Elektronika

.
.
Elektronika

Studiju programma sniedz konkurētspējīgas zināšanas un prasmes kādā no trim pamatvirzieniem - cietvielas elektronikas elementi, signālu apstrādes teorija un elektrodinamika. Tu iegūsi prasmi pārliecinoši aizstāvēt savu viedokli zinātniskajās diskusijās, kā arī spēju patstāvīgi veikt un vadīt zinātniski pētnieciskos darbus. Zinātnes doktora (Ph. D.) grāds pavērs karjeras izaugsmes iespējas ne tikai pētniecības un akadēmiskajā vidē, bet arī industrijā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Doktora (trešā cikla) studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
3 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Dmitrijs Pikuļins, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu maģistra grāds vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 8 550 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
192
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus elektronikā, kas ir spējīgi identificēt un risināt aktuālās problēmas kādā no elektronikas jomām, tādējādi nodrošinot efektīvu jaunu tehnoloģiju izstrādi vai izmantošanu dažādu ar informācijas apstrādi saistītu elektronisku sistēmu projektēšanā, īstenošanā un ekspluatācijā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sagatavot studentus patstāvīgam pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam zinātniskā institūcijā vai nozares uzņēmumā;
- sniegt pasaules kontekstā konkurētspējīgas zināšanas aktuālajās elektronikas jomās;
- attīstīt studentu analītiskās spējas līdz līmenim, kas ļauj identificēt aktuālas problēmas kādā no elektronikas jomām un piedāvāt iespējamos risinājumus;
- attīstīt studentu prasmes veikt eksperimentālus pētījumus, iegūto datu apstrādi un interpretāciju;
- attīstīt un pilnveidot studentu prasmes apkopot un prezentēt pētījumu rezultātus, pilnveidot diskusiju kultūru;
- nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj patstāvīgi veikt zinātniski pētniecisko un pedagoģisko darbu elektronikā;
- spēj identificēt, analizēt un piedāvāt risinājumus aktuālām problēmām kādā no elektronikas jomām;
- spēj strādāt individuāli un komandā, veicot pētniecisko darbu;
- pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes;
- spēj formulēt un prezentēt pētījumu rezultātus (arī svešvalodā);
- spēj un vēlas pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas elektronikā;
- ir aizstāvējis promocijas darbu.

Karjera

Studiju programmas absolventi ir augstākās kvalifikācijas speciālisti elektronikā un strādā Latvijas un ārzemju augstākās izglītības iestādēs, zinātniski-pētnieciskos institūtos, elektronisko iekārtu izstrādes un ražošanas uzņēmumos, valsts iestādēs un citās ar elektronikas nozari saistītās organizācijās.

Kontakti

Doktorantu studiju nodaļa:
+371 67089416; +371 67089854,

Studijas