Doktora studiju programmas

 

ARHITEKTŪRAS FAKULTĀTE
Studiju programma Specializācijas virziens
Arhitektūra  Arhitektūra un pilsētplānošana
BŪVNIECĪBAS INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE
Studiju programmas Specializācijas virzieni
Būvniecība
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Būvniecība
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE
Studiju programmas Specializācijas virzieni

 

Automātika un datortehnika
Datorsistēmas
Informācijas tehnoloģija
Datorvadības sistēmas, lēmumu atbalsta sistēmas

Attēlu apstrāde un datorgrafika, datortehnika un tīkli

Matemātiskā modelēšana

Matemātiskā statistika un tās lietojumi

Datorsistēmas
Vadības informācijas tehnoloģija
E-STUDIJU TEHNOLOĢIJU UN HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE
Studiju programmas Specializācijas virzieni
E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība
ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTE

Studiju programmas

Specializācijas virzieni
Elektronika

Telekomunikācijas
Radioelektronika
Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas
Telekomunikāciju un datoru tīkli
ELEKTROTEHNIKAS UN VIDES INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE
Studiju programmas  Specializācijas virzieni
Elektrotehnoloģiju datorvadība
Enerģētika un elektrotehnika

Vides inženierija
Elektrotehnoloģiju datorvadība
Enerģētika
Elektriskās mašīnas un aparāti
Vides aizsardzība
INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
Studiju programma  Specializācijas virzieni
Vadībzinātne un ekonomika Vadībzinātne un ekonomika
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE
Studiju programmas  Specializācijas virzieni
Ķīmija
Ķīmijas tehnoloģija
Materiālzinātne
Apģērbu un tekstila tehnoloģija
Ķīmija
Ķīmijas tehnoloģija
Materiālzinātne
Apģērbu un tekstila tehnoloģija
MAŠĪNZINĪBU, TRANSPORTA UN AERONAUTIKAS FAKULTĀTE
Studiju programmas  Specializācijas virzieni
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 

 Ražošanas tehnoloģija

Transports 
Lietišķā mehānika
Siltumtehnika
Mašīnbūve
Ražošanas automatizācija un pārstrādes tehnika

Medicīniskā inženierzinātne un medicīniskā fizika

Biomateriāli un biomehānika
Aparātu inženierija
Mehanizētā ražošana un vadība
Autotransports un pārvadājumi
Dzelzceļa transports
Aviācijas transports

Transporta sistēmu tehniskais nodrošinājums

Doktorantu studiju nodaļa: 
Rīga, Kaļķu ielā 1–218. telpā,
+371 67089416; +371 67089854,
.

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.

Studijas