Informācijas tehnoloģijas projektu vadība

.
.
Informācijas tehnoloģijas projektu vadība

Dažāda veida uzņēmumi un organizācijas izmanto informācijas tehnoloģijas (IT) biznesa problēmu risināšanai. IT speciālista uzdevums ir nodrošināt piemērotāko risinājumu izvēli, izveidi, integrāciju un uzturēšanu atbilstoši lietotāju vajadzībām. Informācijas tehnoloģijā plaši izmanto projektorientēto pieeju, un projektu vadībai ir būtiska loma sekmīgā informācijas tehnoloģiju ieviešanā.Studiju programma sagatavo informācijas tehnoloģijas speciālistus ar padziļinātām zināšanām informācijas tehnoloģijas projektu vadībā un īstenošanā, kuri spēj izvērtēt un izvēlēties optimālus līdzekļus un metodes biznesa problēmorientētu IT risinājumu ieviešanai un praktiski īstenot šo risinājumu ieviešanu uzņēmumos. Programma ir izstrādāta atbilstoši profesiju standarta un informācijas tehnoloģijas nozares prasībām.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Rūta Pirta-Dreimane, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā / informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā, datorsistēmās, elektroniskajā komercijā, elektroniskajā biznesā un iestājpārbaudījums; vai dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs, kas iegūts vismaz 160 KP apjoma studijās, vai tam pielīdzināma izglītība un iestājpārbaudījums
Maksa gadā
€ 3 750 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā / informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā, datorvadībā un datorzinātnē, datorsistēmās, datorzinātnē, vai tam pielīdzināma izglītība un iestājpārbaudījums
Maksa gadā
€ 3 750 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi

3. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā / informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Bakalaura grāds, ja studiju programmā un/vai klausītāja statusā apgūti dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas nozares studiju kursi vismaz 20 KP apmērā un iestājpārbaudījums
Maksa gadā
€ 3 750 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
100
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2.5 gadi
Mērķis

Sagatavot globālajā darbaspēka tirgū konkurētspējīgus informācijas tehnoloģijas speciālistus ar padziļinātām zināšanām IT projektu vadībā, kuri spēj analizēt, izvēlēties, plānot, izveidot, integrēt, ieviest un uzturēt lietotājam piemērotus informācijas tehnoloģijas risinājumus uzņēmumu un organizāciju biznesa problēmu risināšanai.

Uzdevumi

Studiju kursa uzdevumi:
- nodrošināt augstākā līmeņa zināšanas informācijas tehnoloģijā;
- nodrošināt zināšanas un iemaņas atbilstoši informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja profesijas standarta prasībām;
- sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai un apmācīt industrijā pieprasītus speciālistus;
- attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi;
- nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas;
- veicināt jaunāko zinātnisko un tehnisko atziņu ieviešanu studiju procesā un sadarbību ar uzņēmumiem;
- attīstīt izpratni par profesionālo ētiku un atbildību;
- attīstīt kritiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un attīstīt sadarbības iemaņas;
- skaidrot un popularizēt informācijas tehnoloģijas lomu sabiedrībā;
- attīstīt spēju strādāt un sadarboties pašorganizētās komandās.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj plānot un īstenot informācijas tehnoloģijas projektus;
- pārzina informācijas tehnoloģijas risinājumu izstrādes procesus un tehnoloģijas;
- spēj izvēlēties, izvērtēt un ieviest uzņēmumiem piemērotāko IT risinājumu;
- spēj izstrādāt un ieviest uzņēmumā projektu vadības labāko praksi;
- spēj veikt klientcentrētu problēmu padziļinātu analīzi un jaunu produktu un pakalpojumu projektēšanu;
- spēj veikt sistēmu analīzi, procesu dokumentēšanu un problēmu dekompozīciju;
- spēj komunicēt ar visām projektā iesaistītajām pusēm un pasniegt darba rezultātus;
- spēj plānot un pārvaldīt pārmaiņas, kas nepieciešamas uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanai;
- spēj sistemātiski pētīt inženiertehniskas problēmas informācijas tehnoloģijas jomā;
- spēj izvērtēt, izvēlēties un lietot piemērotākos projektu vadības digitālos risinājumus.

Karjera

Studiju programma ir piemērota studentiem, kuri vēlās kļūt par informācijas tehnoloģijas projektu, informācijas tehnoloģijas produktu, informācijas tehnoloģijas procesu vadītājiem vai ieņemt citu vadošu lomu informācijas tehnoloģijas vadībā un pārvaldībā. Absolventi strādā informācijas tehnoloģijas risinājumu izstrādes un ieviešanas uzņēmumos un uzņēmumos un organizācijās, kurās izmanto sarežģītus informācijas tehnoloģijas risinājumus. Absolventi ir arī sagatavoti tālākai darbībai zinātniskās pētniecības un augstākās izglītības jomā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Studiju programmā plānots iestājpārbaudījums – klātienes intervija. Pārrunu gaitā tiek vērtēta pretendenta motivācija, kā arī iepriekšējo studiju procesā iegūto zināšanu un prasmju un profesionālās kvalifikācijas atbilstība studiju programmas veiksmīgai apguvei.

Kontakti

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF)

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089506

DITEF mājaslapa

Studijas