Arhitektūra

.
.
Arhitektūra

Studiju programma ir otrā no divām secīgi apgūstamām programmām, kas kopumā nodrošina nepieciešamo izglītību, lai varētu iegūt tiesības sākt patstāvīgu profesionālo praksi arhitektūrā. Studiju laikā tiek iegūtas vispusīgas arhitekta profesijai nepieciešamas zināšanas.

  • Uzņemšana notiek ziemā.
Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Arhitektūras un dizaina institūts
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
35 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Uģis Bratuškins, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds arhitektūrā / arhitekts
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā un pilsētu plānošanā vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 6 100 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošos ar zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai uzsāktu praktisko darbību sertificēta arhitekta vadībā, kā arī noteiktās kārtības ietvaros pretendētu uz profesionālās patstāvīgās prakses tiesībām saskaņā ar starptautisko un vietējo reglamentējošo dokumentu nostādnēm:
- UNESCO/UIA Charter for Architectural Education,
- Eiropas Savienības Direktīva 2013/55/EK, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu,
- LV 2001. gada 20. jūnija likums Par reglamentētajām profesijām un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu,
- LV MK 2002. gada 21. maija noteikumi Nr.194 „Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”,
- LV MK 2010. gada 18. maija noteikumi Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sniegt studentiem padziļinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas par kompleksu attīstības projektu izstrādāšanas principiem, lai tie atbilstu vides veidošanas kompleksām estētiskajām un tehniskajām prasībām;
- nodrošināt padziļinātas zināšanas arhitektūras un ar to saistītās mākslas, tehnoloģiju un humanitāro zinātņu vēsturē un teorijā, kā arī kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā un aizsardzībā;
- nodrošināt padziļinātas zināšanas teritoriālajā plānošanā un ar plānošanu saistītajās nozarēs;
- padziļināt izpratni par cilvēku un ēku savstarpējo saistību, kā arī par vides kontekstu un adekvāta mēroga izvēles nozīmīgumu;
- padziļināt izpratni par arhitekta profesiju un arhitekta nozīmi sabiedrībā, it īpaši par sociālajiem faktoriem;
- nodrošināt izpratni par ēkas tektoniskās struktūras, būvniecības tehnoloģiju un inženiertehnisko disciplīnu savstarpējo saistību un digitalizāciju;
- nodrošināt izpratni par industrijām, institūcijām, noteikumiem un procedūrām saistībā ar projekta koncepcijas īstenošanu un dažāda līmeņa plānošanas savstarpējās atbilstības nodrošināšanu.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj izstrādāt arhitektūras estētiskajām un tehniskajām prasībām atbilstošu sarežģītu dzīvojamo un publisko ēku un to kompleksu būvprojektu metus;
- pārvalda arhitektūras un mākslas, tehnoloģiju un humanitāro zinātņu vēstures attīstības teorētiskās likumsakarības, kā arī pārzina kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas un aizsardzības nostādnes;
- pārvalda tēlotājmākslas prasmes, kas ietekmē arhitektūras projektu kvalitāti;
- izprot pilsētbūvniecības un teritoriālplānošanas procesus, iesaistītās puses un procedūras;
- izprot cilvēku un ēku savstarpējās saistības, kā arī prot argumentēti risināt vides konteksta un adekvāta mēroga izvēles jautājumus;
- izprot arhitekta profesijas nozīmi sabiedrības dzīvestelpas veidošanā, kā arī prot novērtēt arhitekta darbības ietekmi uz sociālajiem faktoriem;
- pārvalda pirmsprojektēšanas izpētes metodes un prot noteikt un veikt nepieciešamo datu sagatavošanu ēku projektēšanai;
- pārvalda būvkonstrukciju izvēles principus;
- izprot būvdarbu organizācijas un inženiertehniskos jautājumus, saistītus ar ēkas būvprojektu izstrādi;
- izprot un radoši izmanto būvfizikas principus un tehnoloģijas, kas nodrošina ēkā komfortablu iekšējo klimatu un aizsargā iekštelpas no ārējā klimata ietekmes ilgtspējīgas attīstības kontekstā;
- prot izstrādāt vides attīstības kompleksus risinājumus atbilstoši pasūtītāju un būves lietotāju prasībām, ievērojot būvniecības normatīvo aktu un izmaksu definētos ierobežojumus;
- pārzina industrijas, institūcijas, noteikumus un procedūras saistībā ar projekta koncepcijas īstenošanu un dažāda līmeņa plānošanas savstarpējās atbilstības nodrošināšanu.

Karjera

Arhitekts, sertificēts arhitekts. Profesionālā studiju programma „Arhitektūra” kopā ar akadēmiskā bakalaura studiju programmu nodrošina piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības prasības, kas ietvertas profesijas standartā 2161 01 „Arhitekts”.

Kontakti

Arhitektūras un dizaina institūts (ADI)
Ķīpsalas iela 6, Rīga
+371 67089212

ADI mājaslapa

 

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas