Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija

.
.
Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija

Studiju programma ir vienīgā šāda veida programma Latvijā. Studiju programma paredzēta ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas speciālistu sagatavošanai ķīmijas, biotehnoloģijas, biomateriālu, farmācijas, kosmētikas, būvmateriālu, koksnes pārstrādes, polimēru ražošanas un pārstrādes, tekstilmateriālu u.c. ražošanas uzņēmumiem, attiecīgajām kvalitātes kontroles un pētnieciskajām laboratorijām, zinātniskajām iestādēm un tirdzniecības uzņēmumiem. Studiju laikā paredzēta jomai nepieciešamo zināšanu apguve par ķīmiskās ražošanas procesu vadību un ilgtspēju, kvalitātes kontroli, materiālu apriti, kā arī padziļinātas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas izvēlētajā specializācijā. Paralēli teorētisko zināšanu apgūšanai kādā no specializācijām, studējošais maģistra darba un prakses ietvaros apgūst arī praktiskās iemaņas, strādājot kādā uzņēmumā vai zinātniskā institūtā. Uz zinātni orientēti absolventi ir sagatavoti arī tālākām studijām doktorantūrā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Māris Turks, Doktors, Dekāns
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu maģistra grāds ķīmijas tehnoloģijās / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Dabaszinātņu bakalaura grāds ķīmijā, bioloģijā, bioķīmijā, fizikā, vides zinātnē un vides pārvaldē vai dabas aizsardzībā, vai inženierzinātņu bakalaura grāds ķīmijas tehnoloģijās, vides inženierzinātnēs, medicīnas inženierijā vai pārtikas ražošanas tehnoloģijās, vai veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 650 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot inovatīvi domājošus, uz jaunu tehnoloģiju un zināšanu ieviešanu orientētus, augsti kvalificētus, vadošiem darbiem piemērotus ķīmijas tehnoloģijas speciālistus ar akadēmisko izglītību sekojošās specializācijās – Ražošanas tehnoloģija un vides aspekti, Biomateriālu ķīmija un tehnoloģija, Neorganisko materiālu ķīmija un tehnoloģija, Organisko vielu ķīmija un tehnoloģija, Polimēru materiālu ķīmija un tehnoloģija, kā arī turpmākām studijām doktorantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt EFCE (European Federation of Chemical Engineering) un Boloņas rekomendācijām atbilstošu konkurētspējīgu akadēmisko maģistra līmeņa izglītību, sagatavojot studējošos darbam vadošos amatos, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu;
- sniegt studējošajam zināšanas un pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas izvēlētajā specializācijā, uzrādot atbilstošas sekmes un studiju rezultātus katrā studiju kursā un integrējot tos pētniecībā;
- sniegt studentiem padziļinātas zināšanas izvēlētajā ķīmijas tehnoloģijas specializācijā, kā arī dot iespēju studējošajam veidot starpdisciplināru zināšanu bāzi, tādejādi attīstot prasmes un kompetences atbilstoši mūsdienu mainīgajām darba tirgus prasībām;
- attīstīt studenta iemaņas problēmu apzināšanā, mērķu formulēšanā un to risināšanā, iegūstot iemaņas studiju kursu ietvaros, prakses un studiju noslēguma darbos;
- veicināt studentu un akadēmiskā personāla mijiedarbību zinātnisko un tehnoloģisko darbu izstrādē un demonstrēt iegūto rezultātu praktisku īstenošanu nozares uzņēmumos, kā arī iegūto zinātnisko rezultātu publiskošanu;
- studiju procesa rezultātā attīstīt studējošo intelektu, veicināt viņu pilnveidi, sekmēt intelektuālo spēju izmantošanu studiju procesā un tālāk viņu praktiskajā darbībā;
- rosināt studējošo un absolventu interesi par studijām augstāka līmeņa studiju programmā, mūžizglītību, kā arī akadēmisko un zinātnisko izcilību.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- parāda paplašinātas un specializētas zināšanas un izpratni par ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas un izvēlētas specializācijas jaunākajiem un aktuālākajiem atklājumiem un attīstības tendencēm;
- pārzina rūpnieciskās ražošanas un zinātnisko pētījumu plānošanas, realizācijas, rezultātu apstrādes, analīzes un interpretācijas metodes un iekārtas un izprot to būtību un pielietošanas jomas;
- spēj praktiski un teorētiski pielietot zināšanas un izpratni par ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas un izvēlētas specializācijas jaunākajiem un aktuālākajiem atklājumiem un attīstības tendencēm praksē; spēj šīs zināšanas nodot citiem;
- prot izvēlēties, attiecināt, plānot un patstāvīgi izmantot plānošanas, realizācijas, rezultātu apstrādes, analīzes un interpretācijas metodes un iekārtas;
- spēj formulēt, izskaidrot, salīdzināt un apkopot iegūtos pētniecības vai ražošanas rezultātus zinātniskajos darbos vai tehnoloģisko procesu instrukcijās, ziņojumos un atskaitēs un prezentēt šos rezultātus nozares speciālistiem un sabiedrībai kopumā;
- spēj ierosināt, administrēt un izstrādāt zinātniskus, inovatīvus, sadarbības un ražošanas projektus atbilstoši projekta uzsaukuma, tirgus prasībām un pieejamajiem resursiem;
spēj kritiski analizēt, integrēt, plānot un ieviest jaunāko tehnoloģiju un atklājumu risinājumus pētniecībā un ražošanas procesos;
- spēj novērtēt, izskaidrot un pamatot plānošanas, realizācijas, rezultātu apstrādes, analīzes un interpretācijas metožu un iekārtu atbilstību risināmai problēmai, kā arī attīstīt inovatīvu pieeju dažādu metožu un rīku kompleksā izmantošanā tirgus pieprasījuma apmierināšanai konkurences apstākļos.

Karjera

Ķīmijas tehnoloģijas speciālists, izstrādājot atbilstošas metodes, iekārtas un tehnoloģijas, aprobē, ievieš, organizē un nodrošina ķīmisko procesu realizāciju un vadību: izstrādā ražotņu, tehnoloģisko līniju, procesu automatizācijas projektus, procesu vadības un kontroles metodes, produktu un materiālu kvalitātes kontroles un atbilstības novērtēšanas metodes, strādājošo un vides aizsardzības pasākumu plānus, pieņemot atbildīgus lēmumus izvērtē ražošanas riskus, analizē, izvērtē, veido, izplata un ievieš praksē procesu un tehnoloģiju, kā arī kvalitātes vadības un pilnveides metodes, lai sekmētu uzņēmuma tehnoloģisko attīstību, darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu un nodrošinātu darba drošību.
Studiju programmas absolvents var strādāt gan par inženieri, gan par tehnologu jebkurā uzņēmumā, kas nodarbojas ar ķīmisko un biotehnoloģisko procesu realizāciju, pētnieciskajās, testēšanas un kvalitātes kontroles laboratorijās, kas nodarbojas ar jaunu tehnoloģiju, materiālu un produktu izstrādi vai ar to kvalitātes kontroli, gan arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. Absolvents var strādāt kā pētnieks zinātniskajās iestādēs.

Kontakti

Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte (DTF)

Paula Valdena iela 3, Rīga
+371 67089249

DTF mājaslapa

 

Studijas