Tehniskā tulkošana

.
.
Tehniskā tulkošana

Šajā studiju programmā tiek apmācīti tehniskie tulkotāji visās RTU pārstāvētajās inženierzinātņu un sociālo zinātņu jomās. Studiju laikā tiek izkoptas zināšanas dzimtajā valodā un svešvalodās, attīstītas komunikācijas prasmes multikulturālā vidē, iegūtas pamatzināšanas izvēlētajā inženierzinātnes jomā, apgūtas un praktiski pilnveidotas tulkošanas iemaņas.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Tulkošana
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Larisa Iļinska, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds tehniskajā tulkošanā un tehniskā tulka referenta kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 1 680 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 4.5 gadi
Mērķis

• sagatavot mūsdienu prasībām atbilstošus tulkošanas speciālistus, kas spēj strādāt Latvijas valsts un pašvaldību iestādēs, Eiropas Savienības institūcijās (pēc papildus kvalifikācijas iegūšanas), privātās tautsaimnieciskās struktūrās Latvijā un citās valstīs;
• uzturēt tādu studiju līmeni, kas atbilstu starptautiskajām prasībām un standartiem tehnisko tulku un referentu sagatavošanā un nodrošinātu programmas absolventu konkurētspēju un labas izredzes darba tirgū;
• realizēt atvērtu un elastīgu studiju procesu, kas nodrošinātu jaunāko informāciju tehnoloģiju integrēšanos un izvēlētās zinātniski tehniskās nozares teorētiskās bāzes apgūšanu;
• sniegt tādu profesionālo izglītību, kas dotu iespēju turpināt akadēmisko vai profesionālo izglītību kā Latvijā, tā arī ārvalstīs, attīstītu studējošo patstāvību un iniciatīvu, prasmi elastīgi iekļauties pastāvīgi mainīgā vidē.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
• sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu, profesionāli augsta līmeņa mutiskai un rakstiskai tulkošanai;
• pilnveidot studentu svešvalodu prasmi un apgūt noteiktas tehniskās nozares terminoloģiju angļu / vācu – latviešu/ krievu vai pēc izvēles citās valodās, kā arī tekstu tulkošanas un anotāciju / tēžu / rezumē sagatavošanas tehniku, izkopt dažādās situācijās nepieciešamās mutvārdu un rakstītu tekstu tulkošanas un anotēšanas prasmes un iemaņas;
• piedāvāt studentiem iespēju pilnveidot un padziļināt zināšanas par jaunākajām tendencēm tulkošanas jomā apmeklējot pieaicināto vieslektoru lekcijas un seminārus;
• veidot studentu prasmi veikt loģiski kognitīvās darbības, attīstīt viņu radošās spējas, sekmējot studenta personības izaugsmi;
• izkopt mācīšanās stratēģiju un patstāvīgā darba iemaņas;
• dot iespēju profesionāli apgūt Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas pamatus, biznesa terminoloģiju un lietvedību, pasākumu (prezentāciju) un sarunu vadīšanas prasmes un iemaņas.
• savlaicīgi atjaunot programmas saturu un pasniegšanas metodes, atbilstoši izmaiņām tulkošanas darba tirgū un ārpus tā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

studiju programmas absolventi:
• spēj pamatot darba teorētiskā pētījuma aktualitāti;
• spēj atlasīt un apstrādāt attiecīgo teorētisko informāciju;
• spēj izmantot analizētās teorētiskās nostādnes bakalaura darba praktiskajā daļā;
• spēj analītiski lasīt un kompetenti iztulkot dažādas grūtības pakāpes informatīvus, vēstījošus, aprakstošus, vērtējošus u.c. specializācijas tekstus no angļu valodas latviešu/krievu valodā un otrādi dažādām mērķa grupām;
• spēj iztulkot avottekstu profesijas standartam PS 2643 10 atbilstošajā līmenī;
• spēj publiski aizstāvēt sava darba rezultātus svešvalodā;
• spēj parādīt lietvedības pamatu zināšanas un demonstrēt administrēšanas prasmes un lietišķās saskarsmes normas;
• spēj pierādīt teicamas latviešu valodas, krievu valodas un angļu valodas zināšanas mutiski un rakstiski;
• spēj strādāt ar datoru un modernajām programmatūrām MS Word, MS Excel, Internet Explorer, Acrobat Reader utt;
• spēj identificēt tulkojamo tekstu tulkošanas problēmas un atrisināt tās, pamatojoties uz iepriekš apgūto teorētisko zināšanu bāzi, t.i., izstrādāto stratēģiju un izvēlēto metodi;
• spēj mērķtiecīgi lietot dažādu nozaru specializācijas tekstu terminoloģiju;
• spēj plūstoši un raiti secīgi iztulkot vidēji grūtas vai grūtas pakāpes dažādu sfēru un satura informāciju no angļu valodas latviešu/krievu valodā un otrādi;
• spēj izšķirt tulkojamā mutiskā teksta atslēgas vārdus un lietot pierakstu tehnikas pamatelementus;
• spēj ar izpratni atlasīt un attiecīgi izmantot uzziņu literatūru un dažāda veida nepieciešamos tulkošanas palīglīdzekļus un materiālus (vārdnīcas, internets u.c.);
• spēj atpazīt stilistiskās, semantiskās, gramatiskās un tekstuālās īpatnības un praktiski realizēt dažādas tulkošanas teorijas metodes, tulkojot vidēji grūtas un grūtas pakāpes tekstus;
• spēj mērķtiecīgi atšķirt un izvēlēties zinātniskā un populārzinātniskā stila izklāsta iezīmes, formas un strukturēšanas veidus;
• spēj noformulēt zinātniskā darba mērķus un uzdevumus, veidojot loģiskās uzbūves pamatus un izšķiroties par noteiktiem ārējā noformējuma pamatprincipiem;
• spēj sistemātiski atbilstoši analizēt tulkojamo avota valodas tekstu, izpētot tulkošanas gaitas stratēģiju un taktiku un mērķvalodas tekstu kā sasniegto rezultātu.

Karjera

Par bakalaura profesionālo studiju programmas "Tehniskā tulkošana" lietderību liecina pieprasījums pēc šī profila speciālistiem Latvijas tirgū – tulkošanas birojos, uzņēmumos (sevišķi kopuzņēmumos), ārvalstu projektos Latvijā, valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī visur citur, kur nav iespējams iztikt bez zināšanām svešvalodā, inženierzinātņu pamatzināšanām, radošas pieejas darbam, prezentācijas prasmes un tulkošanas iemaņām. Izstrādātās programmas ietvaros tiek integrētas visas šīs augstāk minētās kvalifikācijas. Pateicoties bakalaura profesionālo studiju programmai, notiek svešvalodas profesionalizācija (profesionālā apmācība), prasmju un iemaņu sintēze un integrācija atbilstoši Eiropas Savienības un darba tirgus prasībām.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Lai uzsāktu studijas bakalaura profesionālo studiju programmā „Tehniskā tulkošana” ir nepieciešama vispārējā vidējā vai vispārējā profesionālā izglītība.
Uzņemot programmā, tiek vērtēti centralizēto eksāmenu rezultāti angļu/vācu valodā un latviešu valodā. Programmas reflektantu kopējais vērtējuma rezultāts veidojas no
70% svešvalodas (angļu/vācu) centralizētā eksāmena rezultāta,
30% valsts valodas centralizētā eksāmena rezultāta.
Uzņemšanas kārtību reglamentē RTU uzņemšanas noteikumi.

Kontakti

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF)

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089506

DITEF mājaslapa

 

Studijas