Ārzemju studentiem

Apstiprināts
2022. gada 21 .novembra Senāta sēdē
(protokollēmuma Nr. 667)

Ārzemnieku uzņemšanas noteikumi RTU Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamentam piesaistītajās studiju programmās un programmu daļās

Pieņemts saskaņā ar Augstskolu likuma 15. panta pirmo daļu.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Ārzemnieku uzņemšana RTU notiek saskaņā ar Augstskolu likuma 83. pantu.

1.2. Ārzemnieku uzņemšanu RTU organizē Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments (SSĀSD) un Uzņemšanas komisija.

1.3. Studijas SSĀSD piesaistītajās programmās un to daļās ir tikai par maksu, kuru nosaka ar RTU rīkojumu, izņemot gadījumus, kad studijas tiek īstenotas RTU saistošu starptautisku līgumu ietvaros.

1.4. Ārzemnieki tiek uzņemti, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

1.4.1. izpildītas visas Latvijas Ārlietu ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un citu Latvijas Republikas institūciju prasības, kuras ir saistītas ar ārvalstu studentu iebraukšanu un uzturēšanos Latvijā;

1.4.2. SSĀSD ir saņemts Akadēmiskās informācijas centra ekspertīzes slēdziens saskaņā ar Augstskolu likuma 85. pantu un ir izpildītas attiecīgajai studiju programmai atbilstošās prasības par iepriekšējo izglītību;

1.4.3. ārzemniekiem, kuri vēlas studēt latviešu valodā, ir jāiesniedz SSĀSD valsts valodas prasmes apliecība, kuru izsniegusi valsts valodas prasmes pārbaudes komisija. Valodas prasmei ir jābūt ne zemākai par otrā līmeņa B pakāpi. Šajā gadījumā, rakstiski vienojoties starp SSĀSD un attiecīgo studiju programmu īstenojošo struktūrvienību, ārzemnieks tiek piesaistīts RTU studentu grupai ar latviešu mācību valodu;

1.4.4. ir sekmīgi nokārtoti iestājeksāmeni angļu valodā un matemātikā saskaņā ar šo noteikumu 3.2. punktā noteikto kārtību. Ar RTU rīkojumu apstiprināts nolikums par iestājeksāmeniem tiek publicēts RTU mājas lapā; 

1.4.5. ir sekmīgi nokārtoti papildu pārbaudījumi, ja tādi ir noteikti studiju programmai. Ar RTU rīkojumu apstiprināts nolikums par papildu iestājpārbaudījumiem tiek publicēts RTU mājas lapā; 

1.4.6. iestājeksāmenus un papildu pārbaudījumus organizē SSĀSD.

1.5. Noslēdzot uzņemšanas procesu, SSĀSD iesniedz reflektantu sarakstu RTU Uzņemšanas komisijā, lai veiktu imatrikulāciju.

1.6. Uzņemšanas komisijas lēmumus var apstrīdēt rakstiski viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, iesniedzot motivētu iesniegumu rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

1.7. RTU ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā, ja tā nav ievērojusi uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

1.8. Reflektantam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai RTU lēmums par atteikumu ieskaitīt studējošo skaitā tiktu noformēts rakstiski.

2. Pieteikšanās noteikumi

2.1. Ārzemnieki studijām var pieteikties elektroniski, iesniedzot SSĀSD šādus dokumentus:

  • aizpildītu noteiktas formas RTU mājas lapā pieejamu pieteikuma veidlapu;
  • pases kopiju;
  • izglītības dokumentu kopijas, kas apliecina studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību. Dokumentu oriģinālus iesniedz SSĀSD pēc ierašanās RTU vai nosūta SSĀSD pa pastu, lai veiktu legalizāciju vai citas darbības dokumentu parakstu īstuma apstiprināšanai;
  • starptautiskās testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka ārzemnieka attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodas prasme ir vismaz B2 līmenī. Minēto dokumentu nepievieno, ja ārzemnieks vidējo izglītību vai augstāko izglītību ieguvis attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodā;
  • dokumentu, kas apliecina RTU noteiktās pieteikšanās un reģistrācijas maksas samaksu 150 (viens simts piecdesmit) EUR apmērā;
  • RTU Latvijas Jūras akadēmijas reglamentētajās profesionālā bakalaura studiju programmās jūrnieku ārsta izziņu par veselības stāvokli (https://likumi.lv/ta/en/en/id/266784-regulations-regarding-the-medical-fitness-of-seafarers-for-work-on-a-ship).

2.2. Ārzemnieki, kuri RTU tiek uzņemti, pamatojoties uz RTU saistošiem starptautiskiem līgumiem, tiek atbrīvoti no reģistrācijas maksas.

2.3. Ja ārzemnieks atbilst 1.4. punktā minētajiem kritērijiem studiju uzsākšanai un, ja tas ir nepieciešams atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem, SSĀSD studentam izsniedz noteikta parauga garantijas vēstuli, kurā RTU apņemas nodrošināt mācību procesa norisi un vietu RTU dienesta viesnīcā, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai students Latvijas Republikas konsulārajās vai citās kompetentās iestādēs varētu pieprasīt vīzu vai termiņuzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, un ierastos uz studijām RTU. 

3. Uzņemšanas pamatprincipi

3.1. RTU ārzemniekus studijām uzņem atklātā un vienlīdzīgā konkursā.

3.2. Ārzemnieks, kurš vēlas uzsākt studijas RTU bakalaura programmā, savā mītnes zemē vai arī pēc ierašanās Latvijā kārto šo noteikumu 1.4.4. punktā paredzētos iestājeksāmenus angļu valodā un matemātikā. Studenti, kuri vēlas uzsākt studijas sociālo zinātņu bakalaura programmās, iestājeksāmenu matemātikā nekārto. Ārzemnieks kārto papildu pārbaudījumus, ja tādi ir noteikti studiju programmai saskaņā ar šo noteikumu 1.4.5. punktu. Ja kādā no iestājeksāmeniem vai papildu pārbaudījumiem ir saņemts nesekmīgs vērtējums (t.i., atzīme ir mazāka par 4 (gandrīz viduvēji) vai angļu valodas zināšanu līmenis ir zemāks par A2), tad uzņemšana studiju programmā tiek atteikta.

3.3. Ja iestājeksāmenā ārzemnieka zināšanas angļu valodā ir novērtētas kā atbilstošas A2 līmenim un/vai matemātikā tās ir novērtētas ar atzīmi 4 (gandrīz viduvēji), tad saskaņā ar Augstskolu likuma 56. panta (4) punktu students tiek ieskaitīts izvēlētās studiju programmas sagatavošanas kursā un papildus intensīvi apgūst angļu valodu un/vai matemātiku. Studijas sagatavošanas kursā ilgst vienu semestri vai vienu gadu. Pēc saskaņošanas ar SSĀSD students šā semestra vai gada laikā var apgūt atsevišķus izvēlētās studiju programmas studiju kursus.

3.4. Sagatavošanas kursa beigās students atkārtoti kārto iestājeksāmenus angļu valodā un/vai matemātikā. Ja atkārtotajā iestājeksāmenā studenta zināšanas matemātikā tiek novērtētas ar atzīmi, kas ir zemāka par 5 (viduvēji) un/vai atkārtotajā iestājeksāmenā angļu valodā studenta zināšanas tiek novērtētas zemāk par B2 līmeni, students tiek atskaitīts no RTU un izbrauc no valsts, ja vien nav spēkā stājušies nosacījumi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem nepieļauj šādu izbraukšanu. Ja iestājeksāmenu atzīmes atbilst augstāk minētajām prasībām, students turpina studijas attiecīgajā studiju programmā uz noteikto nominālo programmas apguves laiku.

3.5. Ja ārzemnieks, kurš iepriekš ir ticis eksmatrikulēts no RTU, vēlas atsākt studijas, tad viņam ir atkārtoti jākārto iestājeksāmeni un papildu pārbaudījumi, ja tādi ir noteikti studiju programmai saskaņā ar šo noteikumu 1.4.5. punktu.

3.6. Ja ārzemnieks ir iepriekš ticis eksmatrikulēts no RTU par rupju Latvijas Republikas likumu un/vai RTU iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, viņam var tikt liegta atkārtota uzņemšana.

3.7. Ārzemnieki RTU tiek uzņemti no 1. līdz 31. augustam un no 1. līdz 31. janvārim. Ja no ārzemnieka un RTU neatkarīgu iemeslu dēļ uzņemšana iepriekš minētajos laika posmos nav iespējama, ārzemnieks tiek uzņemts attiecīgajā studiju programmā, sastādot individuālu studiju plānu, kas paredz iespēju samazināt studiju slodzi pirmajā studiju semestrī.

3.8. Studiju līgumu slēgšana notiek atbilstoši RTU noteiktajai kārtībai.

Studijas