Elektrotehnoloģiju datorvadība

.
.
Elektrotehnoloģiju datorvadība

Studiju programma sagatavo speciālistus ar zināšanām un iemaņām elektrotehnoloģiju datorvadības aspektu pielietošanai dažādās tautsaimniecības nozarēs. Tās ietvaros apgūsi tehniskās inovāciju metodes, pedagoģiskā darba pamatus, kā arī prasmi pārliecinoši aizstāvēt savu viedokli zinātniskajās diskusijās un veikt starptautiski nozīmīgus pētījumus. Zinātnes doktora (Ph. D.) grāds pavērs karjeras izaugsmes iespējas pētniecības un akadēmiskajā vidē.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Doktora (trešā cikla) studijas
Studiju virziens
Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
6 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Leonīds Ribickis, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu maģistra grāds vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 11 210 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
288
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus elektrotehnisko objektu (elektrisko tehnoloģiju) datorvadības nozarēs, kas spētu risināt zinātniskās inovācijas uzdevumus, kā arī sagatavot speciālistus augstskolām un zinātniskās pētniecības institūcijām.

Uzdevumi

Studiju programmas galvenie uzdevumi:
– dot doktorantiem zināšanas par sarežģītu datorvadītu elektrotehnisko objektu un sistēmu pētniecības uzdevumiem un metodiku;
– dot doktorantiem zināšanas par tehniskās inovācijas metodēm;
– dot doktorantiem zināšanas un iemaņas pedagoģiskā darba veikšanai;
– nostiprināt svešvalodu zināšanas līdz starptautiskai zinātniskai apritei nepieciešamam līmenim;
– sekmēt starptautiski nozīmīgu pētījumu veikšanu un darbu rezultātu dissemināciju.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Doktora studiju rezultātā tiek iegūtas zināšanas turpmākajam zinātniski pedagoģiskajam darbam, kas kompetencēs un prasmēs raksturojamas kā:
- prasme pielietot teorētiskās zināšanas zinātnisko problēmu risināšanā;
- prasme organizēt un veikt pedagoģisko darbu;
- prasme projektēt un izveidot inovatīvas tehniskās datorvadības sistēmas dažādu tautsaimniecības nozaru elektrotehniskajām iekārtām;
- prasme projektēt un izveidot inovatīvas elektroniskās iekārtas, energoelektronikas pārveidotājus, elektriskās piedziņas sistēmas un robotizētas iekārtas;
- prasme īstenot starptautiski nozīmīgus pētījumus, realizēt rezultātu izplatību starptautisku publikāciju un konferenču referātu līmenī;
- prasme pielietot svešvalodu zināšanas starptautiskā zinātniskā aprites līmenī.

Karjera

Pētnieki ar elektrotehnisko nozari saistītajās zinātniskajās institūcijās, mācībspēki augstskolās, augsti kvalificēti speciālisti inženierzinātnēs.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

-

Kontakti

Doktorantu studiju nodaļa:
+371 67089416; +371 67089854,

Studijas