Dizaina inženierija

.
.
Dizaina inženierija

Starpdisciplinārā studiju programma profesionālā maģistra grāda iegūšanai dizaina inženierijā ir balstīta uz zinātnisko atklājumu, jaunāko tehnoloģiju un materiālu radošu lietojumu dizaina projektu risinājumos, lai nodrošinātu lietotāju vajadzības, ņemot vērā funkcionālās, estētiskās, lietojamības, vides drošības, ilgtspējas un ražošanas prasības.
Šodien praktizējoši jaunie speciālisti saskaras ar izaicinājumiem - dizaina izšķirošo lomu konkurētspējīgā uzņēmējdarbībā un augstvērtīga dizaina pieprasījumu sabiedrībā, kā arī arvien pieaugošo tehnoloģiju lomu ikvienā nozarē. Tas rada nepieciešamību nepārtraukti apzināt un integrēt dizaina projektos jaunus materiālus, formas, furnitūru, apdares veidus un tehnoloģijas, kā arī ikdienā sastrādāties ar saistīto nozaru speciālistiem un ražošanas inženieriem.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Arhitektūras un dizaina institūts
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Ražošana un pārstrāde
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Zane Zelča, Doktors, Vadošais pētnieks
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds dizaina inženierijā / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
• Profesionālais bakalaura grāds materiālu ražošanas tehnoloģijās un izstrādājumu izgatavošanā vai tam pielīdzināma izglītība, vai profesionālais bakalaura grāds dizainā vai tam pielīdzināma izglītība; vai • Profesionālais bakalaura grāds inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai dabaszinātnēs, vai radošo industriju jomā un iestājpārbaudījums un vismaz viena gada darba pieredze inženierzinātņu un tehnoloģiju vai dizaina, vai tekstiliju ražošanas tehnoloģijās un izstrādājumu izgatavošanas jomā; vai • Profesionālais bakalaura grāds inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai dabaszinātnēs, vai radošo industriju jomā un vismaz sešu kredītpunktu apjomā apgūti studiju kursi materiālu tehnoloģijās un dizainā.
Maksa gadā
€ 4 450 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds dizaina inženierijā / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
• Profesionālais bakalaura grāds tekstiliju ražošanas tehnoloģijās un izstrādājumu izgatavošanā, materiālu ražošanas tehnoloģijās un izstrādājumu izgatavošanā vai tam pielīdzināma izglītība; vai • Profesionālais bakalaura grāds inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai dabaszinātnēs un iestājpārbaudījums, un vismaz viena gada darba pieredze inženierzinātņu un tehnoloģiju vai tekstiliju ražošanas tehnoloģijās un izstrādājumu izgatavošanas jomā; vai • Profesionālais bakalaura grāds inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai dabaszinātnēs, un vismaz sešu kredītpunktu apjomā apgūti studiju kursi apģērbu un tekstila tehnoloģijās un apģērbu un tekstila ražošanā.
Maksa gadā
€ 4 450 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Sniegt un attīstīt studējošajos profesionālās, radošās un pētniecības kompetences:
- tekstila un apģērbu projektēšanas un ražošanas jomā, sagatavojot speciālistus, kuri nodrošina uzņēmuma pasūtījumu, to izpildes procesu un strādājošo vadību, efektīvu jaunu tehnoloģiju, metodoloģiju un sistēmu izveidi, īstenošanu un vadīšanu, kā arī profesionālās ētikas un sociāli atbildīgas saimniekošanas pilnveidošanu un izpratnes paplašināšanu
vai
- dizaina jomā, sagatavojot speciālistus darbam iekštelpu un ārtelpas izstrādājumu izstrādes jomā atbilstoši to dizaina lietojamības ergonomiskajam un tehnoloģiskajam risinājumam, pielietojot atbilstošus izejmateriālus (koks, metāls, tekstils u.c.), to apstrādes tehnoloģiju un realizēšanas sistēmu pārzināšanu un lietošanas prasmes.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sagatavot 7. LKI apģērbu un tekstila ražošanas tehnoloģiju speciālistus, kuri individuāli, vadot komandu vai vairākas komandas paralēli plāno, organizē un vada produkta ražošanas procesus, uzskaiti un loģistiku. Komandā izstrādā uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu. Sistemātiski analizējot informāciju par tekstila nozares attīstības tendencēm, standartiem un, integrējot dažādu jomu zināšanas, projektē un ievieš jaunas konstruēšanas, modelēšanas, tehnoloģisko procesu uzlabošanas un/vai projektēšanas tehnoloģijas, koncepcijas, metodes un/vai eksperimentālus modeļus. Attīsta jaunu produktu ieviešanu ražošanā. Nosaka darba laika normēšanas principus ražošanā, izstrādā un ievieš uzņēmuma līmeņa standartus, analizē ražošanas produktivitāti un vada darba efektivitātes izmaiņu ieviešanu. Izprot un virza tekstilrūpniecības nozaru attīstību un ar to saistītās jomas;
- sagatavot 7. LKI dizaina speciālistus, kuri rada jaunus produktus un vada produktu izstrādes projektus saskaņā ar vides, komunikācijas un/vai pakalpojumu dizaina projektiem; analizē mērķauditorijas (lietotāja) vajadzības, problēmas, paradumus u.c.; izstrādā metodoloģisko ietvaru testēšanai, pārbauda izstrādājumu un materiālu atbilstību normatīvajiem aktiem, sagatavo tehnisko projektu, veic autoruzraudzību, produkta un/vai pakalpojuma prezentēšanu un virzīšanu tirgū. Specializācijas atbilstoši nozaru vajadzībām.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- parāda dizainera vai apģērbu un tekstila ražošanas inženiera profesijai atbilstošas raksturīgās zināšanas;
- pārzina pētījumu plānošanas, rezultātu apstrādes un interpretācijas metodes, prot veikt to salīdzinošu analīzi un novērtēt atbilstību risināmai problēmai, izprot nepieciešamību nodrošināt iegūto datu ticamību un spēj to nodrošināt pētījumos specializācijai atbilstošā jomā; izprot svarīgākos jēdzienus un likumsakarības, veic pētījumos iegūto rezultātu integrāciju, kritisku analīzi;
- pārzina un seko līdzi zinātnes un tehnoloģiju attīstības tendencēm un sasniegumiem profesijā un specializācijai atbilstošās zinātnes nozarēs un pētījumu jomās;
- spēj izstrādāt vides, produktu un/vai to kolekciju konceptuālos risinājumus atbilstoši patērētāja vajadzībām un projekta/tirgus prasībām, vizualizēt konceptuālo risinājumu skices rasējumos, maketos/paraugos un veikt 3-dimensiju vizualizācijas digitālajās vidēs, apmācīt citus to lietošanai;
- spēj projektēšanas procesā izmantot informācijas tehnoloģijas, attīstītas projektēšanas tehnoloģijas - automatizētās projektēšanas sistēmas un izgatavošanas vadības sistēmas, programmu vadītas darbmašīnas, vispārēja lietojuma un specializētas datu bāzes;
- spēj vadīt produktu, kolekciju, ilgtermiņa un īstermiņa zīmolu izstrādi, padoto un savu profesionālo izaugsmi, administrēt līgumus, veikt autoruzraudzību projektu izpildes gaitā, lietot nozares standartus un tehniskos noteikumus, ievērot Latvijas Republikas un pārrobežu sadarbības partneru normatīvos aktus, ar nozari saistītos noteikumus un reglamentējošus dokumentus, lietot profesionālās un vispārējās ētikas principus komunikācijā ar klientiem, sadarbības partneriem un nepieciešamām institūcijām;
- spēj izmantojot apgūtās zināšanas un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, plānot un veikt problēmas konstatēšanai un risinājumam nepieciešamos pētījumus savā zinātnes nozarē un profesijā, izskaidrot iegūtos rezultātus, pamatoti un argumentēti diskutēt par tiem, spēj plānot un vadīt pētījumu projektus/programmas;
- spēj analizēt un prognozēt zinātnes un tehnoloģiju attīstības tendences, novērtēt to ietekmi uz projektējamo produktu, kolekciju estētiskajām, materiāltehniskajām, funkcionālajām, ergonomiskajām un ekonomiskajām kvalitātēm;
- spēj izprast un analizēt iespējas neatjaunojamo resursu aizvietošanai ar regulāri atjaunojamiem, veidot videi draudzīgus risinājumus, materiālu salikumus ar īpašību saderību, integrēt laba dizaina principus un rast ekonomiskus risinājumus visā produkta dzīves cikla laikā sākot no izejvielu iegūšanas, materiālu ražošanas un patēriņa, līdz produkta likvidēšanai/otrreizējai pārstrādei.

Karjera

- Apģērbu un tekstila ražošanas tehnoloģiju maģistra līmeņa speciālisti nodrošina uzņēmuma pasūtījumu izpildes procesu un strādājošo vadību; efektīvu jaunu tehnoloģiju, metodoloģiju un sistēmu izveidi, īstenošanu un vadīšanu, kā arī profesionālās ētikas un sociāli atbildīgas saimniekošanas pilnveidošanu un izpratnes paplašināšanu.
- Dizaina jomas maģistra līmeņa speciālisti vada produktu, telpiskās vides, komunikācijas un/vai pakalpojumu dizaina projektu izstrādi; analizē mērķauditorijas (lietotāja) vajadzības, problēmas, paradumus u.c.; izstrādā metodoloģisko ietvaru testēšanai, pārbauda materiālu atbilstību normatīvajiem aktiem, sagatavo tehnisko projektu, veic autoruzraudzību, produkta un/vai pakalpojuma prezentēšanu un virzīšanu tirgū.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Bakalaura grāda pielīdzināšana uzņemšanai profesionālā maģistra studiju programmā ir balstīta uz individuālu novērtējumu:
- dizaina specializācijā notiek pārrunu procedūra, izskatot pretendenta darbu "portfolio" un iepriekšējo studiju procesā iegūto zināšanu un prasmju, kā arī profesionālās kvalifikācijas atbilstību;
- tekstila tehnoloģiju specializācijā uzņemšana notiek, balstoties uz reflektanta iepriekšējās izglītības dokumentiem un profesionālās kvalifikācijas atbilstību, kā arī profesionālajā darbībā gūtajām zināšanām.

Kontakti

Arhitektūras un dizaina institūts (ADI)
Ķīpsalas iela 6, Rīga
+371 67089212

ADI mājaslapa

 

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas