Biznesa informātika

.
.
Biznesa informātika

Programma tiek realizēta sadarbībā ar Bufalo Universitāti (ASV) un IBM korporāciju. Tā sagatavo sistēmiski un inženierzinātniski domāt un darboties spējīgus speciālistus, kuri prot izmantot, piemeklēt, izstrādāt un ieviest informācijas un komunikācijas tehnoloģijā sakņotus biznesa attīstību veicinošus risinājumus, projektēt organizāciju iekšējās un starporganizāciju informācijas sistēmas un piedalīties atbilstošos starpdisciplināros un starptautiskos projektos.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
30 Rīga
Īstenošanas valoda
Angļu
Programmas direktors
Mārīte Kirikova, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu maģistra grāds biznesa informātikā / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu vai dabaszinātņu, vai sociālo zinātņu (ekonomikā, vadībzinātnē) bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds nosauktajām zinātnes nozarēm atbilstošās praktiskās darbības jomās, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 3 600 - Pilna laika klātienes
€ 2 840 - Nepilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot sistēmiski un inženierzinātniski domāt un darboties spējīgus speciālistus, kas prot izmantot, piemeklēt, izstrādāt un ieviest informācijas un komunikācijas tehnoloģijā sakņotus biznesa attīstību veicinošus risinājumus, projektēt organizāciju iekšējās un starporganizāciju informācijas sistēmas un piedalīties atbilstošos starpdisciplināros un starptautiskos projektos.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- attīstīt studentu sistēmisko domāšanu un prasmi izmantot sistēmu teoriju zinātnes un biznesa attīstību veicinošu risinājumu izstrādē;
- integrēt biznesa un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) jomu zināšanas dažādās granularitātes (gan studiju kursu ietvaros, gan starp studiju kursiem);
- studiju procesā izmantot jaunākos IKT sasniegumus, veicināt studentu pašorganizētu darbu, kā arī tehnoloģiju pastarpinātu un nepastarpinātu darbu grupās;
- nodrošināt plānoto programmas studiju rezultātu sasniegšanu;
- sagatavot studentus studiju turpināšanai doktorantūrā;
- nodrošināt studiju programmas elastīgumu un izmaiņu iespējas, nolūkā pēc iespējas labāk piemēroties mainīgām darba tirgus prasībām un dažādu biznesa un IKT jomu attīstībai;
- attīstīt sadarbību ar līdzīgām vai tematiski saistītām studiju programmām citās valstīs ERASMUS un citu iniciatīvu ietvaros.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- prot identificēt biznesa mērķus, kurus ir iespējams atbalstīt ar IKT risinājumiem;
- prot identificēt biznesa problēmas, kuru risināšanā iespējams izmantot IKT risinājumus;
- prot, izmantojot piemērotas tehnoloģijas, modelēt un analizēt biznesa procesus, uzņēmumu un biznesa arhitektūru un informācijas plūsmas, kā arī projektēt organizāciju iekšējās un starporganizāciju informācijas sistēmas;
- spēj sekot līdzi datorsistēmu, komunikācijas tehnoloģiju, programmatūras un to izmantošanas metožu attīstībai un ieteikt dažādus risinājumus un to kombinācijas atsevišķu organizāciju, uzņēmumu vai to tīklu darbības un konkurētspējas uzlabošanai;
- spēj, izmantojot piemērotas tehnoloģijas, izstrādāt organizāciju/uzņēmumu darbības pilnveidošanas stratēģiju, plānot un vadīt analīzes un izmaiņu vadības projektus un definēt prasības jauniem produktiem un pakalpojumiem;
- spēj interpretēt biznesa sfēras zināšanas datorzinātnes un IKT terminos un otrādi;
- prot motivēt un apmācīt organizāciju/uzņēmumu darbiniekus izmantot uzņēmuma mērķu sasniegšanai piemērotākās tehnoloģijas, kā arī vadīt starpdisciplināru un starptautisku komandu darbu;
- spēj piedalīties starptautiski zinātniskajos projektos biznesa informātikas jomā, kā arī izveidot un vadīt zinātniskus projektus;
- spēj savu pilnvaru robežās nodrošināt biznesa, sistēmu analīzes un informācijas sistēmu izstrādes ētikas normu ievērošanu.

Karjera

Studiju programmas absolventiem ir iespējams strādāt IT uzņēmumos, valsts un privātās iestādēs, izmantojot progresīvus IKT risinājumus, kā arī konsultēt uzņēmumus. Biznesa informātikas absolventi ir kvalificēti, lai strādātu šādos amatos: biznesa arhitekts; informācijas arhitekts; informācijas sistēmu arhitekts; informācijas inženieris; informācijas sistēmu inženieris; sistēmu analītiķis un projektētājs; biznesa procesu analītiķis, inženieris vai vadītājs; biznesa analītiķis, risku pārvaldnieks; prasību inženieris; IT nodaļas vadītājs; informācijas sistēmu vadītājs; biznesa un IT konsultants u.c.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Pamatprasības: akadēmiskais bakalaura grāds inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs, vai sociālās zinātnēs (ekonomikā, vadībzinātnē) vai profesionālais bakalaura grāds iepriekšminēto zinātnes nozaru atbilstošās jomās vai tam pielīdzināma izglītība.
Papildprasības: angļu valodas zināšanas vismaz vidējās izglītības līmenī un šādas kompetences: Datu bāzes (2 KP), Datortīkli (2 KP), Augstākā matemātika (2 KP), Grāmatvedība (2 KP), Darba aizsardzība (1KP).

Kontakti

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF)

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089506

DITEF mājaslapa

 

Studijas