Ārzemju studentiem

Ārzemnieku uzņemšanas noteikumi RTU Ārzemju studentu departamentam piesaistītajās studiju programmās un programmu daļās

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Ārzemnieku uzņemšana RTU notiek saskaņā ar Augstskolu likuma 83. pantu.

1.2. Ārzemnieku uzņemšanu RTU organizē Ārzemju studentu departaments (ĀSD) un Uzņemšanas komisija. 

1.3. Studijas ĀSD piesaistītajās programmās un to daļās ir tikai par maksu, kuru nosaka RTU Senāts, izņemot gadījumus, kad studijas tiek realizētas RTU saistošu starptautisku līgumu ietvaros.

1.4. Ārzemnieki tiek uzņemti, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

1.4.1. Izpildītas visas Latvijas Ārlietu ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un citu Latvijas Republikas institūciju prasības, kuras ir saistītas ar ārvalstu studentu iebraukšanu un uzturēšanos Latvijā.

1.4.2. ĀSD ir saņemts Akadēmiskās informācijas centra ekspertīzes slēdziens saskaņā ar Augstskolu likuma 85.pantu un ir izpildītas attiecīgajai studiju programmai atbilstošo RTU Uzņemšanas noteikumu prasības. Uzņemšanai studiju programmā var tikt noteiktas papildu prasības un papildu pārbaudījumi, kas saistītas ar ārzemnieka iepriekš iegūtās izglītības atbilstību attiecīgajai studiju programmai. Papildu prasības un informācija par papildu pārbaudījumiem tiek publicēta RTU mājas lapā.

1.4.3. Ārzemniekiem, kuri vēlas studēt latviešu valodā, ĀSD ir jāiesniedz valsts valodas prasmes apliecība, kuru izsniegusi valsts valodas prasmes pārbaudes komisija. Valodas prasmei ir jābūt ne zemākai par otrā līmeņa B pakāpi. Šai gadījumā uz rakstiskas vienošanās pamata starp ĀSD un attiecīgo studiju programmu īstenojošo struktūrvienību ārzemnieks tiek piesaistīts RTU studentu grupai ar latviešu mācību valodu.

1.4.4. Atbilstoši šo noteikumu 3.2.punktam ir nokārtoti iestājeksāmeni angļu valodā un matemātikā (tikai studentiem, kas uzsāk studijas bakalaura programmā), kā arī papildu pārbaudījumi, ja tādi ir noteikti studiju programmai saskaņā ar 1.4.2.punktu. Iestājeksāmenus un papildu pārbaudījumus organizē ĀSD.

1.5. Nobeidzot uzņemšanas procesu, ĀSD ārzemnieka uzņemšanas dokumentāciju nodod RTU Uzņemšanas komisijā, lai veiktu imatrikulāciju.

1.6. Uzņemšanas komisijas lēmumus var apstrīdēt rakstiski viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, iesniedzot motivētu iesniegumu rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

1.7. RTU ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā, ja tā nav ievērojusi uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

1.8. Reflektantam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai RTU lēmums par atteikumu ieskaitīt studējošo skaitā tiktu noformēts rakstiski.

2. Pieteikšanās noteikumi

2.1. Ārzemnieki studijām var pieteikties personīgi, elektroniski vai pa pastu, iesniedzot ĀSD šādus dokumentus:

  • aizpildītu noteiktas formas RTU mājas lapā pieejamu pieteikuma veidlapu;
  • pases kopiju;
  • izglītības dokumentu kopijas, kas apliecina studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību. Dokumentu oriģinālus iesniedz pēc ierašanās RTU vai nosūta ĀSD pa pastu, lai veiktu legalizāciju;
  • dokumentu, kas apliecina reģistrācijas maksas samaksu USD 150 apmērā.

2.2. Ārzemnieki, kuri RTU tiek uzņemti, pamatojoties uz RTU saistošiem starptautiskiem līgumiem, tiek atbrīvoti no reģistrācijas maksas.

2.3. Ja ārzemnieks atbilst 1.4.punktā minētajiem kritērijiem studiju uzsākšanai un ja tas ir nepieciešams atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem, ĀSD studentam izsniedz noteikta parauga garantijas vēstuli, kurā RTU apņemas nodrošināt mācību procesa norisi un vietu RTU dienesta viesnīcā, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai students Latvijas Republikas konsulārajās vai citās kompetentās iestādēs varētu pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju Latvijas Republikā un ierastos uz studijām RTU.

3. Uzņemšanas pamatprincipi

3.1. RTU ārzemniekus studijām uzņem atklātā un vienlīdzīgā konkursā.

3.2. Ārzemnieks, kurš vēlas uzsākt studijas RTU bakalaura programmā, savā mītnes zemē vai arī pēc ierašanās Latvijā kārto iestājeksāmenus matemātikā un angļu valodā, kā arī papildu pārbaudījumus, ja tādi ir noteikti studiju programmai saskaņā ar šo noteikumu 1.4.2.punktu.  Ja iestājeksāmenā ārzemnieka zināšanas matemātikā un/vai angļu valodā tiek novērtētas ar atzīmi, kas ir zemāka par ”4” (gandrīz viduvēji), viņš tiek ieskaitīts izvēlētajā bakalaura programmā tikai uz vienu semestri. Šā semestra laikā viņš intensīvi apgūst matemātiku un/vai angļu valodu. Pēc saskaņošanas ar ĀSD students šā semestra laikā var apgūt atsevišķus izvēlētās programmas priekšmetus. Semestra beigās students atkārtoti kārto iestājeksāmenus, kuros iepriekš bija saņemts neapmierinošs vērtējums. Ja kādā no atkārtoti kārtotajiem iestājeksāmeniem studenta zināšanas tiek novērtētas ar atzīmi, kas ir zemāka par „4” (gandrīz viduvēji), students tiek atskaitīts no RTU un izbrauc no valsts, ja vien nav spēkā stājušies nosacījumi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem nepieļauj šādu izbraukšanu. Ja iestājeksāmenu atzīmes ir „4”(gandrīz viduvēji) vai augstākas, students tiek uzņemts attiecīgajā mācību programmā uz noteikto nominālo programmas apguves laiku.

3.3. Ja ārzemnieks, kurš iepriekš ir ticis izslēgts no studējošo saraksta, vēlas atsākt studijas RTU, viņam ir atkārtoti jākārto iestājpārbaudījumi.

3.4. Ārzemnieki RTU tiek uzņemti no 1. līdz 31. augustam un no 1. līdz 31. janvārim. Ja no ārzemnieka un RTU neatkarīgu iemeslu dēļ uzņemšana iepriekš minētajos laika posmos nav iespējama, ārzemnieks tiek uzņemts attiecīgajā studiju programmā, sastādot individuālu studiju plānu, kas paredz iespēju samazināt mācību slodzi pirmajā studiju semestrī.

3.5. Studiju līgumus ar ārzemnieku slēdz ĀSD direktors pēc publiska paziņojuma par ieskaitīšanu.

Studijas