Ārzemju studentiem

Apstiprināts
2021. gada 25 .oktobra Senāta sēdē
(protokollēmuma Nr. 655)

Ārzemnieku uzņemšanas noteikumi RTU Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamentam piesaistītajās studiju programmās un programmu daļās

Pieņemts saskaņā ar Augstskolu likuma 15. panta pirmo daļu.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Ārzemnieku uzņemšana RTU notiek saskaņā ar Augstskolu likuma 83. pantu.

1.2. Ārzemnieku uzņemšanu RTU organizē Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments (SSĀSD) un Uzņemšanas komisija.

1.3. Studijas SSĀSD piesaistītajās programmās un to daļās ir tikai par maksu, kuru nosaka RTU Senāts, izņemot gadījumus, kad studijas tiek realizētas RTU saistošu starptautisku līgumu ietvaros.

1.4. Ārzemnieki tiek uzņemti, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

1.4.1. izpildītas visas Latvijas Ārlietu ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un citu Latvijas Republikas institūciju prasības, kuras ir saistītas ar ārvalstu studentu iebraukšanu un uzturēšanos Latvijā;

1.4.2. SSĀSD ir saņemts Akadēmiskās informācijas centra ekspertīzes slēdziens saskaņā ar Augstskolu likuma 85. pantu un ir izpildītas attiecīgajai studiju programmai atbilstošo RTU Uzņemšanas noteikumu prasības. Uzņemšanai studiju programmā var tikt noteiktas papildu prasības un papildu pārbaudījumi, kas saistīti ar ārzemnieka iepriekš iegūtās izglītības atbilstību attiecīgajai studiju programmai. Papildu prasības un informācija par papildu pārbaudījumiem tiek publicēta RTU mājaslapā;

1.4.3. ārzemniekiem, kuri vēlas studēt latviešu valodā, SSĀSD ir jāiesniedz valsts valodas prasmes apliecība, kuru izsniegusi valsts valodas prasmes pārbaudes komisija. Valodas prasmei ir jābūt ne zemākai par otrā līmeņa B pakāpi. Šajā gadījumā, rakstiski vienojoties starp SSĀSD un attiecīgo studiju programmu īstenojošo struktūrvienību, ārzemnieks tiek piesaistīts RTU studentu grupai ar latviešu mācību valodu;

1.4.4. atbilstoši šo noteikumu 3.2. punktam ir nokārtoti iestājeksāmeni angļu valodā un matemātikā (tikai studentiem, kuri uzsāk studijas inženierzinātņu bakalaura programmā), kā arī papildu pārbaudījumi, ja tādi ir noteikti studiju programmai saskaņā ar 1.4.2. punktu. Iestājeksāmenus un papildu pārbaudījumus organizē SSĀSD.

1.5. Noslēdzot uzņemšanas procesu, SSĀSD iesniedz reflektantu sarakstu RTU Uzņemšanas komisijai, lai veiktu imatrikulāciju.

1.6. Uzņemšanas komisijas lēmumus var apstrīdēt rakstiski viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, iesniedzot motivētu iesniegumu rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

1.7. RTU ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā, ja tā nav ievērojusi uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

1.8. Reflektantam, kuram ir nenokārtotas finanšu saistības ar RTU, var atteikt uzņemšanu RTU studiju programmā.

1.9. Reflektantam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai RTU lēmums par atteikumu ieskaitīt studējošo skaitā tiktu noformēts rakstiski.

2. Pieteikšanās noteikumi

2.1. Ārzemnieki studijām var pieteikties elektroniski, iesniedzot SSĀSD šādus dokumentus:

  • aizpildītu noteiktas formas RTU mājaslapā pieejamu pieteikuma veidlapu;
  • pases kopiju;
  • izglītības dokumentu kopijas, kas apliecina studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību. Dokumentu oriģinālus iesniedz pēc ierašanās RTU, vai nosūta SSĀSD pa pastu, lai veiktu legalizāciju vai citas darbības dokumentu parakstu īstuma apstiprināšanai;
  • starptautiskās testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka ārzemnieka attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodas prasme ir vismaz B2 līmenī. Minēto dokumentu nepievieno, ja ārzemnieks vidējo izglītību vai augstāko izglītību ieguvis attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodā;
  • dokumentu, kas apliecina pieteikšanās un reģistrācijas maksas samaksu 150 (viens simts piecdesmit) EUR apmērā. 

2.2. Ārzemnieki, kuri RTU tiek uzņemti, pamatojoties uz RTU saistošiem starptautiskiem līgumiem, tiek atbrīvoti no reģistrācijas maksas.

2.3. Ja ārzemnieks atbilst 1.4. punktā minētajiem kritērijiem studiju uzsākšanai un ja tas ir nepieciešams atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem, SSĀSD studentam izsniedz noteikta parauga garantijas vēstuli, kurā RTU apņemas nodrošināt mācību procesa norisi un vietu RTU dienesta viesnīcā, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai students Latvijas Republikas konsulārajās vai citās kompetentās iestādēs varētu pieprasīt vīzu vai termiņuzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, un ierastos uz studijām RTU.

3. Uzņemšanas pamatprincipi

3.1. RTU ārzemniekus studijām uzņem atklātā un vienlīdzīgā konkursā.

3.2. Ārzemnieks, kurš vēlas uzsākt studijas RTU inženierzinātņu bakalaura programmā, savā mītnes zemē vai arī pēc ierašanās Latvijā kārto iestājeksāmenus matemātikā un angļu valodā, kā arī papildu pārbaudījumus, ja tādi ir noteikti studiju programmai saskaņā ar šo noteikumu 1.4.2. punktu. 

3.3. Ja iestājeksāmenā ārzemnieka uzrādītās zināšanas angļu valodā un/vai matemātikā ir būtiski jāuzlabo, lai uzsāktu pilna laika studijas RTU, tad saskaņā ar Augstskolu likuma 56. panta (4) punktu students tiek ieskaitīts izvēlētās studiju programmas sagatavošanas kursā un papildus intensīvi apgūst angļu valodu un/vai matemātiku. Atkarībā no studenta uzrādītajām zināšanām iestājeksāmenos šādas studijas ilgst vienu semestri vai vienu gadu. Pēc saskaņošanas ar SSĀSD students šā semestra vai gada laikā var apgūt izvēlētās programmas atsevišķus studiju kursus.

3.4. Sagatavošanas perioda beigās students atkārtoti kārto iestājeksāmenus angļu valodā un/vai matemātikā. Ja kādā no atkārtoti kārtotajiem iestājeksāmeniem studenta zināšanas tiek novērtētas ar atzīmi, kas ir zemāka par «5» (viduvēji), students tiek atskaitīts no RTU, un viņš izbrauc no valsts, ja vien nav spēkā stājušies nosacījumi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem nepieļauj šādu izbraukšanu. Ja iestājeksāmenu atzīmes ir «5» (viduvēji) vai augstākas, students turpina studijas attiecīgajā mācību programmā noteikto nominālo programmas apguves laiku.

3.5. Ja ārzemnieks, kurš iepriekš ir ticis izslēgts no studējošo saraksta, vēlas atsākt studijas RTU, viņam ir atkārtoti jākārto iestājeksāmeni.

3.6. Ja ārzemnieks ir iepriekš ticis izslēgts no studējošo saraksta par Latvijas Republikas likumu un/vai RTU iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, viņam var tikt liegta atkārtota uzņemšana.

3.7. Ārzemnieki RTU tiek uzņemti no 1. līdz 31. augustam un no 1. līdz 31. janvārim. Ja no ārzemnieka un RTU neatkarīgu iemeslu dēļ uzņemšana iepriekš minētajos laika posmos nav iespējama, ārzemnieks tiek uzņemts attiecīgajā studiju programmā, sastādot individuālu studiju plānu, kas paredz iespēju samazināt mācību slodzi pirmajā studiju semestrī. 

3.8. Studiju līgumu slēgšana notiek atbilstoši RTU rektora rīkojuma noteiktai kārtībai.

Studijas