Viedās elektroniskās sistēmas

.
.
Viedās elektroniskās sistēmas

Apgūstot šo studiju programmu, iegūsi ne tikai profesionālo bakalaura grādu elektrozinātnē, bet arī elektronikas inženiera kvalifikāciju. Kļūsi par pieprasītu speciālistu modernu tehnoloģisku risinājumu izstrādē, attīstībā un pētniecībā. Radīsi inovatīvus produktus, veicot viedo iegulto sistēmu programmēšanu, bezvadu sakaru sistēmu projektēšanu un mobilo aplikāciju izveidi. Spēsi strādāt ne tikai vietējos, bet arī starptautiskos uzņēmumos vai dibināt savu augsti tehnoloģisko jaunuzņēmumu.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
40 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Dmitrijs Pikuļins, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds elektrozinātnē / elektronikas inženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 800 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Sniegt profesionālā bakalaura izglītību elektronikas nozarē, sagatavojot speciālistus, kas izprot nozares attīstības tendences un spēj strādāt viedo elektronisko sistēmu analīzes un izstrādes jomā, kā arī sagatavot tālākām studijām nozares akadēmiskās vai profesionālās maģistra studiju programmās.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt profesionālā bakalaura studiju līmenim un starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību viedo elektronisko sistēmu jomā;
- attīstīt un nostiprināt jomas teorētisko studiju kursu apguvei nepieciešamos fundamentālo zinātņu pamatus;
- nodrošināt elektronikas nozares teorētisko studiju pamatkursu apguvi tādā līmenī, kas nepieciešams specializēto studiju kursu un virziena novitāšu apguvei;
- nodrošināt studiju virzienam raksturīgu specializētu zināšanu ieguvi un prasmi tās pielietot uzdevumu formulēšanai un risināšanai dažāda tipa viedās elektroniskās sistēmās;
- sniegt studējošajiem zināšanas par datorizētu rīku pielietošanu elektronisko sistēmu analīzē, programmēšanā, modelēšanā un projektēšanā;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa īstenošanas, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām elektronisko sistēmu projektēšanas jomās, starptautiskajā praksē, zinātnē;
- sniegt studentiem vispusīgās zināšanas un attīstīt kompetenci atbilstoši tirgus formulējamām prasībām elektronikas inženieriem, sagatavojot studējošus praktiskam darbam viedo elektronisko sistēmu projektēšanā un uzturēšanā;
- attīstīt studentu prasmes veikt profesionālās darbības īstenošanai nepieciešamās informācijas iegūšanu, atlasīšanu un analīzi, kā arī izmantošanu lēmumu pieņemšanai un attiecīgās nozares problēmu risināšanai;
- sniegt studentiem profesionālās ētikas pamatus, ļaujot izvērtēt profesionālas darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālu pilnveidi, sniedzot zināšanas un iemaņas patstāvīgajām studijām akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- pārzina jomas teorētisko studiju kursu apgūšanai nepieciešamos fundamentālo zinātņu pamatus;
- pārzina elektronikas nozares teorētisko studiju pamatkursu saturu līmenī, kas nepieciešams specializēto studiju kursu un virziena novitāšu apguvei;
- spēj strādāt ar angļu valodā pieejamo zinātnisko, tehnisko un metodisko literatūru;
- spēj izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai ar viedām elektroniskās sistēmām saistītās nozarēs;
- prot veikt eksperimentālu datu apstrādi elektronisko shēmu un sistēmu darbības īpatnību analīzē;
- spēj izstrādāt ciparu, analogo un RF elektronisko iekārtu un sistēmu shēmas, izgatavot prototipus, veikt to testēšanu, analīzi un pilnveidošanu;
- spēj sistematizēt ar profesionālo darbību saistīto informāciju, apkopot, interpretēt un analizēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, sagatavot apkopojušus pārskatus;
- spēj pielietot aktuālās tehnoloģijas un programmatūru viedo elektronisko sistēmu projektēšanas procesā;
- spēj izprojektēt elektroniskās iekārtas un sistēmas, veikt to darbības modelēšanu, vadības programmatūras izstrādi;
- spēj izstrādāt iespiedplates, izstrādāt atbilstošo tehnisko dokumentāciju;
- pārzina izpratnes līmenī: elektronikas nozares standartus un tehniskās normas;
- pārzina izpratnes līmenī: bezvadu sakaru sistēmu uzbūves principus;
- pārzina lietošanas līmenī elektrodinamiku un antenu teoriju;
- pārzina lietošanas līmenī analogo un ciparu shēmtehniku;
- pārzina lietošanas līmenī analogo un diskrētu signālu apstrādes teoriju;
- pārzina lietošanas līmenī mikrokontroleru, programmējamo loģisko shēmu programmēšanu augstā līmeņa valodās;
- izprot mūžizglītības nozīmi, spēj plānot un īstenot savu kvalifikācijas paaugstināšanu.

Karjera

AS “SAF Tehnika”, SIA “Mikrotīkls”, VAS “Latvijas Valsts Radio un Televīzijas Centrs”, SIA “Lattelekom”, SIA “TET", SIA ”Latvijas Mobilais Telefons", SIA “Tele2”, VAS “Elektroniskie sakari”, AS “Alfa”, AS “HansaMatrix”, SIA “HansaMatrix Innovation", Accenture Latvijas filiāle, SIA “UAVFactory”, SIA “Citrus Solutions”, AS “Draugiem Group”, SIA “Intelligent Systems”, SIA “AERONES", SIA “Vizulo”, SIA “Regula Baltija”, SIA “Baltic Scientific Instruments" utt.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Kontakti

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF)

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089506

DITEF mājaslapa

 

Studijas