Materiālzinātne un nanotehnoloģijas

.
.
Materiālzinātne un nanotehnoloģijas

Uz jaunu materiālu izstrādi un modernu tehnoloģiju izmantošanu orientētā akadēmiskā maģistra studiju programma piedāvā apgūt prasmēs un kompetencēs balstītu augstākā līmeņa tehnisko izglītību. Paralēli padziļinātām teorētiskām zināšanām tiek veicināta praktisko iemaņu apgūšana ne tikai zinātniskajos institūtos Latvijā, bet arī ražošanas uzņēmumos vai ārvalstu sadarbības partneru institūcijās Erasmus+ mobilitātes programmas ietvaros. Studiju programmas absolventi spēs strādāt kā tehniskie eksperti, konsultanti un inženieri ražošanas uzņēmumā, kas nodarbojas ar materiālu pārstrādi un procesu modelēšanu, jaunu materiālu un tehnoloģiju attīstību, produktu dizainu, testēšanas, sertificēšanas un kvalitātes laboratorijās, kā arī spēs iesaistīties inovatīvu produktu izstrādes procesā, dibinot savu jaunuzņēmumu.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Dmitrijs Stepanovs, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu maģistra grāds materiālzinātnē un nanotehnoloģijās / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu bakalaura grāds materiālzinātnē vai ķīmijas tehnoloģijās vai dabaszinātņu bakalaura grāds ķīmijā vai fizikā, vai bioloģijā, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot progresīvi domājošus, uz jaunu tehnoloģiju un zināšanu ieviešanu orientētus, augsti kvalificētus, vadošiem darbiem piemērotus speciālistus materiālzinātnē un augstas pievienotās vērtības tehnoloģijās, tostarp nanotehnoloģijās, ar specializāciju sekojošos virzienos –“Materiālfizika”, “Biomateriāli”, “Tradicionālie neorganiskie materiāli un nanomateriāli” un “Polimēru materiāli un kompozīti (t.sk., nanokompozīti)”, kā arī studijām doktorantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
- nodrošināt Boloņas rekomendācijām atbilstošu konkurētspējīgu akadēmisko maģistra līmeņa izglītību Eiropas Augstākās izglītības telpā, sagatavojot studējošos darbam vadošos amatos, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu;
- sniegt studentiem padziļinātas zināšanas izvēlētajā specializācijas virzienā, veidot eksperta prasmes un attīstīt kompetences ne tikai reālu ikdienas problēmu, bet arī tehniski un zinātniski izaicinošu inovatīvu problēmu risināšanā gan atbilstoši darba tirgus prasībām konkurences apstākļos, gan saskaņā ar nozares nākotnes attīstības tendencēm;
- attīstīt studenta iemaņas problēmu apzināšanā, mērķu formulēšanā un to risināšanā, rodot iespēju izmantot gan laboratorijas mēroga infrastruktūru, gan industriālas iekārtas sadarbībā ar ražotāju;
- veicināt zināšanu pārnesi un attīstīt studenta prasmes ar patenttiesībām neaizsargātu zinātnisko rezultātu prezentēšanā starptautiskās konferencēs un/vai publiskošanā augsta reitinga zinātniskajos žurnālos;
- rosināt studējošo un absolventu interesi par studijām doktorantūras studiju programmās, mūžizglītību, kā arī akadēmisko un zinātnisko izcilību.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- parāda paplašinātas un specializētas zināšanas un izpratni par izvēlētā materiālzinātnes un nanotehnoloģiju specializācijas virziena fundamentālajiem jautājumiem, aktuālākajiem atklājumiem un attīstības tendencēm;
- pārzina materiālu rūpnieciskās ražošanas procesu un zinātnisko pētījumu plānošanas, īstenošanas, rezultātu apstrādes, analīzes un interpretācijas, kā arī materiālu fizikālo procesu modelēšanas metodes un iekārtas, izprotot to būtību un pielietošanas jomas;
- spēj praktiski un teorētiski pielietot zināšanas par izvēlētā materiālzinātnes un nanotehnoloģiju specializācijas virziena fundamentālajiem jautājumiem, aktuālākajiem atklājumiem un attīstības tendencēm, kā arī spēj šīs zināšanas nodot citiem;
- prot pamatoti izvēlēties, plānot un patstāvīgi izmantot materiālu iegūšanas/pārstrādes, raksturošanas, kā arī rezultātu apstrādes, analīzes un modelēšanas metodes un iekārtas;
- spēj apkopot, salīdzināt un pamatoti iztirzāt iegūtos pētniecības un/vai ražošanas procesa rezultātus zinātniskajos darbos vai tehniska rakstura instrukcijās, ziņojumos un atskaitēs un prezentēt šos rezultātus gan nozares speciālistiem, gan sabiedrībai kopumā;
- spēj ierosināt un izstrādāt inovatīvus zinātniskos un uz ražotāju prasībām orientētus projektus atbilstoši projekta uzsaukumam, tirgus prasībām un pieejamajiem resursiem, kā arī spēj veikt ražotāja produkcijas tehnisko ekspertīzi,
- spēj kritiski izvērtēt un pamatot moderno materiālu un inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanas nozīmi pētniecībā un ražošanas procesos;
- spēj kompetenti izskaidrot un pamatot tehnisko līdzekļu, modelēšanas pieeju un rezultātu apstrādes un analīzes metožu izmantošanu ražotāju produkcijas tehnisko problēmu risināšanai, kā arī moderno materiālu un tehnoloģiju izstrādei tirgus pieprasījuma apmierināšanai konkurences apstākļos.

Karjera

Studiju programmas absolvents var tikt nodarbināts faktiski jebkurā jomā, kas ir saistīta ar jaunu materiālu izstrādi un īpašību modelēšanu dažādu inovatīvu produktu radīšanai saskaņā ar patērētāja vēlmēm, atbilstošu materiālu izvēli tehnoloģiski, ekoloģiski un ekonomiski ilgtspējīgu kompozītu materiālu produktu izveidei, dabas un sintētisko materiālu (tostarp, koksnes, polimēru, gumijas, tekstila, silikātu, metālu, biomateriālu, pusvadītāju) un to dažādo formu (monolīts ķermenis, šķiedra, pārklājums, aerogels/hidrogels) apstrādi un pārstrādi konkrēta izstrādājuma iegūšanai pielietojumam būvniecības, transporta, enerģētikas, elektronikas, medicīnas, lauksaimniecības u.c. nozarēs. Materiālzinātnieks ikdienā vada jaunu materiālu izstrādes procesus, pārvalda materiālu apstrādes procesus, uzrauga kvalitātes nodrošināšanu, argumentēti pārliecina investorus par perspektīvākajām ieguldījuma iespējām inovatīvu produktu izstrādē. Savukārt, speciālists nanotehnoloģijās ir kompetents strādāt augsto tehnoloģiju uzņēmumos pie jaunu augstas pievietotās vērtības nanomateriālu izstrādes un to atbilstības novērtēšanas inovatīviem pielietojumiem enerģētikā, elektronikā, medtehnikā, transportā, kā arī citās tautsaimniecības nozarēs. Tādējādi gan materiālzinātnieka, gan nanotehnoloģijas speciālista darba lauks aptver gan inovatīvu produktu izstrādes uzņēmumus, gan jaunu produktu attīstības laboratorijas, gan produktu atbilstības novērtēšanas un kvalitātes kontroles laboratorijas, gan materiālu tehniskās ekspertīzes un sertificēšanas centrus.

Kontakti

Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte (DTF)

Paula Valdena iela 3, Rīga
+371 67089249

DTF mājaslapa

 

Studijas