Biotehnoloģija un bioinženierija

.
.
Biotehnoloģija un bioinženierija

Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) kopīgā akadēmiskā bakalaura studju programma «Biotehnoloģija un bioinženierija» dod iespēju studentiem iegūt gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas un prasmes biotehnoloģijas un bioinženierijas jomā, iegūt iemaņas iekārtu un procesu projektēšanā, produktu izstrādē. Studijas notiek modernās auditorijās un laboratorijās LU un RTU, kā arī studiju procesā ir iespēja iepazīties ar praktisko darba organizāciju uzņēmumos. Studiju programmas ietvaros apgūst tādus studiju kursus kā bioloģisko sistēmu dizains, informācijas tehnoloģijas, ķīmija, biofizika, ģenētika, genomika, materiālmācība, mikrobioloģija, uzņēmējdarbība, šūnu un gēnu inženierija, biotehnoloģija, bioinženierija. LU studiju kursa apraksts. 

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
14 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Tālis Juhna, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 700 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus un zinātniekus, kuri spēj konkurēt gan vietējā, gan starptautiskajā zinātniskā darba tirgū dažādās biotehnoloģijas un bioinženierijas nozarēs.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt iespēju apgūt bioloģijas teorētiskos un praktiskos, kā arī matemātikas, fizikas un ķīmijas pamatkursus;
- nodrošināt iespēju apgūt padziļināti kursus nosacīti specializētā molekulārā vai organismu bioloģijas virzienā;
- attīstīt spējas, kas saistītas ar kritisko domāšanu, analīzi un argumentāciju;
- attīstīt iemaņas biotehnoloģisku iekārtu un procesu projektēšanā un produktu izstrādē;
- attīstīt iemaņas veikt patstāvīgus pētījumus izvēlētā bioloģijas apakšnozarē un rezultātus apkopot bakalaura darbā un iegūt dabaszinātņu bakalaura grādu biotehnoloģijā un bioinženierijā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Zināšanas:
- parāda raksturīgās pamata un specializētās zināšanas ar biotehnoloģiju un bioinženieriju saistītos darba virzienos, izprot jomas svarīgākos jēdzienus un likumsakarības kontekstā ar bioloģijas, citu dabaszinātņu un inženierzinātņu pamatjēdzieniem;
- pārzina jomas intelektuālā īpašuma jautājumus, profesionālās ētikas problēmas un prasības.
Prasmes:
- izmanto modernu laboratorijas aprīkojumu pētījumu veikšanai, analizē iegūtos pētījumu datus, tos interpretē, izmanto turpmāku pētījumu plānošanā un prezentē pētījumu rezultātus;
- patstāvīgi iegūst, atlasa un analizē informāciju un to izmanto, pieņemot lēmumus un risinot problēmas zinātnes nozarē vai profesijā, kas saistīta ar biotehnoloģiju un bioinženieriju;
- izskaidro iegūtās zināšanās un argumentēti diskutē par tām gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
Kompetences:
- izvērtē savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalās attiecīgās profesionālās jomas attīstībā, praksē pielieto zinātniskās ētikas principus;
- veic zinātniskos pētījumus – no hipotēzes līdz rezultātiem ar rūpīgu datu ievākšanu, analīzi un prezentēšanu;
- parāda zinātnisku pieeju kompleksu problēmu risināšanā, uzņemas atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli vai komandā, tai skaitā ar citu nozaru speciālistiem, pieņem lēmumus un rod radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos;
- parāda prasmes, kas nepieciešamas biotehnoloģisko pētījumu rezultātu komercializācijā.

Karjera

Studiju programmas absolventiem ir iespējā strādāt universitāšu un institūtu zinātniskajās laboratorijās, esošos uzņēmumos (pārtikas, lauksaimniecības, medicīnas, atkritumu pārstrādes u.c. jomās) vai veidot savus jaunuzņēmumus. Biotehnoloģija un bioinženierija ir interesanta un dinamiski augoša joma, kas turpina radīt arvien jaunas darba iespējas.

Kontakti

Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte (DTF)

Paula Valdena iela 3, Rīga
+371 67089249

DTF mājaslapa

 

Studijas