Finanšu inženiermatemātika

.
.
Finanšu inženiermatemātika

Programmas mērķis ir sniegt dziļas zināšanas matemātikā, finanšu un aktuārtehnoloģiju jomā, lai nodrošinātu augstākā līmeņa tehnisko izglītību programmas absolventiem, kuri strādās augošajā finanšu nozarē, ietverot darbu kredītiestāžu analītiskajās nodaļās, finanšu uzņēmumos, finanšu vadības un finanšu konsultāciju uzņēmumos, apdrošināšanas sabiedrībās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar ieguldījumiem finanšu tirgos, kā arī turpināt izglītību, paaugstinot profesionālo kompetenci, tajā skaitā doktora studiju programmās.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
15 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Andrejs Matvejevs, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Dabaszinātņu maģistra grāds matemātikā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Bakalaura grāds finanšu inženierijas jomā vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sniegt dziļas zināšanas matemātikā, finanšu un aktuārtehnoloģiju jomā, lai nodrošinātu augstākā līmeņa tehnisko izglītību studiju programmas absolventiem, kuri strādās finanšu nozarē, ietverot darbu kredītiestāžu analītiskajās nodaļās, finanšu uzņēmumos, finanšu vadības un finanšu konsultāciju uzņēmumos, apdrošināšanas sabiedrībās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar ieguldījumiem finanšu tirgos, kā arī turpināt izglītību, paaugstinot profesionālo kompetenci, tajā skaitā doktora studiju programmās.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu otrā līmeņa augstāko izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas finanšu inženiermatemātikā, veidot speciālista prasmes un attīstīt kompetences atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām;
- veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu;
- rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši izmaiņām finanšu jomā, starptautiskajā aktuāra praksē, zinātnē un didaktikas praksē;
- veicināt akadēmiskā personāla un studentu savstarpējo mijiedarbību zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā atbilstoši starptautiskajiem standartiem un tendencēm finanšu un aktuārtehnoloģiju jomā;
- veicināt un attīstīt akadēmiskā personāla un studentu starptautisko apmaiņu un dalību projektos.
Uzdevumu izpildes rezultātu mērījumi ir studentu studiju rezultāti, absolventu nodarbinātības rādītāji un darba devēju atsauksmes, starptautiskās sadarbības paplašināšanās, pētījumu projektu skaita pieaugums un pētniecības procesā iesaistīto studentu skaita pieaugums, kā arī pētījumu rezultātu aprobācija uzņēmumos u.c.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju rezultātā studējošais apgūst pamatiemaņas, lai spētu patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus, kā arī lietotu iegūtās zināšanas praktiskajā darbā.
A. Zināšanas un izpratne.
Studiju programmas absolvents spēj:
- parādīt vispusīgas zināšanas un izpratni par fundamentālām matemātiskām koncepcijām un principiem, kas tiek lietotas finanšu problēmu risināšanai;
- parādīt vispusīgas zināšanas un izpratni par tādām matemātiskām koncepcijām, modeļiem un metodēm, ko izmanto, vērtējot finanšu instrumentus un to atvasinājumus, kā arī definēt un argumentēt nosacījumus un ierobežojumus šiem modeļiem, koncepcijām un metodēm;
- parādīt vispusīgas zināšanas un izpratni par to, kā teorijas, koncepcijas un metodes par optimālu kapitāla sadali un risku analīzi var izmantot, lai veidotu optimālu aktīvu portfeli;
- demonstrēt zināšanas un izpratni par lineāras un nelineāras optimizācijas teorijām un metodēm;
- demonstrēt pamatzināšanas programmēšanas valodās un prast lietot mūsdienu finanšu nozares programmatūru.
B. Pielietošana un analīze.
Studiju programmas absolvents spēj:
- risināt finanšu problēmas, konstruēt matemātiskus to analīzes algoritmus, izmantot matemātiskas un datortehnoloģiskas metodes šo problēmu risināšanai;
- veidot matemātiskus finanšu problēmu modeļus un lietot matemātikas zināšanas praktiskajos pielietojumos ārpus matemātikas konteksta;
- izmantot aprēķināšanas programmas kā palīglīdzekļus informācijas ieguvei un apstrādei, kā arī izmantot pamatzināšanas programmēšanas valodās un saprast programmatūras nozīmi finanšu nozarē;
- matemātiski modelēt ar finanšu instrumentiem un to atvasinājumiem saistītas problēmas un rast šo modeļuzdevumu risinājumus;
- formulēt sarežģītas problēmas, kurās nepieciešams izmantot gan optimizāciju, gan lēmumu pieņemšanu un interpretēt risinājumus problēmu sākotnējam kontekstam,
- efektīvi komunicēt programmas studiju jomā atbilstoši pieņemtajām akadēmiskajām normām un spēt rakstīt detalizētus un labi strukturētus ziņojumus ar modernu saturu;
- demonstrēt iniciatīvu un personīgo atbildību turpmākajā profesionālajā dzīvē.
C. Sintēze un izvērtēšana.
Studiju programmas absolvents spēj:
- novērtēt savas stiprās un vājās puses un pareizi interpretēt nozarei kritiskus jautājumus;
- ar personīgo atbildību izstrādāt un piemērot secinājumus un novērtējumus un spēj izmantot atgriezenisko saiti;
- izvērtēt sarežģītas situācijas biznesā un finanšu darbībā un ņemt vērā zinātnes, sociālos un ētiskos aspektus.

Karjera

Nesenie notikumi pēdējās desmitgades laikā ir parādījusi nepieciešamību pēc augsta līmeņa izglītības studiju programmas, kuras absolventi ir apguvuši un spēj strādāt ar jauniem matemātikas un finanšu instrumentiem un metodēm, lai novērtētu finanšu tirgu, noteiktu ieguldījumu stratēģijas, kā arī spēj radīt, izstrādāt un vadīt jaunus finanšu produktus. Šai jomā ir plašas inovāciju iespējas darbā ar jauniem vērtspapīru un finanšu instrumentiem, piemēram, opcijām, fjūčeriem, svapiem, procentu likmju atvasinātajiem instrumentiem, kredīta atvasinātajiem instrumentiem un privātajiem pensiju plāniem.
Paredzams, ka studiju programmas absolventi varēs strādāt ne tikai uzņēmumos, kas tirgo finanšu produktus, bet arī valsts pārvaldes institūciju finanšu departamentos, kā arī ražošanas uzņēmumos kā speciālisti, konsultanti un eksperti.

Kontakti

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF)

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089506

DITEF mājaslapa

 

Studijas