Datorzinātne un informācijas tehnoloģija

.
.
Datorzinātne un informācijas tehnoloģija

Studiju programma sagatavo augsti kvalificētus speciālistus ar padziļinātām zināšanām datorzinātnē, informācijas tehnoloģijā, datorvadībā un inženiermatemātikā. Pēc tās apguves Tu spēsi īstenot zinātniskos pētījumus, radīt jaunas un fundamentālas zināšanas, kā arī izstrādāt inovatīvas digitālās tehnoloģijas. Zinātnes doktora (Ph. D.) grāds pavērs karjeras izaugsmes iespējas pētniecības un akadēmiskajā vidē, kā arī industrijā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Doktora (trešā cikla) studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
9 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Jānis Grabis, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
1. Inženierzinātņu maģistra grāds elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās vai dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnē un informātikā, vai dabaszinātņu maģistra grāds matemātikā, vai tam pielīdzināma izglītība. 2. Inženierzinātņu maģistra grāds vai dabaszinātņu maģistra grāds, vai sociālo zinātņu maģistra grāds, vai tam pielīdzināma izglītība, iestājpārbaudījums
Maksa gadā
€ 11 210 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
288
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus un zinātniskos darbiniekus:
1) elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares datorvadības vai sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarēs; vai
2) matemātikas nozares lietišķā matemātikas un matemātiskā modelēšana vai varbūtību teorija un matemātiskā statistikas apakšnozarēs, kas spēj īstenot visaktuālākos pētījumus un atrisināt augstas sarežģītības praktiskās problēmas.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sagatavot studējošos patstāvīgam pētnieciskajam darbam akadēmiskajā jomā un industrijā;
- veicināt zināšanu pārnesi industrijā;
- attīstīt studējošo individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi;
- nostiprināt doktorantiem vēlmi un prasmes pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas;
- attīstīt kritiskas, analītiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un attīstīt sadarbības iemaņas;
- skaidrot un popularizēt datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas lomu sabiedrībā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj identificēt nozīmīgu un perspektīvu promocijas darba pētījuma virzienu un formulēt pētījuma
problēmas;
- spēj izvēlēties un izmantot zinātnisko pētījumu īstenošanas metodes;
- spēj patstāvīgi plānot un īstenot zinātniskos pētījumus un veikt kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu;
- spēj argumentēti prezentēt un aizstāvēt pētījumu rezultātus;
- spēj publicēt pētījumu rezultātus starptautiski atzītos zinātniskos izdevumos;
- spēj īstenot tehnoloģiju pārneses un sabiedrības informēšanas projektus, ieviešot praksē un popularizējot jaunākos zinātnisko sasniegumus;
- spēj sistemātiski un formālā veidā risināt sarežģītas datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas problēmas;
- spēj īstenot zinātniskus un praktiskus eksperimentus, apstrādāt liela apjomu datus un izplatīt rezultātus atvērtos datu repozitorijos;
- apzinās, ievēro un veicina zinātniskās ētikas principus savā zinātniskajā darbībā.
• Apakšnozarei specifiskie studiju rezultāti:
- spēj radīt jaunas sarežģītu sistēmu modelēšanas, projektēšanas, izstrādes un optimizācijas metodes un algoritmus;
- spēj radīt jaunas metodes un tehnoloģijas datorinženierijā, t.sk. datoru arhitektūrā, datortīklos un datorvadībā;
- spēj radīt jaunas lietišķās matemātikas un statistikas metodes un tehnoloģijas.

Karjera

Studiju programmas absolventi strādāt par vadošajiem informācijas tehnoloģijas speciālistiem sistēmu analīzes, projektēšanas, datorvadības un modelēšanas jomās Absolventi strādā augstākās izglītības un pētniecības iestādēs un uzņēmumos Latvijā un starptautiskā mērogā.

Kontakti

Doktorantu studiju nodaļa:
+371 67089416; +371 67089854,

Studijas