Arhitektūra

.
.
Arhitektūra

Bakalaura studiju programma ir pirmā no divām secīgi apgūstamām studiju programmām, kas kopumā nodrošina izglītību, kas nepieciešama profesionālās patstāvīgās prakses tiesību iegūšanai arhitektūrā. Iegūtās zināšanas un prasmes ļaus Tev spert pirmos soļus arhitekta profesijā un strādāt sertificēta arhitekta vadībā vai arī turpināt studijas arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. 

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Arhitektūras un dizaina institūts
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
40 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Uģis Bratuškins, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā un pilsētu plānošanā / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 4 100 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
140
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošos ar zināšanu un prasmju pamata kopumu, kas nepieciešams, lai uzsāktu praktisko darbību sertificēta arhitekta vadībā vai arī turpinātu studijas arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai saskaņā ar starptautisko un vietējo reglamentējošo dokumentu nostādnēm:
* UNESCO/UIA Charter for Architectural Education,
* LR MK 2017. gada 23. maija noteikumi Nr. 264 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sniegt arhitektūras estētiskajām un tehniskajām prasībām atbilstošu būvprojektu izstrādes pamatzināšanas;
- sniegt vispārēju ieskatu arhitektūras un ar to saistītās mākslas, tehnoloģiju un humanitāro zinātņu vēsturē un teorijā, kā arī iepazīstināt ar kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas un aizsardzības pamatprincipiem;
- veicināt iemaņu apguvi tēlotājmākslā, kas ietekmē arhitektūras projektu kvalitāti;
- izkopt prasmi projektēt ēkas atbilstoši pasūtītāju un būves lietotāju prasībām, ievērojot būvniecības normatīvo aktu un izmaksu definētos ierobežojumus;
- sniegt pamatzināšanas pilsētbūvniecībā un teritoriālajā plānošanā, kā arī ar tām saistītajās nozarēs;
- iepazīstināt ar cilvēku un ēku savstarpējo mijiedarbību, kā arī veicināt izpratni par vides konteksta un adekvāta mēroga izvēles nozīmīgumu;
- veidot izpratni par arhitekta profesijas un arhitekta darbības nozīmi ilgtspējīgas dzīves telpas veidošanā sabiedrībai, it īpaši par sociālajiem faktoriem;
- iepazīstināt ar pirmsprojektēšanas izpētes metodēm un datu sagatavošanu ēku projektēšanai;
- sniegt zināšanas par būvkonstrukciju projektēšanu, būvdarbu un inženiertehniskajiem jautājumiem saistībā ar ēkas būvprojektu izstrādi;
- iepazīstināt ar būvfizikas jautājumiem un tehnoloģijām, kas nodrošina ēkā komfortablu iekšējo klimatu un aizsargā iekštelpas no ārējā klimata ietekmes;
- veicināt prasmi projektēt ēkas atbilstoši pasūtītāju un būves lietotāju prasībām, ievērojot būvniecības normatīvos aktu un izmaksu definētos ierobežojumus;
- sniegt pamatzināšanas par industrijām, institūcijām, noteikumiem un procedūrām saistībā ar projekta koncepcijas īstenošanu un dažāda līmeņa plānošanas savstarpējās atbilstības nodrošināšanu.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj izstrādāt arhitektūras estētiskajām un tehniskajām prasībām atbilstošu dzīvojamo un monofunkcionālu publisko ēku būvprojektu metus;
- izprot arhitektūras un mākslas, tehnoloģiju un humanitāro zinātņu vēstures attīstības teorētiskās likumsakarības, kā arī kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas un aizsardzības pamatnostādnes;
- pārzina tēlotājmākslas prasmes, kas ietekmē arhitektūras projektu kvalitāti;
- pārzina pilsētbūvniecības un teritoriālplānošanas pamatus;
- pārzina cilvēku un ēku savstarpējās saistības, kā arī izprot vides konteksta un adekvāta mēroga izvēles nozīmīgumu;
- pārzina arhitekta profesijas nozīmi sabiedrības dzīvestelpas veidošanā, kā arī arhitekta darbības sociālos faktorus;
- pārzina pirmsprojektēšanas izpētes metodes un datu atlases principus;
- pārzina būvkonstrukciju projektēšanas vispārīgos principus;
- pārzina būvfizikas pamatus un tehnoloģijas, kas nodrošina ēkā komfortablu iekšējo klimatu un aizsargā iekštelpas no ārējā klimata ietekmes ilgtspējīgas attīstības kontekstā;
- prot projektēt ēkas atbilstoši pasūtītāju un būves lietotāju prasībām, ievērojot būvniecības normatīvos aktos definētos ierobežojumus.

Karjera

Arhitekta palīgs. Darbs profesijā bez patstāvīgas prakses tiesībām. Bakalaura studiju programma nodrošina izglītības prasības darbam sertificēta arhitekta pārraudzībā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Iestājpārbaudījums zīmēšanā.

Kontakti

Arhitektūras un dizaina institūts (ADI)
Ķīpsalas iela 6, Rīga
+371 67089212

ADI mājaslapa

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas