Telekomunikāciju tehnoloģijas un tīklu pārvaldība

.
.
Telekomunikāciju tehnoloģijas un tīklu pārvaldība

Telekomunikāciju tehnoloģijas ir neatņemama mūsdienu informācijas sabiedrības sastāvdaļa. Pašreizējās digitalizācijas pamatā ir efektīva sakaru sistēmu infrastruktūra. Pētījumi telekomunikāciju sistēmu un tīklu jomā ir vērsti uz platjoslas interneta nākotni, kā arī uz jaunām (RoF, 5G un jaunākas) šķiedru optiskajām, bezvadu un daudzpakalpojumu sakaru sistēmām, kas ir kritiski elementi nākotnes savienotajai pasaulei. Telekomunikāciju tehnoloģiju un tīklu pārvaldības specializācijas absolventi iegūs zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai izstrādātu, ieviestu un pārvaldītu uz mūsdienu tehnoloģijām balstītus telekomunikāciju risinājumus. Telekomunikāciju nozarē, strauji attīstoties inovatīvām tehnoloģijām, palielinās nepieciešamā pētnieciskā darba un jaunu, komplicētu risinājumu īpatsvars kopējā darbu apjomā, kas saistīts ar liela apjoma informācijas apstrādi un pārraidi, kā arī ar to izmantošanas nepieciešamību lēmumu pieņemšanā. Ņemot vērā to, ka tehnoloģijas strauji mainās, studiju programmā nav likts uzsvars tikai uz kādu pašreizējo, aktuālo, konkrēto tehnoloģiju, bet gan šo tehnoloģiju vienojošajiem pamatiem ar skatu uz nākotni.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Lilita Ģēģere, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu maģistra grāds telekomunikāciju tehnoloģijās un tīklu pārvaldībā / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrosakaru inženierijā vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 050 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Sagatavot speciālistus, kurus raksturo spēja domāt sistemātiski, analizēt, izstrādāt, ieviest jaunus inženiertehniskos risinājumus, kā arī pārvaldīt telekomunikāciju tehnoloģijas un to tīklus. Papildus, attīstīt studentos spēju veikt zinātnisku darbu, piedalīties vietējos un starptautiskos projektos un turpināt studijas doktorantūrā. Studiju programmas ietvaros studentiem tiek nodrošinātas padziļinātas akadēmiskās, praktiskās un profesionālās zināšanas telekomunikāciju pārvaldībā, šķiedru optikas un bezvadu pārraides un informācijas tehnoloģiju jomās.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt maģistra studiju līmenim un starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību telekomunikāciju tehnoloģiju un tīklu pārvaldības apakšnozarē;
- attīstīt studentu sistēmisko domāšanu un praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas telekomunikāciju jomas pārvaldībā un inženiertehnisko risinājumu izstrādē un ieviešanā;
- studiju procesā veicināt studentu patstāvīgo un praktisko darbu grupās;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa realizācijas pietiekamu elastību, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši mainīgajām darba tirgus prasībām un izmaiņām telekomunikāciju tehnoloģijās, starptautiskajā praksē un zinātnē;
- attīstīt sadarbību ar līdzīgām vai tematiski saistītām studiju programmām citās valstīs ERASMUS+ un citu iniciatīvu ietvarā;
- informēt studentus un rosināt viņos vēlmi piedalīties zinātnisku pētījumu realizēšanā;
- sagatavot un motivēt studentus turpmākām studijām doktorantūrā;
- nodrošināt studiju programmas rezultātu sasniegšanu.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
spēj patstāvīgi formulēt un analizēt zinātniskas un profesionālas problēmas telekomunikāciju tehnoloģiju un tīklu pārvaldības nozarē;
- spēj pārvaldīt telekomunikāciju tīklus, izprot procesus tajos;
- spēj veikt zinātnisku pētījumu, formulēt un pamatot tā rezultātus;
- spēj adaptēties un apgūt jaunas pētījumu metodes un tehnoloģijas;
- spēj profesionāli noformēt, iesniegt un prezentēt zinātniski pētniecisko pētījumu rezultātus;
- spēj piedalīties pētnieciskajos projektos un asistēt pedagoģiskā darbā;
- spēj sagatavot zinātniskus rakstus un konferenču prezentācijas;
- spēj pielietot aktuālās metodes un rīkus telekomunikāciju sistēmu pārvaldības, analīzes un modelēšanas uzdevumos un risinājumos;
- spēj organizēt un vadīt tehnoloģiju izstrādātāju darba grupas, deleģēt darba uzdevumus, kontrolēt to izpildi un analizēt rezultātus;
- spēj patstāvīgi pilnveidot savas kompetences;
- spēj ieviest inovācijas telekomunikāciju nozarē.

Karjera

Absolventi var kļūt par vadītājiem, vadošajiem speciālistiem, inženieriem, projektētājiem telekomunikāciju un IKT uzņēmumos, datu pārraides infrastruktūras speciālistiem, telekomunikāciju sistēmu analīzes speciālistiem, telekomunikāciju tehnoloģiju un risinājumu izstrādes un ieviešanas speciālistiem, kompetentiem zinātniekiem.
Studiju laikā iegūtās zināšanas ļauj dibināt savus uzņēmumus, ieņemt vadošus amatus privātos uzņēmumos vai valsts iestādēs, kā arī vadīt augsta līmeņa inženiertehniskos projektus pieprasītās moderno tehnoloģiju jomās.
Potenciālie darba devēji:
• Telekomunikāciju uzņēmumi;
• IT kompānijas;
• Augstskolas un universitātes;
• Zinātniski pētnieciskās iestādes;
• Nozares ražotnes.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

..

Kontakti

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF)

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089506

DITEF mājaslapa

Studijas