Digitālās humanitārās zinātnes

.
.
Digitālās humanitārās zinātnes

Digitālās humanitārās zinātnes ir jauna un strauji augoša starpdisciplinārā pētniecības nozare. Galvenie aplūkojamie temati ir ar humanitārajām zinātnēm un kultūras studijām saistīta datu digitalizācija, reprezentācija un arhivēšana, apstrāde, vizualizācija un analīze. Šie dati var būt tekstuāli, kā arī ar tekstu nesaistīti un multimediāli (videoieraksti, skaņas ieraksti, attēli, fotogrāfijas un artefakti). Par programmas lietderību liecina pieaugošs pieprasījums pēc hibrīkompetentiem speciālistiem ar grādu starpdisciplinārajā jomā Latvijas un starptautiskajā tirgū. Studijas pamatā tiek organizētas angļu valodā (izņemot dažus studiju kursus).

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
25 Rīga
Īstenošanas valoda
Angļu
Programmas direktors
Marina Platonova, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Dabaszinātņu maģistra grāds digitālajās humanitārajās zinātnēs / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Datorikas vai inženierzinātņu bakalaura grāds, vai profesionālais bakalaura grāds šīm zinātņu nozaru grupām radniecīgā profesionālās darbības jomā, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 3 260 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Dabaszinātņu maģistra grāds digitālajās humanitārajās zinātnēs / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Humanitāro zinātņu un mākslas, izglītības vai sociālo zinātņu bakalaura grāds, vai profesionālais bakalaura grāds šīm zinātņu nozaru grupām radniecīgā profesionālās darbības jomā, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 3 260 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķi:
- sagatavot mūsdienu prasībām atbilstošus augsti kvalificētus speciālistus digitālajās humanitārajās zinātnēs, kuri ir piemēroti mūsdienu darba tirgus un zināšanu ietilpīgas ekonomikas prasībām un var strādāt Latvijas valsts un pašvaldības iestādēs, Eiropas Savienības institūcijās (t.sk. pēc papildus kvalifikācijas iegūšanas), privātās tautsaimniecības struktūrās Latvijā un citās valstīs;
- realizēt atvērtu un elastīgu studentcentrētu studiju procesu, kas nodrošinātu jaunāko informācijas tehnoloģiju integrēšanu humanitārajās zinātnēs (šī termina plašākajā izpratnē) un izvēlētās zinātniskās un tehniskās nozares teorētiskās bāzes padziļinātu apgūšanu;
- padziļināt un attīstīt studentu inženierprasmes, dabaszinātņu prasmes, valodnieciskās prasmes, sociāli kulturālās, tehniskās, radošās un zinātniski pētnieciskās iemaņas starpdisciplinārajā griezumā patstāvīgajam darbam digitālo humanitāro zinātņu jomā;
- attīstīt studējošo akadēmiskās un zinātniskās pētniecības prasmes, lai nodrošināt tādu sagatavotības līmeni, kas studiju programmas absolventiem dotu iespēju turpināt studijas doktorantūrā un motivētu viņus nodarboties ar pētniecību digitālo humanitāro zinātņu jomā;
- attīstīt studentu patstāvību un iniciatīvu, prasmi iekļauties pastāvīgi mainīgā vidē.

Uzdevumi

Studiju kursa uzdevumi:
- nodrošināt studējošajiem valsts un starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu maģistra studiju līmeņa izglītību digitālo humanitāro zinātņu jomā;
- sniegt studējošajiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu profesionālajā programmēšanā, multimodālās informācijas apstrādē, lietojumprogrammatūras izstrādē un lietošanā, interdisciplinārajā semiotikā, e-satura veidošanā un pārvaldībā, lielapjoma datu analīzē, kā arī satura radīšanā, apstrādē un pārvaldīšanā patstāvīgam darbam digitālo humanitāro zinātņu jomā;
- sniegt vispusīgas zināšanas digitālajās humanitārajās zinātnēs, veidojot studējošo specifiskas prasmes un attīstot viņu kompetences darbam starpdisciplinārajā vidē;
- veidot studējošo prasmes veikt loģiski kognitīvās darbības, attīstīt viņu radošās spējas, iesaistot mūžizglītības procesā un sekmējot personības izaugsmi, kura prot patstāvīgi rīkoties, veiksmīgi novērtēt profesionālos riskus un pieņemt efektīvus lēmumus;
- attīstīt studējošo kritiskās, stratēģiskās, diverģentās un konverģentās domāšanas iemaņas un analītiskās prasmes;
- attīstīt studējošo prasmes un iemaņas digitālā kultūras mantojuma saglabāšana un pārvaldīšanā, e-modeļu izveidē un pārvaldīšanā, valodu tehnoloģijās, informācijas kodēšanā humanitārajās zinātnēs/kultūras kontekstos un jēdzienu kartēs, lietojumprogrammu izveidē;
- sagatavot studentus jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam digitālo humanitāro zinātņu nozarē, veicinot studējošo interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi un iegūto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu papildināšanu, pilnveidošanu un efektīvu izmantošanu;
- attīstīt rakstiskas un mutiskas komunikācijas prasmes multikulturālā vidē, sekmējot studējošo izteiksmes precizitātes izkopšanu speciālā lietojuma angļu valodā digitālo humanitāro zinātņu jomā;
- īstenot studiju procesu atbilstoši studentcentrētās pieejas izglītībai vadlīnijām, laikus atjaunot programmas saturu, materiālo un tehnisko bāzi, kā arī pasniegšanas metodes saskaņā ar jaunajām darba tirgus prasībām, integrējot programmas saturā jaunākos sasniegumus digitālo humanitāro zinātņu jomā;
- veicināt akadēmiskā personāla un studentu savstarpējo mijiedarbību zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā atbilstoši starptautiskajiem standartiem un tendencēm digitālo humanitāro zinātņu jomā, sekmējot viņu starptautisko mobilitāti un dalību starpdisciplinārajos projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni digitālo humanitāro zinātņu jomā;
- spēj atpazīt un salīdzināt digitālo humanitāro zinātņu dažādas teorijas, socioloģiskās makro un mikro teorijas, kā arī prot pielietot šīs teorijas empīrisko datu analīzē;
- spēj izmantot plašu zināšanu pārvaldības tehnoloģiju klāstu: informācijas pārraides, uzglabāšanas un apstrādes tehnoloģijas, kā arī spēj identificēt un strukturēt e-satura un zināšanu pārvaldības elementus;
- spēj darboties dažādu jomu saskarē, pildot starpdisciplinārus uzdevumus (informācijas ieguve, informācijas arhitektūrā, satura pārvaldīšana, kontekstualizācija, tīkla dokumentu izveidošana, tāldarbs, sociālo tīklu pielietošana uzņēmējdarbībā, terminotika, interneta mārketings, kultūras pētījumi u.c.);
- spēj izstrādāt, pilnveidot un lietot dažāda veida un līmeņa e-portfeļus kontekstuzdevumu risināšanai, t.sk. e-komercijas, e-projektu pārvaldības, e-studiju satura; lietot un pārvaldīt tehnoloģijas un lietojumprogrammas, kā arī izvērtēt e-modeļu pielietošanas iespējas un mehānismus to kvalitātes izvērtēšanā un uzlabošanā;
- spēj izmantot dabiskās valodas apstrādes metodes un heiristiski informētus meklēšanas algoritmus;
- spēj izstrādāt starpdisciplinārus projektus atbilstoši piedāvātajām vadlīnijām;
- spēj veidot multimediālus modeļus starpdisciplinārajā griezumā inženierzinātņu, humanitāro zinātņu, sociālo, kultūras zinātņu un inženierzinātņu sakarību un procesu izpratnes uzlabošanai un novērtēt to efektivitāti;
- spēj digitalizēt dažāda veida tekstuālos datus;
- spēj apstrādāt audio un video informāciju, veikt pētījumus, izvērtējot datu reprezentācijas, vizualizācijas, arhivēšanas un pārneses operācijas;
- spēj pielietot iegūtās tehniskās iemaņas starpvalodiskās komunikācijas izaicinājumu risināšanā vispārējā un profesionālā konteksta ietvaros;
- spēj efektīvi pielietot tekstveides teorijas iemaņas, teksta koriģēšanas un rediģēšanas pamatprasmes;
- spēj patstāvīgi izmantot digitālo humanitāro zinātņu teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisko darbu IT, e-satura veidošanas, valodu tehnoloģiju, spēļošanas (geimifikācijas), starpdisciplinārās andragoģijas, kognitīvās valodniecības un citās jomās;
- spēj veikt zinātniski pētniecisko darbu un sagatavot zinātnisko pētījumu pārskatus izvēlētajā specializācijas nozarē;
- spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
- spēj novērtēt savu profesionālo iemaņu un prasmju atbilstību profesijas standartam un starptautiskā darba tirgus prasībām;
- spēj rīkoties saskaņā ar profesionālās ētikas principiem.

Karjera

Digitālo humanitāro zinātņu speciālists ir plašā profila profesionālis, kurš organizē, administrē, īsteno un/vai kontrolē starpdisciplināro datu izraces, digitalizācijas, reprezentācijas un arhivēšanas, apstrādes, vizualizācijas un analīzes stratēģiju un metožu vispusīgu izpēti un lietošanu starpnozaru izaicinājumu efektīvai risināšanai. Par maģistra akadēmisko studiju programmas „Digitālās humanitārās zinātnes” lietderību liecina pieaugošs pieprasījums pēc hibrīkompetentiem speciālistiem ar grādu starpdisciplinārajā jomā Latvijas un starptautiskajā darba tirgū. Studiju programmas absolventi izvērtē un ievieš praksē digitālo humanitāro zinātņu teorijas un metodes, lai veiksmīgi un efektīvi risinātu aktuālos kontekstuzdevumus un izaicinājumus, kuru pārvarēšanai ir nepieciešams starpnozaru skatījums.
Speciālisti digitālajās humanitārajās zinātnēs ir pieprasīti valsts un pašvaldības iestādēs, IT uzņēmumos, mediju centros, e-komercijas kompānijās, izdevniecībās, muzejos, arhīvos, bibliotēkās, mārketinga birojos, augstākās izglītības iestādēs, mūžizglītības projektos, privātuzņēmumos (it īpaši kopuzņēmumos), ārzemju kompāniju pārstāvniecībās Latvijā, kā arī visur, kur ir nepieciešamas ļoti labas inženierzinātņu, IT, tīkla dizaina prasmes, svešvalodu zināšanas, prezentācijas prasmes un radoša pieeja darbam. Studiju programmas ietvaros studējošajiem ir nodrošināta iespēja padziļināti apgūt augstāk minētās kompetences.
Digitālo humanitāro zinātņu speciālisti ir augsti pieprasīti un veiksmīgi darbojas digitālās kurācijas, datu zinātnes, digitālo mediju, metadata analīzes, starpnozaru tekstveides, kultūras mantojuma saglabāšanas, e-zināšanu pārvaldības, tehniskās rediģēšanas, terminotikas, speļošanās, valodu tehnoloģijas, digitālās andragoģijas, muzeoloģijas, informācijas arhitektūras, e-modeļu izstrādes, digitālā marketinga, e-studiju un daudzās citās jomās.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Angļu valodas prasmes līmenis vismaz B2 (EKPVA).

Kontakti

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF)

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089506

DITEF mājaslapa

 

Studijas