Datorsistēmas

.
.
Datorsistēmas

Studiju programma sagatavo speciālistus ar padziļinātām zināšanām datorzinātnē, programminženierijā, programmēšanas valodās, programmatūras izstrādes vidēs un datorsistēmu izstrādāšanas teorijā, kā arī mākslīgā intelekta metožu pielietošanā dažādu uzdevumu risināšanā. Programmas absolventi pārzina programmatūras izstrādes metodes un tehnoloģijas, automatizētas datu apstrādes algoritmus, mākslīgā intelekta pieejas, datu bāzu un to paplašinājumu projektēšanas un realizēšanas tehnoloģijas, kā arī spēj piedalīties programmatūras izstrādes projektos, pildot dažādus amata pienākumus, ievērojot IT nozares standartus un profesionālo ētiku.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
25 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Egons Lavendelis, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu maģistra grāds datorsistēmās
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Pirmā cikla augstākā izglītība datorvadībā un datorzinātnē, datorsistēmās, informācijas tehnoloģijā, intelektuālajās robotizētajās sistēmās, elektrozinātnē, matemātikā, fizikā, vai tai pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 5 320 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Sagatavot speciālistus ar padziļinātām zināšanām datorzinātnē, programminženierijā un datorsistēmu izstrādāšanas teorijā, kā arī programmēšanas valodās un programmatūras izstrādes vidēs, kuri pārzina mākslīgā intelekta un datubāžu jaunākās tehnoloģijas, kā arī spēj piedalīties programmatūras izstrādes projektā, pildot dažādus (tai skaitā vadītāja) amata pienākumus un ievērojot IT nozares standartus un profesionālo ētiku. Sagatavot studējošos tā, lai studiju programmu apguvušie maģistri varētu uzsākt darbu universitātē, veikt speciālista pienākumus IT nozarē uzņēmumos, tajā skaitā veikt zinātniski pētniecisko, kā arī turpinātu studijas doktorantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sniegt padziļinātas zināšanas datorzinātnēs, īpašu uzmanību veltot programminženierijai, datorsistēmu izstrādāšanai un sistēmanalīzei, kā arī mākslīgā intelekta metodēm un datubāžu modernajām tehnoloģijām;
- sniegt zināšanas par datorzinātnes jaunākajiem atklājumiem, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai;
- attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, pedagoģiskās iemaņas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos zinātnisku problēmu risināšanā;
- nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas;
- attīstīt studentu prasmes profesionāli strādāt ar sarežģītām datorsistēmu izstrādes vidēm un rīkiem, kā arī kritiski tos izvērtēt un izvēlēties piemērotākos dažādu uzdevumu risināšanai;
- sniegt zināšanas un apgūt prasmes, kas nepieciešamas projektu un speciālistu vadīšanai;
- pilnveidot studentu mutiskās un rakstiskās komunikācijas iemaņas; attīstīt studentu prasmes strādāt komandā;
- attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas, izstrādājot maģistra darbu.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt zinātniskas un profesionālas problēmas;
- spēj veikt zinātnisku pētījumu, formulēt un pamatot tā rezultātus;
- spēj profesionāli adaptēties, apgūt jaunas pētījumu metodes un tehnoloģijas;
- spēj profesionāli noformēt, iesniegt un prezentēt zinātniski pētniecisko pētījumu rezultātus;
- spēj piedalīties pētnieciskajos projektos un asistēt pedagoģiskā darbā;
- spēj sagatavot zinātniskus rakstus un konferenču prezentācijas;
- spēj profesionāli lietot sarežģītas vides un rīkus sistēmu analīzes un modelēšanas, un/vai programmatūras izstrādes uzdevumos;
- spēj izvēlēties problēmas risināšanai adekvātus programmproduktus, līdzekļus un metodes (tai skaitā mākslīgā intelekta);
- spēj praksē realizēt un pielietot teorētiskus datorzinātnes konceptus;
- spēj organizēt un vadīt izstrādātāju darba grupu, analizēt darba rezultātus;
- spēj patstāvīgi pilnveidot savas kompetences;
- spēj veikt inovācijas programminženierijas nozarē.

Karjera

Absolventi var uzsākt darbu informācijas tehnoloģijas uzņēmumos (vai citu uzņēmumu IT nodaļās) programmatūras izstrādes projektos, ieņemot dažādus amatus, piemēram, strādājot par sistēmu analītiķiem, arhitektiem un projektētājiem, programmētājiem, testētājiem, dokumentētājiem, kā arī var vadīt izstrādes grupas un projektus. Absolventi ir sagatavoti zinātniski pētnieciskā darba turpināšanai zinātniskās institūcijās.

Kontakti

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF)

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089506

DITEF mājaslapa

 

Studijas