Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas (kopīga programma ar Banku augstskolu)

.
.
Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas (kopīga programma ar Banku augstskolu)

Studiju programma ir Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas kopīga bakalaura profesionālā studiju programma FinTech industrijā. Jaunatklātā studiju programma ir vienīgā Latvijā un Baltijas reģionā, kas piedāvā iespējas studēt unikālā starpdisciplinārā un inovatīvā programmā, kas sevī ietver un apvieno informācijas tehnoloģijas un finanšu profila zināšanas. Studiju programma ietver studiju kursus, kas sniedz zināšanas par programmatūru kodēšanu, projektēšanu, uzturēšanu, ieviešanu, testēšanu un prasību specificēšanu, kā arī finanšu sektora un ekonomikas studiju kursus.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Ingars Eriņš, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds datorsistēmās / programmēšanas inženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 800 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba tirgū – programmēšanas inženierus (atbilstoši programmēšanas inženiera profesijas standartam) profesionālai darbībai programminženierijas jomā ar profesionālām zināšanām programmēšanas valodās, programmatūras izstrādes tehnoloģijās, datu struktūrās un algoritmos, programmatūras izstrādes projektu vadīšanā, datu bāzu pamattehnoloģijās, datorsistēmu uzbūvē un funkcionēšanā, kā arī konkurētspējīgām zināšanām, iemaņām, prasmēm un kompetencēm finanšu vadībā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sniegt konkurētspējīgu augstāko profesionālo izglītību programminženierijā un sagatavot studentus praktiskam darbam finanšu jomā;
- sniegt zināšanas programminženierijā, datoru aparatūrā, datu bāzu tehnoloģijās, mākslīgā intelekta pamat metodēs un sniegt ieskatu nozares labākajās praksēs;
- sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas informācijas sistēmu projektēšanā, izstrādē, paredzot attiecīgu dokumentāciju izstrādi un minētas informācijas sistēmas funkcionēšanas nodrošināšanu;
- attīstīt studentu spējas izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnei un risināšanai;
- attīstīt studentu prasmes izstrādāt atbilstošu programmatūru, apgūt un izmantot programmatūras vides un programmatūras rīkus;
- attīstīt studentu prasmi patstāvīgi apgūt, vērtēt un lietot jaunos programmproduktus;
- attīstīt studentu prasmi projektēt informācijas, datu bāzu, intelektuālas un programmatūras sistēmas;
- sniegt praktiskā darba pieredzi, piedāvājot studentam praksē pielietot apgūtās zināšanas, risinot inženiertehniskos jautājumus;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par finanšu pārvaldību un ekonomiskās attīstības likumsakarībām, investīciju projektu izstrādi un portfeļu veidošanu, finanšu tirgiem un instrumentiem, jaunajām tehnoloģijām finanšu jomā un finanšu riskiem;
- attīstīt studentu pētnieciskā, jaunrades darba iemaņas un prasmes;
- veicināt studentu veidošanos par brīvu, atbildīgu un radošu personību;
- attīstīt studentos mūsdienu darba tirgū pieprasītas vispārējas kompetences, tai skaitā svešvalodu prasmes;
- pilnveidot studējošo prasmi patstāvīgi paaugstināt akadēmisko un profesionālo zināšanu līmeni;
- veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāku pilnveidi atbilstoši tautsaimniecības, starptautiskā tirgus un tehnoloģiju attīstībai.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 6. līmenim un standartam “Programmēšanas inženieris”, studiju programmā ir noteikti sekojoši sasniedzamie studiju rezultāti:
ZINĀŠANAS:
• pārzina programmatūras izstrādi (sistēmu analīzi, projektēšanu, kodēšanu, testēšanu), programmatūras ieviešanu un uzturēšanu.
PRASMES:
- spēj sagatavot programmatūras dokumentāciju atbilstoši programmatūras inženierijas standartu prasībām;
- spēj saprast un analizēt programmatūras projektējuma aprakstus, prasību specifikācijas, uzturamās sistēmas dokumentāciju un kodu, kā arī veikt izmaiņas tajā;
- spēj lietot programmatūras izstrādes vides un rīkus;
- spēj izvēlēties problēmas risināšanai adekvātus algoritmus, metodes, programmproduktus un līdzekļus;
- spēj domāt radoši, lai izstrādātu jaunas metodes un pieejas problēmu risināšanai ar datorsistēmu palīdzību;
- spēj lietot labu programmēšanas stilu un pielietot nozares labākās prakses;
- spēj izstrādāt uzdevumam atbilstošu programmatūru, apgūt un izmantot programmatūras vides un programmatūras rīkus;
- spēj izstrādāt programmēšanas vadlīnijas;
- spēj piedalīties projekta attīstīšanā, vadīšanā, strādāt komandā un vadīt, plānot un koordinēt darba grupu;
- spēj pārvaldīt aktīvus, sastādīt finanšu pārskatus un aprēķināt nodokļus;
- spēj pielietot finanšu analīzes kvantitatīvās metodes uzņēmuma efektīvas darbības nodrošināšanai;
- spēj prognozēt uzņēmuma saimnieciskās darbības finansiālo rezultātu, sastādīt uzņēmuma finanšu plānus un budžetu, sagatavot investīciju projektus, novērtēt un pārvaldīt finanšu riskus;
- spēj lietot IT un finanšu nozares standartus un rīkoties atbilstoši profesionālai ētikai;
- spēj lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā;
- spēj apgūt profesionālo literatūru svešvalodā;
- spēj patstāvīgi plānot darba aktivitātes.
KOMPETENCES:
- izprot aktuālās finanšu attīstības tendences un likumsakarības, orientējas finanšu vidē notiekošajos procesos un spēj tos izskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;
- spēj veikt profesionālu darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā profesijā, izmantojot zinātnisku pieeju;
- spēj apgūt jaunus modeļus, metodes un tehnoloģijas, kā arī izprot nepārtrauktas profesionālās izaugsmes nepieciešamību.

Karjera

Programmēšanas inženieri sagatavoti darbam dažādos finanšu sektora uzņēmumos, tai skaitā bankās un citās finanšu iestādēs.

Kontakti

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF)

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089506

DITEF mājaslapa

 

Studijas