Šķiedru materiālu zinātne

.
.
Šķiedru materiālu zinātne

Studiju pirmajos gados studējošie apgūst obligātos, ierobežotās un brīvās izvēles studiju kursus un aizsāk zinātniski pētniecisko darbu individuāli izvēlētā tēmā. Obligātie studiju kursi sniedz zināšanas šķiedru materiālu zinātnē kopumā, dizaina domāšanā, kā arī zinātnisko darbu metodoloģijā. Izvēles studiju kursi saistīti ar izvēlētā individuālā zinātniskā darba tematiku un palīdz tā izstrādē. Studiju otrajā pusē studējošie veic gan analītiskos, gan eksperimentālos pētījumus, lai risinātu izvirzītās zinātniskās problēmas, attīsta prezentācijas prasmes un gatavo zinātniskās publikācijas. Studiju nobeigumā zinātniskais darbs jāaizstāv Promocijas padomē materiālzinātnes nozarē.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Arhitektūras un dizaina institūts
Programmas veids un līmenis
Doktora (trešā cikla) studijas
Studiju virziens
Ražošana un pārstrāde
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
2 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Ilze Baltiņa, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Otrā cikla augstākā izglītība inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai dabaszinātnēs, vai radošajās industrijās un dizainā, vai tam pielīdzināma izglītība; iestājpārbaudījums.
Maksa gadā
€ 8 850 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
192
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Veicināt materiālzinātnes tekstila un apģērbu tehnoloģijas apakšnozares, koksnes materiālu un produktu tehnoloģijas apakšnozares un saistīto tautsaimiecības nozaru attīstību reģionā, sagatavojot starptautiska līmeņa augstākās kvalifikācijas speciālistus patstāvīgam zinātniskajam darbam inovatīvo un tradicionālo šķiedru materiālu un to produktu pētniecībā, projektēšanā, attīstīšanā un atbilstošo tehnoloģiju ieviešanā, kā arī akadēmiskajam darbam augstskolās, docētāju sastāva regulārai atjaunināšanai, tā nodrošinot zinātnieku paaudžu maiņu materiālzinātnes nozarē kopumā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt doktora studiju mērķa sasniegšanu, sniedzot iespējas apgūt padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetences patstāvīga zinātniski pētnieciskā darba veikšanai;
- attīstīt studējošo kompetences izvirzīt, formulēt, vadīt un patstāvīgi pētīt attiecīgajā zinātnes apakšnozarē aktuālas un nozīmīgas problēmas;
- sniegt augstākā līmeņa izlases zināšanas šķiedru materiālu zinātnē un ar to saistītajās tehnoloģijās;
- attīstīt kompetences veikt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu par izvēlēto tēmu materiālzinātnes apakšnozarēs;
- attīstīt prasmes sagatavot zinātniskos rakstus un ziņojumus, stenda un mutvārdu referātu prezentācijas starptautiskām konferencēm zinātniskās sabiedrības iepazīstināšanai ar pētnieciskā darba rezultātiem savas valsts un starptautiskā mērogā;
- attīstīt prasmes un kompetences iekļauties nacionāla un starptautiska līmeņa zinātnisko projektu īstenošanā;
- attīstīt spējas zinātnisko pētījumu plānošanā un īstenošanā;
- attīstīt spējas pilnveidot pedagoģiskā darba iemaņas un pieredzi akadēmiskajam darbam augstākās izglītības iestādēs;
- nodrošināt jaunajam zinātniekam iespējas izstrādāt un iesniegt aizstāvēšanai promocijas darbu vai tam pielīdzināmu tematiski vienotu zinātnisko publikāciju kopumu kā oriģinālu pētījumu darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes materiālzinātnes tekstila un apģērbu tehnoloģijas apakšnozarē, koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozarē, kā arī attiecīgo nozaru profesionālajā jomā un šķiedru materiālzinātnes jomu saskarē;
- spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties šķiedru materiālu un to produktu zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, lai veiktu zināšanu robežu paplašināšanu vai sniegtu jaunu izpratni esošām zināšanām par šķiedru materiāliem un to pielietojumiem praksē;
- spēj īstenot būtiska apjoma oriģinālus šķiedru materiālu un to produktu zinātniskos pētījumus, un aprobēt pētījumu rezultātus starptautiski citējamu publikāciju līmenī;
- spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par šķiedru materiālu zinātnes jomu ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā, uzstājoties vietējās un starptautiskās zinātniskajās konferencēs;
- spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, gūstot materiālzinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus;
- spēj vadīt pētnieciskus vai attīstības projektus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, lietojot plašas pētnieciskas zināšanas un kompetences par šķiedru materiāliem, to produktiem un modifikācijām;
- spēj, veicot patstāvīgu kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskus;
- spēj vadīt un īstenot akadēmisko procesu, veicot studiju kursu izstrādi, studiju satura īstenošanu un novērtēšanu.

Karjera

Speciālisti izglītības un zinātniskajās institūcijās, docētāji augstākās izglītības iestādēs, augsti kvalificēti speciālisti materiālzinātnes nozares tekstila un apģērbu tehnoloģijas apakšnozares, koksnes materiālu un produktu tehnoloģijas apakšnozares vai ar tām saistīto tautsaimniecības nozaru uzņēmumos.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

-

Kontakti

Doktorantu studiju nodaļa:
+371 67089416; +371 67089854,

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas