Vides inženierija

.
.
Vides inženierija

Studiju programma sniedz zināšanas un iemaņas par esošo tehnoloģiju un sistēmu ilgtspējas novērtēšanu (vides, ekonomiskie, sociālie aspekti); jaunu vides tehnoloģiju un produktu (bioresursu, atjaunojamo energoresursu, emisiju novēršanas, u. c.) izstrādi un optimizāciju; bioresursu izmantošanu augstas pievienotās vērtības izstrāžu radīšanai un tautsaimniecības ilgtermiņa attīstībai caur bioekonomikas prizmu; esošo vides pārvaldības modeļu vērtējumu un jaunu modeļu izstrādi uzņēmumu un reģionālajā līmenī; starpdisciplināru pieeju vides aizsardzības problēmu risināšanai; oriģinālu zinātnisku pētījumu veikšanu, vērtēšanu, pieteikšanu un publicēšanu.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Vides aizsardzība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
35 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Jūlija Gušča, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu maģistra grāds vides inženierzinātnēs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Bakalaura grāds inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs, vai tam pielīdzināma izglītība; vai bakalaura grāds sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību jomās, vai tam pielīdzināma izglītība, un vismaz viena gada profesionāla pieredze ar vides inženierzinātnēm saistītā jomā un/vai apgūti vides inženierzinātņu studiju kursi vismaz sešu kredītpunktu apjomā
Maksa gadā
€ 4 550 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot sistēmiski domājošus, uz vides aizsardzības preventīvām darbībām un inovatīvu nulles piesārņojuma tehnoloģiju attīstību un ieviešanu orientētus augstas kvalifikācijas speciālistus ar integrētu akadēmisko izglītību (inženierzinātņu maģistra grāds) divās specializācijās – “Vides inženierija” un “Aprites bioekonomika”. Studenti vairos izpratni par vides aizsardzības tehnoloģijām, mācīsies, kā novērtēt procesu ietekmi uz apkārtējo vidi vietējā un globālā mērogā, un izmantot progresīvas metodes un modelēšanas rīkus, lai aprakstītu, kvantitatīvi un kvalitatīvi novērtētu un atrisinātu vides problēmas.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
• sniegt starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu maģistra līmeņa akadēmisko augstāko izglītību vides inženierijas jomā divās specializācijās – “Vides inženierija” un “Aprites bioekonomika”, tā nodrošinot nepārtrauktu vides izglītības kvalitātes paaugstināšanu un sagatavojot augsti izglītotus vides inženierijas līderus privātajam un publiskajam sektoram;
• veicināt studējošo spējas izstrādāt vietējiem apstākļiem piemērotas un tautsaimniecību stimulējošas vides un klimata tehnoloģijas, kā arī attīstīt studējošo spēju veikt pētījumus bioekonomikas, klimata un vides tehnoloģiju jomā, kas spēj uzlabot vides aizsardzības nozares procesus nacionālajā un starptautiskajā līmenī;
• panākt studentu un akadēmiskā personāla mijiedarbību zinātnisko darbu izstrādē un demonstrēt paraugpraksi iegūto rezultātu praktiskai īstenošanai vides inženierijas nozares uzņēmumos starptautiskajā līmenī, kā arī iegūto zinātnisko rezultātu publiskošanu augstas ietekmes starptautiskos zinātniskos žurnālos;
• rosināt studējošo un absolventu interesi par studijām doktora līmeņa programmās, mūžizglītību, kā arī akadēmisko un zinātnisko izcilību.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas apguves rezultātā absolvents (plānotie rezultāti):
• parāda paplašinātas zināšanas un izpratni vides aizsardzības nozarē un spēj radīt vērtības, tostarp intelektuālās vērtības, vides inženierijā, un, izmantojot teorētiskās, metodiskās un problēmu risināšanas sistēmdomāšanas prasmes, spēj kritiski analizēt jaunākajiem atklājumiem atbilstošus integrētus risinājumus vides stāvokļa uzlabošanai, fokusējoties uz piesārņojuma ilgtermiņa novērtēšanas metodēm;
• spēj vadīt izpētes un profesionālos projektus un izstrādāt visaptverošas rekomendācijas vides piesārņojuma novēršanai bioresursu, bioekonomikas, vides un klimata tehnoloģiju izstrādes un ieviešanas, vides politikas, tīrākas ražošanas, viedās enerģētikas, energoefektivitātes, klimata adaptācijas u. c. jomās;
• spēj integrēt dažādu jomu zināšanas vides aizsardzības pasākumu īstenošanā, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, vides inženierijas pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā, formulēt un apkopot zinātniskās izpētes rezultātus zinātniskajos darbos un prezentēt šos rezultātus nozares speciālistiem un sabiedrībai kopumā;
• lietojot jaunas mācību pieejas, spēj patstāvīgi attīstīt savu kompetenču pilnveidi vides inženierijas un ar to saistītajās starpdisciplinārajās jomās, virzot inovāciju attīstību vides aizsardzības pētniecības jomā un to ieviešanu tautsaimniecības sektoros.

Karjera

Studiju programmas absolventi var strādāt par vadošajiem speciālistiem vides aizsardzības, bioekonomikas, enerģētikas (siltumenerģētikas un viedās enerģētikas), energoefektivitātes, vides stāvokļa modelēšanas, resursu apsaimniekošanas jomās un tām radniecīgās nozarēs, spēj izstrādāt un ieviest inovatīvas vides un klimata tehnoloģijas uzņēmumos, spēj vadīt vides normatīvo aktu izstrādi un ieviešanu valsts iestādēs, kā arī pašvaldību līmenī vadīt vides inženierijas jomas attīstības projektus. Studiju programmas absolventi spēj veikt pētījumus vides inženierijas un enerģētikas nozarē, kā arī izstrādāt un īstenot vides inženierijas projektus.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Nav

Kontakti

Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte (DTF)

Paula Valdena iela 3, Rīga
+371 67089249

DTF mājaslapa

 

Studijas