Telekomunikācijas

.
.
Telekomunikācijas

Pēdējo gadu laikā telekomunikāciju nozare Latvijā un pasaulē ir stabili attīstījusies. Studiju programma sagatavo speciālistus fundamentālajā un lietišķajā telekomunikāciju inženierijā. Tās ietvaros ir iespēja apgūt padziļinātas zināšanas telekomunikācijās, vietējo un starptautisko tīklu pārvaldībā, kā arī gūt izpratni par nākotnes tehnoloģiskajiem risinājumiem attīstībai un ieviešanai Latvijā. Zinātnes doktora (Ph. D.) grāds pavērs karjeras izaugsmes iespējas ne tikai pētniecības un akadēmiskajā vidē, bet arī industrijā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Doktora (trešā cikla) studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
8 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Vjačeslavs Bobrovs, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu maģistra grāds telekomunikāciju tehnoloģijās un tīklu pārvaldībā, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 11 210 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
288
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Sagatavot augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistus – zinātņu doktorus, pamatā, pētnieciskā un pedagoģiskā darba veikšanai elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju zinātnes nozarē.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas studiju virziena fundamentālajos studiju kursos, kā arī apgūt prasmi veikt pētnieciskos darbus un apgūt zinātnisko diskusiju iemaņas;
- attīstīt prasmes veikt zinātnisko pētījumu par izvēlēto tēmu, izmantojot eksperimentālās un laboratorijas iekārtas, modernas mūsdienu analīzes un datu apstrādes metodes;
-.attīstīt analītiskās, radošās un kritiskās domāšanas spējas, kā arī sadarbības iemaņas;
- sniegt prasmes prezentēt pētījumu rezultātus starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros, prast sagatavot un publicēt zinātniskos rakstus par pētījuma rezultātiem;
- attīstīt spējas līderībā, spējas darboties komandā un sadarboties ar dažādu zinātnisko jomu profesionāļiem;
- sekmēt zinātnisko pētījumu ieviešanu nozarē, ražošanā un uzņēmumu pārvaldē;
- pilnveidot zinātniskā, pedagoģiskā un organizatoriskā darba iemaņas.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj parādīt un izprot aktuālās zinātniskās teorijas telekomunikāciju tehnoloģiju jomā;
- spēj pielietot apgūtās zināšanas zinātnisko problēmu risināšanā;
- spēj patstāvīgi veikt zinātniski pētniecisko, pedagoģisko un organizatorisko darbu telekomunikāciju jomā;
- pilnībā pārzina nozares terminoloģiju un spēj komunicēt par zinātnisko darbības jomu telekomunikāciju nozarē;
- spēj veikt zinātniskus un rūpnieciskus pētījumus, ieviest inovācijas un vadīt kompleksus pētniecības un izstrādes projektus;
- spēj vadīt un īstenot akadēmisko procesu (studiju kursu īstenošana, studiju rezultātu novērtēšana, satura izstrāde, studiju programmu vadīšana);
- spēj virzīt telekomunikāciju jomas pētījumu idejas, izstrādāt, plānot, prezentēt, īstenot un vadīt liela apjoma zinātniskus starptautiskus projektus telekomunikāciju nozarē;
- spēj strādāt patstāvīgi un komandā zinātnisku problēmu risināšanā;
- spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju un vadīt pētnieciskus, vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes;
- spēj analizēt jaunākās attīstības tendences telekomunikāciju tehnoloģijās un pilnveidot savas zināšanas;
- spēj patstāvīgi plānot un veikt pētījumus ar zinātnisku pievienoto vērtību telekomunikāciju jomā, interpretēt un analizēt rezultātus, izstrādāt augsta līmeņa zinātniskās publikācijas.

Karjera

Studiju programma sagatavo starptautiski konkurētspējīgus augstākās kvalifikācijas telekomunikāciju jomas speciālistus akadēmiskajam un zinātniskajam darbam universitātēs, zinātniskās pētniecības centros, kā arī darbam valsts, privātajās un starptautiskajās institūcijās, kas ir attīstījuši ar telekomunikāciju tehnoloģijām saistītās prasmes, spēj kritiski risināt problēmas, tajā skaitā pētniecībā un inovāciju procesā, spēj sniegt jaunus tehnoloģiskos risinājumus.

Kontakti

Doktorantūras skola:
+371 67089416; +371 67089854,

Studijas