Viedā elektroenerģētika

.
.
Viedā elektroenerģētika

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus elektroenerģētikas un elektrotehnikas nozarē, kas spētu risināt nozares zinātniskās pētniecības un inovācijas uzdevumus.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Doktora (trešā cikla) studijas
Studiju virziens
Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
6 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Antans Sauļus Sauhats, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu maģistra grāds vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 11 210 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
288
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus elektroenerģētikas un elektrotehnikas nozarē, kas spētu risināt nozares zinātniskās pētniecības un inovācijas uzdevumus.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas studiju virziena fundamentālajos studiju kursos, nodrošināt prasmes apgūšanu veicot zinātniskos un pētnieciskos darbus, kā arī zinātnisko diskusiju iemaņas;
- attīstīt doktorantu zināšanas par tehniskās inovācijas metodēm;
- sniegt doktorantiem zināšanas un iemaņas pedagoģiskā darba veikšanai;
- attīstīt svešvalodu zināšanas līdz starptautiskai zinātniskai apritei nepieciešamam līmenim;
- veicināt starptautiski nozīmīgu pētījumu veikšanu, to rezultātu prezentāciju un doktorantu dalību starptautiskajās un vietējās konferencēs.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties elektroenerģētikas un elektrotehnikas nozarēm atbilstošas pētījumu metodes, ir devis jaunu izpratni esošajām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī;
- prot komunicēt par savu zinātniskās darbības nozari ar zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā;
- spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, vadīt pētnieciskos vai attīstības uzdevumus;
- spēj, veicot patstāvīgu kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskos vai inovācijas uzdevumus;
- pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes.

Karjera

Studiju programmas absolventi var strādāt universitātēs, zinātniski pētnieciskajos institūtos vai iestādēs, kā arī enerģētikas un elektrotehnikas nozares uzņēmumos.

Kontakti

Doktorantu studiju nodaļa:
+371 67089416+371 67089854,

Studijas