Pakalpojumi un cenas

RTU bibliotēka sniedz gan elektroniskas uzziņas, gan nodrošina iespēju pasūtīt grāmatas, žurnālus un nepieciešamo periodisko presi. Te var atrast vietas, kur klusumā strādāt un kur mācīties kopā ar bērnu.

Zinātniskā bibliotēka regulāri papildina savus krājumus un piedāvā ceļvedi, kurā ir apkopotas dažādu Latvijas un ārzemju izdevniecību/grāmatu veikalu mājaslapas izdevumu un e-resursu meklēšanai.

Izdevumu rezervēšana

Elektroniskajā katalogā no jebkuras vietas, kur ir piekļuve internetam, Jūs varat atrast interesējošo grāmatu un to rezervēt, lai atnākot uz bibliotēku, to uzreiz varētu saņemt pie bibliotekāra. Rezervētie izdevumi tiek glabāti 3 dienas.

Lietotāju apmācības

Piedāvājam studentiem, akadēmiskajam personālam un citiem interesentiem individuālās konsultācijas, ekskursijas un grupu apmācības.

Apmācību laikā piedāvājam apgūt:

 • efektīvāk izmantot bibliotēkas pakalpojumus,
 • plašāk izmantot elektroniskā kataloga piedāvātās iespējas,
 • meklēt informāciju dažādos abonētajos vai brīvpieejas e-resursos,
 • ievadīt datus un pievienot publikācijas Publikāciju reģistrā.

Aicinām Jūs izmantot šo iespēju un iegūt prasmes ne tikai informācijas resursu izgūšanā, bet arī uzzināt par resursu derīguma novērtēšanu un izmantošanu studiju procesā un publikāciju rakstīšanā. Lai pieteiktos individuālajām konsultācijām, ekskursijām un grupu apmācībām, aizpildiet elektronisko pieteikuma formu.

Bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas
Bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas tiek sniegtas uz vietas bibliotēkā, pa e-pastu  un pa telefonu nr. +371 67089102.
Starpbibliotēku abonements - pakalpojums nav pieejams līdz 8. septembrim, 2020

Starpbibliotēku abonements – piedāvājam iespēju pasūtīt grāmatas, žurnālus un rakstus no periodiskajiem izdevumiem, kuru nav RTU Zinātniskajā bibliotēkā, ar Starpbibliotēku abonementa (SBA) starpniecību no citām Latvijas un ārzemju bibliotēkām, kā arī dokumentu piegādes centriem. SBA pakalpojumi pieejami RTU studentiem, mācību spēkiem un darbiniekiem. Pasūtījumi no ārzemēm ir par maksu. Pasūtot dokumentus, jāuzrāda derīga RTU mācību spēka, darbinieka vai studenta apliecība un informācija par nepieciešamo dokumentu. Pieprasījuma izpildes un dokumenta izmantošanas termiņu nosaka bibliotēka, no kuras dokuments tiek pasūtīts. SBA un dokumentu kopiju pasūtījumus pieņem:

 • visās RTU ZB lietotāju apkalpošanas nodaļās un filiālēs,
 • nosūtot pieprasījumu uz e-pastu – ,
 • aizpildot veidlapu un nosūtot to kā pielikumu e-pasta vēstulei uz .

Piegādātie informācijas resursi tiek izsniegti RTU ZB Centrālajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, 201. telpā vai RTU ZB filiālēs ārpus Rīgas.

Informācija bibliotēkām RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā iespēju izmantot dokumentus no sava krājuma Latvijas bibliotēkām SBA kārtā. Pasūtījumus var veikt pa e-pastu  vai elektroniskajā katalogā, izmantojot bibliotēkas lietotāja ID.

Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi nebūs pieejami no 01.07.2019. līdz 31.08.2019.

+371 6709450
RTU Zinātniskā bibliotēka

Zinātnisko publikāciju organizēšanas rīks «Mendeley»

Mendeley ir bezmaksas rīks ērtai un automātiskai atsauču noformēšanai akadēmiskajos darbos.

Ar Mendeley palīdzību iespējams automātiski iegūt metadatus no rakstiem PDF. Rīks nodrošina piekļuvi metadatiem arī izmantojot raksta DOI (Digital Object Index), kā arī no web lapām. Mendeley ļauj ar lietotāja konta palīdzību arhivēt un sinhronizēt darbus starp  vairākiem datoriem, dažādi filtrēt datus, lietot grāmatzīmes (tag), importēt dokumentus un zinātniskos rakstus no PubMed, Google Scholar, Arxiv u.c., kā arī veidot sadarbības grupas un tīklus.

Mendeley pieejams kā web un desktop programma Windows, OS X, Linux un iOS operētājsistēmām. Rīku iespējams integrēt ar Microsoft Word un interneta pārlūkprogrammām, kas nodrošina automātisku atsauču saraksta veidošanu tekstā. Ar viena klikšķa palīdzību iespējams arī izvēlēties un mainīt dažādus atsauču noformēšanas stilus.

Uzzini vairāk un reģistrējies bez maksas: mendeley.com

Bibliotēkas krājuma papildināšana

Lai mērķtiecīgi veidotu Zinātniskās bibliotēkas krājumu atbilstoši RTU studiju virzieniem un universitātes pētnieciskā darba vajadzībām, RTU mācību spēkiem iespējams pasūtīt izdevumus un e-resursus bibliotēkas krājuma papildināšanai.

Zinātniskā bibliotēka piedāvā ceļvedi, kurā ir apkopotas dažādu Latvijas un ārzemju izdevniecību/grāmatu veikalu mājaslapas izdevumu un e-resursu meklēšanai.

Veicot pasūtījumu, lūdzu, aizpildiet Pieprasījuma veidlapu. Pieprasījumu apstiprina fakultātes dekāns ar parakstu. Aizpildīto veidlapu var iesniegt Zinātniskās bibliotēkas Krājuma veidošanas nodaļā, Ķīpsalas ielā 10–111. telpā, nosūtīt pa faksu 67089474 vai uz .

Zinātniskā bibliotēka piedāvā iespēju ikvienam bibliotēkas lietotājam ieteikt iegādāties bibliotēkas krājumā nepieciešamus izdevumus un e-resursus. To iegādi izvērtēs un apstiprinās Zinātniskās bibliotēkas Krājuma veidošanas komisija. Lai ieteiktu bibliotēkai iegādāties vajadzīgos izdevumus vai e-resursus, jāaizpilda ieteikuma anketa. 

Uzziņas un konsultācijas Jūs varat saņemt pa telefonu +371 67089353 vai rakstot uz .

Veidosim bibliotēkas krājumu kopā!

UDK indeksa piešķiršana - pakalpojums nav pieejams līdz 16. augustam 2020
UDK indeksu pirms iespiešanas RTU mācībspēku un darbinieku publikācijām (zinātniskajiem rakstiem, promocijas darbiem, promocijas darbu kopsavilkumiem, lekciju konspektiem u. c. dokumentiem) var saņemt Centrālajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10, 115. telpā. Vēstuli ar pielikumu sūtīt uz , uzrādot šādas ziņas: izdevuma autors, nosaukums, īsa anotācija, satura rādītājs un izmantotās literatūras saraksts. +371 67089464.
 
Pakalpojums nebūs pieejams no 01.07.2019. līdz 31.08.2019.
Piekļuve internetam
Visā bibliotēkā pieejams bezvadu un lokālais internets. Stacionārie datori atrodas Centrālās bibliotēkas trešajā stāvā.
Bibliogrāfisko rādītāju un e-bibliogrāfiju veidošana

Informācijas atlase bibliotēkas veidotajosabonētajos un brīvpieejas e-resursos.

Lietotāju apmācības - piedāvājam studentiem, akadēmiskajam personālam un citiem interesentiem individuālās konsultācijas, ekskursijas un grupu apmācības. Apmācību laikā piedāvājam apgūt:

 • efektīvāk izmantot bibliotēkas pakalpojumus,
 • plašāk izmantot elektroniskā kataloga piedāvātās iespējas,
 • meklēt informāciju dažādos abonētajos vai brīvpieejas e-resursos,
 • ievadīt datus un pievienot publikācijas Publikāciju reģistrā.

Aicinām Jūs izmantot šo iespēju un iegūt prasmes ne tikai informācijas resursu izgūšanā, bet arī uzzināt par resursu derīguma novērtēšanu un izmantošanu studiju procesā un publikāciju rakstīšanā. Lai pieteiktos individuālajām konsultācijām, ekskursijām un grupu apmācībām, aizpildietelektronisko pieteikuma formu.

Iesiešana
Tas ir maksas pakalpojums. Pakalpojums pieejams Sietuvē, Paula Valdena iela 5 – 104, Rīgā, +371 67089448.
Grupu un individuālās telpas
Telpas izvietotas Centrālās bibliotēkas jaunajā daļā no otrā līdz piektajam stāvam. Ja pēc šīm telpām būs liels pieprasījums, tad Jūsu ērtībai ieviesīsim rezervēšanas sistēmu. Pagaidām, ja telpas brīvas, aicinām izmantot.
Maksas pakalpojumi
  Pakalpojums Cena (EUR) Pakalpojums pieejams
1. Lietošanas maksa par katru iespieddarba lietošanas dienu pēc bibliotēkas noteiktā bezmaksas lietošanas termiņa beigām P. Valdena ielā 5
Filiālēs
abonementu un krātuves eksemplāriem 0,04
lasītavu eksemplāriem 0,14
2. Starptautiskā starpbibliotēku abonementa pakalpojumi
(par 1 vienību)
P. Valdena ielā 5/202
RTU mācību spēkiem 6,00–14,00**
RTU studentiem 4,50–14,00**
3. Dokumentu kopiju piegāde P. Valdena ielā 5/202
Filiālēs
  par 1 raksta kopiju līdz 11,00
4. Kopēšana melnbaltā no iespieddarbiem un lapām P. Valdena ielā 5
Filiālēs
par 1 lpp. (A3) 0,12
par 1 lpp. (A4) 0,06
par 1 lpp. (A5) 0,06
5. Izdruka ar lāzerprinteri P. Valdena ielā 5/304
Filiālēs
Melnbalta

vienpusēja

par 1 lpp. (A4)

0,10

virs 50 lpp. par 1 lpp. (A4)

0,09

divpusēja

par 1 lapu (A4)

0,14

virs 50 lpp. par 1 lapu (A4) 

0,13 
Krāsaina

vienpusēja (līdz 10% aizpildījums)

0,15

vienpusēja (līdz 40% un vairāk aizpildījums)

0,60

divpusēja 

0,85
6. Izdruka ar tintes printeri P. Valdena ielā 5/304
Melnbalta vienpusēja

par 1 lpp. (A3)

0,40
Krāsaina vienpusēja

par 1 lpp. (A3)

1,00

par 1 lpp. (A4)

0,70
uz fotopapīra*** par 1 lapu (A4)  0,70
7. Izdruka 1 lapa P. Valdena ielā 5/304
uz termoplēves melnbalta 0,40
uz termoplēves krāsaina 1,00
8. Skenēšana (ja izpilda bibliotekāre)   P. Valdena ielā 5/304
Filiālēs
par 1. lpp. (A4) 0,20
par katru nākamo lpp. 0,15
9. Iesiešana (ar PVN) P. Valdena ielā 5/104
Diplomdarbi

lederīna vākos (bez uzraksta)

6,50

lederīna vākos ar uzrakstu

7,00

ar projekta daļu (+ locīti rasējumi)

8,00
Brošēšana 0,35-2,00

A5 formāts

0,35
Iesiešana ar spirāli

1–50 lapas

0,70

51–100 lapas

1,40

101–150 lapas

2,00

vairāk kā 150 lapas

2,50-3,50
Projektu iesiešana kartona vākos 2,50-8,00
Avīžu, žurnālu komplekta iesiešana (atkarībā no biezuma) 5,00-10,00
Grāmatu restaurācija un iesiešana 3,50-20,00
10. Kancelejas preces (ar PVN) P. Valdena ielā 5
Filiālēs
papīrs (1 lapa) 0,01
plēves kabatiņa 0,06
bibliotēkas maisiņš 0,20
mape ātršuvējs 0,30
11. Maksa par nozaudētu mantu skapīša atslēgu 5,00 P. Valdena ielā 5

* Cenas, izņemot iesiešanu un kancelejas preces, bez PVN (Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17.punkta "e" apakšpunktu).
** Cena atkarīga no piegādātājbibliotēkas cenas.
*** Šie darbi izpildāmi TIKAI pēc iepriekšēja pasūtījuma.

Studijas

_