darbinieka, RTU emeritētā profesora, Dr. chem. Imanta Meirovica biobibliogrāfijā apkopoti viņa publicēto un nepublicēto, rediģēto, recenzēto un sastādīto darbu, izgudrojumu autorapliecību un viņa vadībā izstrādāto disertāciju bibliogrāfiskie apraksti. Uzrādīta arī literatūra par viņa dzīvi, zinātnisko un sabiedrisko darbību laikā no 1958. gada līdz 2010. gada martam. Biobibliogrāfiju ievada īsa biogrāfiska hronika par I. Meirovicu.

Bibliogrāfija veidota pēc autora dotās informācijas un sastādītāju apzinātajām publikācijām.

Bibliogrāfiskais materiāls grupēts sistemātiski nodaļās. Nodaļu ietvaros izmantots hronoloģiskais kārtojums. Publikācijas gada ietvaros uzrādītas alfabētiskā secībā – vispirms latviešu, tad svešvalodās. Ja viens un tas pats darbs publicēts vairākās valodās, uzrādīti visi publicējumi. Ar zvaigznīti (*) atzīmēti tie bibliogrāfiskie apraksti, kurus nebija iespējams sastādīt tieši pēc izdevumiem.

Nodaļā «I. Meirovicam izsniegtās autorapliecības un patenti» autorapliecības kārtotas reģistrācijas numuru augošā secībā.

Bibliogrāfiskajos aprakstos I. Meirovics kā autors nav uzrādīts, izņemot gadījumus, kad darbs ir uzrakstīts kopā ar līdzautoriem. Tad visi autori uzrādīti aiz darba nosaukuma tādā secībā, kādā tie minēti izdevumā.

Biobibliogrāfiju noslēdz personu rādītājs, kurā minēti I. Meirovica darbu līdzautori, viņa vadīto disertāciju autori, kā arī personas, kuras rakstījušas par viņu.

Biobibliogrāfija sagatavota izmantojot Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas veidoto RTU mācībspēku un darbinieku publikāciju datubāzi.

Profesors Dr. habil. sc. ing. Egīls Dzelzītis

Profesors Dr. habil. sc. ing. Egīls Dzelzītis [elektroniskais resurss]: biobibliogrāfija /RTU Zinātniskā bibliotēka; sast. M. Neilande  Rīga: Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, 2017. – 80 lpp.

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Siltuma un gāzes tehnoloģijas katedras vadītāja Dr. habil. sc. ing. profesora Egīla Dzelzīša biobibliogrāfijā apkopoti viņa publicēto un nepublicēto, rediģēto, recenzēto un sastādīto darbu, izgudrojumu autorapliecību, vadīto un recenzēto disertāciju, sarunu ar E. Dzelzīti bibliogrāfiskie apraksti. Uzrādīta arī literatūra par viņa dzīvi, zinātnisko un sabiedrisko darbību laikā no 1974. gada līdz 2017. gada jūnijam.

Biobibliogrāfiju ievada biogrāfiskas ziņas par profesoru E. Dzelzīti.

Bibliogrāfija veidota pēc autora dotās informācijas un sastādītāju apzinātajām publikācijām.

Bibliogrāfiskais materiāls grupēts sistemātiski nodaļās. Nodaļu ietvaros izmantots hronoloģiskais kārtojums. Publikācijas gada ietvaros uzrādītas alfabētiskā secībā – vispirms latviešu, tad svešvalodās. Ja viens un tas pats darbs publicēts vairākās valodās, uzrādīti visi publicējumi. Publikācijām, kuras iespējams lasīt interneta vidē, pievienotas arī interneta pārlūkadreses. Ar zvaigznīti (*) atzīmēti tie bibliogrāfiskie apraksti, kurus nebija iespējams sastādīt tieši pēc izdevumiem.

Nodaļā «E. Dzelzītim izsniegtās autorapliecības» autorapliecības kārtotas reģistrācijas numuru augošā secībā.

Biobibliogrāfija veidota kā elektroniskais resurss. Biobibliogrāfija sagatavota izmantojot Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas veidoto RTU mācībspēku un darbinieku publikāciju datubāzi.

Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka piedāvā zinātniekiem un pētniekiem sagatavot pēc pieprasījuma bibliogrāfiskos rādītājus un biobibliogrāfijas.

Kontaktinformācija
RTU Zinātniskās bibliotēkas centrālā ēka
Paula Valdena iela 5, Rīgā
+371 67089341

Studijas