Informācijas tehnoloģija

.
.
Informācijas tehnoloģija

Studiju programma sagatavo uzņēmumu digitālās transformēšanas speciālistus, kuri spēj izvērtēt un izvēlēties optimālus līdzekļus un metodes biznesa problēmorientētu IT risinājumu izstrādei, ieviešanai un uzturēšanai. Studiju programmas absolventi spēj modelēt un virtualizēt sarežģītas sistēmas, identificēt likumsakarības liela apjoma datos un izveidot un pārvaldīt liela mēroga IT risinājumus.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Jānis Grabis, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu maģistra grāds informācijas tehnoloģijā / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Pirmā cikla augstākā izglītība datorvadībā un datorzinātnē, datorsistēmās, informācijas tehnoloģijā, intelektuālajās robotizētajās sistēmās, elektrozinātnē, matemātikā, fizikā vai tai pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 5 320 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana darbam IT jomā, kā arī patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai IT jomā, galveno uzmanību pievēršot biznesa procesu digitalizācijai, sistēmu modelēšanai un projektēšanai, datu apstrādes tehnoloģijām, liela mēroga uzņēmumu sistēmu ieviešanai un IT pārvaldībai.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt vispusīgu augstāko inženiertehnisko izglītību un padziļinātas zināšanas informācijas tehnoloģijā;
- sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai un apmācīt praksē pieprasītus speciālistus;
- iesaistīt studentus zinātniskajos pētījumos un veicināt zināšanu pārnesi ražošanā;
- attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi;
- nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas;
- attīstīt kritiskas, analītiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un attīstīt sadarbības iemaņas;
- skaidrot un popularizēt informācijas tehnoloģijas lomu sabiedrībā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj identificēt, pamatot un formulēt informācijas tehnoloģijas risinājumu izmantošanas iespējas uzņēmumā;
- spēj izstrādāt integrētus informācijas tehnoloģijas risinājumus uzņēmuma biznesa procesu nodrošināšanai;
- spēj izvēlēties un izmantot kvantitatīvās modelēšanas metodes un metodoloģijas, piemērojot tās konkrētās problēmas risināšanai;
- spēj izstrādāt lēmuma atbalsta sistēmas;
- spēj izstrādāt un iedzīvināt uzņēmuma IT pārvaldības noteikumus, balstoties uz labo praksi un industrijas standartiem;
- spēj nodrošināt informācijas tehnoloģijas drošības pārvaldību;
- spēj pārvaldīt uzņēmuma informācijas tehnoloģijas risinājumus visā to dzīves cikla laikā;
- spēj plānot un īstenot informācijas tehnoloģijas projektus;
- spēj patstāvīgi īstenot zinātniskus pētījumus informācijas tehnoloģijā.

Karjera

Studiju programma ir piemērota studentiem, kuri vēlas kļūt par vadošajiem informācijas tehnoloģijas konsultantiem, lietojumprogrammatūras izstrādātājiem, informācijas tehnoloģijas pārvaldniekiem un sistēmu analīzes un modelēšanas speciālistiem. Absolventi strādā informācijas tehnoloģijas risinājumu izstrādes un ieviešanas uzņēmumos un uzņēmumos un organizācijās, kurās izmanto sarežģītus informācijas tehnoloģijas risinājumus. Absolventi ir arī sagatavoti tālākai darbībai zinātniskās pētniecības un augstākās izglītības jomā.

Kontakti

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF)

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089506

DITEF mājaslapa

 

Studijas