Intelektuālas robotizētas sistēmas

.
.
Intelektuālas robotizētas sistēmas

Studiju programma tiek realizēta sadarbībā ar Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāti, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāti. Līgums ar Tartu Universitāti studentiem nodrošina iespēju paplašināt zināšanas un pieredzi elektronikā un automātikā, kā arī pilnveidoties starptautiskā studiju un pētniecības vidē.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
15 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Agris Ņikitenko, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu maģistra grāds intelektuālajās robotizētajās sistēmās / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Pirmā cikla augstākā izglītība datorvadībā un datorzinātnē, datorsistēmās, informācijas tehnoloģijā, intelektuālajās robotizētajās sistēmās, elektrozinātnē, matemātikā, fizikā vai tai pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 3 750 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Sagatavot speciālistus, kurus raksturo spēja domāt sistemātiski, analizēt, izstrādāt un ieviest tehniski un ekonomiski pamatotus robotizētu un intelektuālu sistēmu risinājumus, kas veicina šos risinājumus izmantojošo organizāciju darba ražīguma pieaugumu un izaugsmi, kā arī attīstīt studentos spēju veikt zinātnisku darbu, piedalīties vietējos un starptautiskos projektos un turpināt studijas doktorantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- attīstīt studentu sistēmisko domāšanu un praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas tehniski un ekonomiski pamatotu robotizētu un intelektuālu risinājumu izstrādē;
- studiju procesā izmantot gan fundamentālus un klasiskus risinājumus, gan jaunākos sasniegumus robotikas un mākslīgā intelekta jomās, veicināt studentu patstāvīgo un praktisko darbu, kā arī tehnoloģiju nepastarpinātu darbu grupās;
- nodrošināt vairāku jomu zināšanu un pieredzes sniegšanu studentiem, sadarbojoties dažādu RTU struktūrvienību mācībspēkiem;
- nodrošināt studiju programmas pietiekamu elastību, lai piemērotos mainīgām darba tirgus prasībām un izmaiņām tehnoloģijās;
- nodrošināt zemāk minēto studiju programmas rezultātu sasniegšanu;
- attīstīt sadarbību ar līdzīgām vai tematiski saistītām studiju programmām citās valstīs ERASMUS un citu iniciatīvu ietvarā;
- rosināt studentos vēlmi piedalīties zinātnisku pētījumu realizēšanā;
- sagatavot un motivēt studentus turpmākām studijām doktorantūrā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj izstrādāt konkrētu problēmu risinājumus, izmantojot modernus automātikas un elektriskās piedziņas elementus;
- spēj izstrādāt automātisku vai robotizētu sistēmu vadības algoritmu;
- spēj izstrādāt programmatūru konkrētu automātisku vai robotizētu iekārtu vadībai un koordinācijai;
- spēj izstrādāt risinājumus, kas kombinē aparatūras un programmatūras tehnoloģiju priekšrocības;
- prot nošķirt problēmas, kuras jārisina ar aparatūras līdzekļiem, no tām, kuras jārisina ar programmatūras līdzekļiem;
- prot identificēt problēmas, kuru risināšanā iespējams izmantot robotizētas intelektuālas sistēmas;
- spēj patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas un iemaņas;
- spēj strādāt grupā vienota mērķa sasniegšanai;
- spēj pamatot konkrēta risinājuma priekšrocības vai trūkumus pasūtītājam vai citam speciālistam;
- prot identificēt robotizētu sistēmu izstrādes projektu mērķus, kurus ir iespējams atrisināt, izmantojot pieejamo robotu un mākslīgā intelekta tehnoloģiju;
- prot izvēlēties piemērotāko robotizētu intelektuālu sistēmu risinājumu konkrētas problēmas risināšanai;
- prot izmantot modernus robotizētu sistēmu modelēšanas rīkus, lai izstrādātu un aprobētu konkrētu problēmu risinājumus;
- spēj izvērtēt mākslīgā intelekta metožu piemērotību konkrētu problēmu risināšanai;
- spēj izteikt konkrētu problēmu robotizētu, intelektuālu un automātisku sistēmu terminos un otrādi;
- savu pilnvaru robežās spēj nodrošināt profesionālo un vispārpieņemto ētikas normu ievērošanu;
- spēj piedalīties vietēja un starptautiska mēroga pētnieciskos projektos, kas veltīti intelektuālām robotizētām sistēmām, kā arī vadīt tos;
- spēj vadīt tehniskā risinājuma izstrādes vai ieviešanas projektus;
- ir sagatavoti turpmākām studijām doktorantūrā.

Karjera

Studijas beigušie var uzsākt darbu par vadošajiem automātikas un robotikas speciālistiem uzņēmumos ar automatizētām ražošanas līnijām, kļūt par robotu apkalpošanas vai izstrādes inženieriem, vai vadīt šādu sistēmu projektēšanas un izstrādes darbus.
Ņemot vērā sniegto zināšanu specifiku, absolventi bez grūtībām var veikt citu tehnisku iekārtu programmēšanas, izstrādes vai apkalpošanas darbus.

Kontakti

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF)

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089506

DITEF mājaslapa

 

Studijas