Centralizētie eksāmeni un iestājpārbaudījumi

Centralizētie eksāmeni un iestājpārbaudījumi

Uzņemšana pilna un nepilna laika pamatstudiju programmās notiek pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā, gada atzīmēm atsevišķos priekšmetos vidējās izglītības dokumentā un pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem (ja tādi paredzēti).

Ja papildus minētiem CE ir nokārtoti CE fizikā un/vai ķīmijā, tad CE fizikā un/vai ķīmijā, tiek ņemts vērā ranga aprēķinā. Ranga aprēķina piemērus skatīt šeit.

Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2009. gadam (ieskaitot), kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bijušas atbrīvotas no vidējās izglītības valsts pārbaudījumiem, piedalās kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās, pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm, kuras ir sekmīgas (ne zemākas par 4 ballēm).

Lai piedalītos konkursā studiju programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains», jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā.

RTU piedāvā sagatavošanas kursus zīmēšanā studiju programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains».

Studijas