Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija

.
.
Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija

Studiju programma ir vienīgā šāda veida studiju programma Latvijā, jo ietver ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas teorētisko pamatu apguvi, praktisko iemaņu apguvi mācību un zinātniskajās laboratorijās, kā arī praksi specialitātē. Studiju programma paredzēta speciālistu sagatavošanai ķīmijas, biotehnoloģijas, farmācijas, kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu, keramikas, degvielu, koksnes pārstrādes, tekstilmateriālu u.c. ražošanas uzņēmumiem, attiecīgajām kvalitātes kontroles un pētnieciskajām laboratorijām, zinātniskajām iestādēm un tirdzniecības uzņēmumiem. Zināšanas ķīmijas tehnoloģijā ļauj strādāt visdažādāko nozaru uzņēmumos – visur, kur nepieciešami inženierzinātņu speciālisti, kas pārzina ķīmiskos procesus, spēj nodrošināt to kvalitāti, spēj izstrādāt jaunas metodes un iekārtas, radīt, projektēt un ieviest jaunas, inovatīvas tehnoloģijas. Šādas zināšanas vajadzīgas arī strādājot dažādu materiālu un produktu testēšanas, kvalitātes kontroles un zinātniskajās laboratorijās.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
60 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Māris Turks, Doktors, Dekāns
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu bakalaura grāds ķīmijas tehnoloģijās/ –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 3 180 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
240
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes nozarēs. Sagatavot absolventus patstāvīgam darbam uzņēmumos, kas saistīti ar ķīmisko procesu organizāciju un kontroli, materiālu un produktu kvalitātes nodrošināšanu ķīmijas tehnoloģijas, ķīmijas un materiālzinātņu jomā, kā arī turpmākām studijām maģistrantūrā.

Uzdevumi

Nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes nozarēs. Sagatavot absolventus patstāvīgam darbam uzņēmumos, kas saistīti ar ķīmisko procesu organizāciju un kontroli, materiālu un produktu kvalitātes nodrošināšanu ķīmijas tehnoloģijas, ķīmijas un materiālzinātņu jomā, kā arī turpmākām studijām maģistrantūrā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- pārzina un izprot ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas un izvēlētas apakšnozares pamatteorijas un procesus;
- pārzina rūpnieciskās ražošanas un zinātnisko pētījumu plānošanas, realizācijas, rezultātu apstrādes, analīzes un interpretācijas pamatmetodes un iekārtas un izprot to būtību un pielietošanas jomas;
- spēj praktiski un teorētiski pielietot zināšanas un izpratni par ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas un izvēlētas apakšnozares pamatteorijām un procesiem praksē;
- prot patstāvīgi izmantot plānošanas, realizācijas, rezultātu apstrādes, analīzes un interpretācijas pamatmetodes un iekārtas;
- spēj formulēt, salīdzināt un apkopot iegūtos rezultātus atskaitēs, instrukcijās un ziņojumos un prezentēt šos rezultātus nozares speciālistiem un sabiedrībai kopumā;
- spēj patstāvīgi plānot, iegūt, strukturēt, analizēt un ieviest ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas un izvēlētās apakšnozares pamatteorijas pētniecībā un ražošanas procesos;
- spēj patstāvīgi izvēlēties un realizēt rezultātu apstrādes, analīzes un interpretācijas metožu un iekārtu atbilstību risināmai problēmai.

Karjera

Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas speciālists, izstrādājot atbilstošas metodes, iekārtas un tehnoloģijas, aprobē, ievieš, organizē un nodrošina ķīmisko procesu realizāciju un vadību: izstrādā ražotņu, tehnoloģisko līniju, procesu automatizācijas projektus, procesu vadības un kontroles metodes, produktu un materiālu kvalitātes kontroles un atbilstības novērtēšanas metodes, strādājošo un vides aizsardzības pasākumu plānus, pieņemot atbildīgus lēmumus izvērtē ražošanas riskus, analizē, izvērtē, veido, izplata un ievieš praksē procesu un tehnoloģiju, kā arī kvalitātes vadības un pilnveides metodes, lai sekmētu uzņēmuma tehnoloģisko attīstību, darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu un nodrošinātu darba drošību. Studiju programmas absolvents var strādāt gan par inženieri, gan par tehnologu jebkurā uzņēmumā, kas nodarbojas ar ķīmisko un biotehnoloģisko procesu realizāciju, pētnieciskajās, testēšanas un kvalitātes kontroles laboratorijās, kas nodarbojas ar jaunu tehnoloģiju, materiālu un produktu izstrādi vai ar to kvalitātes kontroli, gan arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. Absolvents var strādāt kā līdzstrādnieks zinātniskajās iestādēs.

Kontakti

Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte (DTF)

Paula Valdena iela 3, Rīga
+371 67089249

DTF mājaslapa

Studijas