Viedā elektroenerģētika

.
.
Viedā elektroenerģētika

Studiju programma ir izveidota kā kopēja apvienota un optimizēta profesionālā maģistra studiju programma, kurā varēs iestāties gan profesionālā bakalaura studiju programmas absolventi, gan otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas absolventi. Programma ir orientēta uz Latvijas Republikas un ārējā darba tirgus elektroenerģētisko sistēmu un tīklu, kā arī energosaimniecības jomas prasību nodrošināšanu ar vajadzīgajiem speciālistiem. Absolvents spēs identificēt enerģētikas nozares vajadzības un pielietot viedās tehnoloģijas taupīgai un efektīvai elektroenerģijas izmantošanai, integrējot apmācības procesā iegūtās zināšanas mūsdienu elektroenerģētisko sistēmu jomā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
25 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Aleksandrs Dolgicers, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds enerģētikā un elektrotehnikā / vadošais elektroinženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds elektrozinātnē un elektroinženiera profesionālā kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (pirmā cikla profesionālā augstākā izglītība) un elektroinženiera profesionālā kvalifikācija
Maksa gadā
€ 4 050 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds enerģētikā un elektrotehnikā / vadošais elektroinženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē, enerģētikā, elektronikā un automātikā, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 050 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
100
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2.5 gadi
Mērķis

Jaunas absolventu paaudzes sagatavošana elektroenerģētisko tīklu un sistēmu, to režīmu uzskaites un kontroles, kā arī stabilitātes un drošuma jomā, aktīvi ieviešot viedās tehnoloģijas, proti:
• optimālas vadības tehnoloģijas, piemērojamas enerģijas tirgum, kā arī ražošanai, pārvadei, sadalei, patēriņam un enerģijas taupīšanai;
• ekspertīze enerģijas pieprasījumā un taupībā, efektīvas enerģijas izmantošanas paņēmieni būvniecības, rūpniecības, primārajā sektorā un transporta nozarē;
• dažādu vadības sistēmu un energoefektivitātes modeļu izstrāde un integrēšana.

Uzdevumi

Galvenais uzdevums ir sagatavot kvalificētus speciālistus sekmīgai nākotnes problēmu risināšanai:
• darba režīmu kontrole un vadība visiem dalībniekiem, kas iesaistīti enerģijas ražošanas, pārvades un patēriņa procesā (ražotāji, tirgotāji, lielie un mazie patērētāji);
• ātra reakcija uz izmaiņām dažādos energosistēmas parametros un droša energoapgāde pārvades un sadales tīklos, ar lielu saražotās vēja un saules enerģijas daļu;
• «izkliedētas» energosistēmas efektīvas un mūsdienīgas decentralizētās vadības panākšana;
• izglītojošs darbs pasīvo patērētāju vidū (mazie atjaunīgo energoresursu patērētāji), padarot tos par pieprasījumreakcijas procesa aktīviem dalībniekiem kā ražotājlietotājus, lai nodrošinātu ieguvumu efektīvu realizāciju.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, laboratorijas darbos un prakses laikā dot padziļinātas zināšanas elektroenerģētikā un elektrotehnikā un nodrošināt iemaņas zinātniski pētnieciskā darba pamatos, attīstīt pētnieciskās iemaņas un sagatavot augsta līmeņa speciālistus viedo energosistēmu (tajā skaitā elektroapgādes, elektrisko tīklu un sistēmu vadības vai elektrisko mašīnu un aparātu specializācijā), kā arī sagatavot studentus turpmākām studijām doktorantūrā.

Karjera

Studējot studiju programmā, students iegūst stabilas pamatzināšanas un izpratni par elektroenerģētikas un elektrotehnikas nozares teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem, kas nepieciešamas praktiskā darba uzsākšanai dažāda profila enerģētikas un elektrotehnikas nozares uzņēmumos un studiju turpināšanai augstāka līmeņa studiju programmās.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

-

Kontakti

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF)

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089506

DITEF mājaslapa

 

Studijas