Datorsistēmas

.
.
Datorsistēmas

Studiju programma sagatavo programmēšanas inženierus (lietišķo datorsistēmu programmatūras un lietišķo datorzinātņu virzieniem) vai sistēmanalītiķus (datorsistēmu projektēšanas virzienam) ar padziļinātām zināšanām un prasmēm datorzinātnē, programminženierijā, sistēmu analīzē, datorsistēmu izstrādē, intelektuālu sistēmu projektēšanā, datu bāzu tehnoloģijās, programmēšanas valodās un programmatūras izstrādes vidēs.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
15 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Egons Lavendelis, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds datorsistēmās / sistēmanalītiķis vai vadošais programmēšanas inženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds datorsistēmās vai tam pielīdzināma izglītība un programmēšanas inženiera profesionālā kvalifikācija
Maksa gadā
€ 3 750 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds datorsistēmās / sistēmanalītiķis vai vadošais programmēšanas inženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Pirmā cikla augstākā izglītība datorvadībā un datorzinātnē, datorsistēmās, informācijas tehnoloģijā, intelektuālajās robotizētajās sistēmās, elektrozinātnē, matemātikā, fizikā vai tam pielīdzināma augstākā izglītība, ja ir apgūti studiju kursi vismaz 10 KP apjomā, kas sniedz profesionālās kompetences programmēšanā, datu bāzēs, matemātikā, sistēmanalīzes un/vai mākslīgā intelekta pamatos
Maksa gadā
€ 3 750 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 3 gadi
Mērķis

Sagatavot speciālistus atbilstoši 7. profesionālās kvalifikācijas līmeņa vadošā programmēšanas inženiera (lietišķo datorsistēmu programmatūras un lietišķo datorzinātņu virzieniem) vai sistēmanalītiķa (datorsistēmu projektēšanas virzienam) profesijas standartam ar padziļinātām zināšanām un prasmēm datorzinātnē, programminženierijā, sistēmu analīzē, datorsistēmu izstrādē, datu bāzu tehnoloģijās, programmēšanas valodās, programmatūras izstrādes vidēs, kā arī ar spējām piedalīties programmatūras izstrādes projektā, pildot dažādu amatu (tai skaitā vadītāja) pienākumus un ievērojot IT nozares standartus un profesionālo ētiku. Sagatavot studējošos studiju turpināšanai doktorantūrā.

Uzdevumi

Studiju kursa uzdevumi:
- sniegt zināšanas sistēmu analīzē, kā arī informācijas sistēmu, datu bāzu sistēmu un intelektuālo sistēmu projektēšanā un izstrādāšanā (datorsistēmu projektēšanas virzienam);
- sniegt zināšanas par programmproduktiem, programmatūras sistēmām un vidēm, kā arī tehnoloģijām un rīkiem lietišķo programmu izstrādāšanā (lietišķo datorsistēmu programmatūras virzienam);
- sniegt zināšanas par problēmu analīzi, datorsistēmu modelēšanas un programmēšanas metodēm (lietišķo datorzinātņu virzienam);
- trenēt studentus sistēmu izstrādāšanas rīku profesionālā lietošanā (datorsistēmu projektēšanas virzienam);
- trenēt studentus sarežģītu programmproduktu profesionālā lietošanā un izstrādāšanā (lietišķo datorsistēmu programmatūras virzienam);
- trenēt studentus datorsistēmu modelēšanas un programmēšanas metožu praktiskā lietošanā (lietišķo datorzinātņu virzienam);
- sniegt studentam praktiskā darba pieredzi (paredzot ilgāku prakses laiku akadēmiskā bakalaura programmu absolventiem);
- pilnveidot studentu mutiskās un rakstiskās komunikācijas iemaņas; attīstīt studentu prasmes strādāt komandā;
- veicināt augstu profesionālās ētikas standartu izpratni un to ievērošanu darbā;
- dot iespēju iegūt kvalifikāciju „Vadošais programmēšanas inženieris” vai „Sistēmanalītiķis”, izstrādājot maģistra darbu ar projekta daļu, kurā students veic pētījumus, demonstrējot prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- ir ieguvis dziļas teorētiskas un praktiskas zināšanas sistēmu analīzē un informācijas, datu bāzu un intelektuālu sistēmu projektēšanā, kā arī spēj veikt esošo biznesa sistēmu analīzi, pasūtītāju un lietotāju intervēšanu;
- ir ieguvis dziļas teorētiskas un praktiskas zināšanas programmēšanā, programmatūras izstrādes vidēs un sistēmās, un lietojumu izstrādes tehnoloģijās un rīkos;
- spēj lietot dažādas sistēmu izstrādes tehnikas un rīkus sistēmu analīzes un modelēšanas uzdevumos;
- spēj izstrādāt un profesionāli lietot sarežģītus programmproduktus;
- spēj lietot metodoloģijas un rīkus, kas pamatojas uz objektorientēto, funkcionālo vai loģisko paradigmu, datorsistēmu izstrādē;
- spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt zinātniskas un profesionālas problēmas;
- spēj izvēlēties problēmas risināšanai adekvātus programmproduktus, līdzekļus un metodes, tai skaitā mākslīgā intelekta;
- spēj organizēt un vadīt izstrādātāju darba grupu, izmantojot profesionālos standartus, analizēt darba rezultātus un piedāvāt plānu risku mazināšanai;
- spēj patstāvīgi pilnveidot savas kompetences.

Karjera

Absolventi var uzsākt darbu informācijas tehnoloģijas uzņēmumos (vai citu uzņēmumu IT nodaļās) programmatūras izstrādes projektos, ieņemot dažādus amatus, piemēram, strādājot par sistēmu analītiķiem, arhitektiem un projektētājiem, programmētājiem, testētājiem, dokumentētājiem, kā arī var vadīt izstrādes grupas un projektus.

Kontakti

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF)

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089506

DITEF mājaslapa

 

Studijas