Pakalpojumi un cenas

RTU bibliotēka sniedz gan elektroniskas uzziņas, gan nodrošina iespēju pasūtīt grāmatas, žurnālus un nepieciešamo periodisko presi. Te var atrast vietas, kur klusumā strādāt un kur mācīties kopā ar bērnu.

Zinātniskā bibliotēka regulāri papildina savus krājumus un piedāvā ceļvedi, kurā ir apkopotas dažādu Latvijas un ārzemju izdevniecību/grāmatu veikalu mājaslapas izdevumu un e-resursu meklēšanai.

Izdevumu rezervēšana

Izmantojot meklēšanas rīku PRIMO Jūs varat atrast interesējošo grāmatu un to rezervēt, lai atnākot uz bibliotēku, to uzreiz varētu saņemt pie bibliotekāra. Reģistrācija ar ORTUS paroli. Rezervētie izdevumi tiek glabāti 3 dienas. 

Starpbibliotēku abonements (SBA) un dokumentu piegāde

Ja neatrodat nepieciešamos informācijas avotus RTU Zinātniskajā bibliotēkā, izmantojiet  SBA pakalpojumus.

Lai pasūtītu, jānorāda:

  • grāmatas bibliogrāfiskā informācija - autors, nosaukums, izdošanas gads, ISBN;
  • raksta bibliogrāfiskā informācija - autors, raksta nosaukums, žurnāla nosaukums, izdošanas gads, numurs, lappuses, DOI.
  • SBA pakalpojumi pieejami RTU studentiem, mācībspēkiem un darbiniekiem. Pasūtījumi no ārzemju bibliotēkām ir par maksu.

Kontaktinformācija: +371 67089450

Lietotāju apmācības

Piedāvājam studentiem, akadēmiskajam personālam un citiem interesentiem individuālās konsultācijas, ekskursijas un grupu apmācības.

Apmācību laikā piedāvājam apgūt:

  • efektīvāk izmantot bibliotēkas pakalpojumus,
  • plašāk izmantot elektroniskā kataloga piedāvātās iespējas,
  • meklēt informāciju dažādos abonētajos vai brīvpieejas e-resursos,
  • ievadīt datus un pievienot publikācijas Publikāciju reģistrā.

Aicinām Jūs izmantot šo iespēju un iegūt prasmes ne tikai informācijas resursu izgūšanā, bet arī uzzināt par resursu derīguma novērtēšanu un izmantošanu studiju procesā un publikāciju rakstīšanā. Lai pieteiktos individuālajām konsultācijām, ekskursijām un grupu apmācībām, aizpildiet elektronisko pieteikuma formu.

Bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas
Bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas tiek sniegtas uz vietas bibliotēkā, pa e-pastu  un pa telefonu nr. +371 67089102.
Zinātnisko publikāciju organizēšanas rīks «Mendeley»

Mendeley ir bezmaksas rīks ērtai un automātiskai atsauču noformēšanai akadēmiskajos darbos.

Ar Mendeley palīdzību iespējams automātiski iegūt metadatus no rakstiem PDF. Rīks nodrošina piekļuvi metadatiem arī izmantojot raksta DOI (Digital Object Index), kā arī no web lapām. Mendeley ļauj ar lietotāja konta palīdzību arhivēt un sinhronizēt darbus starp  vairākiem datoriem, dažādi filtrēt datus, lietot grāmatzīmes (tag), importēt dokumentus un zinātniskos rakstus no PubMed, Google Scholar, Arxiv u.c., kā arī veidot sadarbības grupas un tīklus.

Mendeley pieejams kā web un desktop programma Windows, OS X, Linux un iOS operētājsistēmām. Rīku iespējams integrēt ar Microsoft Word un interneta pārlūkprogrammām, kas nodrošina automātisku atsauču saraksta veidošanu tekstā. Ar viena klikšķa palīdzību iespējams arī izvēlēties un mainīt dažādus atsauču noformēšanas stilus.

Uzzini vairāk un reģistrējies bez maksas: mendeley.com

Bibliotēkas krājuma papildināšana

Lai mērķtiecīgi veidotu Zinātniskās bibliotēkas krājumu atbilstoši RTU studiju virzieniem un universitātes pētnieciskā darba vajadzībām, RTU mācību spēkiem iespējams pasūtīt izdevumus un e-resursus bibliotēkas krājuma papildināšanai.

Zinātniskā bibliotēka piedāvā ceļvedi, kurā ir apkopotas dažādu Latvijas un ārzemju izdevniecību/grāmatu veikalu mājaslapas izdevumu un e-resursu meklēšanai.

Veicot pasūtījumu, lūdzu, aizpildiet Pieprasījuma veidlapu. Pieprasījumu apstiprina fakultātes dekāns ar parakstu. Aizpildīto veidlapu var iesniegt Zinātniskās bibliotēkas Krājuma veidošanas nodaļā, Paula Valdena ielā 5-105, nosūtīt pa faksu 67089474 vai uz .

Zinātniskā bibliotēka piedāvā iespēju ikvienam bibliotēkas lietotājam ieteikt iegādāties bibliotēkas krājumā nepieciešamus izdevumus un e-resursus. To iegādi izvērtēs un apstiprinās Zinātniskās bibliotēkas Krājuma veidošanas komisija. Lai ieteiktu bibliotēkai iegādāties vajadzīgos izdevumus vai e-resursus, jāaizpilda ieteikuma anketa. 

Noteikumi dāvinājumu pieņemšanai Zinātniskajā bibliotēkā

Uzziņas un konsultācijas Jūs varat saņemt pa telefonu +371 67089353 vai rakstot uz .

Veidosim bibliotēkas krājumu kopā!

Piekļuve internetam
Visā bibliotēkā pieejams bezvadu un lokālais internets. Stacionārie datori atrodas Centrālās bibliotēkas trešajā stāvā.
Bibliogrāfisko rādītāju un e-bibliogrāfiju veidošana

RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā zinātniekiem un pētniekiem sagatavot pēc pieprasījuma bibliogrāfiskos rādītājus un e-bibliogrāfijas.

Kontaktinformācija: +371 67089341 .

Iesiešana
Tas ir maksas pakalpojums. Pakalpojums pieejams Sietuvē, Paula Valdena iela 5 – 104, Rīgā, +371 67089448.
Grupu un individuālās telpas
Telpas izvietotas Centrālās bibliotēkas jaunajā daļā no otrā līdz piektajam stāvam. Ja pēc šīm telpām būs liels pieprasījums, tad Jūsu ērtībai ieviesīsim rezervēšanas sistēmu. Pagaidām, ja telpas brīvas, aicinām izmantot.
Maksas pakalpojumi
  Pakalpojums Cena (EUR) Pakalpojums pieejams
1. Katra iespieddarba  lietošanas maksa pēc termiņa beigām par katru dienu P. Valdena ielā 5
Filiālēs
abonementu un krātuves eksemplāriem 0,04
lasītavu eksemplāriem 0,14
2. Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi no Latvijas bibliotēkām P. Valdena ielā 5/202
  Pasta pakalpojumi
3. Starptautiskā starpbibliotēku abonementa pakalpojumi P. Valdena ielā 5/202
  par 1 vienību Atkarībā no piegādātājbibliotēkas
4,00-24,00  + pasta pakalpojumi
4. Dokumentu kopiju piegāde P. Valdena ielā 5/202
Filiālēs
  par 1 raksta kopiju Atkarībā no Dokumentu piegādes centru
cenām līdz 14,00
5. Kopēšana melnbaltā no iespieddarbiem un lapām P. Valdena ielā 5
Filiālēs
par 1 lpp. (A3) 0,12
par 1 lpp. (A4) 0,06
par 1 lpp. (A5) 0,06
6. Izdruka ar lāzerprinteri P. Valdena ielā 5/304
Filiālēs
Melnbalta

vienpusēja

par 1 lpp. (A4)

0,06

virs 50 lpp. par 1 lpp. (A4)

0,05

divpusēja

par 1 lapu (A4)

0,10

virs 50 lpp. par 1 lapu (A4) 

0,08 
Krāsaina

vienpusēja (līdz 10% aizpildījums)

0,15
vienpusēja ( virs 10% aizpildījums) 0,40

divpusēja 

0,75
7. Skenēšana (ja izpilda bibliotekāre) P. Valdena ielā 5
par 1 lpp. (A4)
0,20
8. Izdruka A3 formātā P. Valdena ielā 5/304
Melnbalta vienpusēja

par 1 lpp.

0,12
Krāsaina vienpusēja

vienpusēja ( līdz 10% aizpildījums)

0,30

vienpusēja ( virs 10% aizpildījums) 

1,00
9. Iesiešana (ar PVN)* P. Valdena ielā 5/104
Diplomdarbi

lederīna vākos (bez uzraksta)

6,50

lederīna vākos ar uzrakstu

7,00

ar projekta daļu (+ locīti rasējumi)

8,00
Brošēšana 0,35-2,00

A5 formāts

0,35
Iesiešana ar spirāli

1–50 lapas

1,20

51–100 lapas

1,70

101–200 lapas

2,50

virs 200 lapām

No 3,50
Projektu iesiešana kartona vākos 2,50-8,00
Avīžu, žurnālu komplekta iesiešana (atkarībā no biezuma) 5,00-10,00
Grāmatu restaurācija un iesiešana 3,50-30,00
Laminēšana

A4 formāts

0,70

A3 formāts

1,30
10. Kancelejas preces (ar PVN) P. Valdena ielā 5
Filiālēs
papīrs (1 lapa) 0,01
plēves kabatiņa 0,06
bibliotēkas maisiņš 0,20
mape ātršuvējs 0,30
11. Maksa par nozaudētu mantu skapīša atslēgu 5,00 P. Valdena ielā 5

* Cenas, izņemot iesiešanu un kancelejas preces, bez PVN (Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17.punkta "e" apakšpunktu).

Mācību grāmatas

Mācību literatūras abonementā iespējams saņemt mācību grāmatas uz visu semestri. Mācību grāmatas izmantošanai uz vietas bibliotēkā pieejamas Centrālās bibliotēkas lasītavās.

Pašapkalpošanās iespējas

Šajā sadaļā vari uzzināt par pašapkalpošanās iespējām RTU Zinātniskajā bibliotēkā - izdevumu nodošanu ārpus biliotēkas darba laika, pašapkalpošanās automātiem, grāmatām un žurnāliem brīvpieejas plauktos un bibliotēkas lietotāju virtuvi.

Studijas