Vides inženierija

.
.
Vides inženierija

Studiju programma sagatavo zinātniekus vides inženierijā un enerģētikā. Tās ietvaros ir iespēja apgūt zināšanas, prasmes un darba tehnikas spējai risināt vides problēmas, kā arī sniegt jaunu izpratni un risinājumus kompleksām un dinamiskām sistēmām. Programma fokusējas uz visaptverošu un sistemātisku pieeju vides sistēmu analizēšanā, tādā veidā ļaujot doktorantam izprast, novērtēt un risināt cilvēka radītās ietekmes sekas. Zinātnes doktora (Ph. D.) grāds pavērs karjeras izaugsmes iespējas ne tikai pētniecības un akadēmiskajā vidē, bet arī industrijā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Programmas veids un līmenis
Doktora (trešā cikla) studijas
Studiju virziens
Vides aizsardzība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
12 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Jūlija Gušča, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Akadēmiskais maģistra grāds vai septītā (piektā*) līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālais maģistra grāds inženierzinātnēs un tehnoloģijās, sociālās zinātnēs, komerczinībās un tiesībās, dzīvās dabas zinātnēs, fizikālās zinātnēs, matemātikā un statistikā, datorikā, ražošanā un pārstrādē, arhitektūrā un būvniecībā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, vai tam pielīdzināma izglītība. Reflektantiem, kuru maģistra izglītība nav iegūta inženierzinātņu vai dabaszinātņu jomā, papildprasība ir iestājpārbaudījuma kārtošana.
* Profesionālās kvalifikācijas līmenis, kas bija spēkā līdz 2022. gada 31. jūlijam
Maksa gadā
€ 9 350 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
192
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Doktora studiju programmas “Vides inženierija” mērķis ir doktora zinātniskā grāda iegūšana vides inženierijas un enerģētikas zinātnes nozarē un starptautiski konkurētspējīgu augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošana akadēmiskajam un zinātniskajam darbam universitātēs, zinātniskās pētniecības centros, kā arī organizatoriskam darbam valsts un privātajās institūcijās.

Uzdevumi

Doktora studiju programmas uzdevumi paredz:
• veikt patstāvīgu zinātniski pētniecisko darbu ar mērķi iegūt doktora zinātnisko grādu par izvēlēto tēmu vides inženierijas un enerģētikas jomā un atspoguļot zinātnisko pētījumu rezultātus zinātniskās publikācijās un prezentēt tos zinātniekiem un lēmumu pieņēmējiem;
• studiju programmas ietvaros – pēcdiploma studijās un sistēmā doktora zinātniskā grāda iegūšanai - lekcijās, praktiskajās un laboratorijas nodarbībās, kā arī patstāvīgajās studijās, izmantojot fundamentālās un lietišķās zinātnes sasniegumus, iegūt padziļinātas teorētiskās zināšanas vides pētījumu metodoloģijā;
• iegūt prasmi, izmantojot mūsdienīgas pētījumu metodes, veikt kvalitatīvus zinātniskus pētījumus un sniegt konsultācijas par klimata un vides tehnoloģijām, kā arī energoapgādes sistēmām;
• iegūt prasmi vadīt un attīstīt ilgtspējīgas attīstības procesus rūpniecības un enerģētikas sektora vai zinātnisko institūciju līmenī;
• sekmēt zinātnisko pētījumu ieviešanu ražošanā un valsts un privāto uzņēmumu pārvaldē;
• pilnveidot pedagoģiskā darba iemaņas.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas apguves rezultātā absolvents (plānotie rezultāti):
• iegūst zinātnes doktora (Ph.D.) grādu vides inženierijā un enerģētikā;
• spēj veikt patstāvīgu, kritisku analīzi un sintēzi, nosakot cēloņsakarības, sniedzot izvērtēšanu, risinot nozīmīgus pētniecības uzdevumus un attīstot inovatīvus risinājumus vides inženierijas un enerģētikas, kā arī ar to saistītās starpdisciplinārās jomās;
• sniedz ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā vai dod jaunu izpratni esošām zināšanām un to lietošanai praksē;
• spēj veiksmīgi pieteikt, plānot, strukturēt, vadīt un noslēgt liela apjoma zinātniskos pētījumus, tostarp starptautiskā kontekstā, vides inženierijas un enerģētikas nozarē un ar to saistītajās nozarēs;
• spēj īstenot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, kā arī prezentēt šo projektu sasniegumus zinātniskai (augsta līmeņa starptautiski citējamas zinātniskās publikācijas, dalība zinātniskajās konferencēs) un profesionālai kopienai;
• spēj izstrādāt, aprobēt un ieviest jaunas pētījumu metodes ietekmes uz vidi un klimata pārmaiņām mazināšanai;
• demonstrē vērā ņemamu autoritāti un uzņemas atbildību par savas pētnieciskās darbības ētiskajiem aspektiem;
• spēj vadīt un īstenot akadēmisko procesu (studiju kursu izstrāde, vadīšana, novērtēšana);
• spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju un vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes.

Karjera

Studiju programma sagatavo starptautiski konkurētspējīgus augstākās kvalifikācijas vides inženierijas speciālistus akadēmiskajam un zinātniskajam darbam universitātēs, zinātniskās pētniecības centros, kā arī darbam valsts un privātajās institūcijās, kas ir attīstījuši ar vides inženieriju saistītās prasmes un darba tehnikas tādā mērā, ka spēj kritiski risināt vides problēmas, tajā skaitā pētniecībā un inovācijā, spēj sniegt jaunu izpratni un risinājumus kompleksām un dinamiskām sistēmām.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Nav

Kontakti

Doktorantu studiju nodaļa:
+371 67089416; +371 67089854,

Studijas