Tālākizglītības kursi

Lai pieteiktos uz tālākizglītības kursiem, jāizvēlas interesējošais fakultāšu vai institūtu tālākizglītības struktūrvienību piedāvātais tālākizglītības kurss un jāpiesakās pie norādītās kontaktpersonas. Beidzot tālākizglītības kursus, attiecīgās fakultātes vai institūta struktūrvienība izsniedz RTU Tālākizglītības apliecību un sertifikātu par apgūto kursu.

RTU Būvuzņēmējdarbības un īpašuma vērtēšanas, darījumu un apsaimniekošanas kompetences centra kursi
No 2017. gada 3. aprīļa līdz 2017. gada 9. decembrim tiek piedāvāta profesionālās pilnveides izglītības programma «Nekustamā īpašuma vērtēšana».

Kursu norise:

  • Pilna kursa apjoms: 344 akadēmiskās stundas;
  • Apmācības tiek organizētas 4 (četros) moduļos.

I modulis: Nekustamā īpašuma vērtēšanas tiesiskie un ekonomiskie pamati (80 akadēmiskās stundas). No 2017. gada 29.09. līdz 02.11.

II modulis: Nekustamā īpašuma vērtēšanas tiesiskie aspekti un ekonomiskie aprēķini (80 akadēmiskās stundas). No 2017. gada 03.11. līdz 30.11.

III modulis: Nekustamā īpašuma vērtēšana (134 akadēmiskās stundas). No 2017. gada 01.12. līdz 2018. gada 10.02.

IV modulis: Sevišķu un īpašu objektu vērtēšana (50 akadēmiskās stundas). No 2018. gada 15.02. līdz 08.03.

Kursu moduļos ietvertās tēmas

Nr.p.k.

Tēmu apraksts

Stundu skaits,

t.sk. patstāvīgais darbs

I modulis  NĪ vērtēšanas tiesiskie un ekonomiskie pamati

1.

Nekustamā īpašuma ekonomika

20

2.

Nekustamā īpašuma tiesiskie pamati

24

3.

Grāmatvedības un īpašuma uzskaites pamati, īpašums un nodokļi

24

4.

Zemes gabalu uzlabojumi, būvju tehniskā stāvokļa novērtējums, būvniecības un nojaukšanas izmaksas (1. daļa)

10

 

Noslēguma pārbaudījums

2

Kopā pa I moduli

80

II modulis   Nekustamā īpašuma vērtēšanas tiesiskie aspekti un ekonomiskie aprēķini

1.

Komercaprēķini nekustamo īpašumu vērtēšanā

16

2.

Zemes gabalu uzlabojumi, būvju tehniskā stāvokļa novērtējums, būvniecības un nojaukšanas izmaksas (2.daļa)

30

3.

Kadastrs un kadastra reģistrs

20

4.

Statistika nekustamo īpašumu vērtēšanā

12

 

Noslēguma pārbaudījums

2

Kopā pa II moduli

80

III modulis   Nekustamā īpašuma vērtēšana

  1.  

Nekustamā īpašuma vērtēšana  

132

 

Noslēguma pārbaudījums

2

Kopā pa III moduli

134

IV modulis: Sevišķu un īpašu objektu vērtēšana

1.

Kustamās mantas vērtēšanas pamati

10

2.

Uzņēmējdarbības (biznesa) vērtēšanas pamati

16

3.

Intelektuālā īpašuma vērtēšanas pamati

10

4.

Investīciju analīze un novērtēšana

12

 

Noslēguma pārbaudījums

2

Kopā pa IV moduli

50

Kursu nodarbības notiek latviešu valodā

Pieteikšanās kursiem

Kursu nosaukums

Kontaktpersona

Tālrunis

e-pasta adrese

Uzņēmuma nosaukums/privātpersonas vārds, uzvārds

Adrese

PVN maksātāja numurs/personas kods

Norēķinu konta numurs

Banka

Kursi notiks pirmdienās, otrdienās no 18.00 līdz 21.20; sestdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00 Rīgā, Kalnciema ielā 6

Pēc pilnas (četri moduļi) kursu programmas apgūšanas un pārbaudes nokārtošanas klausītāji saņem apliecinošu dokumentu – RTU apliecību un sertifikātu par tālākizglītību un apliecību par profesionālās pilnveides izglītības ieguvi.

Ir iespēja apmeklēt arī atsevišķus moduļus kursu ietvaros. Pēc atsevišķu moduļu apgūšanas klausītāji saņem apliecinošu dokumentu par dalību kursu moduļos – RTU sertifikātu par moduļa noklausīšanos.

DALĪBAS MAKSA

ATSEVIŠĶIE MODUĻI

Viens modulis (80 h) 1 personai

  662 EUR + PVN

Viens modulis (134 h) 1 personai

1094 EUR + PVN

Viens modulis (50 h) 1 personai

  437 EUR + PVN

Viens modulis (80 h) 1 personai RTU studentiem un absolventiem

  536 EUR + PVN

Viens modulis (134 h) 1 personai RTU studentiem un absolventiem

  887 EUR + PVN

Viens modulis (50 h) 1 personai RTU studentiem un absolventiem

  356 EUR + PVN

Viens modulis (80 h) 1 personai, ja piedalās 5 un vairāk dalībnieki no vienas organizācijas/uzņēmuma

  536 EUR + PVN

Viens modulis (134 h) 1 personai, ja piedalās 5 un vairāk dalībnieki no vienas organizācijas/uzņēmuma

  887 EUR + PVN

Viens modulis (50 h) 1 personai, ja piedalās 5 un vairāk dalībnieki no vienas organizācijas/uzņēmuma

  356 EUR + PVN

Dalības maksa ietver kursu apmācību programmu, kursu izdales materiālus, sertifikātu un apliecību izgatavošanu, kafijas pauzi.

Sīkāka informācija:
Raja Kočanova,

+371 29230774

RTU Būvuzņēmējdarbības un īpašuma vērtēšanas, darījumu un apsaimniekošanas kompetences centra piedāvātie tālākizglītības kursi

Profesionālās pilnveides programma:

Profesionālās tālākizglītības programmas:

Kontaktinformācija:
Kalnciema iela 6–210., 211. vai 213. kabinets
+371 67089454,
+371 67089845

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Biomedicīnas inženierzinātņu un mikrotehnoloģiju institūta piedāvātie tālākizglītības kursi
  • Radiācijas drošība un kvalitāte medicīnā;
  • Ultraskaņas diagnostikas fizikālie pamati.

Kontaktinformācija:
Viskaļu iela 36, Rīga
+371 67089383
bini.rtu.lv

Ieteiktie studiju kursi tālākizglītībai

Fakultāšu ieteiktie studiju programmu kursi tālākizglītības nolūkiem.

Atsauksmes par tālākizglītības kursiem

Studijas