Atestācija

Katra akadēmiskā gada noslēgumā (maijs–jūnijs) fakultāšu Zinātnes komisijas veic doktorantu atestāciju. Atestācijas sēdes laiku nosaka katras fakultātes dekāna vietnieks zinātniskajā darbā individuāli. Atestācijas sēdes laikā, kurā piedalās visi fakultātes doktoranti, tiek vērtēta doktoranta darba plāna izpilde, ievērojot Doktorantūras nolikumā noteiktās minimālās prasības publikāciju sagatavošanā un promocijas darba izstrādē.

Doktorantus pārceļ nākamajā studiju gadā, pamatojoties uz fakultātes Zinātnes komisijas lēmumu. Doktorantu, kurš nav izpildījis noteiktās minimālās atestācijas prasības, atskaita no doktorantūras.

Ceturtajā studiju gadā doktorantu atestē kā sekmīgu un atskaita kā zinātniskā grāda pretendentu, ja, beidzoties studiju laikam, doktorants ir iesniedzis promocijas darbu promocijas padomē vai ir notikusi promocijas darba uzmetuma priekšaizstāvēšana promocijas padomes sēdē vai struktūrvienības sēdē, kurā piedalījās promocijas padomes priekšsēdētājs vai viņa nozīmēts nozares eksperts, un ir saņemta rekomendācija darbu iesniegt izskatīšanai promocijas padomē. Pretējā gadījumā ceturtā studiju gada beigās doktorantu atskaita no RTU par nesekmību.

Darba plāns

Iestājoties doktorantūrā, doktorants, saskaņojot ar promocijas darba vadītāju, sastāda doktoranta darba plānu pirmajam studiju gadam un promocijas darba izstrādes plānu visam doktorantūras periodam.

Studiju grafiks

Iepazīsties ar akadēmiskā gada doktora studiju grafiku.

Studijas